In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Linnakodanikule » Üldinfo


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad


Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020

Tartu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020.

Dokumendis kirjeldatakse võimalikke ning Tartu linna poolt kavandatavaid energiavaldkonnaga seotud tegevusi ning nende oodatavat mõju energia tarbimisele ning sellest tulenevalt CO2 emissioonile Tartu linna territooriumil.

Avaliku väljapaneku ajal, mis kestab 25. veebruarist kuni 24. märtsini 2015, on võimalik teha täiendus- ja parandusettepanekuid energiamajanduse tegevuskava teksti kohta.

Ettepanekud koos oma kontaktandmetega palume esitada hiljemalt 24. märtsiks kirjalikult Tartu LV linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, 5113 Tartu) või osakonna e-postiaadressil Lmo@raad.tartu.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks. Tartu linna arengudokumentide omavahelist seost iseloomustab joonis.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA JA VALDADE KOOSTÖÖ

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

Varasemad arengukavad