Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Arengukavad
Arengustrateegia
Eelarvestrateegia
Tartu üldplaneering
Linna ja valdade koostöö
Agenda 21
Avalikul väljapanekul
AK_2025_tunnuspilt.jpg
Tartu linna arengukava 2018–2025 (koostamisel)

Oleme koostamas Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025, mis sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Vaata lähemalt
AK_2020tunnuspilt.jpg
Tartu linna arengukava 2013–2020

Arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada järgnevatel aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele.

Vaata lähemalt
IMG_7141v.JPG
Valdkondlikud arengukavad

Kuigi linna arengukavas on suurem osa teemasid kaetud, tehakse osades valdkondades siiski eraldi arengukavasid: säästva energiamajanduse tegevuskava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, linna jäätmekava, transpordi arengukava

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 25.04.2017

Tartu linna arengustrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

Tartu 2030 on linnajuhtimise strateegiline alusdokument – tartlastega jagatud visioon ja tegevusjuhis - kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal. Tartu 2030 põhjal koostatakse lühemaks perioodiks konkreetseid tegevusi sisaldav Tartu linna arengukava ja selle elluviimise rahalisi võimalusi kajastav nelja aasta eelarvestrateegia. Neid dokumente uuendatakse igal aastal. Strateegia seosed linnaruumi funktsionaalsusega luuakse läbi planeeringute. Linna arengustrateegia ja üldplaneering vaadatakse läbi iga kord pärast volikogu korralist valimist

Tartu linna arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada järgnevatel aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. Tartu linna arengukava on pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv dokument, mis sisaldab linna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsil põhinevaid meetmeid ja tegevusi lühemaks perioodiks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab igal omavalitsusel olema arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Arengukava on aluseks linnaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste või muude vahendite taotlemisele, laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele.  

loe lähemalt

Arengustrateegia TARTU 2030

Tartu linna arengukava 2013–2020

 

Tartu linna eelarvestrateegia 2017–2020

 

Viimati muudetud 14.02.2017

Tartu linna eelarvestrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava oluliseks osaks on eelarvestrateegia, mis annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks.

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, olulisemad tegevused investeerimistegevuse eelarveosas, investeeringute kogumaksumuse prognoos ja võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule peab eelarvestrateegia seaduse kohaselt andma ülevaate ka temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast.

Vaata lähemalt

Tartu linna eelarvestrateegia 2017-2020

Viimati muudetud 14.02.2017

Tartu linna üldplaneering 2030

Üldplaneering on linna ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab linna territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Tähtsamad üldplaneeringus käsitletavad teemad on linna parem sidumine lähiregiooni ruumilise arenguga, kesklinna eelisarendamine ning maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, et muuta funktsioonid paindlikumaks ja anda täpsem ehitusõigus, mis võimaldaks paljudel juhtudel anda ehitusõiguse üldplaneeringu alusel ilma detailplaneeringuta.

Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, mille käigus toimub mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Esimesed avalikud arutelud toimusid 2016. aasta kevadel, kui anti lühidalt ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist ja lähteseisukohtadest. Hiljem tutvustati planeeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning arutleti avalikustamise tulemuste üle. 2017. aasta aruteludel minnakse konkreetsemaks ja arutatakse täismahus planeeringu põhilahendust ning tutvustatakse kavandatavate tegevustega kaasneda võivat keskkonnamõju.

Tartu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 27. märtsist kuni 28. aprillini 2017.

Arvamusi üldplaneeringu kohta ootame kas Tartu Linnavalitsuse postiaadressil (Raekoda, Tartu 50089) või meiliga aadressil lpmko@raad.tartu.ee. Oma ideed võib jätta ka ideekorje kaardile.

Foto: Sven Zacek
Foto: Sven Zacek

Üldplaneering

Avalikud arutelud

Ootame kõiki linnakodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid, volikogu liikmeid ja teisi huvitatud isikuid aktiivselt osalema Tartu linna olulisima arengudokumendi - Tartu linna üldplaneeringu aruteludel!  Vaata kaardilt, kus toimub Sulle lähim arutelu.

27. märts kell 17: üldplaneeringu arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
3. aprill kell 17: kergliikluse arutelu kergliikluskomisjoni avalikul koosolekul. Asukoht: raekoja saal.
4. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Jaamamõisa, Annelinn, Ihaste). Asukoht: Linnaraamatukogu Annelinna harukogu (Kaunase pst 23).
5. aprill kell 18: piirkondlik arutelu (Tähtvere). Asukoht: Miina Härma Gümnaasiumi raamatukogu (Jaan Tõnissoni 3).
6. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali). Asukoht: Eesti Rahva Muuseumi videokonverentsi saal (A-tsoon, Muuseumi tee 2).
7. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Karlova). Asukoht: Loomemajanduskeskuse saal (Kalevi 17).
10. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Variku, Jalaka, Ropka). Asukoht: Variku Kool (endine Tartu Kunstigümnaasium, Aianduse 4).
11. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Tammelinn, Veeriku, Ränilinn, Maarjamõisa). Tamme staadioni tribüünihoone puhkeruum (Tamme pst 1).
17. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Supilinn, Toometaguse, Vaksali, Kesklinn). Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
17. aprill kell 17: kergliikluse kordusarutelu. Asukoht: raekoja saal.
18. aprill kell 17: miljööteemade arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
24. aprill kell 17.30: arutelu erinevate kasutajagruppide ligipääsetavuse tagamisest ja universaaldisaini nõuete rakendamisest avalikus ruumis. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).

Kõik huvilised on oodatud!

Ideekorje kaart

Ideekorje kaart: pane oma idee kaardile!

Kutsume kõiki ideekorje kaardile asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid lisama, mida nii lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis linna planeerimisel, arengukavade koostamisel arvestada. Ideekorje näol on tegemist eelkõige visioonikaardiga, mitte veel konkreetse planeerimise või rahastamise vahendiga. Eelkõige oodatakse inimeste mõtteid avaliku ruumi, parkide haljasalade, mänguväljakute, kultuuriasutuste, linnaaianduse, sildade, linnaväljakute, supelrandade,  spordiasutuste, ühistranspordi, aga ka liiklusskeemi, kaupluste, teenindusasutuste jms kohta. Ettepanekute spekter ei ole piiratud - kõik mõtted on teretulnud.

Ideekorje kaardil esitatud ettepanekutele otsest tagasisidet ei anta, küll aga esitatakse pärast tähtaja saabumist üldistav, koondav ülevaade ideekorje tulemustest.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Tartu linna üldplaneeringu 10 tähtsamat väljakutset aastaks 2030+

  • Tartu on omanäolise loomingulise aura ning ruumiliselt tiheda kultuuri- ja haridusvõrgustikuga rahvusvahelistuv ülikoolilinn.
  • Tartu on koos naabervaldade ja Nõo-Elva suunaga kujunenud ühtseks, ruumiliselt sidusaks linnaregiooniks.
  • Tartu kesklinn on suurema osa ööpäevast elav, jalakäijasõbralik, inimmõõtmeline aastaringselt toimiva avaliku ruumiga võimalusterohke elamise, õppimise, vaba aja veetmise, ostmise ja asjaajamise koht.
  • Tartu on „tarkade“ töökohtade linn.
  • Tartu vanalinn ja miljööväärtuslikud alad on tehtud korda, linnaruum on kaasaegse, väärika ning ajas kestva arhitektuurikeelega.
  • Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute, mitmepäevaste sadude, tormide ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks rajatakse piisavalt haljastust ja immutatakse vihmavett pinnasesse.
  • Tartu on kogukonnakeskne linn, kus linnaosa arengus on võtmeroll kodanikeühendustel, kus igal linnaosal on oma toimiv keskus ning kus ühistegevuseks on linnaosas ruumi.
  • Tartu on sidusa rohe- ja puhkealade võrgustikuga linn. Võrgustiku selgrooks on Emajõgi ning selle kaldapealsed ja lammialad. Jõekaldad on käidavad ja juurdepääsetavad kogu linna territooriumil. Tähtsustatakse alleesid kui roheelemente.
  • Tartu on linn, kus ühistransport ja kergliiklus on prioriteetsed. Kergliiklusteede võrk on katkematu ja haarab kogu linnaregiooni, läbi on kaalutud ja võimalusel ellu viidud rööbastransport. Kesklinna ja elamupiirkondasid läbiv liiklus on suunatud magistraaltänavatele.
  • Tartu eelistab linnakeskkonnas kortermaju. Lasteaiad, koolid, sportimis- ja puhkevõimalused asuvad elanikule võimalikult lähedal.
Foto: Tiit Grihin
Foto: Tiit Grihin

Meediakajastused

Taustainfo

Arutelude fotod

28.03.2017
Fotod: Lilian Lukka

Viimati muudetud 19.04.2017

Tartu linnapiirkonna arengustrateegia

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia on Tartu linna ja temaga vahetult külgnevate linliku arenguga omavalitsusüksuse (Tartu vald, Luunja  vald, Tähtvere  vald  ja  Ülenurme  vald) koostöös sündinud strateegiline dokument, mis määratleb kooskõlastatud jõupingutused siinse elanikkonna elukvaliteedi suurendamiseks ning piirkonna konkurentsivõime kasvatamiseks, sh piirkonna suurema funktsionaalse sidususe kaudu.

Strateegias keskendutakse eeskätt nendele teemadele, mille lahendamine eeldab Tartu linnapiirkonna kohalike omavalitsuste koostööd või tegevuste koordineerimist. Strateegia elluviimiseks koostati tegevuskava, milles sätestatakse väljakutsetele vastamiseks vajalikud tegevused vähemalt prioriteetsest suunast rahastatavates valdkondades. Tegevuskava alusel valib linnapiirkonna hindamiskomisjon need projektid, mille rahastamise taotlused esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse.

Tutvu lähemalt

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014–2020

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu linna säästva arengu põhimõtted

Tartu Agenda 21 on säästva arengu põhimõtteid kajastav ning Tartu edumeelse arendamise ja sihikindla väljaarendamise püüdlusi kirjeldav dokument.

Agenda 21 on maailma jätkusuutlikkuse programm, mille algatas ÜRO. Agenda 21-s on kirjas tegevused, mis peaksid toimuma nii globaalsel, rahvuslikul kui ka kohalikul tasandil. Number "21" tähistab 21. sajandit. Ka Eesti on ühinenud Agenda 21-ga.

Tartu Agenda 21 valmis 1999. aastal.

Tartu Agenda 21 tekst
Tartu Agenda 21 illustratsioonid
Tartus kaitse all olevate loodusobjektide kaart
Poster "Tartus kaitse all olevad loodusobjektid"
Poster "Kaitstavaid liike Tartu linnas ja lähikonnas"

Tartu Agenda 21 heakskiitmine (Tartu Linnavolikogu 17.12.1998 määrus nr 67)

 


 

 

Viimati muudetud 22.04.2017

Viimati muudetud 27.02.2017