Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Ehitise kasutusluba ja -teatis

Ehitise kasutusluba
Ehitise kasutusteatis

Ehitise kasutusluba

Kui ehitis saab valmis, tuleb omanikul enne selle kasutusele võtmist taotleda kasutusluba.

Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba, välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud ehitise, riigikaitselise ehitise ja elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks.

Kasutusloa saamiseks tuleb:

 1. esitada ehitusprojekt, mille järgi hoone on ehitatud;

 2. kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus, tuleb esitada ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või nende kinnitatud koopiad;
 3. esitada õigusaktis ette nähtud juhtudel dokument, mis tõendab, et ehitise kasutusele võtmisele eelnev ehitis, selle osa või ehitise tehnosüsteem on tehniliselt kontrollitud (elekter, gaas, küte, side);
 4. esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
 5. esitada ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan, kui kasutusluba taotletakse pärast ehitise püstitamist;
 6. tasuda riigilõiv.

Kasutusloa saamiseks esitatavad olulisemad dokumendid.

Kasutusloa saamiseks peab dokumentatsiooni esitama arhiivi köites. Kasutusloa täitedokumentatsiooni ei esitata registraatoris, kiirköitjas või muus ümbrises, mis ei sobi säilitamiseks, vaid tuleb esitada sobivas ümbrises (mapp, karp vms) ning kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaadatakse ehitis üle. Ülevaatusele kutsutakse selleks pädevad isikud ja institutsioonid. Kui ehitis tunnistatakse nõuetele vastavaks, väljastatakse ehitisele kasutusluba.

Vaata lähemalt: Taotluste blanketid
Vaata lähemalt: Riigilõivud

Taotluste vastuvõtt ja täpsem info

Hoonete kohta:
piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistid
Küüni 5, II korrus

Rajatiste kohta:
Küüni 5, III k, tuba 318
Harri Pärsim 736 1230
Harri.Parsim@raad.tartu.ee

Vastuvõtuajad:
E 15.00–18.00
K 08.00–10.00

Viimati muudetud 21.04.2017

Ehitise kasutusteatis

Kasutusteatis tuleb esitada juhul, kui ehitis on valmis ja soovitakse hakata ehitist või selle osa kasutama ning  ehitise kasutamise nõuded on täidetud.

Kasutusteatis tuleb esitada ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul.

Kasutusteatis tuleb esitada piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistile vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist ei saabu teadet, et on vaja kasutusteatises esitatud andmeid kontrollida, siis võib hakata ehitist kasutama või selle kasutusotstarvet muuta.

Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel tuleb lisaks kasutusteatisele esitada ehitusprojekt, mille järgi hoonet ehitati (põhi- ja tööprojekt, tehnovarustuse projektid). Juhul kui nimetatud ehitusprojektid on ehitusloa, kirjaliku nõusoleku taotlusega või ehitusteatisega osakonnale juba esitatud, siis ei pea seda uuesti tegema.

Elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest selgub seadme nõuetele vastavus.

Kasutusteatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 – eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 – mitteeluruumide andmed

Osakond kontrollib, kas seoses kasutusteatises märgitud ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmisega tuleb:

 • viia ehitis nõuetega vastavusse;

 • kooskõlastada ehitise kasutamine või kasutusotstarbe muutmine pädeva asutusega;

 • kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik ehk naaber.

Piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialist kontrollib 10 päeva jooksul alates kasutusteatise esitamise päevast riikliku järelevalve tegemise käigus, kas ehitis või selle osa vastab osakonnas registreeritud ehitusprojektile.

Juhul kui on vaja kasutusteatises esitatud andmeid täiendavalt kontrollida, siis teavitatakse sellest kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul alates teatise esitamisest ning sellisel juhul lähtutakse edasi kasutusloa taotluse menetluse alustest.

Et kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis soovitame järgida nõuandeid:

 • kasutusteatise esitavad kinnisasja omanikud ühiselt või esitab korteriühistu;

 • naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada neile halbasid mõjutusi (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas);

 • ehitusprojekt, mille järgi ehitati, peab olema allkirjastatud ning esitatud arhiivi köites (pappkaante vahel ja nöörköites).

Kui ehitis ei vasta osakonnas registreeritud ehitusprojektile, siis tuleks koostada ehitusprojekti muudatused ning need osakonna lubade- ja registriteenistuses registreerida.

Taotluse vastuvõtt ja täpsem info

Hoonete kohta:
piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistid
Küüni 5, II korrus

Rajatiste kohta:
Küüni 5, III korrus, tuba 318
Harri Pärsim
736 1230
Harri.Parsim@raad.tartu.ee

Vastuvõtuajad:
E 15.00–18.00
K 08.00–10.00

Viimati muudetud 21.04.2017

Kiirlingid