In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Transport ja liiklus » Parkimine


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Viivistasu otsus ja selle vaidlustamine

Parkimistasu maksmata jätmise, väiksema määra järgi tasumise või parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) vastavalt liiklusseaduse §-le 188.

Viivistasu määr ööpäevas on:

  • parkimistasu maksmata jätmise eest - 30,00 eurot;
  • parkimistasu maksmisel väiksema määra järgi - 30,00 eurot;
  • tasutud parkimisaega on ületatud - 30,00 eurot;
  • tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuete kohaselt paigaldatud - 30,00 eurot.

Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises. Kolmas eksemplar toimetatakse mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutaja aadressil liiklusseaduse § 188 lg 3 sätestatud korras.

Viivistasu on võimalik tasuda arvelduskontole nr: EE251010102034619009 SEB pank. Saaja: Tartu Linnavalitsus. Tasumisel tuleb kindlasti märkida viitenumber.

Viivistasu otsuse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Tartu Linnakantselei menetlusteenistusse aadressil Küütri 3, Tartu 51007 või esitada kaebus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse esialgsest kättesaamisest.

Vaide esitamiseks on mitmeid alternatiivseid võimalusi: lihtkirjalik (edastatud linnakantselei menetlusteenistusele posti teel või isiklikult kohale tuues), elektrooniliselt (vaid juhul, kui vaie on digitaalselt allkirjastatud) e-posti aadressil vtm@raad.tartu.ee. Vaiet saab esitada ka e-kodanikuportaalis (ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu). Menetlusteenistus ei aktsepteeri faksitud ega skaneeritud vaideid.

Vaidele tuleb lisada volitus vaide esitamiseks, kui vaide esitaja ei ole mootorsõiduki või haagise omanik või liiklusregistrisse kantud vastutav kasutaja. Vaide esitamise õiguse tekkimiseks ei piisa sellest, et sõidukit või haagist kasutati rendilepingu alusel, ega sellest, kui vaide esitaja on sõiduki või haagise tehnilisse passi kantud kasutajana - ka sellisel juhul on tarvis sõiduki või haagise omanikult või vastutavalt kasutajalt vaide esitamiseks volikirja (volitus peab sel juhul olema sõiduki omaniku või vastutava kasutaja poolt antud just konkreetselt vaide esitamiseks, mitte sõiduki kasutamiseks vms). Volikiri peab samuti sisaldama selle andja omakäelist või digitaalset allkirja. Volikirja näidis

Viivistasu vaide blankette saab raekoja infokeskusest (Raekoda, I korrus) ja/või Tartu linna kodulehelt.

Siitkaudu saab esitada vaide viivistasu otsuse peale elektrooniliselt Kodanikuportaalist

Vaide esitamisel peatub tasumise kohustus kuni vaidele vastuse saamiseni. Vaide esitajale vastatakse kirjalikult 10 päeva jooksul.