Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°

Projektid

Välisprojektide teenistus
Küüni 3, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 176 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 01.01.2018 - 01.01.2021 Õppetöö robootika abil

  Tartu Karlova, Tartu Kesklinna ja Tartu Veeriku koolide koostöös loodusainete ja matemaatika õppimise mitmekesisemaks muutmine I ja II kooliastmes robootikavahendeid kasutades.
  Avastusõppe tõhusam rakendamine õppetöös. Õpilaste infotehnoloogiliste pädevuste arendamine ja õpilaste koostööoskuste ...

 • Tartu on eesti suurim kutseõppeasutus, kus õpib 3000 õppurit tasemeõppes, sama palju aastas täiendusõppes. Viimastel aastatel on hästi käivitunud töökohapõhine õpe. Õppija vanuseline koosseis on oluliselt muutunud võrreldes varasemega, juba 19% tänastest õppijatest on vanemad kui 25 aastat. Meie ...

 • SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, millepealkiri on "Külas hea, kodus parem? Noorte diskussiooni töötoad.!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Kaunase Saules Gümnaasiumi gümnaasiumiastme noored.
  Täiendada noorte teadmisi oma riigi kohta Euroopa Liidus, ...

 • Tartu KHK poolt osaleb kontaktseminaril, mis leiab aset 8.11.2017-10.11.2017 (lisanduvad lendamiseks 7. ja 11. november) Küprosel, Larnaca linnas koolitusjuht Kätlin Virgo, kelle tööülesannete hulka kuulub koolituste korraldamine ning kes on juhtinud Erasmus+ ja Leonardo projekte. 2015 aastal ...

 • 24.10.2017 - 30.09.2020 BSR - Electric

  Linnapiirkonnnad on olulised majandusliku arengu vedajad Läänemere piirkonnas. Samal ajal põhjustavad linnad ka suurema osa kasvuhoonegaaside (sh. ka CO2) ja teiste kasvuhoonegaaside tekkest. Vastavalt EL-i valge raamatu andmetele on üldisest saastest 25% põhjustatud transpordisektori poolt. Et ...

 • Kuna tendents on üha keerulisema ja digitaliseerunud tootmise poole, siis see nõuab ka muutust vastava ala hariduse nõuetes. Ettevõtted nõuavad praktikante, kes on tugevad elektrikutena, mehhatroonikutena ja ka majanduse valdkonnas, kes oskavad salvestada vajalikke andmeid tootmisprotsessi kohta. ...

 • Tartu Lasteaed Rukkilill õpilaste õppekäigud Jääaja Keskusesse, Saadjärve Looduskooli ja Eesti Põllumajandusmuuseumi on planeeritud sooviga osaleda aktiivõppeprogrammides ning selle käigus omandada uusi teadmisi ning kinnistada õpitut. Projekti eesmärk on tõsta laste keskkonnaalast teadlikkust, ...

 • 16. novembril 2017 tähistab Tartu linnavalitsuse noortekeskus Lille Maja oma 70 sünnipäeva. Selles majas, Lille 9 on läbi erinevate aegade tehtud tööd noortega. Sünnipäeva raames korraldab noortekeskus Lille Maja noorsootöötajatele sotsiaalsete oskuste olümpiaadi, kus jagab teistega oma teadmisi ...

 • Folkloorset pärimust viljelevate laste- ja noorterühmadele koostegutsemine pidustuste vormis, individuaal- ja rühmatöös omandatu kinnistamine, rühmajuhtide ja õpetajate kogemuste vahetamine.

 • Tegemist on mitte-ehitusliku keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektiga
  Loodusprogrammide kaudu laps oskab nimetada metsas kasvavaid seeni, selle osasid, teab ja tunneb söögi- ning mürgiseid seeni. aktiivtegevuste kaudu lapsed tutvuvad talus elavate lindude ja loomadega. Mänguliste tegevuste ...

 • Projekti eesmärgiks on koostada Tartu linnale müra vähendamise tegevuskava, mis vastab keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruses nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ sätestatud nõuetele.

 • 01.10.2017 - 30.09.2020 Baltic Game Industry

  Projekti eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas. Projekti oluliseks osas on partneritega ...

 • A. Russaku nim noorte Pianistide Konkursi korraldamine

 • Tartu is a town of around 100 000 inhabitants in South Estonia. There are several partners active in youth employability sector in Tartu. These partners form a network since May 2016 when we had a first partners' meeting chaired by youth policy service. In our partnership meetings we have discussed ...

 • Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini koduümbruses
  Tutvustada talviseid ja kevadisi aialinde. Miks, millal ja kuidas neid toita. Pesakastitüübid.

 • Tartu Poska Gümnaasiumis on e-vahendite rakendamine ja e-õppe juurutamine üheks oluliseks arengusuunaks, millega loome eeldused nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks. Oleme kogemuste jagamiseks teinud koostööd erinevate osapooltega Eestis (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool) kui ka teiste riikidega ...

 • Tartu Linnaraamatukogu XII vene kirjanduse ja kultuuri nädala korraldamine 25.sept.-30.sept. 2017
  Tartu Linnaraamatukogu korraldab kaheteistkümnendat aastat septembri lõpus (25.sept.-30.sept.2017) Vene kirjanduse ja kultuuri nädalat, mille eesmärk on raamatukogu lugejatele ja ka laiemale ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Toetada õpilaste keskkonnateadlikkuse arengut läbi õppeprogrammides osalemise
  Kujundada sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnas huvituv õpilane, kes märkab ja teadustab keskkonnaprobleeme

 • Projekt keskendub kahele sihtrühmale - õpilased ja õpetajad. Õpilastele on osalevad partnerriigid Euroopa mõistes väga kauged ja eksootilised. Üks kool asub väikeses Fääride külakeses, teine 100000 elanikuga linnas. Kas sedavõrd erinevad on ka meie juured, kultuuritraditsioonid ja tänapäev, näitab ...

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 On the Opposite Shore

  Õpilaste teadmised suurte riikide ajaloost ja kultuurist on reeglina paremad kui iseenda ja ennekõike oma naabrite ajaloost, mis võimaldaks paremini mõista meie kohta maailmas ja selle kujunemise lugu. Antud projekti üheks lähtepunktiks on fakt, et kõikide osalevate riikide ajaloos on jõutud või ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 Square-Eyed Students

  Lapsed kasutavad väga palju infotehnoloogilisi vahendeid. Ometi ei ole näha olulist hüpet nende vahendite kasutamisest tuleneva kasuteguri osas ehk siis tegelikud arvutikasutamise oskused ei ole kindlasti tasemel, mis meid rahuldaks. Teiseks probleemiks, millega käesolev projekt tegeleb on meie ...

 • Projektis osalevate õpilaste arv: Täiendav eesti keele õpe mitte-eesti emakeelega õppuritele: 16 õpilast Täiendav võõrkeele õpe: ●soome keele mentorõppes 24-30 õppijat (sõltuvalt kooli vastuvõetute arvust) ●saksa keel 12 õpilast ●inglise keel 50 õpilast (erinevatest õppegruppidest erineval ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas. Selles projektis koostatud õppematerjalid toetavad juuksuri- ja iluteeninduse valdkondades tegutseivad ettevõtteid ja haridusasutusi. Mis omakorda vähendab kutsehaigusi ja kutsehaigusohte ning võimaldab ...

 • 01.09.2017 - 31.05.2018 Triinu ja Taavi Tartumaal

  Luke Mõisa õppeprogrammid Sügis mõisapargis, mängud looduses, ja Kaisuloomaga pargis ning Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse programmid Mesilane ja Päevakoera päev.
  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, ...

 • Tartu Lasteaed Poku 9 rühma lapsed on osalenud Luke Mõis, Pokumaa ja Emajõe Lodjaseltsi õppeprogrammides. Lapsed on saanud uusi teadmisi erinevate looduskoosluste kohta ning õppinud praktiliste tegevuste käigus tundma Eesti elusloodust ja säästvate suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

 • Lapsed: -õpivad tundma koduloomi, nende tähtsust, oskavad neid nimetada, teavad, kuidas loomade eest hoolitsetakse; -teavad looduses liikumise reegleid, märkavad ja eristavad loomade tegevusjälgi; oskavad sorteerida lihtsamaid jäätmeid ja teavad kompostimise põhimõtteid

 • Kristjan Jaak Petersoni Gümnaaasiumi õpilaste praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas, kinnistada õpitut ja laiendada valdkondlikke teadmisi.
  Kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi praktiliste tööde tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja ...

 • Tartu Lasteaed Sipsik 4 rühma lapsed on osalenud õppeprogrammides Tartu Loodusmaja ja Järvemuuseumi EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses. Lapsed saavad uusi teadmisi ja oskusi keskkonnakasvatuse ja loodushoiu alal.

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 Find your balance

  Projekti eesmärgiks on õpilaste teadmiste arendamine ja süvendamine digitaalsete vahendite kasutamise osas, aga samal ajal silmas pidades ja teadvustades , et kõiges peab valitsema tasakaal. Tuleb aktiivselt tegeleda ka spordi ja muude arendavate tegevustega.
  Õpilaste teadmiste arendamine ...

 • 01.09.2017 - 31.10.2017 Väikeste viikingite järveretk

  Tutvumine Emajõe ja selle elukeskkonnaga

 • 01.09.2017 - 31.08.2018 Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammid

  Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammide läbiviimine
  Pakkuda I-III kooliastme õpilastele vahetuid kogemusi looduses.

 • Ümbrusõpetuse teadmiste suurendamine läbi keskkonnataedlikuse toimetulekuõppes õppivatele hingehooldust vajavatele lastele.

 • 01.09.2017 - 31.01.2018 Ma tean, ma näen, ma ise teen!

  Lasteaialaps tutvub sügise märkidega mõisapargis ja õunaaias, õpitakse mõisteid vili, seeme, mari ning tehakse õunamahla.

 • Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides
  Lapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat tagasi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames ...

 • Antud hetkel on vajalik arendada õpilastes üldpädevusi ka loodusainete kaudu. Väärtuspädevust – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (TKJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKJPG klassid (kokku 18 klassikomplekti), kes ...

 • Kaasav haridus eeldab õpetajatelt avatust uutele õpetamise meetoditele ja- stiilidele. Samuti muutuvad ka õppijad ning mitut põlvkonda õpetanud õpetajad vajavad tuge ja nõustamist uute oludega kohandamiseks. Õpetajad võivad olla vähe motiveeritud uute (kaasaegse hariduse) õppemeetoditega kaasa ...

 • 15.08.2017 THMK koolitused

  Projekt koosneb kahest osast – THMK koolipere jätkukoolitusest Oskuste õppe metoodika osas ning algkoolitus seda veel mitteläbinutele Verge metoodika osas.
  Oskuste õppe jätkukoolitus: 1. Koolituse lõppedes on Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad võimelised koolitama teiste koolide õpetajaid ...

 • Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas kvaliteetse õpirände pakkumises ja julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, ...

 • Peamine eesmärk on suurendada noorsootöötajate kompetentsi ja anda neile meetodeid Euroopa pagulaskriisiga seotud stereotüüpide ja eelarvamuste käsitlemiseks. Kõrvaleesmärgiks on õppida rahvusvahelise projekti juhtimist kogemusõppe kaudu (projekti meeskonda kuuluvad erinevate maade ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Sønderborgi Taanis ja Bergenisse Norras tutvumaks linnade kogemustega keskkonnasäästlike hangete ehk nn rohehangete korraldamisel.
  Tartu linn on vastu võtnud säästva energiamajanduse arengukava ehk SEAP-i, mille eesmärkidest lähtuvalt on koostatud Tartu ...

 • 01.08.2017 - 01.06.2019 100 steps

  Ülemaailmses laste liikumisharjumuste uuringus Global Matrix 2.0 hinnati Eesti laste aktiivsus halvima võimaliku hindega - F ehk puudulik. Intervjuud lastega ning arenguvestlused vanematega on kinnitanud probleemi olemasolu. Kuna laps veedab olulise osa oma nädalast lasteaias, siis õpetajatena ...

 • Südame-veresoonkonna haigused on moodsa ühiskonna üks peamisi probleeme ja väljakutseid. Planeeritava projektiga üritame anda oma väikese panuse selles suures ookeanis. Enamik SVH'te, mis võtavad palju elusid, avalikku tervishoiu raha ja teeb meie ühiskonnad nõrkadeks ja haavatavateks, põhjuseid ...

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, ...

 • 17.07.2017 - 30.06.2018 Ristikheina lapsed loodusele lähemale

  Projekti käigus külastavad lapsed einevaid loomaparke, farme ja töötlusettevõtteid.
  Lapsed saavad teadmisi loomade ja keskkonna ajaloolisest arengust, inimese mõjust loodusele ja tema suutlikkusest loodust kasulikult mõjutada.Lapsed näevad kaasaegset talu, suurtootmist, meiereid ja ...

 • 01.07.2017 - 01.02.2018 Ülejõe kogumiku koostamine

  Tartu Linnamuuseum viis aastatel 2015-2016 läbi ajaloolist Ülejõe piirkonda haarava kogukondliku projekti Üle Jõe. Projekti lõpetuseks koostatakse ülevaatlik kogumik tööpealkirjaga "Ülejõe raamat".
  Ülejõe kogumik on kavandatud projekti lõpetava kokkuvõtliku väljaandena, kus publitseeritakse ...

 • Tartu Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooli germanistika osakonnaga koostöös valmib 2018. aasta märtsis kaardirakendus "Tartu-Dorpat: kultuuritõlked", mis tutvustab Tartu linna aja- ja kultuurilugu läbi ajalooliste saksakeelsete kirjelduste. Lisaks kaardirakendusele valmib 2018. aasta aprillis Tartu ...

 • 01.07.2017 - 30.04.2018 Kodus kõik on kõige parem

  Tartu lasteaedade rõõmupidu "Kodus kõik on kõige parem"
  EV100 raames toimuv 6-7 aastaste laste laulupidu,

 • Projekti peamine eesmärk on, et kogu tegevus toimub uut õpikäsitust järgides, st osalejad konstrueerivad ise uue teadmise, tegutsevad ennastjuhtivalt ning koostöiselt. Sellise ühise kogemuse saamine aitab kaasa muutunud õpikäsituse tegelikule rakendamisele kooli igapäevatöös.
  Projekti ...

 • Inimeste liikuvusharjumused on hakanud viimaste aastate jooksul oluliselt muutuma. Senine paradigma - erasõiduautode , kui peamise transpordivahendi kasutamine on muutunud paindlikumaks ning omandamas nõudlusele orienteeritud mobiilsuse mustreid. Autode kõrval kaalutakse alternatiivina ka ...

 • Projekt keskendub tiheasutsusega kesklinna piirkondadele mis pakuvad häid võimalusi säästva liikuvuse (inimeste- ja kaupade liikumine) arendamiseks. Üha kasvav elanike arv sellistes piirkondades ja kaubanduse kasvust tulenev kaubavedude mahu kasv on toonud kaasa autostumise kõrge taseme ...

 • Käesolev projekt on oluline, et omandada vajalikud praktikad oma juhtimismudeli täiustamiseks ja töös hoidmiseks. Kuna Jaan Poska gümnaasium asutati alles 5 aastat tagasi, on Erasmus+ KA1 projekt esimene suurem rahvusvahelist õpirännet pakkuv projekt meie kooli lühikeses ajaloos. Projekt on ...

 • 01.06.2017 - 30.04.2018 Tekstiilikonteinerite soetamine

  Tartus puuduvad hetkel tekstiilikonteinerid ning jäätmejaamades ei toimu samuti tekstiili vastuvõttu. Tekstiilijäätmete kogumisvõrgustik vajab optimeerimist. Vajalik on luua uusi võimalusi (kogumiskohti), et vältida kasutuskõlblike riiete sattumis segaolmejäätmete hulka.
  Projekti eesmärgiks on ...

 • Projekti raames soovime läbi viia Tartumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa haridusasutuste esindajate kohtumisi (võrgustikukohtumisi), et teha koostööd LP-töö paremaks korraldamiseks asutuses ning koos lahendada koolielu ja lasteaiaelu küsimusi ja kavandada ühistegevusi oma kogemuste tutvustamiseks ...

 • Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ eesmärgiks on läbi põnevate praktiliste ülesannete tutvustada erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvatele noortele (sh riskinoored, noored väljaspool Tartu linna ja muukeelsed noored) antiikaja moodi sidudes seda tänapäeva moe ja tekstiilikunsti ...

 • Hariduslikud erivajadused ja kaasav haridus: autismispektri häiretega täiskasvanud õppijad ja nende õpetamine
  1. on ühtlustunud teadmised HEV täiskasvanud õppijate vajadustest ja toetamisvõimalustest; 2. koolitusel osalejad on teadlikud autismispektri häiretega täiskasvanud õpilaste eripäradest; ...

 • SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, mille teemaks on "Ei sõltuvusele!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Vastseliina Noortekeskuse noored.
  Noored õpivad hoolitsema oma tervise eest selleks, et ennetada sõltuvust alkoholist, narkootikumidest ja ...

 • "Tartu ilukirjanduses" andmebaasi illustreeriva materjali loomine.
  Andmebaas ja netilehekülg "Tartu ilukirjanduses" (teele.luts.ee) on loodud selleks, et siduda avalikkuse jaoks kirjandus ja linn kui reaalne elukeskkond. Aina visuaalsemaks muutuva inforuumi tingimustes on meie eesmärgiks need ...

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Laste planeerimis- ja koostööoskuste arendamine lihtsamate robootika vahendite kaudu.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Õpetegevuste integreerimine ja huvi tekitamine robootika vastu laiemalt.

 • Hetkel toimub Tartu Forseliuse Koolis robootikaring I ja II kooliastme õpilastele (kaasatud aktiivselt 25 õpilast) ning valikaine robootika ja mehhatroonika II ja III kooliastmele (kaasatud aktiivselt 30 õpilast). Eelnevalt nimetatud tundide läbiviimiseks on koolil olemas NXT Lego komplektid (6tk - ...

 • Tartu II Muusikakoolile baritonsaksofoni ja kromaatilise kandle soetamine
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika ja kandlemängu vastu * eesmärk on õppevahendite soetamise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekava täitmist

 • Robootika ja programmeerimise õppevahendite soetamine
  Robootika integreerimine õppetöösse

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Tartu II Muusikakoolis uue õppesuuna (muusikatehnoloogia) helistuudio kõlarite soetus.
  Sisustada helistuudio vajaliku inventariga.

 • 04.05.2017 - 30.11.2017 LA Kelluke - ProgeTiiger programm

  Programmeeritavate põrandarobotite soetamine
  Lastele programmeerimise aluste õpetamine

 • Käesolev projekt on välja kasvanud traditsioonilisest (alates aastast 2000) toimuvast kevadkonverentsist, mis on ainus kogu kooli õpetajaskonda haarav õpiüritus. Eelmistel aastatel korraldatud kokkusaamiste (konverents, seminarid, õpitoad jms) tagasisidestamisel on saadud infot, kus paljud osalejad ...

 • Tiigi Seltsimaja korraldab XII noorte laulupeo eelproove Tartus ning Tartu kollektiivide majutamist Tallinnas. Linn toetab tartlaste osalemist peol muu hulgas läbi selliste tegevust finantseerimise: koordineerib/viib läbi mitu kuud kestva eelproovide ja ülevaatuste tsükli (nt ruumide üüri kulud), ...

 • 02.05.2017 - 19.02.2018 Koostöö partnerkoolidega 2 (Soome)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi välisriiki (Saksamaa / Soome) on õpilased läbinud võõrkeelekursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • 02.05.2017 - 22.12.2017 Koostöö partnerkoolidega 1 (Saksa)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi Tartu sõpruslinna Lüneburgi on õpilased läbinud saksa keele kursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • Linna päevast on Tartus kujunemas ooperi- ja klassikalise muusika minifestival – 2016. aasta Tartu linna päeva tagasisidele toetudes oli põhjust uskuda, et ooperisümbioosi ideel on (mõtte)jõudu veel vähemalt üheks tulemiseks. Saabuv linna päev jätkab ooperiradadel, aga kindlasti ka saabuval suvel ...

 • 02.05.2017 - 31.12.2017 Tartu noorte töömalev 2017

  Tartu noorte töömalev pakub Tartu noortele esmase töökogemuse omandamise ja taskuraha teenimise võimalust ning arendavaid ühistegevusi suvevaheajal.
  - noorte tööharjumuste kujundamine; - võimaluse pakkumine noortele veetmaks arendavalt ja meeldivalt oma vaba aega suvisel, sügisesel ja talvisel ...

 • 01.05.2017 - 15.02.2018 Robootika vahendid

  Seadmete kasutamise üldeesmärk on laiendada robootikaalast tegevust koolis, lõimides seda sealjuures aineõpetusega. Lõimitud aine- ja robootikaõpetusega alustatakse 1. klassist, kus on eesmärgiks töötada välja ja rakendada erinevate õppeainetega lõimitud robootikaülesandeid. Lisaks on eesmärgiks ...

 • 30.04.2017 - 31.12.2017 Ülenurme tänava kergliiklustee

  Käesoleva projektiga on kavas rajada kergliiklustee Riia tn - Kase põik - Ülenurme tn, kogupikkusega 3 km
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ...

 • 24.04.2017 - 31.10.2017 LA Klaabu "EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lastepillide ostmine muusikategevusteks (altksülofon, altkellamäng, soprankellamäng, kõlaplaatide komplekt
  Erinevate muusikainstrumentide abil areneb laste loovus, tähelepanu ja empaatiavõime ning rütmitaju

 • 24.04.2017 - 05.01.2018 Noortega "kastist välja"!

  Peaeesmärk: Projekti eesmärk on teismeliste noorte (k.a HEV ja nö riskirühma kuuluva) sotsiaalsete – ja toimetulekuoskuste arendamine vastavalt ühiskondlikule arusaamisele headest tavadest ja normidest läbi elamuspedagoogilistele, mitteformaalsete ja seikluskasvatuslike tegevuste. Projekti ...

 • 1. septembrist 2017 kuni 19. juuli 2018 tegutseb Lille majas Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor hispaanlane Carlos Javier Gonzalez Lorente, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi: 1) Impro klubi 2) Jooga ja meditatsiooni klubi 3) Praktilised hispaania keele tunnid. Lisaks viib ...

 • Käesoleva aasta 19. mail laulupeomuuseumis (Jaama 14) avatav näitus võimaldab tänapäeva lastel ja nende vanematel heita pilku mitmeid inimepõlvi tagasi lasteaias käinud laste ja seal töötanud õpetajate maailma. Eesti vanima lasteaia ajaloo põhjal heidame pilgu lasteaialaste igapäevaellu alates ...

 • Käesoleva projektiga kavandatav piki Raudtee tänavat Ülenurme vallani kulgev kergliiklustee võimaldab turvaliselt ja kiiresti liigelda Vaksali-Riia tänavate ristmikult Tammelinna ja sealt edasi Ülenurme valda. Kavandatava kergliiklustee kogupikkuseks on 3 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on ...

 • Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ...

 • Tartu lasteaia Pääsupesa hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud ...

 • Tartu Maarjamõisa lasteaia hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud ...

 • 01.04.2017 - 31.12.2018 Maarja peremajade loomine Tartusse

  Tartu linnas on intellektipuudega inimestele kvaliteetse infrastruktuuri loomisega tegeletud 90-ndate algusest. Olemas on alusharidus, põhikoolid ja tugiteenused. Täiskasvanu eluks ettevalmistuse ühe osana on võimalus iseseisvuda, lahkuda päritoluperest ja maksimaalselt kasutada oma tegevusvõimet ...

 • Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused rohkem majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega on liitunud juurde uusi noori (sh Lille Maja peamine sihtgrupp põhikooli ning gümnaasiumi noored). ...

 • 01.04.2017 - 20.06.2019 Karlova kooli õpilased loodusesse

  Õppekäikude läbiviimine loodusesse 1.-9. klassini. Esimene kooliaste osaleb "Metsaelu" programmis, teine kooliaste "Taevakehade" ja "Jäätmemajanduse" prgrammis, kolmas kooliaste "Maavarade ja vee ökosüsteemide" programmis.
  Kõik Karlova kooli õpilased osalevad keskkonnateemalistel õppekäikudel. ...

 • Eesti Vabariik 100 raames „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt „Igal lapsel oma pill“, on ellu kutsutud, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et ...

 • Eesti Arhitektuurimuuseumis 20.04 –26.05. 2013 olnud näituse kohandamine Tartu jaoks. Tänu väljapaneku teema unikaalsusele ja otsesele seotusele Tartuga on siinsel linnamuuseumil huvi ja motiveeritus näidata ekspositsiooni tartlastele ja külalistele.
  Tartu arhitektuuri ajaloo alaste uurimistööde ...

 • Projekti eesmärk on tutvustada 6.-12. klassi õpilastele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nii Tartu linnas kui ka oma kodus. Projekti lõpus on noor teadlikum ning oskab teha mõistlikumaid otsuseid oma vaba aja veetmiseks. Kokku ootame programmis osalema 20 noort (8 poissi ja 12 tüdrukut). ...

 • Projekt käsitleb targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamist kohalikul tasandil. Kuna kohalikul tasandil teatakse kõige paremini kohapealseid tugevusi, tööjõu kvalifikatsiooni ja oskusi ning innovatsioonisüsteemi eripärasid, mis on kõik vajalikud targa spetsialiseerumise strateegia edukaks ...

 • Lille Maja näitemänguhuvilised noored soovivad korraldada Tartu linna ja maakonna 6.-12. klassidele tasuta foorumteatri etenduse pealkirjaga „Mõttetu! Tühine! Nõme!”. Etenduse sisu on välja töötatud noorte poolt ning käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Ühise ajurünnaku tulemusena selgus, et ...

 • Laste toitumisharjumused puu- ja köögiviljade igapäevasel tarbimisel ei vasta paljudel lastel toitumissoovitustele. Projekti tegevustega suunatakse laste teadlikkust puu- ja köögiviljade kasvatamisest ja tarbimise vajalikkusest. Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud projekti tegevused ...

 • Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või kunstikonkursside.
  Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või ...

 • Tartumaa kooride laulupäevad on ajast aega toonud kokku hulga laulu armastavaid inimesi, olgu siis kuulaja või koorilauljana. 2017. aasta sügisel toimuv laulupäev, mil esmakordselt esineksid ühe päeva jooksul kõik kooriliigid (nais-, mees- ja segakoorid) erinevates Tartu kirikutes, konsentreeriks ...

 • Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis väga palju teoreetilisi teadmisi. Tänapäeval võib juhtuda, et linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali ka reaalse eluga. Seetõttu on väga oluline kinnistada klassitunnis õpitut korraldades ...