Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Noorsootöö toetused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Huvitegevuse toetus

Huvitegevus on juhendatud tegevus õppimisest (kõigil hariduse tasemetel) ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskuseid valitud huvialal. Huviring on harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht.

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2017. aastal toetatakse huvitegevust 174 629 euroga. Toetust saavad 48 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1529 noorele.

Omaalgatus

Noorte omaalgatusprojekti toetus

Tartu linna noorte omaalgatusprojektide taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel.

Oodatud on 7–26aastaste algatatud, kirja pandud ja läbiviidavad projektid, mille tegevus toimub oktoobri lõpust märtsi lõpuni Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Üks projekt võib saada toetust kuni 200 eurot.

Mõelge, milliseid probleeme enda ümber märkate ja kuidas saaksite neid koos sõpradega lahendada.

Kas soovite aidata kaasa näiteks sellele, et:

 • inimesed väärtustaksid iseennast ja endast erinevaid;
 • kaaslinlased märkaksid oma koduümbrust ja muudaksid selle elamisväärsemaks;
 • õppimises mahajääjad jõuaksid eakaaslaste abiga edasi;
 • vägivallaprobleemid saaksid leevendust;
 • noored tööotsijad leiaksid lihtsamini tööd?

See võib olla ka midagi muud, mis teid ja teie sõpru puudutab ning teie arvates just hetkel lahendust vajab.

Arutlege, millise tegevusega soovite probleemi lahendamisele kaasa aidata. Kas selleks on talgupäeva korraldamine oma linnaosas, kaaslasi toetava tugiisikutesüsteemi loomine koolis, erinevaid põlvkondi siduvate tegevuste korraldamine või midagi muud?

Olge projekti ideede väljamõtlemisel leidlikud!

Eelistatud on noorte omaalgatusprojektid, mis:

 • on seotud lugemise ja ilukirjanduse populariseerimisega;
 • suurendavad inimestevahelist märkamist ja kogukonnatunnet (ehk inimeste omavahelist suhtlemist);
 • aitavad lahendada mõnda olulist probleemi ja omavad laiemat kogukondlikku mõju (ehk mõju ka teiste inimeste elule);
 • muudavad meie elukeskkonda paremaks;
 • on oma tegevuste poolest uuenduslikud;
 • mida korraldatakse noortegruppide või -organisatsioonide koostöös.

Ei toetata:

 • traditsioonilisi üritusi;
 • ainult meelelahutusele keskendunud projekte (nt koolipidu);
 • projekte, mida viivad läbi kuni 26aastased noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid ja teised noortega töötavad taotlejad;
 • projektijuhi töötasu või sisseostetud projektijuhtimise teenusega seotud kulude katmist.

Noorte omaalgatusprojekti toetust saavad taotleda:

 • Noortegrupid. Kui noortegrupp koosneb alla 18aastastest, peab gruppi esindav kontaktisik olema täisealine. Täisealine noortegrupi liige või kontaktisik võtab projekti eest juriidilise vastutuse ning tegutseb grupi ametliku esindajana (nt sõlmib projektirühma nimel lepingu).
 • Organisatsioonid (nt mittetulundusühingud, sihtasutused). Projekti teostav noorte tuumikgrupp võib otsida abi projektitaotluse kirjutamisel, elluviimisel ja lõpparuande koostamisel mõnelt tugiorganisatsioonilt. Tugiorganisatsiooniks võib olla näiteks noorteühing, kolmanda sektori avatud noortekeskus või projektijuhtimise kogemustega mittetulundusühing.

Toetust ei saa taotleda Tartu linnavalitsuse hallatavad asutused.

Toetuse taotlemine.

Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekt tähendab osalemist Eestist väljaspool toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel, tingimusel et esindatakse Tartu linna.

Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet. Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega antakse noorele (7–18aastasele, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastasele) võimalus esindada Tartu linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel.

Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline või füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Toetust saab taotleda ainult Tartu linna elanike registris olevale noorele ja teda saatvale noorsootöötajale/juhendajale.

Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud noore osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ettevõtmisel sellega seotud transpordi-, viisa-, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osalise katmisega. Noorte mobiilsusprojekti raames võib osaliselt katta ka noort saatva noorsootöötaja või muu isiku transpordi-, viisa-, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulusid.

Noorte mobiilsusprojekti raames ei toetata turismireisi, klassiekskursiooni ega muud sarnast väljasõitu.

Kui Tartut esindatakse Eesti piiririikides, on toetuse suurus ühe noore, noorsootöötaja või muu isiku kohta 30 eurot, muudes välisriikides esindamise korral aga 60 eurot.

Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt projekti toimumisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Programmitoetus

Noorsootöö programmitoetus

Noorsootöö programm on Tartu linnas toimuv või Tartu linnaga seotud aastaringne (7–12 kalendrikuu jooksul toimuv) noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvikooli õppekava alusel korraldatav huvitegevus, mida rahastab Tartu linn. Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust.

Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik. Taotlus tuleb esitada toetuse kasutamisele eelneva aasta 15. augustiks.

Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööd, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö programmi raames ei toetata formaalhariduse õppekavas ette nähtud tegevusi ega huvikooli õppekava alusel korraldatavat huvitegevust, mida rahastab Tartu linn.

2016. aastal toetati noorsootöö projekte 21 898 euroga ja programme 26 526 euroga.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.
Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projektitoetus

Noorsootöö projektid on üldmõiste erinevatele noorsootöö (ehk noorte vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt toimuvatele) ettevõtmistele: kohtumised, kampaaniad, töötoad, infopäevad, kontserdid, võistlused, ümarlauad, eri tegevustest koosnevad vaba aja programmid jms.

2016. aastal toetati noorsootöö projekte 21 898 euroga ja programme 26 526 euroga.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee
Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 26.01.2017