Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
17°

Projektikonkursid 2016/17

Tartu on tuntud kui hariduse linn. Õppetöö kõrge kvaliteedi tagab õppijakeskne võrgustikupõhine haridussüsteem. Tartu põhikoolid on elukohajärgsed koolid, kus õpilastele võimaldatakse võrdväärselt head haridust koolipere, lapsevanemate ja kooli ümbritseva kogukonna koostöös. Tartu gümnaasiumid, kutsekoolid ja kõrgkoolid pakuvad õpilaste huve arvestavat kvaliteetset haridust nii Tartust kui väljastpoolt Tartut pärit õpilastele.

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 445
 

Projektide konkurss koolidele
Projektide konkurss lasteaedadele

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss koolidele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja põhikooli ja gümnaasiumi õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2016.

 1. Projekt peab olema suunatud õpilaste pädevuste kujundamisele esmatähtsas valdkonnas.
  2016/17. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad kodanikuaktiivsus (nt EV 100 kingitused), sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus), infotöötlusoskus (sh funktsionaalne lugemisoskus, matemaatiline kirjaoskus, probleemi lahendamise oskus), kehaline aktiivsus (nt aktiivne vahetund õues) ja ettevõtlikkus.
 2. Projekti tulemusel peavad kasu saama Tartu linnas asuvate põhikoolide või gümnaasiumite õpilased.
 3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2017.
 4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu linnas asuv põhikool/gümnaasium üksi või koos projektipartneriga. Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.

Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30. juuniks 2016 haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1 „Projektitoetuse taotlus”
Lisa 2 „Projektitoetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)”

Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Haridusosakonda laekunud taotlused registreeritakse.

 

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond selle parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 30. juunit 2016, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad projektitoetuse taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2016.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotlusi hindab hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

 • Karin Pihl: hariduskorralduse peaspetsialist (hindamiskomisjoni esimees),

 • Katrin Parv: analüüsi peaspetsialist,

 • Triin Lõbu: aineühenduste koordinaator,
 • Sigrid Sibul: rahastamise peaspetsialist,
 • Kristel Kalda: kultuuriosakonna peaspetsialist,
 • Merily Tensing-Kruusla: Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja,
 • Mari-Liis Nummert: TÜ eetikakeskuse esindaja.

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
1) projekti tulemused esmatähtsas valdkonnas – hinnatakse projekti kasulikkust esmatähtsas valdkonnas õpilaste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust esitatud nõuetele,
2) projekti seos kooli õppekava ja kooli arengukavaga – hinnatakse projekti vajalikkust kooli õppekava ja kooli arengukava rakendamisel ning seda, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projektist saadava lisaväärtuse kasutamine,
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust,
4) projekti uudsus – hinnatakse projekti esmakordsust.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 20 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 20 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud punktide 1 või 3 eest kokku vähem kui 70 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Projekti elluviimine

Projektitoetuse taotlejaga (projektitoetuse saaja), kelle esitatud taotlus otsustati täielikult või osaliselt rahuldada (kui taotleja ei ole loobunud projekti osalisest rahastamisest), sõlmitakse leping.

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekanded või tagastab kuludokumendid esitajale. Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määrust nr 6 „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulusid rahastatakse kuni 50% ulatuses ainult siis, kui need on tehtud Eesti Vabariigi piires.

Aruande esitamine

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
lisa 3 „Projektitoetuse aruanne”

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.

Projekti lõpuüritus "Projektipraktikum 2017" toimub  31. mail 2017 ERMis.


PS! Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, raha pole sihtotstarbeliselt kasutatud, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks kasutatud raha tagasi nõuda.

 

Toetatud projektid 2016/17

Viimati muudetud 19.04.2017

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss lasteaedadele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja koolieelsete lasteasutuste õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2016.

1. Konkursi eesmärk on anda projektitoetuse taotleja kasutusse täiendav raha koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamisel laste pädevuste kujundamiseks esmatähtsas valdkonnas.

2016/17. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad sotsiaalsed oskused, enesekohased oskused, ettevõtlikkus ja kehaline aktiivsus.

2. Õppekava rakendamist toetava projekti (edaspidi projekt) tulemus peab olema laste oskuste kujunemine esmatähtsas valdkonnas. Projekti tegevustest peavad kasu saama Tartu koolieelsetes munitsipaallasteasutustes kohta kasutavad lapsed.

3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2017.

4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu koolieelne munitsipaallasteasutus (edaspidi lasteasutus) üksi või koos projektipartneriga.
Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.


5. Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 31. juuniks 2016 haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1 „Projektitoetuse taotlus”
Lisa 2 „Projektitoetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)”

Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond taotluse parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 31. juunit 2016, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2016. Projekti rahastamisest, osalisest rahastamisest või rahastamata jätmisest teavitatakse taotlejaid kolme tööpäeva jooksul pärast vastava korralduse andmist.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotlusi hindab hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

 • Karin Pihl: hariduskorralduse peaspetsialist (hindamiskomisjoni esimees),

 • Kaspar Kreegimäe: alushariduse peaspetsialist,

 • Anne Juhkam: rahastamise peaspetsialist,
 • Riina Voore: registrite peaspetsialist,
 • Triin Lõbu: aineühenduste koordinaator,
 • Mari-Liis Nummert: TÜ eetikakeskuse projektijuht,
 • Kristel Kalda: kultuuriosakonna peaspetsialist.

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
1) projekti tulemused esmatähtsas valdkonnas – hinnatakse projekti kasulikkust esmatähtsas valdkonnas laste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust esitatud nõuetele;
2) projekti seos lasteasutuse õppekava ja lasteasutuse arengukavaga – hinnatakse projekti vajalikkust lasteasutuse õppe- ja arengukava rakendamisel ning seda, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projektist saadava lisaväärtuse kasutamine;
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust;
4) projekti partnerite olemasolu – hinnatakse koostööd põhitegevuste elluviimisel erinevate koolieelsete lasteasutuste ja koolide vahel.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti nimetatud kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 20 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 20 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud punktide 1 või 3 eest kokku vähem kui 70 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Hindamiskomisjoni otsuste alusel annab haridusosakond projektitoetuste eraldamise korralduse, kus on esitatud toetuste suurus ja rahastatavate transpordikulude suurus.

Projektide elluviimine

Projektitoetuse taotlejaga (projektitoetuse saajaga), kelle esitatud taotlus otsustati täielikult või osaliselt rahuldada (kui taotleja ei ole loobunud projekti osalisest rahastamisest), sõlmitakse leping.

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekande või tagastab kuludokumendid esitajale.

Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Kuludokumendi saabumisel kinnitab haridusosakond selle esitamise aja.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määrust nr 6 „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulusid rahastatakse kuni 50% ulatuses ainult siis, kui need on tehtud Eesti Vabariigi piires.

Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks eraldatud raha tagasi nõuda.

Projektitoetuse kasutamise aruanne

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
lisa 3 „Projektitoetuse aruanne”

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.

 

Lõpuseminar toimub 2017. aasta mais.

 

Toetatud projektid 2016/17

Viimati muudetud 14.01.2017

Kiirlingid