Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Projektid

Välisprojektide teenistus
Küüni 3, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 192 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 24.10.2017 - 30.09.2020 BSR - Electric

  Linnapiirkonnnad on olulised majandusliku arengu vedajad Läänemere piirkonnas. Samal ajal põhjustavad linnad ka suurema osa kasvuhoonegaaside (sh. ka CO2) ja teiste kasvuhoonegaaside tekkest. Vastavalt EL-i valge raamatu andmetele on üldisest saastest 25% põhjustatud transpordisektori poolt. Et ...

 • Tartu Poska Gümnaasiumis on e-vahendite rakendamine ja e-õppe juurutamine üheks oluliseks arengusuunaks, millega loome eeldused nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks. Oleme kogemuste jagamiseks teinud koostööd erinevate osapooltega Eestis (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool) kui ka teiste riikidega ...

 • Tartu Linnaraamatukogu XII vene kirjanduse ja kultuuri nädala korraldamine 25.sept.-30.sept. 2017
  Tartu Linnaraamatukogu korraldab kaheteistkümnendat aastat septembri lõpus (25.sept.-30.sept.2017) Vene kirjanduse ja kultuuri nädalat, mille eesmärk on raamatukogu lugejatele ja ka laiemale ...

 • Projekt keskendub kahele sihtrühmale - õpilased ja õpetajad. Õpilastele on osalevad partnerriigid Euroopa mõistes väga kauged ja eksootilised. Üks kool asub väikeses Fääride külakeses, teine 100000 elanikuga linnas. Kas sedavõrd erinevad on ka meie juured, kultuuritraditsioonid ja tänapäev, näitab ...

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 On the Opposite Shore

  Õpilaste teadmised suurte riikide ajaloost ja kultuurist on reeglina paremad kui iseenda ja ennekõike oma naabrite ajaloost, mis võimaldaks paremini mõista meie kohta maailmas ja selle kujunemise lugu. Antud projekti üheks lähtepunktiks on fakt, et kõikide osalevate riikide ajaloos on jõutud või ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • Peamine eesmärk on suurendada noorsootöötajate kompetentsi ja anda neile meetodeid Euroopa pagulaskriisiga seotud stereotüüpide ja eelarvamuste käsitlemiseks. Kõrvaleesmärgiks on õppida rahvusvahelise projekti juhtimist kogemusõppe kaudu (projekti meeskonda kuuluvad erinevate maade ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Sønderborgi Taanis ja Bergenisse Norras tutvumaks linnade kogemustega keskkonnasäästlike hangete ehk nn rohehangete korraldamisel.
  Tartu linn on vastu võtnud säästva energiamajanduse arengukava ehk SEAP-i, mille eesmärkidest lähtuvalt on koostatud Tartu ...

 • Südame-veresoonkonna haigused on moodsa ühiskonna üks peamisi probleeme ja väljakutseid. Planeeritava projektiga üritame anda oma väikese panuse selles suures ookeanis. Enamik SVH'te, mis võtavad palju elusid, avalikku tervishoiu raha ja teeb meie ühiskonnad nõrkadeks ja haavatavateks, põhjuseid ...

 • 17.07.2017 - 30.06.2018 Ristikheina lapsed loodusele lähemale

  Projekti käigus külastavad lapsed einevaid loomaparke, farme ja töötlusettevõtteid.
  Lapsed saavad teadmisi loomade ja keskkonna ajaloolisest arengust, inimese mõjust loodusele ja tema suutlikkusest loodust kasulikult mõjutada.Lapsed näevad kaasaegset talu, suurtootmist, meiereid ja ...

 • 01.07.2017 - 01.02.2018 Ülejõe kogumiku koostamine

  Tartu Linnamuuseum viis aastatel 2015-2016 läbi ajaloolist Ülejõe piirkonda haarava kogukondliku projekti Üle Jõe. Projekti lõpetuseks koostatakse ülevaatlik kogumik tööpealkirjaga "Ülejõe raamat".
  Ülejõe kogumik on kavandatud projekti lõpetava kokkuvõtliku väljaandena, kus publitseeritakse ...

 • Tartu Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooli germanistika osakonnaga koostöös valmib 2018. aasta märtsis kaardirakendus "Tartu-Dorpat: kultuuritõlked", mis tutvustab Tartu linna aja- ja kultuurilugu läbi ajalooliste saksakeelsete kirjelduste. Lisaks kaardirakendusele valmib 2018. aasta aprillis Tartu ...

 • 01.07.2017 - 30.04.2018 Kodus kõik on kõige parem

  Tartu lasteaedade rõõmupidu "Kodus kõik on kõige parem"
  EV100 raames toimuv 6-7 aastaste laste laulupidu,

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, ...

 • Projekti peamine eesmärk on, et kogu tegevus toimub uut õpikäsitust järgides, st osalejad konstrueerivad ise uue teadmise, tegutsevad ennastjuhtivalt ning koostöiselt. Sellise ühise kogemuse saamine aitab kaasa muutunud õpikäsituse tegelikule rakendamisele kooli igapäevatöös.
  Projekti ...

 • Projekt keskendub tiheasutsusega kesklinna piirkondadele mis pakuvad häid võimalusi säästva liikuvuse (inimeste- ja kaupade liikumine) arendamiseks. Üha kasvav elanike arv sellistes piirkondades ja kaubanduse kasvust tulenev kaubavedude mahu kasv on toonud kaasa autostumise kõrge taseme ...

 • Käesolev projekt on oluline, et omandada vajalikud praktikad oma juhtimismudeli täiustamiseks ja töös hoidmiseks. Kuna Jaan Poska gümnaasium asutati alles 5 aastat tagasi, on Erasmus+ KA1 projekt esimene suurem rahvusvahelist õpirännet pakkuv projekt meie kooli lühikeses ajaloos. Projekt on ...

 • Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ eesmärgiks on läbi põnevate praktiliste ülesannete tutvustada erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvatele noortele (sh riskinoored, noored väljaspool Tartu linna ja muukeelsed noored) antiikaja moodi sidudes seda tänapäeva moe ja tekstiilikunsti ...

 • Hariduslikud erivajadused ja kaasav haridus: autismispektri häiretega täiskasvanud õppijad ja nende õpetamine
  1. on ühtlustunud teadmised HEV täiskasvanud õppijate vajadustest ja toetamisvõimalustest; 2. koolitusel osalejad on teadlikud autismispektri häiretega täiskasvanud õpilaste eripäradest; ...

 • SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, mille teemaks on "Ei sõltuvusele!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Vastseliina Noortekeskuse noored.
  Noored õpivad hoolitsema oma tervise eest selleks, et ennetada sõltuvust alkoholist, narkootikumidest ja ...

 • "Tartu ilukirjanduses" andmebaasi illustreeriva materjali loomine.
  Andmebaas ja netilehekülg "Tartu ilukirjanduses" (teele.luts.ee) on loodud selleks, et siduda avalikkuse jaoks kirjandus ja linn kui reaalne elukeskkond. Aina visuaalsemaks muutuva inforuumi tingimustes on meie eesmärgiks need ...

 • 22.05.2017 - 31.05.2017 ProgeTiigri seadmete soetamine TDK-s

  Robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade soetamine.
  Mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D-printer KIT-ide soetamine. Äratada õpilastes huvi inseneriteaduste vastu. Tutvustada õpilastele ...

 • 19.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Helika ProgeTiiger

  Laps tunneb huvi programmeerimise vastu ja õpib programmeerimise algteadmisi
  rikastada õppetegevusi teemaga seonduvate mudelite loomisega

 • 18.05.2017 - 20.05.2017 Erasmus+ seminaril osalemine

  Erasmus+ kontaktseminaril osalemine
  SA Archimedes eraldab toetusesaajale Erasmus+ programmi raames toetuse osalemiseks 18.-20.05.2017, Ljubljana, Sloveenia toimuval seminaril „eTwinning meets Erasmus+, Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects“.

 • 3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini moodulite kursustel ning edaspidi ka põhiainete juures rakendamiseks.
  3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini ...

 • 17.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Rukkilill Proge Tiiger

  Jutustamisoskuse ja matemaatiliste oskuste arendamine
  Seadmete soetamise eesmärk on rikastada tavapärast õppetegevust ning innustada lapsi tegevuses osalema.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Laste planeerimis- ja koostööoskuste arendamine lihtsamate robootika vahendite kaudu.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Õpetegevuste integreerimine ja huvi tekitamine robootika vastu laiemalt.

 • Hetkel toimub Tartu Forseliuse Koolis robootikaring I ja II kooliastme õpilastele (kaasatud aktiivselt 25 õpilast) ning valikaine robootika ja mehhatroonika II ja III kooliastmele (kaasatud aktiivselt 30 õpilast). Eelnevalt nimetatud tundide läbiviimiseks on koolil olemas NXT Lego komplektid (6tk - ...

 • Tartu II Muusikakoolile baritonsaksofoni ja kromaatilise kandle soetamine
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika ja kandlemängu vastu * eesmärk on õppevahendite soetamise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekava täitmist

 • Robootika ja programmeerimise õppevahendite soetamine
  Robootika integreerimine õppetöösse

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • 09.05.2017 - 31.10.2017 EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lapsed saavad muusikalistes tegevustes mängida ostetud pillidega
  Lapsel areneb rühmitunne, teise lapse kuulamis- , arvestamis- ja koos tegutsemisoskus

 • Tartu II Muusikakoolis uue õppesuuna (muusikatehnoloogia) helistuudio kõlarite soetus.
  Sisustada helistuudio vajaliku inventariga.

 • 04.05.2017 - 30.11.2017 LA Kelluke - ProgeTiiger programm

  Programmeeritavate põrandarobotite soetamine
  Lastele programmeerimise aluste õpetamine

 • Käesolev projekt on välja kasvanud traditsioonilisest (alates aastast 2000) toimuvast kevadkonverentsist, mis on ainus kogu kooli õpetajaskonda haarav õpiüritus. Eelmistel aastatel korraldatud kokkusaamiste (konverents, seminarid, õpitoad jms) tagasisidestamisel on saadud infot, kus paljud osalejad ...

 • Tiigi Seltsimaja korraldab XII noorte laulupeo eelproove Tartus ning Tartu kollektiivide majutamist Tallinnas. Linn toetab tartlaste osalemist peol muu hulgas läbi selliste tegevust finantseerimise: koordineerib/viib läbi mitu kuud kestva eelproovide ja ülevaatuste tsükli (nt ruumide üüri kulud), ...

 • 02.05.2017 - 19.02.2018 Koostöö partnerkoolidega 2 (Soome)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi välisriiki (Saksamaa / Soome) on õpilased läbinud võõrkeelekursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • 02.05.2017 - 22.12.2017 Koostöö partnerkoolidega 1 (Saksa)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi Tartu sõpruslinna Lüneburgi on õpilased läbinud saksa keele kursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • Lastepilli ostmine muusikategevusteks (bassksülofon)
  Muusikaõpetuse mitmekesistamine ja pilliõpetuse edendamine.

 • Linna päevast on Tartus kujunemas ooperi- ja klassikalise muusika minifestival – 2016. aasta Tartu linna päeva tagasisidele toetudes oli põhjust uskuda, et ooperisümbioosi ideel on (mõtte)jõudu veel vähemalt üheks tulemiseks. Saabuv linna päev jätkab ooperiradadel, aga kindlasti ka saabuval suvel ...

 • 02.05.2017 - 31.12.2017 Tartu noorte töömalev 2017

  Tartu noorte töömalev pakub Tartu noortele esmase töökogemuse omandamise ja taskuraha teenimise võimalust ning arendavaid ühistegevusi suvevaheajal.
  - noorte tööharjumuste kujundamine; - võimaluse pakkumine noortele veetmaks arendavalt ja meeldivalt oma vaba aega suvisel, sügisesel ja talvisel ...

 • 01.05.2017 - 15.02.2018 Robootika vahendid

  Seadmete kasutamise üldeesmärk on laiendada robootikaalast tegevust koolis, lõimides seda sealjuures aineõpetusega. Lõimitud aine- ja robootikaõpetusega alustatakse 1. klassist, kus on eesmärgiks töötada välja ja rakendada erinevate õppeainetega lõimitud robootikaülesandeid. Lisaks on eesmärgiks ...

 • 30.04.2017 - 31.12.2017 Ülenurme tänava kergliiklustee

  Käesoleva projektiga on kavas rajada kergliiklustee Riia tn - Kase põik - Ülenurme tn, kogupikkusega 3 km
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ...

 • 24.04.2017 - 31.10.2017 LA Klaabu "EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lastepillide ostmine muusikategevusteks (altksülofon, altkellamäng, soprankellamäng, kõlaplaatide komplekt
  Erinevate muusikainstrumentide abil areneb laste loovus, tähelepanu ja empaatiavõime ning rütmitaju

 • 24.04.2017 - 05.01.2018 Noortega "kastist välja"!

  Peaeesmärk: Projekti eesmärk on teismeliste noorte (k.a HEV ja nö riskirühma kuuluva) sotsiaalsete – ja toimetulekuoskuste arendamine vastavalt ühiskondlikule arusaamisele headest tavadest ja normidest läbi elamuspedagoogilistele, mitteformaalsete ja seikluskasvatuslike tegevuste. Projekti ...

 • 1. septembrist 2017 kuni 19. juuli 2018 tegutseb Lille majas Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor hispaanlane Carlos Javier Gonzalez Lorente, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi: 1) Impro klubi 2) Jooga ja meditatsiooni klubi 3) Praktilised hispaania keele tunnid. Lisaks viib ...

 • Käesoleva aasta 19. mail laulupeomuuseumis (Jaama 14) avatav näitus võimaldab tänapäeva lastel ja nende vanematel heita pilku mitmeid inimepõlvi tagasi lasteaias käinud laste ja seal töötanud õpetajate maailma. Eesti vanima lasteaia ajaloo põhjal heidame pilgu lasteaialaste igapäevaellu alates ...

 • Käesoleva projektiga kavandatav piki Raudtee tänavat Ülenurme vallani kulgev kergliiklustee võimaldab turvaliselt ja kiiresti liigelda Vaksali-Riia tänavate ristmikult Tammelinna ja sealt edasi Ülenurme valda. Kavandatava kergliiklustee kogupikkuseks on 3 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on ...

 • Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ...

 • Tartu lasteaia Pääsupesa hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud ...

 • Tartu Maarjamõisa lasteaia hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud ...

 • 03.04.2017 - 15.12.2017 XII Taaderandi talisted

  XII Tartu linna ja Tartumaa laste ning noorte pärimuspäevade korraldamine.
  Pärimuskultuuri viljelevatele rühmade ja üksikisikutele koostegutsemisvõimaluse andmine, uute teadmiste omandamine, huviliste tutvustamine ja tunnustamine.

 • Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused rohkem majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega on liitunud juurde uusi noori (sh Lille Maja peamine sihtgrupp põhikooli ning gümnaasiumi noored). ...

 • Õppekäigud köögiviljakasvatusega tegelevasse mahetallu (osaleb 7 rühma) ja transpordikulu. Puu- ja köögiviljadest salatite, smuutide ja mahlade valmistamiseks köögitehnika (blender, mahlapress, saumikser) ja - riistade (4-kandiline riiv, nuga, lõikelaud) soetamine. Aiakastides taimede kasvatamiseks ...

 • 01.04.2017 - 20.06.2019 Karlova kooli õpilased loodusesse

  Õppekäikude läbiviimine loodusesse 1.-9. klassini. Esimene kooliaste osaleb "Metsaelu" programmis, teine kooliaste "Taevakehade" ja "Jäätmemajanduse" prgrammis, kolmas kooliaste "Maavarade ja vee ökosüsteemide" programmis.
  Kõik Karlova kooli õpilased osalevad keskkonnateemalistel õppekäikudel. ...

 • Eesti Vabariik 100 raames „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt „Igal lapsel oma pill“, on ellu kutsutud, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et ...

 • Eesti Arhitektuurimuuseumis 20.04 –26.05. 2013 olnud näituse kohandamine Tartu jaoks. Tänu väljapaneku teema unikaalsusele ja otsesele seotusele Tartuga on siinsel linnamuuseumil huvi ja motiveeritus näidata ekspositsiooni tartlastele ja külalistele.
  Tartu arhitektuuri ajaloo alaste uurimistööde ...

 • Projekti eesmärk on tutvustada 6.-12. klassi õpilastele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nii Tartu linnas kui ka oma kodus. Projekti lõpus on noor teadlikum ning oskab teha mõistlikumaid otsuseid oma vaba aja veetmiseks. Kokku ootame programmis osalema 20 noort (8 poissi ja 12 tüdrukut). ...

 • Projekt käsitleb targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamist kohalikul tasandil. Kuna kohalikul tasandil teatakse kõige paremini kohapealseid tugevusi, tööjõu kvalifikatsiooni ja oskusi ning innovatsioonisüsteemi eripärasid, mis on kõik vajalikud targa spetsialiseerumise strateegia edukaks ...

 • Lille Maja näitemänguhuvilised noored soovivad korraldada Tartu linna ja maakonna 6.-12. klassidele tasuta foorumteatri etenduse pealkirjaga „Mõttetu! Tühine! Nõme!”. Etenduse sisu on välja töötatud noorte poolt ning käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Ühise ajurünnaku tulemusena selgus, et ...

 • Laste toitumisharjumused puu- ja köögiviljade igapäevasel tarbimisel ei vasta paljudel lastel toitumissoovitustele. Projekti tegevustega suunatakse laste teadlikkust puu- ja köögiviljade kasvatamisest ja tarbimise vajalikkusest. Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud projekti tegevused ...

 • Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või kunstikonkursside.
  Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või ...

 • Tartumaa kooride laulupäevad on ajast aega toonud kokku hulga laulu armastavaid inimesi, olgu siis kuulaja või koorilauljana. 2017. aasta sügisel toimuv laulupäev, mil esmakordselt esineksid ühe päeva jooksul kõik kooriliigid (nais-, mees- ja segakoorid) erinevates Tartu kirikutes, konsentreeriks ...

 • Tartu Hansa Kooli juhtrühmas on käesoleval aastal toimunud mitmeid uuendusi, muutunud on tööülesannete tööjaotus, lisandunud ja lisandumas on uusi liikmeid. Meeskonnas on toimumas arengud, mis on seotud grupiprotsessidega. Igapäevaselt on vaja toime tulla väga erinevate väljakutsetega seoses ...

 • Kooli arengu praeguses etapis ja lähtuvalt arengukava 2015-2017 eesmärkidest, on keskne arenguülesanne nüüdisaegse õpikäsituse ellurakendamine kõigi õpetajate poolt, kõigis kooliastmetes.
  Projekti tegevuste kaudu motiveerime õpetajaid olema loomingulised ning ettevõtlikud, pakkudes igale ...

 • Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist" osalise toetamise taotlemine
  Eesti Muusikakoolide Liiduga koostöös toimuvad regionaalsed konkursid "Parim noor instrumentalist". Märtsis toimub Tartu II Muusikakoolisvaskpilliõpilastele esimene voor, kus žürii otsustab edasipääsejad II vooru.

 • 21.01.2017 - 31.03.2017 Oskuste õppe koolitus

  Projekti eesmärgiks on, et kool kasutab ühtset lähenemist õpilaste toetamisel probleemse käitumisega toime tulemisel, toetades seega muidu klassi tegevustest välja jäävate õpilaste kaasatust. Eesmärgi täitmiseks on vajalik järgmiste alaeesmärkide täitmine: - Õpetajad on teadlikud oskuste õppe ...

 • 2016/2017 õppeaastal tegeleb Tartu Forseliuse Kool 4. ja 7. klassi õppekavade lõimimisega, mis on juba praeguseks näidanud, et see suurendab õpetajate koostööoskusi ja efektiivsemat koostööd ning kuna lõiminguplaanides on lähtutud nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest, siis on õpetajate sõnul ...

 • Kavandatavate laagrite peamine eesmärk, sarnaselt eelnevatele, on näidata õpilastele lihtsamaid võimalusi loodusvaatluste tegemiseks, mille kaudu saab ülevaate vaatlusala looduslikust mitmekesisusest. Enamike läbiviidavate vaatluste puhul pööratakse tähelepanu looduses toimuvatele muutustele nii ...

 • "Osale projektide tunnustamise konkursil “Ettevõtlik noor 2016”! Projektide tunnustamise konkursile oodatakse projekte, mille tegevused on LÕPETATUD 31. august 2016.a. Oluliseks peame koostööolid, noortekeskused, noorteorganisatsioonid ja noortegrupid, kes on teinud või läbi viinud eelmise ...

 • 02.01.2017 - 30.12.2017 Rahvateatrite etenduste korraldamine

  Eesti Kultuurkapital toetab Tartu Laulupeomuuseumi tegevust rahvateatrite etenduste korraldamisel aastal 2017. Otsustati toetada transpordi korraldamisel etendusele sõiduks ja dekoratsioonide veoks.
  Kuna Tartu Laulupeomuuseumil on olnud pikk traditsioon rahvateatrite etenduste korraldamisel, ...

 • Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja ...

 • Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Tartul ...

 • Tartu Linnaraamatukogu osaleb projektiga kingituste tegemisel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
  Projekti eesmärk on kaardistada Eestis mõne kindla geograafilise paigaga seotud 100 olulist kirjandusteost, mis on eestikeelsena kirja pandud alates 19. sajandist kuni tänapäevani, ja teha info ...

 • Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas kvaliteetse õpirände pakkumises ja julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, ...

 • Kogu Euroopas põhjustab transpordisektor umbes 20 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, ligi pool sellest langeb reisijateveole. Selleks, et vähendada transpordisektori ökoloogilist jalajälge tuleb arendada ühistranspordi kvaliteeti ja kättesaadavust eriti linnade äärealadel ning ...

 • Balti riikides on vajadus praktika juhendajate koolitussüsteemi järele. Kuna seni on rangelt olnud lahus koolipoolsete ja ettevõtete juhendajate väljaõpe, siis ei taga see kvaliteetset tulemust praktika juhendamisel. Lätlaste läbiviidud piltootprojekt näitas, et juhendajate ühine ettevalmistus ...

 • 01.01.2017 - 31.12.2017 Kutsehariduse maine tõstmine

  Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist.
  1) Suurendada Tartu linna ja ...

 • MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine
  MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine riigikaitselalase laagri ja õppekäikude korraldamisega
  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse, õppekäikude ja laagri korraldamine

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine 2017. aastal
  Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine 2017. aastal

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Riigikaitseõpetuse toetus

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine" raames teostatava tõenduspõhise vanemlusprogrammi "Incredible Years" alaprogrammi Advanced Parent piloteerimine ja konkreetsete tegevuste teostamine
  Anda raskustes lapsevanematele oskusi laste kasvatamisel

 • Projekti käigus algatatakse või antakse õpetajatele uued suunad oma õppetöö mõtestamiseks, õpilaste vajaduste ning võimetega toimetulekuks erinevates õppeprotsessides ja õpikäsitlustes.
  1. Anda Tartu Variku Kooli õpetajatele kokkuvõtlik ülevaade õppimise kaasaegsetest seisukohtadest. 2. ...

 • 1. Toetada erinevate erialade õppijate ja koolide koostööd ning ühise eesmärgi saavutamisele orienteeritust õppekava väliselt. 2. Arendada õppijate loovust ja populariseerida juuksuri ja õmbluse erialasid kui ka kutseharidust üldiselt. 3. Lõimida erinevaid õppekavasid (õmblejad ja juuksurid) luues ...

 • 16.11.2016 - 30.03.2018 Noorte Tugila

  Noorte Tugila on noortekeskuse juurde loodud NEET-noortele (NEET - Not in Employment, Education or Training) suunatud tugistruktuur, mis pakub individuaalset tugiteenust üldjuhul 1-6 kuud, keskmiselt 3-4 kuud 15-26-aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noorsootöötaja aitab luua kontakte nii ...

 • Arengustrateegia „Eesti 2020“ seab üheks peamiseks arengu eesmärgiks tööhõive määra tõstmine vanusegrupis 20-64 2020. aastaks 76%ni. (Algtase 2013. aastal oli 73,4%) Selle alaeesmärk on vähendada noorte (15-24 aastased) töötuse määra 2020. aastaks 10%ni. Võrreldes 2013 aastaga (algtase oli 32,9%) ...

 • 04.10.2016 - 31.08.2017 Meist jääb maha puhas loodus

  Olemas olevad õppevahendid ei võimalda pakkuda õpilastele võimalusi vahetut suhtlust loodusega. Projekti eesmärk on tugevdada sidet õpiku teksti ja igapäevaelu vahel, süvendada ja kinnistada tundides õpitut. Paljudel lastel puudub võimalus looduses viibida ja seeläbi raamatutarkust päriseluga ...

 • Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada mitmeid lõimitud õpe kutsehariduse lähenemisviise, mille eesmärk on ajakohastada õppimise, õpetamise ja hindamise meetodeid kogu 5 partnerriigis. Õpitakse üksteise kogemustest ja tehakse läbi praktilisi harjutusi, et näha rakendamise erinevaid lõimitud ...

 • Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut. Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.
  1. ...

 • 23.09.2016 - 31.05.2017 Triinu ja Taavi õpivad looduses

  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, vastavalt oma vanusele ja lasteaia õppekavale.

 • Antud hetkel on vajalik arendada õpilastes üldpädevusi. Väärtuspädevus – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava suhtes, väärtustatakse ...

 • 1.- 6. klasside õppeprogrammid loodukeskustes
  Tutvustada õpilastele ümbritsevat keskkonda, täiendada teadmisi erinevatest elukeskkondadest ja väärtustada loodust.

 • Suhtumised ja hoiakud kujunevad varases lapsepõlves, sellepärast on oluline koolieelses eas äratada huvi looduskeskkonna uurimise ja hoiu vastu.
  Laps õpib tundma erinevaid looduslikke kooslusi (veemaailm, elus- ja elutaloodus - loomastik, taimestik, kivimaailm) Lastel ja tööperel on oskusi ja ...