Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
19°

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 181 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Käesolev projekt on oluline, et omandada vajalikud praktikad oma juhtimismudeli täiustamiseks ja töös hoidmiseks. Kuna Jaan Poska gümnaasium asutati alles 5 aastat tagasi, on Erasmus+ KA1 projekt esimene suurem rahvusvahelist õpirännet pakkuv projekt meie kooli lühikeses ajaloos. Projekt on ...

 • Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ eesmärgiks on läbi põnevate praktiliste ülesannete tutvustada erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvatele noortele (sh riskinoored, noored väljaspool Tartu linna ja muukeelsed noored) antiikaja moodi sidudes seda tänapäeva moe ja tekstiilikunsti ...

 • 22.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Krõll Proge Tiiger

  robootiliste vahendite saamine lasteaeda
  Mitmekesistada õppetööd ning tekitada lastes huvi ja motivatsiooni, Lapsed saavad mängulisel teel algteadmisi programmeerimisest ja robootikast. Arendada laste loovust, peenmotoorikat, koostööoskust ning jutustamis ja eneseväljendamisoskust. Õpetada ...

 • 19.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Helika ProgeTiiger

  Laps tunneb huvi programmeerimise vastu ja õpib programmeerimise algteadmisi
  rikastada õppetegevusi teemaga seonduvate mudelite loomisega

 • 18.05.2017 - 20.05.2017 Erasmus+ seminaril osalemine

  Erasmus+ kontaktseminaril osalemine
  SA Archimedes eraldab toetusesaajale Erasmus+ programmi raames toetuse osalemiseks 18.-20.05.2017, Ljubljana, Sloveenia toimuval seminaril „eTwinning meets Erasmus+, Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects“.

 • 18.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Maarjamõisa Lasteaed ProgeTiiger

  Robootika seadmete soetamine
  Õppetegevuse mitmekesistamine

 • 3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini moodulite kursustel ning edaspidi ka põhiainete juures rakendamiseks.
  3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini ...

 • 17.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Rukkilill Proge Tiiger

  Jutustamisoskuse ja matemaatiliste oskuste arendamine
  Seadmete soetamise eesmärk on rikastada tavapärast õppetegevust ning innustada lapsi tegevuses osalema.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Laste planeerimis- ja koostööoskuste arendamine lihtsamate robootika vahendite kaudu.

 • Hetkel toimub Tartu Forseliuse Koolis robootikaring I ja II kooliastme õpilastele (kaasatud aktiivselt 25 õpilast) ning valikaine robootika ja mehhatroonika II ja III kooliastmele (kaasatud aktiivselt 30 õpilast). Eelnevalt nimetatud tundide läbiviimiseks on koolil olemas NXT Lego komplektid (6tk - ...

 • Robootika ja programmeerimise õppevahendite soetamine
  Robootika integreerimine õppetöösse

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Õpetegevuste integreerimine ja huvi tekitamine robootika vastu laiemalt.

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • 09.05.2017 - 31.10.2017 EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lapsed saavad muusikalistes tegevustes mängida ostetud pillidega
  Lapsel areneb rühmitunne, teise lapse kuulamis- , arvestamis- ja koos tegutsemisoskus

 • Tartu II Muusikakoolis uue õppesuuna (muusikatehnoloogia) helistuudio kõlarite soetus.
  Sisustada helistuudio vajaliku inventariga.

 • 04.05.2017 - 30.11.2017 LA Kelluke - ProgeTiiger programm

  Programmeeritavate põrandarobotite soetamine
  Lastele programmeerimise aluste õpetamine

 • 04.05.2017 - 30.11.2017 Tartu L/A SIPSIK -ProgeTiiger programm

  Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Tiigi Seltsimaja korraldab XII noorte laulupeo eelproove Tartus ning Tartu kollektiivide majutamist Tallinnas. Linn toetab tartlaste osalemist peol muu hulgas läbi selliste tegevust finantseerimise: koordineerib/viib läbi mitu kuud kestva eelproovide ja ülevaatuste tsükli (nt ruumide üüri kulud), ...

 • 02.05.2017 - 19.02.2018 Koostöö partnerkoolidega 2 (Soome)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi välisriiki (Saksamaa / Soome) on õpilased läbinud võõrkeelekursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • 02.05.2017 - 22.12.2017 Koostöö partnerkoolidega 1 (Saksa)

  Koostöös partnerkooliga on võimalik 12 teenindusvaldkonna õpilasel ja 3 õpetajal arendada kutsealast võõrkeeleoskust keelekeskkonnas. Enne õppereisi Tartu sõpruslinna Lüneburgi on õpilased läbinud saksa keele kursuse koolis. Õppereis motiveerib õppijaid tulemuslikumalt õppima. Partnerkool tagab ...

 • Lastepilli ostmine muusikategevusteks (bassksülofon)
  Muusikaõpetuse mitmekesistamine ja pilliõpetuse edendamine.

 • Linna päevast on Tartus kujunemas ooperi- ja klassikalise muusika minifestival – 2016. aasta Tartu linna päeva tagasisidele toetudes oli põhjust uskuda, et ooperisümbioosi ideel on (mõtte)jõudu veel vähemalt üheks tulemiseks. Saabuv linna päev jätkab ooperiradadel, aga kindlasti ka saabuval suvel ...

 • 01.05.2017 - 15.02.2018 Robootika vahendid

  Seadmete kasutamise üldeesmärk on laiendada robootikaalast tegevust koolis, lõimides seda sealjuures aineõpetusega. Lõimitud aine- ja robootikaõpetusega alustatakse 1. klassist, kus on eesmärgiks töötada välja ja rakendada erinevate õppeainetega lõimitud robootikaülesandeid. Lisaks on eesmärgiks ...

 • 30.04.2017 - 31.12.2017 Ülenurme tänava kergliiklustee

  Käesoleva projektiga on kavas rajada kergliiklustee Riia tn - Kase põik - Ülenurme tn, kogupikkusega 3 km
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ...

 • 24.04.2017 - 31.10.2017 LA Klaabu "EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lastepillide ostmine muusikategevusteks (altksülofon, altkellamäng, soprankellamäng, kõlaplaatide komplekt
  Erinevate muusikainstrumentide abil areneb laste loovus, tähelepanu ja empaatiavõime ning rütmitaju

 • 24.04.2017 - 05.01.2018 Noortega "kastist välja"!

  Peaeesmärk: Projekti eesmärk on teismeliste noorte (k.a HEV ja nö riskirühma kuuluva) sotsiaalsete – ja toimetulekuoskuste arendamine vastavalt ühiskondlikule arusaamisele headest tavadest ja normidest läbi elamuspedagoogilistele, mitteformaalsete ja seikluskasvatuslike tegevuste. Projekti ...

 • Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub 15 korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas, kui arendavat ja atraktiivset hobi ja mõjusat korrektsioonivahendit. Luua erivajadustega lastele ja noortele soodsad ...

 • KEAT ohutusalase võistluse läbiviimine Tartu linna koolide 6.klasside võistkondadele
  Laste ja noorte tervislikule arengule suunatud tegevused ning nende tegevuste kaudu motiveerida terviseriske vähendavat käitumist.

 • Käesoleva aasta 19. mail laulupeomuuseumis (Jaama 14) avatav näitus võimaldab tänapäeva lastel ja nende vanematel heita pilku mitmeid inimepõlvi tagasi lasteaias käinud laste ja seal töötanud õpetajate maailma. Eesti vanima lasteaia ajaloo põhjal heidame pilgu lasteaialaste igapäevaellu alates ...

 • Käesoleva projektiga kavandatav piki Raudtee tänavat Ülenurme vallani kulgev kergliiklustee võimaldab turvaliselt ja kiiresti liigelda Vaksali-Riia tänavate ristmikult Tammelinna ja sealt edasi Ülenurme valda. Kavandatava kergliiklustee kogupikkuseks on 3 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on ...

 • Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ...

 • 03.04.2017 - 15.12.2017 XII Taaderandi talisted

  XII Tartu linna ja Tartumaa laste ning noorte pärimuspäevade korraldamine.
  Pärimuskultuuri viljelevatele rühmade ja üksikisikutele koostegutsemisvõimaluse andmine, uute teadmiste omandamine, huviliste tutvustamine ja tunnustamine.

 • Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused rohkem majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega on liitunud juurde uusi noori (sh Lille Maja peamine sihtgrupp põhikooli ning gümnaasiumi noored). ...

 • 01.04.2017 - 30.06.2017 Õuesõppepäev "Mina ka"

  Laste ja noorte kultuuriaasta puhul toimub Tartus 1. juunil 2017. aastal suur ülelinnaline õuesõppepäev „Mina ka!”. Kuna käesolev aasta toob tähelepanu keskmesse nii noore publiku kui ka noore looja, siis on ka õuesõppepäeval korraldatud õpitoad suures osas noorte enda poolt väljamõeldud, ...

 • Õppekäigud köögiviljakasvatusega tegelevasse mahetallu (osaleb 7 rühma) ja transpordikulu. Puu- ja köögiviljadest salatite, smuutide ja mahlade valmistamiseks köögitehnika (blender, mahlapress, saumikser) ja - riistade (4-kandiline riiv, nuga, lõikelaud) soetamine. Aiakastides taimede kasvatamiseks ...

 • Eesti Vabariik 100 raames „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt „Igal lapsel oma pill“, on ellu kutsutud, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et ...

 • Eesti Arhitektuurimuuseumis 20.04 –26.05. 2013 olnud näituse kohandamine Tartu jaoks. Tänu väljapaneku teema unikaalsusele ja otsesele seotusele Tartuga on siinsel linnamuuseumil huvi ja motiveeritus näidata ekspositsiooni tartlastele ja külalistele.
  Tartu arhitektuuri ajaloo alaste uurimistööde ...

 • Projekti eesmärk on tutvustada 6.-12. klassi õpilastele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nii Tartu linnas kui ka oma kodus. Projekti lõpus on noor teadlikum ning oskab teha mõistlikumaid otsuseid oma vaba aja veetmiseks. Kokku ootame programmis osalema 20 noort (8 poissi ja 12 tüdrukut). ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Projekt käsitleb targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamist kohalikul tasandil. Kuna kohalikul tasandil teatakse kõige paremini kohapealseid tugevusi, tööjõu kvalifikatsiooni ja oskusi ning innovatsioonisüsteemi eripärasid, mis on kõik vajalikud targa spetsialiseerumise strateegia edukaks ...

 • Lille Maja näitemänguhuvilised noored soovivad korraldada Tartu linna ja maakonna 6.-12. klassidele tasuta foorumteatri etenduse pealkirjaga „Mõttetu! Tühine! Nõme!”. Etenduse sisu on välja töötatud noorte poolt ning käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Ühise ajurünnaku tulemusena selgus, et ...

 • Laste toitumisharjumused puu- ja köögiviljade igapäevasel tarbimisel ei vasta paljudel lastel toitumissoovitustele. Projekti tegevustega suunatakse laste teadlikkust puu- ja köögiviljade kasvatamisest ja tarbimise vajalikkusest. Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud projekti tegevused ...

 • Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või kunstikonkursside.
  Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või ...

 • Tartu Hansa Kooli juhtrühmas on käesoleval aastal toimunud mitmeid uuendusi, muutunud on tööülesannete tööjaotus, lisandunud ja lisandumas on uusi liikmeid. Meeskonnas on toimumas arengud, mis on seotud grupiprotsessidega. Igapäevaselt on vaja toime tulla väga erinevate väljakutsetega seoses ...

 • Kooli arengu praeguses etapis ja lähtuvalt arengukava 2015-2017 eesmärkidest, on keskne arenguülesanne nüüdisaegse õpikäsituse ellurakendamine kõigi õpetajate poolt, kõigis kooliastmetes.
  Projekti tegevuste kaudu motiveerime õpetajaid olema loomingulised ning ettevõtlikud, pakkudes igale ...

 • Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist" osalise toetamise taotlemine
  Eesti Muusikakoolide Liiduga koostöös toimuvad regionaalsed konkursid "Parim noor instrumentalist". Märtsis toimub Tartu II Muusikakoolisvaskpilliõpilastele esimene voor, kus žürii otsustab edasipääsejad II vooru.

 • 21.01.2017 - 31.03.2017 Oskuste õppe koolitus

  Projekti eesmärgiks on, et kool kasutab ühtset lähenemist õpilaste toetamisel probleemse käitumisega toime tulemisel, toetades seega muidu klassi tegevustest välja jäävate õpilaste kaasatust. Eesmärgi täitmiseks on vajalik järgmiste alaeesmärkide täitmine: - Õpetajad on teadlikud oskuste õppe ...

 • 2016/2017 õppeaastal tegeleb Tartu Forseliuse Kool 4. ja 7. klassi õppekavade lõimimisega, mis on juba praeguseks näidanud, et see suurendab õpetajate koostööoskusi ja efektiivsemat koostööd ning kuna lõiminguplaanides on lähtutud nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest, siis on õpetajate sõnul ...

 • Kavandatavate laagrite peamine eesmärk, sarnaselt eelnevatele, on näidata õpilastele lihtsamaid võimalusi loodusvaatluste tegemiseks, mille kaudu saab ülevaate vaatlusala looduslikust mitmekesisusest. Enamike läbiviidavate vaatluste puhul pööratakse tähelepanu looduses toimuvatele muutustele nii ...

 • "Osale projektide tunnustamise konkursil “Ettevõtlik noor 2016”! Projektide tunnustamise konkursile oodatakse projekte, mille tegevused on LÕPETATUD 31. august 2016.a. Oluliseks peame koostööolid, noortekeskused, noorteorganisatsioonid ja noortegrupid, kes on teinud või läbi viinud eelmise ...

 • 02.01.2017 - 30.12.2017 Rahvateatrite etenduste korraldamine

  Eesti Kultuurkapital toetab Tartu Laulupeomuuseumi tegevust rahvateatrite etenduste korraldamisel aastal 2017. Otsustati toetada transpordi korraldamisel etendusele sõiduks ja dekoratsioonide veoks.
  Kuna Tartu Laulupeomuuseumil on olnud pikk traditsioon rahvateatrite etenduste korraldamisel, ...

 • Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja ...

 • Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Tartul ...

 • Tartu Linnaraamatukogu osaleb projektiga kingituste tegemisel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
  Projekti eesmärk on kaardistada Eestis mõne kindla geograafilise paigaga seotud 100 olulist kirjandusteost, mis on eestikeelsena kirja pandud alates 19. sajandist kuni tänapäevani, ja teha info ...

 • Kogu Euroopas põhjustab transpordisektor umbes 20 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, ligi pool sellest langeb reisijateveole. Selleks, et vähendada transpordisektori ökoloogilist jalajälge tuleb arendada ühistranspordi kvaliteeti ja kättesaadavust eriti linnade äärealadel ning ...

 • Balti riikides on vajadus praktika juhendajate koolitussüsteemi järele. Kuna seni on rangelt olnud lahus koolipoolsete ja ettevõtete juhendajate väljaõpe, siis ei taga see kvaliteetset tulemust praktika juhendamisel. Lätlaste läbiviidud piltootprojekt näitas, et juhendajate ühine ettevalmistus ...

 • 01.01.2017 - 31.12.2017 Kutsehariduse maine tõstmine

  Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist.
  1) Suurendada Tartu linna ja ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine
  MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine riigikaitselalase laagri ja õppekäikude korraldamisega
  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse, õppekäikude ja laagri korraldamine

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine 2017. aastal
  Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine 2017. aastal

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Riigikaitseõpetuse toetus

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine" raames teostatava tõenduspõhise vanemlusprogrammi "Incredible Years" alaprogrammi Advanced Parent piloteerimine ja konkreetsete tegevuste teostamine
  Anda raskustes lapsevanematele oskusi laste kasvatamisel

 • Projekti käigus algatatakse või antakse õpetajatele uued suunad oma õppetöö mõtestamiseks, õpilaste vajaduste ning võimetega toimetulekuks erinevates õppeprotsessides ja õpikäsitlustes.
  1. Anda Tartu Variku Kooli õpetajatele kokkuvõtlik ülevaade õppimise kaasaegsetest seisukohtadest. 2. ...

 • 1. Toetada erinevate erialade õppijate ja koolide koostööd ning ühise eesmärgi saavutamisele orienteeritust õppekava väliselt. 2. Arendada õppijate loovust ja populariseerida juuksuri ja õmbluse erialasid kui ka kutseharidust üldiselt. 3. Lõimida erinevaid õppekavasid (õmblejad ja juuksurid) luues ...

 • 16.11.2016 - 30.03.2018 Noorte Tugila

  Noorte Tugila on noortekeskuse juurde loodud NEET-noortele (NEET - Not in Employment, Education or Training) suunatud tugistruktuur, mis pakub individuaalset tugiteenust üldjuhul 1-6 kuud, keskmiselt 3-4 kuud 15-26-aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noorsootöötaja aitab luua kontakte nii ...

 • Arengustrateegia „Eesti 2020“ seab üheks peamiseks arengu eesmärgiks tööhõive määra tõstmine vanusegrupis 20-64 2020. aastaks 76%ni. (Algtase 2013. aastal oli 73,4%) Selle alaeesmärk on vähendada noorte (15-24 aastased) töötuse määra 2020. aastaks 10%ni. Võrreldes 2013 aastaga (algtase oli 32,9%) ...

 • 04.10.2016 - 31.08.2017 Meist jääb maha puhas loodus

  Olemas olevad õppevahendid ei võimalda pakkuda õpilastele võimalusi vahetut suhtlust loodusega. Projekti eesmärk on tugevdada sidet õpiku teksti ja igapäevaelu vahel, süvendada ja kinnistada tundides õpitut. Paljudel lastel puudub võimalus looduses viibida ja seeläbi raamatutarkust päriseluga ...

 • 03.10.2016 - 30.05.2017 Lotte õpib linde tundma

  Lasteaed asub äärelinnas ja lähiümbruses kostub erinevate lindude laulu, keda lapsed ei oska nimetada.
  Lasteaia 2 vanemat rühma osalevad erinevas Eesti Ornitoloogiaühingu õppeprogrammis.

 • Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada mitmeid lõimitud õpe kutsehariduse lähenemisviise, mille eesmärk on ajakohastada õppimise, õpetamise ja hindamise meetodeid kogu 5 partnerriigis. Õpitakse üksteise kogemustest ja tehakse läbi praktilisi harjutusi, et näha rakendamise erinevaid lõimitud ...

 • Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut. Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.
  1. ...

 • 23.09.2016 - 31.05.2017 Triinu ja Taavi õpivad looduses

  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, vastavalt oma vanusele ja lasteaia õppekavale.

 • 06. aprillil 2017. a toimub Tartu Ülikooli Spordihallis traditsiooniline Tartumaa lasteaedade VI liikumispidu – pühendatud 2017. a algavale Laste- ja noortekultuuriaastale, mis toob tähelepanu keskmesse nii noore publiku kui noore looja ja kultuurielu järelkasvu
  Laps matkib liikumiskavas ...

 • Antud hetkel on vajalik arendada õpilastes üldpädevusi. Väärtuspädevus – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava suhtes, väärtustatakse ...

 • Lapsed looduse õpilased
  Looduse tundmaõppimine

 • 1.- 6. klasside õppeprogrammid loodukeskustes
  Tutvustada õpilastele ümbritsevat keskkonda, täiendada teadmisi erinevatest elukeskkondadest ja väärtustada loodust.

 • Suhtumised ja hoiakud kujunevad varases lapsepõlves, sellepärast on oluline koolieelses eas äratada huvi looduskeskkonna uurimise ja hoiu vastu.
  Laps õpib tundma erinevaid looduslikke kooslusi (veemaailm, elus- ja elutaloodus - loomastik, taimestik, kivimaailm) Lastel ja tööperel on oskusi ja ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 Modern Art Uniting People

  Loovus on tänapäeval üheks peamiseks inimese kvaliteediks, mida tööandja ootab. Üha vähem on töid, mis nõuavad päevast päeva üksnes lihtsate ja ühesuguste ülesannete täitmist. Ka kõige lihtsamate tööde puhul eeldavad tööandjad töötajatelt loovat mõtlemist ja probleemilahendamise oskust. Samuti ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2019 Elav raamat

  Projekt “Elav raamat” (“Living Book”) keskendub õpilaste lugemisoskuse ja ka lugemishuvi suurendamisele. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse innovatiivset meetodit (töötatud välja Küprose ülikooli poolt), mis põhineb digitaalsete ülesannete kasutamisel lugemise toetamiseks: virtuaalsed keskkonnad, ...

 • 01.09.2016 - 31.05.2017 Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid

  Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • Koolist väljalangevus, koolikiusamine ja vähene õpihuvi on probleemid, millega käesolev projekt tegeleb. Kaasatakse võimalikult palju õpi- ja käitumisraskustega õpilasi.
  Projekti peamine eesmärk vähendada koolist väljalangevust, koolikiusamist ja suurendada õpihuvi, kasutades selleks ennekõike ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 We Are CooperARTive

  Koostööle suunatud õppemeetodite õppimine, arendamine, juurutamine, kasutamine.
  Läbi õpetajate ja õpilaste treeningute/koolituste/seminaride, kus fookus erinevatel koostöömeetoditel (cooperative learning) tulemusliku, iseseisva ja ajas jätkusuutliku õppija kujundamine ja toetamine.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Projekt on vajalik, et kolmandate riikide kodanike teenusevajadustest paremini aru saada ning pakkuda neile paremat võimalust info kätte saamiseks Tartu linna sh sotsiaalabi teenustest.
  Tartu Linnavalitsuse võimekuse tõstmine kolmandate riikide kodanikele teenuste pakkumisel ja teabe ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium on noor, viiendat aastat tegutsev uuendusmeelne kool Tartu kesklinnas. Tänu teotahtelisele ja koostööaltile meeskonnale on kool lühikese ajaga muutunud tõmbekooliks paljude Lõuna-Eesti ja Tartu noorte jaoks. Jaan Poska Gümnaasiumi juhtimismudelis on oluline koht ...

 • Projekt “Konkurendist koostööpartneriks ehk ühtse meeskonna loomine Tartu Kivilinna Koolis” peamiseks sihiks on luua õpetajatest ühtselt toimiv meeskond, kus iga liige teab oma rolli ja vastutust. Projekti käigus viiakse läbi meeskonnakoolitus ja juhtimiskomptentside arendamise koolitus ...

 • 01.09.2016 - 29.09.2017 Kristjan Jaagu õpireis

  Õpikäigud ja kogenenumate või ka teiste uute ja suurte koolide meeskondade juurde aitavad meil avardada oma teadmisi ja koostööoskusi. Luua Haridusuuenduskeskusest kovisiooni vormis õpiringid, et tugevdada koolis õpetajate vahelist koostööd ja süsteemset probleemilahendusmeeskondade tööd ning ...

 • Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks ...

 • Ettevalmistav visiit rahvusvahelise projekti kirjutamiseks ja käivitamiseks Fääri saartel asuva Stranda kooliga.
  Sotsiaalselt ja majanduslikult toimetulev õpilane.

 • Looduse mõistmiseks õpivad lapsed tundma ja teadvustama looduses toimuvaid seoseid, mis o n aluseks looduse väärtustamisel , hoidmisel ja kaitsmisel.
  Lapsed õpivad nägema looduse seoseid ja inimese rolli. Lapsed saavad vahetu kogemuse loodusega.

 • Parandada keskkonnaalaseid teadmisi
  Ümbrusõpetuse teadmiste suurendamine toimetulekuõppes õppivatele hingehooldust vajavatele õpilastele

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 Nonformal for All

  Tegu on Erasmus+ programmi strateegilise partnerluse projektiga, mille jooksul 6 riigi koolid (Rumeenia, Ungari, Portugal, Türgi ja Eesti) tegutsevad ühiselt selle nimel, et luua erivajadustega õpilaste toetamiseks uudseid mitteformaalse õppe võimalusi koolikeskkonnas. Selle tarbeks korraldatakse ...

 • Projekt suurendab ja parandab koostööd töökohapõhise õppe kolme osapoolte vahel (õpilane, kool, töökoht) ja seda töö käigus toimuva väljaõppe ajal. Projekt on valdkonnaülene ning selles osaleb kaks kõrghariduse ja kolm kutsehariduse (kutsehariduse koolitus) institutsiooni, vaatleb töökohapõhist ...

 • Tartu II Muusika kandleansamblile instrumentide soetus ja hooldus
  Arendada ja mitmekesistada kandlemuusika esitus- ja väljendusvõimalusi.

 • Projekt „Let’s act together“ („Tegitseme koos“) võimaldab kolme Balti riigi õpilastel analüüsida ja käsitleda tänapäeva maailma igapäevast probleemi –teismeliste kavalitatiivse vaba aja motiveeritud veetmine. Projektis osalevad õpilased koostavad ja viivad läbi uurimuse oma riigi teismeliste vaba ...

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Jääaja Keskuses ja Saadjärve Looduskoolis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest ...