Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-10°

Teadmiseks pedagoogile

Aineühendused
Projektide konkurss koolidele
Projektide konkurss lasteaedadele
Kollektiivlepingud

Tartu linna aineühendused õppeaastal 2017-2018

Tartu linna üldhariduskoolide õpetajatele

Nr

Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

ajalugu@koolid.tartu.ee

Ilje Piir

Tartu Herbert Masingu Kool
ilje@masing.tartu.ee

2

bioloogia ja loodusõpetus

bioloogia@koolid.tartu.ee

Saima Kaarna

Hugo Treffneri Gümnaasium
Saima.Kaarna@htg.tartu.ee

3

emakeel ja kirjandus

emakeel@koolid.tartu.ee

Lea Sokman

 

Mari Roostik

Tartu Hansa Kool
lsokman@kmg.tartu.ee
 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiun
mari.roostik@jpg.tartu.ee

4

füüsika

fyysika@koolid.tartu.ee

Sirle Morozova

Tartu Mart Reiniku Kool
sirle.morozova@reiniku.edu.ee

5

geograafia

geograafia@koolid.tartu.ee

Ülle Seevri

Hugo Treffneri Gümnaasium
ylle@htg.tartu.ee

6

inglise keel

inglisekeel@koolid.tartu.ee

Liis Leilop

Tartu Veeriku Kool
liisleilop@hotmail.com

7

keemia

keemia@koolid.tartu.ee

Einike Reinvelt

Tartu Jaan Poska Gümnaasium
ereinvelt@hotmail.com

8

kehaline kasvatus

kehaline@koolid.tartu.ee

Aili-Sirje Nugin

MTÜ Tartu Kehalise Kasvatuse Liit
aili@tdk.ee

9

klassiõpetajad

algopetus@koolid.tartu.ee

Ingrid Rumjantsev
 

Jane Müllerson

Tartu Karlova Kool
rumjantsev@hot.ee
 

Tartu Forseliuse Kool
jane.mullerson@tfk.tartu.ee

10

kunst

kunst@koolid.tartu.ee

Tiina Meos-Sillaots

Tartu Variku Kool
tiina.meossillaots@variku.tartu.ee

11

käsitöö

oskus@koolid.tartu.ee

Reet Tallo

Tartu Veeriku Kool
rtallo@veeriku.tartu.ee

12

matemaatika

matemaatika@koolid.tartu.ee

Kerli Orav-Puurand

Hugo Treffneri Gümnaasium
kerli.orav-puurand@htg.tartu.ee

13

muusika

muusika@koolid.tartu.ee

Anneli Koppel

Tartu Descartes'i Kool
anneli@tdk.ee

14

saksa keel

saksakeel@koolid.tartu.ee

Maive Meister

Tartu Veeriku Kool
mmeister@veeriku.tartu.ee

15

töö- ja tehnoloogia

oskus@koolid.tartu.ee

Meelis Sulg

Tartu Veeriku Kool
msulg@veeriku.tartu.ee

16

vene keel

venekeel@koolid.tartu.ee

Jelena Ussar

Tartu Kesklinna Kool
jelena.ussar@gmail.com

17

vene keel (emakeelena)

venekeelv@koolid.tartu.ee

Ljudmila Burlova

Tartu Aleksander Puškini Kool
ljudmila_burlova@apkool.ee

Tartu linna lasteaedade õpetajatele

Nr

Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

juhatajate asetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal

lasteaed@haridus.tartu.ee

Regina Kullamaa

Tartu Lasteaed Sass
regina.kullamaa@raad.tartu.ee

2

lasteaiaõpetajad

alusharidus@koolid.tartu.ee

Karin Kägo

Tartu Lasteaed Hellik
karin.kago@gmail.com

3

liikumisõpetajad

alusharidus@koolid.tartu.ee

Tiina Kivisalu

Tartu Lasteaed Helika
tiina.kivisalu@post.raad.tartu.ee

4

logopeedid ja eripedagoogid

la-logopeedid@haridus.tartu.ee

Päivi Kõiv

Hariduse Tugiteenuste Keskus
paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee

5

muusika

la-muusikud@haridus.tartu.ee

Reet Rohtla

Tartu Lasteaed Sass
reet.rohtla@mail.com

6

medtöötajad

lasteaed@haridus.tartu.ee

Kertu Kasemägi

Tartu Lasteaed Meelespea
kertukasemägi@gmail.com

Tugispetsialistidele

Nr Aineühendus E-posti list Aineühenduse juhataja(d) Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

eripedagoogid

logopeed@koolid.tartu.ee

Sirje Uibo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

2

huvijuhid

huvijuht@koolid.tartu.ee

Helena Stamberg

Tartu Hansa Kool
helena@hansa.tartu.ee

3

karjääri-koordinaatorid

meistriklass@koolid.tartu.ee

Merit Luik

Tamme Gümnaasium
merit.luik@tammegymnaasium.ee

4

koolipsühholoogid

psyhholoog@koolid.tartu.ee

Julia Šarapova

Hariduse Tugiteenuste Keskus
julia.sarapova@tugiteenused.tartu.ee

5

HEV-koordinaator

hevko@koolid.tartu.ee

Sirje Uibo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

6

raamatukoguhoidjad

raamatukoguhoidjad@koolid.tartu.ee

Helgi Rootslane

Miina Härma Gümnaasium
helgi@mhg.tartu.ee

7

sotsiaalpedagoogid

sotsped@koolid.tartu.ee

Kai Alakivi

Hariduse Tugiteenuste Keskus
kai.alakivi@tugiteenused.tartu.ee

8 liikluskasvatus liiklus@koolid.tartu.ee Taimi Ruusmäe Tartu Kivilinna Kool taimi.ruusmae@kivilinn.tartu.ee
9 haridustehnoloogid haridustehnoloog@koolid.tartu.ee Rille Jüriado Tartu Kesklinna Kool 

Viimati muudetud 11.12.2017

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss koolidele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja põhikooli õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

 1. Projekt peab olema suunatud õpilaste pädevuste kujundamisele esmatähtsas valdkonnas.
  2017/18. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad kodanikuaktiivsus (nt EV 100 kingitused), sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus), infotöötlusoskus (sh funktsionaalne lugemisoskus, matemaatiline kirjaoskus, probleemi lahendamise oskus), digikirjaoskus ja kehaline aktiivsus.
 2. Projekti tulemusel peavad kasu saama Tartu linnas asuvate põhikoolide õpilased.
 3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2018.
 4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu linnas asuv põhikool( sh põhikooliosaga kool) üksi või koos projektipartneriga. Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.

Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30. juuniks 2017 haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1. " Projektitoetuse taotlus"
Lisa 2. " Projekti toetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)"

Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Haridusosakonda laekunud taotlused registreeritakse.

 

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond selle parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 30. juunit 2017, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad projektitoetuse taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2017.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotluste hindamiseks moodustab haridusosakonna juhataja käskkirjaga 7-liikmelise komisjoni.

 

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
1) projekti tulemused esmatähtsas valdkonnas – hinnatakse projekti kasulikkust esmatähtsas valdkonnas õpilaste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust esitatud nõuetele,
2) projekti seos kooli õppekava ja kooli arengukavaga – hinnatakse projekti vajalikkust kooli õppekava ja kooli arengukava rakendamisel ning seda, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projektist saadava lisaväärtuse kasutamine,
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust,
4) projekti partnerite olemasolu - hinnatakse koostööd põhitegevuste elluviimisel erinevate asutuste vahel.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud punktides 1-4 kokku vähem kui 100 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Hindamiskomisjoni otsuste alusel võtab haridusosakonna juhataja vastu otsuse  projektitoetuste eraldamise  kohta, kus  on välja toodud  projektitoetuse saaja, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Projekti elluviimine

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekanded või tagastab kuludokumendid esitajale. Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määrust nr 6 „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulud on abikõlbulikud ainult omafinantseeringuna.

Aruande esitamine

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
Lisa 3 . Projektitoetuse aruanne

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.

Projekti lõpuüritus  toimub  mais 2018.


PS! Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, raha pole sihtotstarbeliselt kasutatud, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks kasutatud raha tagasi nõuda.

 

Toetatud projektid 2017/2018

Viimati muudetud 04.10.2017

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss lasteaedadele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja koolieelsete lasteasutuste õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

1. Konkursi eesmärk on anda projektitoetuse taotleja kasutusse täiendav raha koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamisel laste pädevuste kujundamiseks esmatähtsas valdkonnas.

2017/18. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad sotsiaalsed oskused, enesekohased oskused, digikirjaoskus ja kehaline aktiivsus.

2. Õppekava rakendamist toetava projekti (edaspidi projekt) tulemus peab olema laste oskuste kujunemine esmatähtsas valdkonnas. Projekti tegevustest peavad kasu saama Tartu koolieelsetes lasteasutustes kohta kasutavad lapsed.

3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2018.

4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartus asuv koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) üksi või koos projektipartneriga.
Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.


5. Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30. juuniks 2017 haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1.  "Projektitoetuse taotlus"
Lisa 2.  "Projektitoetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)”


Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond taotluse parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 30. juunit 2017, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2017. Projekti rahastamisest, osalisest rahastamisest või rahastamata jätmisest teavitatakse taotlejaid kolme tööpäeva jooksul pärast vastava korralduse andmist.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotlusi hindab haridusosakonna juhataja käskkirjaga moodustatud 7-liikmeline hindamiskomisjon .

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
1) projekti tulemused esmatähtsas valdkonnas – hinnatakse projekti kasulikkust esmatähtsas valdkonnas laste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust esitatud nõuetele;
2) projekti seos lasteasutuse õppekava ja lasteasutuse arengukavaga – hinnatakse projekti vajalikkust lasteasutuse õppe- ja arengukava rakendamisel ning seda, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projektist saadava lisaväärtuse kasutamine;
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust;
4) projekti partnerite olemasolu – hinnatakse koostööd põhitegevuste elluviimisel erinevate koolieelsete lasteasutuste ja koolide vahel.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti nimetatud kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud  punktides 1-4 kokku vähem kui 100 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Hindamiskomisjoni otsuste alusel võtab haridusosakonna juhataja vastu otsuse  projektitoetuste eraldamise  kohta, kus  on välja toodud  projektitoetuse saaja, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Projektide elluviimine

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekande või tagastab kuludokumendid esitajale.

Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Kuludokumendi saabumisel kinnitab haridusosakond selle esitamise aja.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määrust nr 6 „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulud  on abikõlbulikud ainult omafinantseeringuna.

Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks eraldatud raha tagasi nõuda.

Projektitoetuse kasutamise aruanne

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
lisa 3 „Projektitoetuse aruanne”

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.

 

Lõpuseminar toimub 2018. aasta  mais

 

Toetatud projektid 2017/2018

Viimati muudetud 04.10.2017

Kiirlingid