Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Liiva 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna teade

7. detsember / 31.10.2017. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus nr PTH-17-152 Liiva tn 10 korterelamu püstitamiseks.

Alal kehtib Tartu Linnavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 451 „Ranna tee 1, Liiva 10 kruntide ja lähiala detailplaneering.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.Projekteerimistingimustega nihutatakse detailplaneeringu hoonestusala ja muudetakse detailplaneeringus lubatud korterite arvu. Planeeringuga on Liiva tn 10 krundile (pos 9) määratud väikeelamumaa sihtotstarve, hoonete lubatud arv krundil 3, suurim lubatud korterite arv 2 ja täisehitus 30%. Hoonestusala on planeeritud kohustusliku ehitusjoonega Liiva tänava ääres. Taotleja soovib hoonestusala nihutamist 10% ulatuses eemale Liiva tänavast. Samuti soovib taotleja suurendada lubatud korterite arvu krundil 8 korterini.

Tartu Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusega nr 494 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asub Liiva tn 10 korterelamumaa juhtotstarbega maa-alal, st kolme ja enama korteriga, ühise sissepääsu ja trepikojaga elamu jms püsivamat laadi elamiseks mõeldud hoone ja elamutevahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Liiva tn 10 asub Peetri ja Ujula tänava miljööväärtuslikul alal. Korterite arvu määramisel lähtutakse põhimõttest, kus miljööväärtuslikel hoonestusaladel peab olema 120-150 m² krundi pinda korteri kohta. Kompaktne terviklik haljastatud osa peab olema vähemalt 30% krundi pinnast. Korterite arvu suurendamine on võimalik, kui eelnevad nõuded ja normatiivne parkimiskohtade arv krundil on tagatud.

Uued hooned miljööväärtuslikul alal tuleb vastavalt üldplaneeringu p 6.6.2. ehitada tänaval välja kujunenud ehitusjoonele. Taotleja soovib Liiva tn 10 uushoonestusala nihutamist eemale tänavajoonest, et vähendada Ujula tn 4 krundil laiendatava spordihoone mõju elamu valgustingimustele ja vaatele. Peetri ja Ujula tänavate miljööväärtuslikul alal on hästi väljakujunenud ehitusjoon jälgitav näiteks Puiestee, Staadioni ja Ujula tänavate ääres. Liiva tänaval on ehitusjoon pigem katkendlik ja mitte nii vaadeldav. Detailplaneeringuga lubatud hoone maht Liiva tn 10 krundil on oluliselt suurem sama kvartali miljööväärtuslikest hoonetest Liiva tn 2, 4, 10, 16 ja 18a. Samuti on nii detailplaneeringuga kui ka üldplaneeringu üldpõhimõttena ette nähtud krundil kasvava väärtusliku kõrghaljastuse säilitamine. Eelnevast tulenevalt on linnavalitsuse hinnangul põhjendatud tänavaäärsest ehitusjoonest tagasiastumine. Projekteerimistingimustega määratakse alternatiivne võimalik ehitusjoon 5m kaugusele Liiva tn äärsest krundipiirist.

Linnavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusõiguse määramine ei halvenda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Linnavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse kohase krundi ehitusõiguse määramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik, kuna eesmärki on võimalik saavutada käesolevate projekteerimistingimustega. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusega. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada ajavahemikus 8.12-22.12.2017 kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee.

Eskiis

Projekteerimistingimuste kavand

Hoonestusala skeem

Viimati muudetud 08.12.2017