img

Rannu, Rõngu, Elva ja Puhja koolitused

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on ühiskoolituste abil (kus osalevad ametnikud ja volikogu liikmed kõigist omavalitsustest) tekitada diskussiooni omavalitsuste võimalike kokkupuutepunktide ning potentsiaalsete ühistegevuste leidmiseks, kuna kohalike omavalitsuste teatud ülesanded ja piirkonnale tervikuna olulised tegevused ei mahu enam ammu ühe omavalitsuse piiridesse ja haldusalasse (haridus, sotsiaalhoolekanne jms.) Lühidalt kokkuvõttes on projekti eesmärgiks anda teadmisi strateegilisest mõtlemisest, tõhustada omavalitsuste koostööd piirkonnale tervikuna olulistes võtmevaldkondades ning koostada reaalne rakenduskava ühistegevusteks tulevikus

Projekti tegevused


Kolm 1-päevast seminari/koolitust omavalitsuste ametnikele ning volikogude liikmetele üheskoos, kus analüüsitakse potentsiaalseid koostöövõimalusi tulevikuks. Valdkonnad, milles ühisosa leidmisele keskendutakse on haridus, sotsiaalhoolekanne/tervishoid ning energia- ja kommunaalmajandus, kuid võimalusel arutletakse ka täiendavate valdkondade üle.

1. koolituspäev toimus 22.11.2012 (Elva)
2. koolituspäev toimus 06.12.2012 (Rannu)
3. koolituspäev toimus 07.02.2013 (Waide motell)


Koolitaja

OÜ Cumulus Consulting (Mihkel Laan, Jaan Urb ning Herko Sunts), kellel on mitmeid eelnevaid kogemusi strateegilise planeerimise ning omavalitsustevahelise koostöö arendamisega seonduvalt.

Projekti tulemused 


Arenguprogramm keskendus omavalitsuste vaheliste koostöövormide loomisele, (koostööstruktuuride loomine, lepinguline koostöö avalike teenuste osutamisel, ühisametnike rakendamine). Projektist tulenev kasu on pikaajaline ja kestev. Projekti käigus valminud rakenduskava tagab tegevuste jätkusuutlikkuse. Esimene ühistegevuse (ühise menetlusteenistuse loomine) on esimeses arengujärgus. Teostatud on finants- ja mõjuanalüüsid ning plaan on antud volikogudele otsustamiseks. Täiendavalt on valminud finants-ja mõjuanalüüs piirkonna ühise meediaruumi väljatöötamiseks, kuid antud tegevused on praegusel hetkel ootel – tehakse üks asi korraga. Lisaks ühisteenuste arendamisele loodi projektiga baas erinevate kohalike omavalitsuste ametnike ning volikogude liikmete koostöö edendamiseks, mis loob eelduse täiendavate ühistegevuste arenemiseks tulevikus.

Projekti koolitusmoodulid arendasid osalejate teadmisi strateegilisest planeerimisest, ühistegevuste rakendamisest ning erinevate valdkondade (haridus, sotsiaal jne) praegusest situatsioonist ning tulevikuperspektiividest. Seega arendati koolitusmoodulite abil otseselt osalejate teadmisi, mida neil on võimalik rakendada oma igapäevatöös ametnikuna või volikogus ja seeläbi tõsta kohalike omavalitsuste haldusvõimekust. Lisaks üksikisikute teadmiste arendamisele edendas projekt ühest küljest kohalike omavalitsuste sisest sünergiat (ametnike ja volikogu liikmete vahel) ning teisest küljest ka erinevate omavalitsuste vahelist koostööd. Antud tegevused võimaldavad kohalike omavalitsuste toimimist muuta efektiivsemaks, mis omakorda tõstab ka viimaste võimekust. Arengud on juba praeguseks hetkeks märgatavad. Näiteks on plaanis käima lükata valdkondlikud ametnike ümarlauad (nt sotsiaalnõunike vahel). Lisaks on kavas koostöö omavalitsuste haldusaktide koostamisel ja ühtlustamisel, mis muudab kodanike jaoks, kelle igapäevane asjaajamine toimub tihti mitmes omavalitsuses, igapäevaelu selgemaks ja lihtsamaks. Täiendavalt on päevakorras ühishangete läbiviimine (nt korraldatud olmejäätmete vedu) ja muud sarnased ühistegevused.

Valminud rakenduskava

Lisainfo:
Asso Uibo
SA Tartu Ärinõuandla
7 428 402


Projekt sai rahastust meetmest "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" (Euroopa Sotsiaalfond)