img

Uuringud ja analüüsid

Sotsiaalteenused


Sotsiaalministeeriumi tellimusel, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel,  meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“, kaardistasid arenduskeskused sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise hetkeolukorra maakondade lõikes ja tõid maakondlikes analüüsides välja sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajadused perioodil 2016-2020.

Sotsiaalministeeriumi ja arenduskeskuste partnerluse põhjuseks oli ka vajadus määratleda omavalitsuse piiridest suuremad koostööpiirkonnad teenuste pakkumiseks taotlusvoorude avamise eeltingimusena.

Sotsiaalhoolekande teenuste maakondlik kaardistus toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016. Tartumaa kaardistus PDF

Maakondlik analüüs, mida koostati 2016 aasta esimestel kuudel, käsitles järgmisi teemasid:
  • Kuidas on planeeritud tagada koordineeritud sotsiaalteenuste osutamise protsess soovitud tulemuste saavutamiseks?
  • Kuidas edendatakse KOV üksuste koostööd piiriüleste teenuste osutamisel ning suurendatakse teenuste kättesaadavust?
  • Koostöö teiste sektoritega, esindusorganisatsioonidega ja huvigruppidega, nägemus huvigruppide kaasamisest;
  • Tegevused ja teenused, mida on plaanis eelisarendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimestele (sõltumata avatud taotlusvoorust);
  • Rahastamisallikad ja- viisid hoolekandeteenuste arendamisel ja osutamisel;
  • Teenuste osutamise toimepiirkonnad
Lõppdokument PDF
Üleriiklik analüüs
Sotsiaaltranspordi aruteluversioon SOM 15.06.16 PDF


Kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse analüüsid


Haldussuutlikkuse indeksi eesmärk ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse finantssuutlikkuse või tulubaasi piisavuse hindamine, vaid erinevate statistiliste andmete kogumine ja nende alusel kohaliku omavalitsuse üksuste järjestamine.

 

Arengukava koostamine


Projekti "Tartumaa kohaturundus I" tulemuste kokkuvõte


SA Tartu Ärinõuandla poolt 2009. aastal läbiviidud projekti eesmärgiks oli Tartumaa omavalitsuste kohaturunduslike tegevuste kaardistamine ning läbi selle võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete rakendamiseks ja uute tegevuste leidmiseks Tartumaa terviklikul turundamisel.

Kokkuvõte (.doc)

 

Tartumaa kohalike omavalitsuste arengukavade analüüsi kokkuvõte


Tartu Ärinõuandla koostas EASi tellimusel analüüsi ja ülevaate Tartumaa omavalitsuste arengukavade hetkeseisust, eesmärgiga anda erapooletu hinnang arengudokumentide sisule ja ülesehitusele. Analüüsi üheks eesmärgiks oli saada teavet omavalitsuste valmisolekust kasutada perioodil 2007- 2013 Euroopa Liidu struktuurivahendeid.

Analüüs (.doc)