Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
Для слабовидящих
-5°

Tartu linna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Arengukavad
Arengustrateegia
Eelarvestrateegia
Tartu üldplaneering
Linna ja valdade koostöö
Agenda 21
Avalikul väljapanekul
AK_2025_tunnuspilt.jpg
Tartu linna arengukava 2018–2025

Oleme koostamas Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025, mis sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Vaata lähemalt
AK_2020tunnuspilt.jpg
Tartu linna arengukava 2013–2020

Arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada järgnevatel aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele.

Vaata lähemalt
IMG_7141v.JPG
Valdkondlikud arengukavad

Kuigi linna arengukavas on suurem osa teemasid kaetud, tehakse osades valdkondades siiski eraldi arengukavasid: säästva energiamajanduse tegevuskava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, linna jäätmekava, transpordi arengukava

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 05.01.2017

Tartu linna arengustrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

Tartu 2030 on linnajuhtimise strateegiline alusdokument – tartlastega jagatud visioon ja tegevusjuhis - kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal. Tartu 2030 põhjal koostatakse lühemaks perioodiks konkreetseid tegevusi sisaldav Tartu linna arengukava ja selle elluviimise rahalisi võimalusi kajastav nelja aasta eelarvestrateegia. Neid dokumente uuendatakse igal aastal. Strateegia seosed linnaruumi funktsionaalsusega luuakse läbi planeeringute. Linna arengustrateegia ja üldplaneering vaadatakse läbi iga kord pärast volikogu korralist valimist

Tartu linna arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada järgnevatel aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. Tartu linna arengukava on pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv dokument, mis sisaldab linna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsil põhinevaid meetmeid ja tegevusi lühemaks perioodiks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab igal omavalitsusel olema arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Arengukava on aluseks linnaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste või muude vahendite taotlemisele, laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele.  

loe lähemalt

Arengustrateegia TARTU 2030

Tartu linna arengukava 2013–2020

 

Tartu linna eelarvestrateegia 2017–2020

 

Viimati muudetud 14.02.2017

Tartu linna eelarvestrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava oluliseks osaks on eelarvestrateegia, mis annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks.

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, olulisemad tegevused investeerimistegevuse eelarveosas, investeeringute kogumaksumuse prognoos ja võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule peab eelarvestrateegia seaduse kohaselt andma ülevaate ka temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast.

Vaata lähemalt

Tartu linna eelarvestrateegia 2017-2020

Viimati muudetud 14.02.2017

Tartu linna üldplaneering 2030

Üldplaneering on linna ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab linna territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Tartu linna üldplaneeringu on pärast selle kehtestamist aluseks linnaosade üldplaneeringute, üldplaneeringut täpsustavate teemaplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisele ning seadusest tulenevatel juhtudel projekteerimistingimuste määramisele.

Praegune linna üldplaneering hakkas kehtima 1. novembril 2005. aastal. Linna ühe olulisema arengudokumendina sätestab üldplaneering muuhulgas Tartu territooriumi üldised kasutamis- ja ehitustingimused, teede ja tänavate asukoha ning liikluskorralduse põhimõtted, samuti põhiliste tehnovõrkude (ühisveevärk ja –kanalisatsioon, kaugküte, gaasivõrk, elektri põhivõrk ja telekommunikatsioonivõrk) arengud. Üldplaneering määratleb ka linna miljööväärtuslikud hoonestus- ja haljasalad ning puhkealad, käsitleb looduskaitseküsimusi, detailplaneeringute koostamise vajadust jpm.

2014. aastal hakkas Tartu koostama uut üldplaneeringut. Võrreldes kehtiva planeeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramupiirkondade planeerimisele seni hoonestamata aladel. Olulisel kohal on ka linna ja lähiregiooni sidumine. Uus linna üldplaneering võimaldab paindlikumat maakasutuse käsitlemist ning selgemini on välja toodud linna ruumilise arengu suundumused. Tartu linna üldplaneeringu koostamine on toimunud erinevate osapoolte koostöös.

Vaata lähemalt

Tartu linna uue üldplaneeringu 2030 koostamine (2014–2017)

Tartu linna kehtiv üldplaneering

 

Viimati muudetud 27.01.2017

Tartu linnapiirkonna arengustrateegia

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia on Tartu linna ja temaga vahetult külgnevate linliku arenguga omavalitsusüksuse (Tartu vald, Luunja  vald, Tähtvere  vald  ja  Ülenurme  vald) koostöös sündinud strateegiline dokument, mis määratleb kooskõlastatud jõupingutused siinse elanikkonna elukvaliteedi suurendamiseks ning piirkonna konkurentsivõime kasvatamiseks, sh piirkonna suurema funktsionaalse sidususe kaudu.

Strateegias keskendutakse eeskätt nendele teemadele, mille lahendamine eeldab Tartu linnapiirkonna kohalike omavalitsuste koostööd või tegevuste koordineerimist. Strateegia elluviimiseks koostati tegevuskava, milles sätestatakse väljakutsetele vastamiseks vajalikud tegevused vähemalt prioriteetsest suunast rahastatavates valdkondades. Tegevuskava alusel valib linnapiirkonna hindamiskomisjon need projektid, mille rahastamise taotlused esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse.

Tutvu lähemalt

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014–2020

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu linna säästva arengu põhimõtted

Tartu Agenda 21 on säästva arengu põhimõtteid kajastav ning Tartu edumeelse arendamise ja sihikindla väljaarendamise püüdlusi kirjeldav dokument.

Agenda 21 on maailma jätkusuutlikkuse programm, mille algatas ÜRO. Agenda 21-s on kirjas tegevused, mis peaksid toimuma nii globaalsel, rahvuslikul kui ka kohalikul tasandil. Number "21" tähistab 21. sajandit. Ka Eesti on ühinenud Agenda 21-ga.

Tartu Agenda 21 valmis 1999. aastal.

Tartu Agenda 21 tekst
Tartu Agenda 21 illustratsioonid
Tartus kaitse all olevate loodusobjektide kaart
Poster "Tartus kaitse all olevad loodusobjektid"
Poster "Kaitstavaid liike Tartu linnas ja lähikonnas"

Tartu Agenda 21 heakskiitmine (Tartu Linnavolikogu 17.12.1998 määrus nr 67)

 


 

 

Harilik siil. Levinud ka Tartu parkides ja aedades.
Harilik siil. Levinud ka Tartu parkides ja aedades.

Viimati muudetud 14.02.2017

Haridusvaldkonna arengukavad avalikul väljapanekul

Hetkel ei ole ühtegi arengukava avalikul väljapanekul.
 

Viimati muudetud 25.01.2017