Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu üldplaneering

Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

Tartu linna üldplaneering 2030

Üldplaneering on linna ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab linna territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Tähtsamad üldplaneeringus käsitletavad teemad on linna parem sidumine lähiregiooni ruumilise arenguga, kesklinna eelisarendamine ning maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, et muuta funktsioonid paindlikumaks ja anda täpsem ehitusõigus, mis võimaldaks paljudel juhtudel anda ehitusõiguse üldplaneeringu alusel ilma detailplaneeringuta.

Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, mille käigus toimub mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Esimesed avalikud arutelud toimusid 2016. aasta kevadel, kui anti lühidalt ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist ja lähteseisukohtadest. Hiljem tutvustati planeeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning arutleti avalikustamise tulemuste üle. 2017. aasta aruteludel minnakse konkreetsemaks ja arutatakse täismahus planeeringu põhilahendust ning tutvustatakse kavandatavate tegevustega kaasneda võivat keskkonnamõju.

Tartu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 27. märtsist kuni 28. aprillini 2017.

Arvamusi üldplaneeringu kohta ootame kas Tartu Linnavalitsuse postiaadressil (Raekoda, Tartu 50089) või meiliga aadressil lpmko@raad.tartu.ee. Oma ideed võib jätta ka ideekorje kaardile.

Foto: Sven Zacek
Foto: Sven Zacek

Üldplaneering

Avalikud arutelud

Ootame kõiki linnakodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid, volikogu liikmeid ja teisi huvitatud isikuid aktiivselt osalema Tartu linna olulisima arengudokumendi - Tartu linna üldplaneeringu aruteludel!  Vaata kaardilt, kus toimub Sulle lähim arutelu.

27. märts kell 17: üldplaneeringu arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
3. aprill kell 17: kergliikluse arutelu kergliikluskomisjoni avalikul koosolekul. Asukoht: raekoja saal.
4. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Jaamamõisa, Annelinn, Ihaste). Asukoht: Linnaraamatukogu Annelinna harukogu (Kaunase pst 23).
5. aprill kell 18: piirkondlik arutelu (Tähtvere). Asukoht: Miina Härma Gümnaasiumi raamatukogu (Jaan Tõnissoni 3).
6. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali). Asukoht: Eesti Rahva Muuseumi videokonverentsi saal (A-tsoon, Muuseumi tee 2).
7. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Karlova). Asukoht: Loomemajanduskeskuse saal (Kalevi 17).
10. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Variku, Jalaka, Ropka). Asukoht: Variku Kool (endine Tartu Kunstigümnaasium, Aianduse 4).
11. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Tammelinn, Veeriku, Ränilinn, Maarjamõisa). Tamme staadioni tribüünihoone puhkeruum (Tamme pst 1).
17. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Supilinn, Toometaguse, Vaksali, Kesklinn). Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
17. aprill kell 17: kergliikluse kordusarutelu. Asukoht: raekoja saal.
18. aprill kell 17: miljööteemade arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).
24. aprill kell 17.30: arutelu erinevate kasutajagruppide ligipääsetavuse tagamisest ja universaaldisaini nõuete rakendamisest avalikus ruumis. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5).

Kõik huvilised on oodatud!

Ideekorje kaart

Ideekorje kaart: pane oma idee kaardile!

Kutsume kõiki ideekorje kaardile asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid lisama, mida nii lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis linna planeerimisel, arengukavade koostamisel arvestada. Ideekorje näol on tegemist eelkõige visioonikaardiga, mitte veel konkreetse planeerimise või rahastamise vahendiga. Eelkõige oodatakse inimeste mõtteid avaliku ruumi, parkide haljasalade, mänguväljakute, kultuuriasutuste, linnaaianduse, sildade, linnaväljakute, supelrandade,  spordiasutuste, ühistranspordi, aga ka liiklusskeemi, kaupluste, teenindusasutuste jms kohta. Ettepanekute spekter ei ole piiratud - kõik mõtted on teretulnud.

Ideekorje kaardil esitatud ettepanekutele otsest tagasisidet ei anta, küll aga esitatakse pärast tähtaja saabumist üldistav, koondav ülevaade ideekorje tulemustest.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Tartu linna üldplaneeringu 10 tähtsamat väljakutset aastaks 2030+

  • Tartu on omanäolise loomingulise aura ning ruumiliselt tiheda kultuuri- ja haridusvõrgustikuga rahvusvahelistuv ülikoolilinn.
  • Tartu on koos naabervaldade ja Nõo-Elva suunaga kujunenud ühtseks, ruumiliselt sidusaks linnaregiooniks.
  • Tartu kesklinn on suurema osa ööpäevast elav, jalakäijasõbralik, inimmõõtmeline aastaringselt toimiva avaliku ruumiga võimalusterohke elamise, õppimise, vaba aja veetmise, ostmise ja asjaajamise koht.
  • Tartu on „tarkade“ töökohtade linn.
  • Tartu vanalinn ja miljööväärtuslikud alad on tehtud korda, linnaruum on kaasaegse, väärika ning ajas kestva arhitektuurikeelega.
  • Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute, mitmepäevaste sadude, tormide ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks rajatakse piisavalt haljastust ja immutatakse vihmavett pinnasesse.
  • Tartu on kogukonnakeskne linn, kus linnaosa arengus on võtmeroll kodanikeühendustel, kus igal linnaosal on oma toimiv keskus ning kus ühistegevuseks on linnaosas ruumi.
  • Tartu on sidusa rohe- ja puhkealade võrgustikuga linn. Võrgustiku selgrooks on Emajõgi ning selle kaldapealsed ja lammialad. Jõekaldad on käidavad ja juurdepääsetavad kogu linna territooriumil. Tähtsustatakse alleesid kui roheelemente.
  • Tartu on linn, kus ühistransport ja kergliiklus on prioriteetsed. Kergliiklusteede võrk on katkematu ja haarab kogu linnaregiooni, läbi on kaalutud ja võimalusel ellu viidud rööbastransport. Kesklinna ja elamupiirkondasid läbiv liiklus on suunatud magistraaltänavatele.
  • Tartu eelistab linnakeskkonnas kortermaju. Lasteaiad, koolid, sportimis- ja puhkevõimalused asuvad elanikule võimalikult lähedal.
Foto: Tiit Grihin
Foto: Tiit Grihin

Meediakajastused

Taustainfo

Arutelude fotod

28.03.2017
Fotod: Lilian Lukka

Viimati muudetud 19.04.2017