Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
Planeeringute info
Abiks planeerimisel
Õigusaktid
Tartu üldplaneering

Planeeringud

Planeeringute kaart

Avalikul väljapanekul olevad planeeringud

Koostamisel olevad üldplaneeringud
Kehtestatud üldplaneeringud

Koostamisel olevad detailplaneeringud
Kehtestatud detailplaneeringud

NB! Planeeringute ja nende lisadega saab paberkujul tutvuda planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis.
NB! Kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel on planeeringu realiseerimise järgsete dokumentide väljastamise aluseks osakonna arhiivis, arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering.

Teavitus

 

Viimati muudetud 26.01.2017

Tartu linna üldplaneering 2030

Üldplaneering on linna ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab linna territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Tartu linna üldplaneeringu on pärast selle kehtestamist aluseks linnaosade üldplaneeringute, üldplaneeringut täpsustavate teemaplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisele ning seadusest tulenevatel juhtudel projekteerimistingimuste määramisele.

Praegune linna üldplaneering hakkas kehtima 1. novembril 2005. aastal. Linna ühe olulisema arengudokumendina sätestab üldplaneering muuhulgas Tartu territooriumi üldised kasutamis- ja ehitustingimused, teede ja tänavate asukoha ning liikluskorralduse põhimõtted, samuti põhiliste tehnovõrkude (ühisveevärk ja –kanalisatsioon, kaugküte, gaasivõrk, elektri põhivõrk ja telekommunikatsioonivõrk) arengud. Üldplaneering määratleb ka linna miljööväärtuslikud hoonestus- ja haljasalad ning puhkealad, käsitleb looduskaitseküsimusi, detailplaneeringute koostamise vajadust jpm.

2014. aastal hakkas Tartu koostama uut üldplaneeringut. Võrreldes kehtiva planeeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramupiirkondade planeerimisele seni hoonestamata aladel. Olulisel kohal on ka linna ja lähiregiooni sidumine. Uus linna üldplaneering võimaldab paindlikumat maakasutuse käsitlemist ning selgemini on välja toodud linna ruumilise arengu suundumused. Tartu linna üldplaneeringu koostamine on toimunud erinevate osapoolte koostöös.

Vaata lähemalt

Tartu linna uue üldplaneeringu 2030 koostamine (2014–2017)

Tartu linna kehtiv üldplaneering

 

Viimati muudetud 27.01.2017