Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-18°
For visually impaired
-18°

Kriisideks valmisolek

Kriisideks valmisolek

Iga riik ja iga linn teevad kõik endast oleneva, et hoida ära kriisiolukordasid. Hoolimata sellest ei ole võimalik kriise täiesti välistada. Oluline on olla võimalikeks olukordadeks ettevalmistunud. Siia lehele on koondatud info, mis puudutab elanikkonna kaitse teemasid Tartus.

Kogukonna ohutus

Kasulikke linke

Tuleohutus

 

Loe koduseid tuleohutusnõuandeid siit
Päästekomandode kaart - vaata siit, kui kaugel asud kohalikust päästekomandost.

 

Veeohutus

 

Loe veeohutusõuandeid siit

 

Elustamisaparaadid

 

AED elustamisaparaatide auskohad Tartus

Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud

Ohtlikud ettevõtted

 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted. Nendes ettevõtetes toimuv õnnetus võib põhjustada kahjustusi ka väljaspool ettevõtte territooriumi.

 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saad rohkem informatsiooni:

 

Päästeameti kodulehelt

Maa-ameti kaardirakendusest (sh Tartu linna territooriumil paiknevad)
   
Üleujutusohtlikud alad

 

Maaameti üleujutusohtlike alade kaardirakendus

Tartu linna üldplaneering

 

Tartu linna üldplaneeringu üks eesmärke on valmistuda kliimamuutuste tagajärjel üha suurenevaks üleujutuse ohuks. Üleujutusriskide vähendamiseks näeb üldplaneering ette erinevaid meetmeid:

 1. Vihmavalingute, mitmepäevaste sadude, tormide ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks rajatakse piisavalt haljastust ja immutatakse vihmavett pinnasesse.

 2. Krundi roheväärtuse arvutamise meetodi väljatöötamine. Roheväärtuse meetodi eesmärk on leevendada ehitamise mõjusid, säilitades ja rajades piisavalt haljastust ning parandades allesjääva taimestiku kvaliteeti. Kui linn muutub tihedamaks, siis tõstetakse esile roheliste alade olulisust kliimamuutustega kohanemisel. Üldplaneeringuga soovitatakse krundi roheväärtuse meetodi alusel krundile määrata planeeringute ja projektide koostamisel roheväärtuse sihttase.

 3. Emajõe lammil  ja üleujutusalal, kus üleujutuse esinemise tõenäosus on üks kord 10 aasta jooksul (nt Kvissentalis, Ihaste tee piirkonnas, Turu tn, Ringtee ja Emajõe vahelisel alal jm) tuleb hoonestuse kavandamisel arvestada üleujutusriskidega (abs. 34,00 m 3.2.12.Balti 1977. a kõrgussüsteemis). See vähendab ohtu, et inimeste vara saaks üleujutuse tagajärjel olulisi kahjustusi.

 4. Sademevee taaskasutamine, vooluhulga ühtlustamine, looduslike immutusmeetmete roheväärtuse meetodi kasutamine nendes piirkondades, kus sademeveetorustiku maht ei ole piisav või sademeveesüsteemi ei ole välja arendatud.  

 

Keskkonnaministeeriumi uuring, kus on kaardistatud üleujutusohuga alad Tartus

Keskkonnaministeerium koostas 2016. aastal uuringu üleujutusohuga riskipiirkondadest tiheasustusalal ning nende maandamiskava. Selle uuringu kohaselt on Tartu linn, sh Ilmatsalu tiheasustusalana üleujutusohuga riskipiirkonnad, kus peamiseks riskiks on Tartus Emajõe ja Ilmatsalus paisjärve veetaseme tõus üle tavapäraste kallaste ja mille esinemistõenäosus on kord 10 aasta jooksul. Sellesse piirkonda jäävad tänavad, kus võib tekkida ligipääsu puudumise oht olulise üleujutuse korral:
Tartu linnas: Pootsmani, Kvissentali tee, Aruküla tee, Ranna tee, Vabaduse pst, Narva mnt, Paju, Turu, Rebase, Ringtee, Salutähe, Kaare tee, Supelranna, Ranna pst.
Ilmatsalu alevikus: Tellise tee, Tüki-Üleoja, Ojaääre.

 

Uuringuga saab lähemalt tutvuda siin.

 

Suurvesi Tartus 2010. aastal
Suurvesi Tartus 2010. aastal

Elutähtsad teenused

Elutähtsad teenused on need teenused, millel on ülekaalukas mõju inimeste elukorraldusele ja ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teiste teenuste  toimimist (nt ühistransport, jäätmemajandus, perearstiteenus jm).

Riiklikul tasandil on elutähtsaks teenuseks nimetatud kokku 14 teenust:

 1. elektriga varustamine
 2. maagaasiga varustamine
 3. vedelkütusega varustamine
 4. riigitee sõidetavuse tagamine
 5. telefoniteenus
 6. mobiiltelefoniteenus
 7. andmesideteenus
 8. elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine
 9. vältimatu arstiabi
 10. makseteenus
 11. sularaharinglus
 12. kaugküttega varustamine
 13. kohaliku tee sõidetavuse tagamine
 14. veega varustamine ja kanalisatsioon

Kohalikud omavalitsused vastutavad oma territooriumil selle eest, et kohalikel teedel on võimalik sõita ja et elanikele on tagatud kaugkütte- ning vee  ja kanalisatsiooniteenus.

Tartu linn on elutähtsat teenust korraldav asutus kõigi kolme elutähtsa teenuse suhtes, mida omavalitsus peab korraldama. Seda seetõttu, et linna territooriumil elab rohkem kui 10 000 elanikku ning siin tegutsevad kaugkütte, vee ja kanalisatsiooni ning teehoolduse ettevõtjad, kes vastavad valdkondlikes seadustes esitatud elutähtsa teenuse osutaja kriteeriumitele.

Tartu Linnavalitsus on kehtestanud määrad, mille puhul loetakse elutähtis teenus katkenuks ja tegemist võib olla hädaolukorraga:

 1. Kui kütteperioodil on suure ulatusega (hõlmab väga paljusid tarbijaid) küttekatkestus ja välisõhutemperatuur on madalam kui -15˚C ning see katkestus kestab kauem kui 8 tundi.
 2. Kui joogivee kättesaadavus ühisveevärgi kaudu ja kanalisatsiooniteenus on katkenud rohkem kui 24 tunniks.
 3. Kui elektrikatkestus kestab kauem kui 12 tundi ja selle tõttu on oluliselt häiritud veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus ning kütteperioodil kaugküttega varustamine.
 4. Kui talvisel teehoolde perioodil on linna teede ja tänavate sõidetavus katkenud kauemaks kui 2 tunniks ja see võib oluliselt häirida elupäästva abi jõudmist abivajajateni.

Loe täpsemalt elutähtsate teenuste korraldusest.

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Info ja juhised kriisideks valmistumise kohta

 

Praktilisi nõuandeid, kuidas erinevateks kriisideks valmistuda ja neis käituda leiab lehelt www.olevalmis.ee

 

Hakka vabatahtlikuks

 

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:

Vabatahtlik päästja

Abipolitseinik

Kaitseliit

Naiskodukaitse

 

OLE VALMIS

 

Lae oma mobiilsesse seadmesse alla Naiskodukaitse poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!“. Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

 

Vaata lähemalt.

 

Abi saamine kriisiolukorras

Olulised kontaktid

Üle-eestiliselt kasutatavad ametkondade abi- ja infotelefonid leiad siit.
Tartu Linnavalitsuse kontaktid leiad siit.

Kohaliku omavalitsuse valmidus

Tartu linnas on moodustatud asutustevaheline alaline kriisikomisjon, kes koguneb regulaarselt kaks korda aastas ja vaatab läbi Tartu linna kriisireguleerimisega seotud olulised teemad. Näiteks on arutlusel olnud elutähtsate teenuste osutajate valmisolek kriisiolukorraks, ülevaade ulatusliku evakuatsiooni korraldusest, Tartu linna üleujutusriskidega aladest jm.

Lisaks on Tartu linnas moodustatud kriisimeeskond, kes koguneb kriisiolukorras või selle ohu korral vastavalt vajadusele tekkinud olukorra lahendamiseks ja vajaliku abi korraldamiseks Tartu linna territooriumil. Kriisimeeskonda kuuluvad peamiselt linnavalitsuse töötajad, kes on tööülesannetest tulenevalt seotud linnas oluliste teenuste osutamisega.

Nii kriisikomisjoni kui kriisimeeskonda juhib linnapea.

Evakuatsiooni korraldus

Evakuatsioon on inimeste elu ja tervise kaitseks nende ohtlikust kohast turvalisemasse paika suunamine või ümberpaigutamine. Evakuatsioonikohtade eelnev kindlaksmääramine võimaldab paigutada evakueerimist vajavad inimesed turvalisse keskkonda, kus nende elu ja tervis pole enam ohus ning tagada neile seal majutuskoht ja esmavajalikud olmetingimused.

Tartu linnas on kaardistatud kahte tüüpi evakuatsioonikohti:

 1. kohad ulatusliku evakuatsiooni vajaduse korral, kuhu oleks võimalik kuni üheks nädalaks ümber paigutada paar tuhat inimest;
 2. kohad erakorralise ja kiireloomulise evakuatsiooni vajaduse korral (näiteks eluhoone tulekahju, eluohtlik gaasiavarii või reostus ja muu õnnetus, mille tagajärjel on inimeste lahkumine eluruumist vältimatu).

Õnnetusjuhtumi järgselt on kannatanul ja tema perekonnal õigus vajadusel saada sotsiaalhoolekandelist abi kohalikult omavalitsuselt. Abi saamiseks tuleb isikul pöörduda elukohajärgse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialisti poole, kelle kontaktid on leitavad Tartu linna kodulehel.

Erijuhtudel on abivajajal või tema probleemiga tegelevatel isikutel õigus kutsuda sotsiaaltöö spetsialist abivajaduse hindamiseks ja sotsiaalnõustamiseks isiku asukohta (nt majutusasutusse vmt). Selleks tuleb helistada tel. 736 1300 või kirjutada e-postil sto@raad.tartu.ee.

Ulatuslik evakuatsioon võib olla vajalik näiteks

 1. mõne elutähtsa teenuse pikemaajalise häire või katkestus korral,
 2. ulatusliku üleujutuse korral,
  kui inimestel on enda kodusse jäämine võimatu või eluohtlik.

Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisest teavitatakse ohualasse jäävaid inimesi massimeedia vahendusel, SMS-teavituse teel, operatiivsõidukite sireenide/valjuhääldite kaudu ja/või ka ukselt uksele.

Ulatusliku evakuatsiooni korral määratakse vajadusel kogunemiskohad. Kogunemiskohtadeks on bussipeatused, kust transporditakse inimesed evakuatsioonikohta. Kasutusele võetavad bussipeatused kogunemiskohana määratakse vastavalt konkreetsele olukorrale ja sellest teavitatakse inimesi.

Last changed 07.12.2020