Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
Для слабовидящих
-5°

Planeerimine

Asjaajamisjuhised
Planeeringute register

Asjaajamisjuhised (planeerimine)

Planeeringute info

Koostamisel olevad ja kehtestatud planeeringud
Avalikul väljapanekul olevad planeeringud
Planeeringute kaart
Planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv
Planeerimis- ja ehitusteated
Planeerimis- ja ehitusteadete infolistiga "Tartu ehitab" liitumine

Abimaterjalid

Detailplaneeringu algatamise taotlus (rtf) (pdf)
Detailplaneeringu koosseis ning vormistamise nõuded (soovituslik)
Tartu linna 3D mudel
Jalgrattaparklate tüüptingimused (soovituslik)
Digimaterjalide edastuskeskkond planeerijale (soovituslik, ligipääsuõigused saab detailplaneeringu teenistusest)
Projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks või detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Õigusaktid

Planeerimisseadus (alates 01.07.2015 algatatud planeeringutele)
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Planeerimisseadus (kuni 30.06.2015 algatatud planeeringutele)
Tartu linna ehitusmäärus
Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Looduskaitseseadus
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded
Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused

Täiendav valik ehitus- ja planeerimistegevust käsitlevaid õigusakte

Kasulikud viited

Planeerimine.ee
Ruumilise planeerimise abimaterjalid
Päästeameti juhendmaterjalid planeeringutele

Viimati muudetud 24.11.2016

Planeeringud linna dokumendiregistris

 

Kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel on planeeringu realiseerimise järgsete dokumentide väljastamise aluseks osakonna arhiivis, arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering. 

Originaalkooskõlastustega planeeringu kaustad asuvad: 
planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis

Operatiivseid teateid planeeringute algatamise, vastuvõtmise, kehtestamise, avalikule arutelule suunamise jm protseduuride kohta avaldatakse teated valdkonna "Maad, ehitus, planeeringud" avalehel.  

Viimati muudetud 17.01.2017

Quicklinks