Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Load ja kooskõlastused

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Load ja kooskõlastused

Suuremõõtmelised ja/või raskekaalulised veosed

Suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste  veoste  lubasid väljastab linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus:

Raekoja plats 3, II korrus, tuba 207

tel 736 1264


Eelnevalt
  palume täita suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose taotlus (pdf , xls).

Lisainfo:

Majandus- ja taristuministri määrus "Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad";

eriveo tasumäärad raskeveose eest;

eriveo tasumäärad suurveose eest;

saateautode ja reguleerijate vajalik arv suurveose saatmisel;

joonised suuremõõtmelise veose tähistamiseks.

 

Sissesõiduload piirangutega aladele

Küütri tänav ja Raekoja plats: kaupa saab laadida kell 6.00–11.00 ja/või 15.00–17.00.

Raekoja platsile saab sõita Poe ja Kompanii tänavalt. Väljaspool nimetatud ajavahemikke on võimalik kaupa laadida kõrvalasuvatelt tänavatelt. Endiselt lubatakse Küütri tänavale ühistranspordisõidukid. Väljaspool nimetatud ajavahemikke saab Küütri tänavale ja Raekoja platsile sõitmiseks taotleda ühekordset sissesõiduluba.

Rüütli ja Küüni tänava (Poe ja Riia tänava lõigul) jalgratta- ja jalgteele sissesõidulubasid ei väljastata. Alad on tähistatud liiklusmärgiga nr 435 („Jalgratta- ja jalgtee”), mis näitab, et seal tohib liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht.

Raekoja plats 6 //  Rüütli tn 2 ja Raekoja plats 8 // Rüütli tn 1, Küütri 8 piirangutega aladel asuvatesse hoovidesse sõitmiseks tuleb taotleda sissesõiduluba .

Küütri tänaval (Kompanii ja Ülikooli tänava poolses otsas) saab sõidukit kauba laadimiseks peatada selleks tähistatud kohtadel. Suvel suletakse tõkistega Küütri tänava Ülikooli tänava poolne sissepääs.

Kõikidel Supilinna piirkonna tänavatel kehtib üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitele sissesõidukeeld.

Jakobi, Näituse, Kroonuaia ja Tuglase tänaval kehtib üle 18-tonnise registrimassiga sõidukitele sissesõidukeeld.

Erandkorras saab piirkondadesse sõita selleks väljastatud sissesõiduloaga.

 

Sissesõidulube väljastab linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus:

Raekoja plats 3, II korrus, tuba 210

Vastuvõtt: E 15–18, T–R 9–10

Täiendav info tel 736 1279

 

Liikluskeelualase loa taotlus:rtfpdf

Parkimisload

Liikluskorraldusteenistus väljastab soodushinnaga parkimislubasid tasulise piirkonna elanikele ja elektrisõidukitele ning parkimiskaarte puuetega inimestele.

Kesklinna tasulise piirkonna parkimislubasid väljastatakse raekoja infokeskuses, lisainfo tel 736 1101.

Soodushinnaga parkimisload

Soodushinnaga parkimisloa taotlemiseks tuleb kaasa võtta auto tehniline pass ja isikut tõendav dokument.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;

  • arsti teatis (välja arvatud tööealised isikud);

  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

  • taotleja foto suurusega 3 x 4 cm.

Ajutise parkimiskaardi (max 6 kuud) taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, arsti teatis ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ja taotleja foto.

Lisainfo:
Liikluskorraldusteenistus, Raekoja plats 3, II korrus, tuba 210

Vastuvõtt: E 15–18 , T–R 9–10

Täiendav info tel 736 1279.


Arsti teatise vorm.


Sotsiaalministri määrus "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"

Tänavate sulgemisload

Avalikus kasutuses oleva tänava, parkla, haljasala või selle osa sulgemiseks (liiklusväliseks otstarbeks) tuleb viis tööpäeva enne sulgemist esitada vormikohane taotlus linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistusele (Raekoja plats 3, kabinet 209, vastuvõtt E 15–18 ja T–R 9–10) või edastada taotlus digiallkirjastatult e-postiga aadressil lmo@raad.tartu.ee.

Kui tänava või haljasala sulgemisega kaasnevad kaevetööd, tuleb taotluses viidata kehtivale kaeveloale. Ajutise liikluskorralduse kehtestamisel tuleb sulgejal lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest. Teetööde tegija peab eelnevalt määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku ning teatama kirjalikult selle isiku nime, aadressi, telefoni ja e-posti aadressi. Taotluse menetlemisel nõutakse ajutist liiklusskeemi (kui sulgemisega kaasneb liikluse ümbersuunamine, tuleb skeem esitada ka elektrooniliselt) ning vajadusel  tööprojekti ja töö tegemise ajagraafikut.

Kooskõlastatud taotluse alusel teeb ametnik tänava sulgemise otsuse ning Tartu linnavolikogu määruses ette nähtud juhtudel ka maksuotsuse. Maksja saab maksuotsuse kätte maksuseaduses ette nähtud korras või allkirja vastu.

Sulgemisluba lõpeb tähtaja saabumisel. Tähtaja pikendamiseks tuleb esitada uus taotlus ning selle alusel antakse uus sulgemisluba. Kui tänav suleti ehituse või remondi tõttu, peab sulgeja loa väljastajale teatama tänaval tavapärase liiklemise avamisest kirjalikult (meiliga) hiljemalt järgmisel tööpäeval. Ilmastikust tingitud juhtudel määratakse vaegtööde tegemiseks (asfalteerimine ja haljastamine) täiendav tähtaeg.
Sulgemisloa koopiaga ning ajutise liikluskorralduse skeemiga peab järelevalve õigust omaval  ametiisikul olema võimalik tutvuda tänava sulgemise kohal.

Tänavate sulgemisloa taotlemine e-keskkonnas

Tänava sulgemise taotluse vorm

 

Tartu linnavalitsuse määrus "Teede ja tänavate sulgemise kord"

Tartu linnavolikogu määrus "Teede ja tänavate sulgemise maks"

Majandus- ja taristuministri määrus "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"

Kaugliinilubade kooskõlastus

Kaugliinide sõiduplaane kooskõlastab linnamajandusosakonna liikluskorraldusteenistus (Raekoja plats 3, II korrus, tuba 209, tel 736 1129, faks 736 1240). Kooskõlastamiseks palume võtta kaasa liini sõiduplaani.

Taksoveoload

Taksoveolubadega tegeleb linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus.  Taotlus tuleb saata e-mailiga aadressil madis.oona@raad.tartu.ee või tuua Raekoja plats 3, II korrus, tuba 209. Info tel 736 1129.

Sõidukikaardi taotlus taksoveoteenuste osutamiseks Tartus
Taksoveo taotlus taksoveoteenuste osutamiseks Tartu linnas
Teenindajakaardi taotlus

Viimati muudetud 05.04.2017