Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Enampakkumine Ihaste tee 9 krundi hoonestamiseks

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

11 September / Tartu Linnavalitsus viib läbi avaliku suulise enampakkumise kinnisasja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ihaste tee 9 (kinnistusraamatu registriosa nr 10555950 koosseisus olev katastriüksus katastritunnusega 79301:001:0878, pindala 14 070 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks aastatasu alghinnaga 3940 eurot aastas, tagatisrahaga 3940 eurot.

Kinnistut hõlmab Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a otsusega nr 561 kehtestatud Ihaste tee 7 krundi ja lähiala detailplaneering, millega on kavandatud ühiskondlike ehitiste püstitamine, eesmärgiga luua võimalusi Tartu linnas sportlike tegevuste läbiviimiseks. Arvestades eelnimetatud detailplaneeringut, tuleb Ihaste tee 9 kinnisasjale planeeritud hoonestusalale ehitada spordihoone. Ehitusloale vastav hoone tuleb püstitada kolme (3) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates. Spordihoone ehitamiseks tuleb läbi viia arhitektuurivõistlus.

Kinnistule seatakse hoonestusõigus järgmistel tingimustel:

 1. hoonestusõiguse sisu on spordihoone ehitamine ning omamine;
 2. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja ehitama krundile spordihoone. Spordihoones peab vähemalt 80% hoone mahust moodustama spordihall ja kuni 20% võivad moodustada muud spordihalli tegevust toetavad funktsioonid. Vähemalt 50% spordihalli mahust peab olema sisustatud olümpiaspordialade läbiviimise võimalustega. Parkimine tuleb lahendada Ihaste tee 9 kinnisasjal;
 3. hoonestusõiguse tähtaeg on 50 (viiskümmend) aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;
 4. hoonestusõiguse seadmine on tasuline ja aastatasu alghind on 3940 eurot aastas, tasu muudetakse iga viie aasta järel vastavalt maa turuvääruse muutumisele. Turuväärtuse hindamisel võetakse aluseks litsentseeritud ja atesteeritud maa hindaja eksperthinnang, mille tellib maa omanik;
 5. hoonestajal on kohustus kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul kasutada hoonet sihipäraselt ning tagada püstitatavas spordihoones teenuste osutamine;
 6. punktis 5 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral on hoonestusõiguse aastatasu 5% kinnistu kasutusotstarbele vastavast turuväärtusest. Turuväärtuse hindamisel võib muu hulgas aluseks võtta litsentseeritud ja atesteeritud maa hindaja eksperthinnangu;
 7. hoone tuleb püstitada kolme (3) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates;
 8. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja püstitama krundile arhitektuurivõistluse võidutööga kavandatud spordihoone;
 9. hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek. Erandina ei ole kinnistu omaniku nõusolek vajalik hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega tehnorajatise rajamiseks;
 10. hoonestaja kohustub maksma punktis 2 nimetatud hoone tähtajaks mittevalmimisel leppetrahvi 5% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;
 11. hoonestusõiguse lõppemisel, sealhulgas ennetähtaegsel lõppemisel, või omanikule langemisel hoonestusõiguse olulisteks osadeks olevad ehitised ja rajatised eemaldab hoonestaja hoonestusõigusega koormatud maalt ja kinnistu omanik ei maksa nende eest hüvitist;
 12. kui hoonestaja ei ole lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul püstitanud punktis 2 nimetatud hoonet, mille püstitamise kohustus hoonestajal vastavalt hoonestusõiguse lepingule on või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi, on kinnistu omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine) või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt valitud kolmandale isikule;
 13. hoonestaja annab tagasivõetamatu nõusoleku kinnistu ühendamiseks ja jagamiseks, kinnistu koormamiseks servituutidega kinnistu omaniku äranägemisel;
 14. hoonestusõiguse seadmiseks sõlmitavate kokkulepete ja/või lepingute vormistamise ja/või tõestamisega seotud kulud kannab hoonestaja.

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik selle objekti looduses üle vaadata. Pakkuja on kohustatud tutvuma enampakkumise tingimustega, mis on sätestatud Tartu Linnavalitsuse 18.08.2020 korralduses nr 886, mis on muudetud Tartu Linnavalitsuse 01.09.2020 korraldusega nr 930.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale ja pakkumisele esitatud tingimused on märgitud Tartu linnavara eeskirja §s 32. Linnavara hoonestusõigusega koormamiseks korraldatavast enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike või Tartu linna kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi. Pakkujal tuleb tõendada spordihoone ehitamiseks kompetentsi olemasolu ja koostööd pakkumise sisuks oleva spordi valdkonnaga.

Suuline enampakkumine toimub 28. oktoobril 2020. a kell 14.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, Raekoja plats 3, III korrus, tuba 303.

Pakkujaks registreerimisel peab isik avaldama oma nime, elu- või asukoha ja isiku- või registrikoodi ning kinnitama allkirjaga asjaolu, et ta on teadlik enampakkumise tingimustest ning esitama dokumendid, mis tõendavad spordihoone ehitamiseks kompetentsi olemasolu ja koostööd pakkumise sisuks oleva spordi valdkonnaga ning  tagatisraha tasumist.

Avaldus enampakkumisel osalemiseks ja dokumendid, mis tõendavad spordihoone ehitamiseks kompetentsi olemasolu ja koostööd pakkumise sisuks oleva spordi valdkonnaga tuleb esitada hiljemalt 26. oktoobril kell 13.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda Raekoja plats 3, tuba 305. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28. oktoobriks 2020. a kella 13.00-ks Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole: SEB EE241010102030232008, viitenumber  05111708000005, selgituseks objekti nimi "Ihaste tee 9".

Last changed 11.09.2020