Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Koalitsioonilepe

Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepe Tartu linna juhtimiseks aastatel 2013-2017

Käesolev lepe tugineb Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 20. oktoobril 2013. a  toimunud Tartu Linnavolikogu valimisteks koostatud programmidele, Tartu linna arengukavadele ja arengustrateegiale, osaliste maailmavaatelisusele ja ka teiste 2013. aastal Tartu Linnavolikogusse valituks osutunud erakondade ja valimisliitude programmidele.

Koalitsioonileppe eesmärgiks on välja tuua ühiselt kokkulepitud prioriteedid ja tegevused  järgmisel neljal aastal, mis aitavad kaasa Tartu linna pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmisele.

Tartu visioon aastaks 2030 on olla tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn. Tartu on Eesti vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn: nooruselinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja innovatsiooni. Tartu on unikaalse kultuuripärandiga ja modernse elukeskkonnaga, turvaline, säästvalt arenev ja aktiivset koostööd tegev euroopalik linn; atraktiivne ja turvaline reisisiht ning Eesti arengut edendav keskus.

Mitmete leppes esitatud eesmärkide täitmine sõltub Euroopa Liidu, Eesti riigi ja Tartu linna rahalistest võimalustest, mis on otseselt seotud üldise majanduskeskkonna muutustega. Koalitsioonileppe täitmisel tagame linnaeelarve tasakaalu ning eelarvestrateegia järgimise.

Ühised väärtused

Võimuliidu moodustamisel ja linnajuhtimisel toetuvad partnerid järgmistele väärtustele:
Avatus – linlaste laialdane kaasamine otsuste tegemisse. Tõdede, uskumuste, väärtuste ja elustiilide paljususe tunnustamine.
Innovatiivsus – uute ideede ja lahenduste väljatöötamine, kasutamine ja tunnustamine.
Säästlikkus – kokkuhoiu ja tõhususe väärtustamine nii valitsemisel, linnaruumi kujundamisel kui ka igapäevases linnaelus.
Sünergia – koostöö ja integreerivate piiriüleste ettevõtmiste soodustamine.
Hoolivus –  igale linlasele turvalisuse, enese arendamise võimaluse, laste kasvatamise ja väärikalt vananemise võimaluste tagamine. Iga linnakodanik on kogukonnale väärtuseks.

Peame Tartu üheks suurimaks väärtusteks, linna omanäolisuse kujundajaks ning konkurentsieeliseks erinevate ülikoolide tegevust Tartus.

Parima elukeskkonnaga linn

Kultuurilinn

 

Tartu kultuurielu vajab mitmekesistamist. Eesmärk on saavutada olukord, kus võimalikult paljud eri vanuses ja eri huvidega inimesed leiaksid endale võimaluse tegutseda ja silmaringi avardada. Võtame eesmärgiks, et Tartust saaks 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn.

 1. Viime Tartu UNESCO loovlinnade võrgustikku.
 2. Vaatame üle kultuuriürituste ja -projektide rahastamise põhimõtted ning teeme olukorra parandamiseks vajalikud ümberkorraldused. Muudame väikeprojektide ja  -festivalide toetamise aastaringseks. Suurprojektide toetamisel eelistame pikaajalisi lepinguid.
 3. Avame Raadi militaarmaastiku uue kultuurilinnaku tekkeks. Linn teeb vajaliku detailplaneeringu multifunktsionaalse loomelinnaku arendamiseks. 
 4. Eksponeerime senisest enam kunsti linnale kuuluvates hoonetes ja asutustes.
 5. Toetame professionaalseid kultuuriasutusi.
 6. Parandame koostööd linna-, riigi- ja eramuuseumite vahel.
 7. Suurendame Tartu laululava rolli Tartu kultuurielus ja vaba aja veetmisel.
 8. Otsime võimalusi Tartu I Muusikakooli uutesse ja ajakohastesse ruumidesse viimiseks.
 9. Käivitame Annelinna kultuurikeskuse loomise.
 10. Loome võimalused Tartu kultuuriobjektide ja -ürituste ühisturunduseks.
 11. Jätkame vähemusrahvuste kultuuriseltside toetamist.
 12. Jätkame koostööd teatrietenduste, kontsertide ja näituste korraldajatega soodushindade kehtestamiseks paljulapseliste perede liikmetele, asenduskodude lastele, pensionäridele ning õpetajatele.
 13. Toetame noorsootöö arenemist professionaalsemaks valdkonnaks, mis toetab süstemaatiliselt noorte eneseleidmist, suhtlemis- ja koostööoskusi ning toimetulekut igapäevaste elu väljakutsetega, sh kaasab noorsootöösse senisest enam töötuid, NEETnoori (mittetöötavad või haridust ega elukutset mitteomandavad noored) jt riskirühma kuuluvaid noori. Selleks tööks kasutatakse enam juba olemasolevat haridus-, kultuuri- ja sporditaristut, sh renoveerides ja kaasajastades olemasolevaid noorsootööasutusi. 
 14. Tagame igale noorele tartlasele võimaluse osaleda vähemalt ühes huviringis. 
 15. Anname Tartu suurimale pensionäride ühendusele Kodukotus oma kodu. 
 16. Toetame konverentsi-, teadus- ja pereturismi ning toidukultuuri arendavaid tegevusi Tartus kui Lõuna-Eesti olulisimas turismisihtkohas. 
 17. Tagame linna külalistele hästi toimivate infosüsteemide (tänavaviidad, koduleht, nutirakendused, infokeskus) abil mugava viibimise Tartus

Mugavad ühendused Tartus ja Tartuga

Tartule kui ettevõtlikule ülikoolilinnale on eluliselt tähtsad kiired ja mugavad ühendused suuremate keskustega. Tartus peab olema sujuv ja loogiliselt toimiv bussi- ja autoliiklus ning võimalus liikuda turvaliselt jalakäijal ja jalgratturil.

 1. Nelja aasta jooksul renoveerime ja rajame kokku 100 kilomeetri ulatuses jalgratta- ja kõnniteid. Esmajärjekorras ühendame jalgrattateed toimivaks võrgustikuks ning täiendame teede märgistust. 
 2. 2015. aastaks rajame kõikide Tartu koolide juurde jalgrattaparklad. 
 3. Otsime võimalusi jalgsi ja rattaga Maarjamõisa meditsiinilinnakust otse üle raudtee kesklinna liikumiseks. 
 4. Toetame erasektorit uute parkimismajade ja -alade rajamisel, et lahendada parkimisprobleem kesklinnas ja Annelinnas.
 5. Laiendame jalakäijate ala kesklinnas.
 6. Ühendame loogiliselt ja mugavalt ajaloolise vanalinna ning uue linnakeskuse Turu tänava ja Emajõe vahel. 
 7. Käivitame Tartus ühistranspordireformi, mille eesmärgiks on bussiliikluse kvaliteedi edasine parandamine ja liinivõrgu optimeerimine, aga samuti parem keskkonnahoid.  
 8. Koostöös Eesti Raudteega pikendame linnasisest raudtee müratõket.
 9. Koostöös Eesti Raudtee ja ettevõtjatega asume kavandama sadama raudteeharu maaala kasutuselevõttu auto- ja kergliiklusteena. 
 10. Koostöös riigiga suurendame oluliselt Tartu ja Tallinna vahelist reisirongiliiklust. Kesklinna ja raudteejaama paremaks sidumiseks käivitame jaamaekspressi.
 11. Toetame Tartu-Riia rongiühenduse käivitamist ning lähirongiliikluse tihendamist Jõgeva, Elva, Valga ja Põlvaga.
 12. Toetame Tartu Lennujaama turundamist uute liinide avamise eesmärgil.
 13. Peame oluliseks mitmerealise ja turvalise Tartu-Tallinna maantee ehituse jätkamist.
 14. Lõunakeskust ja Annelinna ühendava Idaringtee ning Ropka-Ihaste silla ehitamisega vähendame kesklinna tänavate liikluskoormust. 
 15. Teeme ettevalmistusi Tartu põhjapoolse ümbersõidu ja selle koosseisus oleva silla rajamiseks.
 16. Jätkame Sõpruse, Võidu ja Kaarsilla renoveerimist.

Roheline ja targalt planeeritud linn

Eesmärk on korras ja puhas linnaruum, kus on hea liikuda nii kohalikel elanikel kui ka Tartu külalistel. 

 1. Jätkame Tartu linna piires Emajõe kallasraja korrastamist.
 2. Jätkame koostöös riigi ja erasektoriga väikesadamate, paadisildade, randumiskohtade ja muu jõeliiklustaristu rajamist.
 3. Linlaste puhkevõimaluste avardamiseks ja jõega seotud ettevõtluse ning projektide toetamiseks algatame programmi „Emajõgi elavaks!“.
 4. Koostame Tartu linna parkide, puhkealade ja teiste rohealade teemaplaneeringu.
 5. Rikastame linnaruumi vähemalt 100 uue istepingiga. 
 6. Jätkame kampaaniat „Istuta oma puu!“.
 7. Rajame igal aastal vähemalt ühe uue avaliku mänguväljaku. 
 8. Toetame korteriühistuid üldkasutatavate õuealade korrastamisel.
 9. Katame Tartu kesklinna tasuta WiFi võrguga.
 10. Toome linnaruumi sorteerimisvõimalusega prügikastid.
 11. Loome täiendavad taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid.
 12. Toetame korteriühistuid maa-aluste prügikonteinerite rajamisel. 
 13. Tagame, et tartlased sõidavad ka edaspidi keskkonnasäästlike uute bussidega.
 14. Soodustame (keskkonna)säästliku ja kvaliteetse taksoteenuse arendamist.
 15. Kõnniteede paremaks talviseks hoolduseks korraldame riigihanke, mis annab majaomanikele ja korteriühistutele võimaluse mugavalt tellida kõnniteede hooldust. Suurendame linna osalust enimkasutatavate kõnni- ja kergliiklusteede korrashoiul.
 16. Talvisel tänavahooldusel eelistame soolavaba libedustõrjet.
 17. Pimedate linnatänavate valgustamisel võtame kasutusele „targad süsteemid“ ja LED valgustid.
 18. Toetame rohelise energia arendamist.

Sotsiaalne turvatunne

Meie eesmärk on, et kõik Tartu elanikud oleksid sotsiaalselt kaasatud ja kaitstud. Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse leevendamiseks peab linn lisaks toetuste maksmisele edasi arendama kogukonnateenuseid ning aitama kaasa sotsiaalsete võrgustike kujunemisele.

 1. Koostöös riigiga suurendame hooldajatoetust ja toetame omastehooldajate koolitust.
 2. Vähendame omastehooldajate hoolduskoormust võimaldades neil tööelus osaleda.
 3. Väärtustame vabatahtlike tööd eakate ja puuetega inimeste hooldamisel.
 4. Tagame üksi elavatele ja erivajadustega inimestele vajadusel kõrvalabi, kodu – või õendushoolduse.
 5. Erivajadusega inimeste paremaks toimetulekuks tagame invatranspordi ja teiste teenuste parema kättesaadavuse. 6. Viime läbi lastetoetuse reformi, mille tulemusel suureneb lastega perede toimetulek. Muutuste eesmärgiks on suurendada Tartu linna poolt makstavaid lastetoetusi vähemalt 150 000 euro võrra alates 2015. aastast. Alates 2014. aastast makstakse 50eurost koolialguse toetust igale esimesse klassi minevale lapsele. Alates 2015. aastast rakendub koolialguse toetus kogu esimesele kooliastmele (1.−3. klass).
 6. Käivitame munitsipaalelamuehituse, alustades liikumispuudega isikute vajadustest.
 7. Loome koostöös riigiga nõustamis- ja tugisüsteemi isikutele, kellel on probleeme oma eluaseme ning elamiskulude haldamisega. 
 8. Koostöös erasektori ja Töötukassaga korraldame kontaktmesse, mis aitab vähendada tööpuudust linnaelanike, sealhulgas osalise töövõimega ja puudega inimeste seas.
 9. Jätkame koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumiga Maarjamõisa haiglakompleksi välja arendamisel ning meditsiiniteenuste edendamisel. 
 10. Jätkame tartlaste eest hooldusravi ja hospiitsteenuse omaosaluse tasumist.
 11. Täiustame matusetoetuse süsteemi.
 12. Linlaste turvatunde suurendamiseks jätkame Tartu linna kriisiplaani väljaarendamist ning kriisiõppuste korraldamist. 

Parim linn arenemiseks

Eesti hariduskeskus

Tartu on väärikas Euroopa ülikoolilinn, mis peab saama parimaks paigaks, kus õppida ja ennast teostada. Kooliuuendust tuleb Tartus jätkata, pöörates järgnevatel aastatel peatähelepanu headele ja ühtlaselt tugevate põhikoolide arendamisele.

 1. Suurendame Tartu rolli Eesti hariduselus, läheme koolivõrgureformilt üle haridusreformile.
 2. Jätkame Tartu koolide täielikku korrastamist, suunates fookuse põhikoolidele.
 3. Muudame koolitee lastele turvalisemaks.
 4. Loome põhikooliõpilastele võimalused ettevõtlusõppeks.
 5. Suurendame koolides õpi- ja karjäärinõustamist.
 6. Loome eeldused nutilahenduste kasutamiseks koolides, et viia õpetamine ja õppimine Tartus uude ajajärku. 
 7. Koostöös ülikoolide ning erasektoriga kujundame Tartust hariduslike nutirakenduste arendus- ja kompetentsikeskuse.
 8. Laiendame Miina Härma Gümnaasiumi baasil loodud rahvusvahelise IB-õppe võimalusi siin töötavatele välismaalastele ja tartlastele.
 9. Väärtustame lasteaiaõpetajate tööd samaväärselt kooliõpetajate omaga.
 10. Hoiame Tartu õpetajate palgataset Eesti keskmisest kõrgemal.
 11. Säilitame kooli tugispetsialistide tegevuse rahastamise.
 12. Koostöös erasektoriga jätkame lasteaiakohtade loomist ning lapsehoiuteenuse laiendamist, et kaotada Tartus lasteaiajärjekord
 13. Kaasajastame lasteaedade mänguväljakud.
 14. Toetame vabaharidust ning Tartu Ülikooli väärikate ülikooli tegevust.
 15. Teeme ülikoolidega koostööd uue moodsa üliõpilasmaja ehitamiseks.
 16. Väärtustame ning toetame tudengitele ja tudengite poolt korraldatud üritusi.

Terve Tartu

Tervise eest hoolitsemine ja spordiga tegelemine on tartlastele oluline. Loome paremad tingimused rahvaspordi ja tervislike eluviiside harrastamiseks. Meie eesmärk on suurendada tartlaste tervelt elatud aastate arvu ning parandada elukvaliteeti.

 1. Alustame programmiga „Terve Tartu“, et propageerida liikumist ja tervislikku eluviisi.
 2. Teeme ettevalmistusi sotsiaal- ja tervisekeskuste loomiseks linnaosades.
 3. Rahastame jätkuvalt Tartu linna laste visiiditasud Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas. Toetame jätkuvalt laste, eakate, noorsportlaste ja Tšernobõli veteranide iga-aastast ennetavat tervisekontrolli. 
 4. Jätkame ravikindlustamata isikute ambulatoorse ravikulude rahastamist. 
 5. Tagame igas koolis tervishoiutöötaja olemasolu.
 6. Tõhustame koolides, noortekeskustes jm ennetustööd noorte eemalehoidmiseks sõltuvusainetest.
 7. Toetame noorte terviseteadlikkuse tõstmist  "Noorelt-noorele" õppemeetodit rakendades.
 8. Täiendame spordi rahastuse süsteemi.
 9. Noorsportlaste arengu toetamiseks loome koos Eesti Olümpiakomiteega Tartu Spordiakadeemia.
 10. Koostöös erasektoriga arendame välja Sepa jalgpallikompleksi ja renoveerime Annemõisa staadioni.
 11. Ehitame katkematu terviseraja Kvissentalist Ihasteni. 
 12. Terviseradade ja parkide juurde paigaldame välitrenažöörid koos treenimisjuhistega. Toetame multifunktsionaalsete rahvaspordiplatside rajamist.
 13. Otsime koostöös erasektoriga võimalusi ekstreemspordipargi ja sisehalli rajamiseks.
 14. Otsime võimalusi jäähalli ja liivaväljakuga rannahalli rajamiseks Tartusse.
 15. Koostöös erasektoriga ehitame Tähtvere spordiparki ja Anne kanali äärde uued pesemis- ja riietumisvõimalustega abihooned.

Targalt juhitud linn

Kodanike linn

Tartus on avatud linnajuhtimine, linnavõim hoolib kõigist linnaelanikest ja peab nendega dialoogi. Töötame välja laiapõhjalise kaasava linnajuhtimise tegevuskava aastani 2020, milles lepitakse kokku meetmed kodanike kaasamiseks ja linnavõimu avatumaks muutmiseks. Esimesed konsensuslikud muudatused linna juhtimises saab ära teha kohe.  Need on:

 1. Jätkame kaasava eelarve printsiibi rakendamist.
 2. Teavitame jätkuvalt linlasi linnaelu olulistest probleemidest ajakirjanduse vahendusel ning vajadusel käivitame laiaulatusliku diskussiooni.
 3. Kaasame linnaosade oluliste probleemide lahendamisel vastavate piirkondade elanikud, linnaosaseltsid ja huvirühmade esindajad.  
 4. Suurendame volikogu rolli linna juhtimises. Kaasava linnajuhtimise tegevuskava väljatöötamiseks moodustame linnavolikogu komisjoni.
 5. Volikogu komisjonide juhtimisse kaasatakse opositsiooni liikmeid.
 6. Planeeringute avalikud väljapanekud kujundatakse sisukateks aruteludeks osapoolte vahel. Tagame kõigile üheselt mõistetava asjaajamise planeerimisel ja ehituslubade väljastamisel. 
 7. Muudame linnavalitsusega suhtlemise mugavamaks. Loome uusi e- ja nutitelefonilahendusi, kuid tagame igale ea- ja sotsiaalsele rühmale jõukohase linnaga suhtlemise viisi.
 8. Usaldame ja toetame kodanikeühendusi senisest enam linnaelanikele vajalike hariduse, kultuuri, spordi, vaba aja veetmise, noorsootöö, sotsiaalsfääri ja teiste valdkondade teenuste väljaarendamisel.
 9. Loome tagasisidesüsteemi linna poolt pakutavate teenuste kvaliteedi hindamiseks.
 10. Kaasajastame volikogu infosüsteemi, tagame eelnõudega tutvumise võimaluse igas nende kujunemise faasis ja võimaluse jälgida volikogu saadikute otsuseid hääletamisel, et valijal oleks ülevaade oma esindaja otsustest ning seisukohtadest.
 11. Asjaajamise lihtsustamiseks linnakodanike jaoks juurutame „ühe akna teeninduse“ põhimõtte.
 12. Noorte ja eakate hääle väärtustamiseks toetame Tartu Noortevolikogu ja Eakate Nõukoja tegevust.

Vaba ettevõtluskeskkond

Tartul on head eeldused ettevõtluse edasiseks arendamiseks tänu kõrgkoolide ja piisava hulga haritud tööjõu olemasolule. Selle saavutamise eelduseks on elav dialoog ettevõtjate, ülikoolide ja  koolidega.

 1. Toetame linna juhtides vaba ettevõtluskeskkonda.
 2. Asjaajamine linnaga olgu võimalikult paberivaba ja kiire.
 3. Teeme dokumentide menetlusprotsessi kõikidele osapooltele internetis jälgitavaks.
 4. Ettevõtlust puudutavate otsuste vastuvõtmisel kaasame proaktiivselt  vastava valdkonna ettevõtjaid. 5. Algatame „Vaimu foorumi“ – linnavalitsuse, ülikoolide ja ettevõtete juhtide regulaarsed kohtumised.
 5. Viime mentorlusprogrammide raames kokku kogenud ja alustavad ettevõtjad. Soodustame erinevate ärisektorite kogemuste vahetamist ja koostöö tekkimist.
 6. Loome fondi edukate noorte ettevõtete tunnustamiseks ja toetame alustavate ettevõtjate häid ideid.
 7. Toetame kutseõppe ja töökoha sidumist.

Tartu koostöövõrgustikes ja linna ruumiline areng

 1. Teeme koostööd Vabariigi Valitsusega, et Tartu roll Eesti suuruselt teise linna ja Lõuna-Eesti keskusena tugevneks.
 2. Arendame rahvusvahelist koostööd, sh Tartu sõpruslinnadega ja Euroopa Linnade Liidu partneritega, seades eesmärgiks Tartu kõrgharidusmaastiku ja ettevõtluskeskkonna laiema tutvustamise.
 3. Tihendame koostööd naabervaldadega ning kaitseme Tartu huve maakonnaplaneeringu raames piirkonna asustuse, sotsiaalse taristu ja transpordi planeerimisel. Väldime teenuste dubleerimist.
 4. Seisame selle eest, et Tartu kesklinn oleks atraktiivse avaliku ruumiga ülikoolilinna süda. Seome teised tekkinud keskused (Lõunakeskus, ERMi piirkond, kõrgkoolide linnakud, raudteejaam) kesklinnaga. Kasutame Emajõge paremini linnaruumi omanäolisemaks muutmiseks.
 5. Hoiame ära liikumisvajaduse kasvu linnas, planeerides linna “lühikeste teede linna” printsiibist lähtuvalt, et kodu lähedal oleks olemas vajalikud teenused ja esmased vaba aja veetmise võimalused.
 6. Soosime erinevaid liikumisvõimalusi (jalgsi käimine, rattasõit, ühistransport) selleks, et kogu linnaliiklus oleks sujuv ja sõbralik iga transpordiliigi kasutajale.
 7. Korraldame erinevate transpordiliikide logistika Tartus, soosides nii mugavat liiklemist linnasiseselt kui sidudes linna paremini ümbritseva regiooni, teiste Eesti keskuste ja maailmaga.
 8. Seisame selle eest, et säiliks Tartule omanäoliste linnaosade ja miljööalade nägu ning need kujuneksid hinnatud elukeskkonnaks, tasakaalustades nii valglinnastumise survet.
   

Tööjaotus linna juhtimisel ja esindamisel

Linnavalitsus

Eesti Reformierakond täidab loodavas linnavalitsuses linnapea ja kahe abilinnapea kohad.
Eesti Keskerakond täidab loodavas linnavalitsuses ühe abilinnapea koha.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab loodavas linnavalitsuses kahe abilinnapea kohad.

Linnavolikogu

Eesti Reformerakond täidab Tartu Linnavolikogus volikogu aseesimehe ja kolme volikogu komisjoni esimehe kohad.
Eesti Keskerakond täidab Tartu Linnavolikogus volikogu esimehe ja kahe volikogu komisjoni esimehe kohad.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab Tartu Linnavolikogus kahe volikogu komisjoni esimehe kohad.

Tartus, 31. oktoobril 2013. a

Urmas Kruuse
Eesti Reformierakond

Aadu Must
Eesti Keskerakond

Heljo Pikhof
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viimati muudetud 28.12.2016