Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
Для слабовидящих
-5°

Üldinfo

Tartu on tuntud kui hariduse linn. Tartu on ülikoolilinn, kus on kaks suurt kõrgkooli: 1632. aastal asutatud Tartu Ülikool ja  Eesti Maaülikool. Kokku on Tartus 12 kõrgemat õppeasutust, üle 30 lasteaia, 26 üldhariduskooli, 5 kutseõppeasutust, terve rida huvikoole ja -keskusi. 

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 445
 

Üldinfo
Koolivaheajad
Külmapühad
Võõrkeeled
Koolitoetuse taotlemine
Ühiskatsed 2017/18. õa

Üldhariduskoolide üldinfo

Tartu linnas on alates 1. septembrist 2016. a kokku 30 üldhariduskooli: 

 

  • 20 põhiharidust andvat kooli

    • sh 14 munitsipaalkooli, 5 erakooli ja 1 riigikool

  • 6 põhi- ja üldkeskharidust andvat kooli

    • sh 4 munitsipaalkooli, 1 erakool ja 1 riigikool

  • 4 üldkeskharidust andvat kooli

    • sh 3 munitsipaalkooli ja 1 riigikool

Õppima asumine

Õppimine

Vaata veel

Seotud õigusaktid

Viimati muudetud 17.01.2017

Koolivaheajad 2016/2017. õppeaastal

Sügisvaheaeg: 22.10.2016–30.10.2016;


talvevaheaeg: 23.12.2016– 8.01.2017;


kevadvaheaeg: 18.03.2017–26.03.2017;


suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 7.06.2017–31.08.2017.

2016/17. ÕPPEAASTAL ON KEHTESTATUD VAHEAEGADEST ERINEVAD VAHEAJAD

Hugo Treffneri gümnaasiumis
talvevaheaeg: 24.12.2016–8.01.2017;

suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 16.06.2017–31.08.2017.

 

Miina Härma gümnaasiumis
talvevaheajad: 17.12.2016–1.01.2017 ja 18.02.2017–26.02.2017;

kevadvaheaeg: 15.04.2017–23.04.2017;

põhikooli suvevaheaeg: 10.06.2017–31.08.2017;

gümnaasiumi suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 16.06.2017–31.08.2017.

 

Tartu Herbert Masingu koolis
talvevaheajad: 23.12.2016–8.01.2017 ja 18.02.2017–26.02.2017;
kevadvaheaeg: 8.04.2017–16.04.2017;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 10.06.2017–31.08.2017.

 

Tartu Hansa koolis
talvevaheajad: 24.12.2016–8.01.2017 ja 18.02.2017–26.02.2017;
kevadvaheaeg: 15.04.2017–23.04.2017;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 8.06.2017–31.08.2017.

Viimati muudetud 06.01.2017

Külmapühad

Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 järgi:

Õppetunnid jäetakse ära ruumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimlas, kus õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

Õppe korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) –20 °C ja madalam (1.–6. klassi puhul);
2) –25 °C ja madalam (7.–9. klassi puhul).

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni –10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni –15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel (http://www.ilmateenistus.ee/) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Vaata ilmaandmeid Tartus

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu linna põhikoolides

Tartu linnavalitsus ei piira võõrkeelte valikut põhikoolides ega sea  selles osas koolidele piiranguid. Iga kool kirjeldab oma õppekavas, mis on koostatud erinevaid huvigruppe (sh lapsevanemaid) kaasates, milliste võõrkeelte hulgast saab õpilane valida (A-keelte ja B-keelte valik). Kool ei ole kohustatud (küll aga võib koolijuhi otsusega seda teha) avama võõrkeele gruppi, kui üht võõrkeelt õppida soovijaid on alla 14 (14 õpilasega grupp avatakse). Tartu linna põhikooli õpilane saab soovi korral jätkata valitud võõrkeelte õppimist igas Tartu linna gümnaasiumis. Põhikoolis õpitud võõrkeeli õpetatakse ka gümnaasiumis.

Õpilase paremaks toimetulekuks (kooli vahetamine, edasiõppimine) soovitame: kui A-keeleks pole õpilane valinud inglise keelt, siis oleks hea see B-keeleks valida.

Tartu linna gümnaasiumides

Tartu linna gümnaasiumides saab õpilane õppida inglise, saksa, vene, prantsuse ja soome keelt (neid võõrkeeli õpetatakse praegu Tartu põhikoolides). Kui ühes gümnaasiumis on mõne võõrkeele õppijaid vähe (grupis on vähem kui 12 õpilast), siis võib õpe toimuda väljaspool oma tunniplaani ja oma kooli (mõnes teises gümnaasiumis või keeltekoolis). Koolid teavitavad gümnaasiumisse astujaid sellest, et väikse õppijate arvuga võõrkeele tunnid võivad toimuda väljaspool oma gümnaasiumi ruume (nt mõnes teises gümnaasiumis, keeltekoolis) ja tundide toimumisaeg võib olla koolipäeva lõpus või järel.

Viimati muudetud 11.01.2017

Koolitoetuse taotlemine

Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Koolitoetuse suurus on 50 eurot.

Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas Arno, mis oli kasutusel ka lapsele elukohajärgse põhikooli määramisel. Arno keskkonnas taotluse esitamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

Taotlusi saab esitada 1.–15. septembrini, toetus kantakse taotleja arvelduskontole 1. oktoobriks.

Taotluse võib esitada ka kooli kantseleile.

 

Seotud õigusaktid

Viimati muudetud 16.01.2017

Ühiskatsed 2017/18. õa gümnaasiumisse astujatele

18. märtsil 2017. aastal toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Ühiskatsed toimuvad Hugo Treffneri gümnaasiumi, Miina Härma gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ja Tartu Tamme gümnaasiumi koostöös.

Gümnaasiumitesse kandideerijad registreeruvad 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2017 ühtses elektroonilises infosüsteemis, kuhu tuleb märkida ka eelistatud koolid. Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu tema eelistustest. Aprillikuu jooksul toimuvad vestlused, mille alusel otsustatakse, kas kool saab õppekohta pakkuda ning kas õpilane on huvitatud just sellest koolist. Iga kool allkirjastab kooli sisse saanud õpilasega kinnituskirja. Pärast seda ei arvestata teda enam teiste koolide õpilaskandidaadina.

Koolid avaldavad oma veebilehtedel täpsema vastuvõtukorra 16. jaanuariks 2017. a. Selleks ajaks on ka selgunud, millistes õppesuundades milliseid aineteste arvestatakse, sest on ühine kokkulepe, et nendes küsimustes on koolid autonoomsed. Tartu Annelinna gümnaasium ei osale ühistes katsetes, kuid õpilaste vastuvõtt sellesse kooli toimub samuti katsete ja vestluse alusel.

Vaata veel

Gümnaasiumite koostöökokkulepe ühiskatsete korraldamiseks

Infovoldi põhikoolilõpetajale "Tartu gümnaasiumid ja kutsehariduskeskus"

Viimati muudetud 17.01.2017

Quicklinks