Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-9°
For visually impaired
-9°

ESF rahastuse toel tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus puudega lapsele

ESF rahastuse toel tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus puudega lapsele

Üldinfo

EL SF.jpg

2015. aasta 1. novembrist kuni 2020. aasta lõpuni  pakkus Sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja toetava teenusena transporditeenust.  Alates 01.01.2021 kuni 31.12.2022 pakub ESF rahastuse toel tugiisikuteenust ja lapsehoiuteenust Tartu Linnavalitsus.

Lapsehoiuteenus toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Lapsevanema asemel tegeleb puudega lapsega individuaalselt lapsehoidja väljaõppega isik.

Tugiisikuteenuse eesmärk on tagada puudega lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond. Teenuse raames määratakse lapsele tugiisik, kes abistab puudega last arendavate tegevuste tegemisel ja vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele.

Teenuseid on õigus saada puudega lastel, kelle enda ja kelle vanema elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn.

Teenuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse esitada lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitse spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile sto@tartu.ee (digiallkirjastatult).

Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Taotlus
Taotlus

Teenusevajaduse tekkimisel saab taotlust esitada aastaringselt. Taotluse alusel määratakse lapsehoiuteenust kuni 200 tunni ulatuses kalendriaastas ja tugiisikuteenust kuni 400 tunni ulatuses kalendriaastas. Põhjendatud taotluse alusel on võimalik taotleda teenuste lisamahtu.

Teenuse määramisel lähtutakse puudega lapse erivajadusest, vanema hõivatusest tööga ja teistest lapsele osutatavate teenuste mahust.

Õigusaktid

Tartu linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määrus nr 132
Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord

Lisateave

Lastekaitse spetsialistid (erivajadustega laste teenused)
Vaksali tn 14, Tartu
E 15–18  
K 8–12
Tel 746 1700 ja 5308 0215
Tel 736 1443 ja 507 6722

Kasulikku lugemist

Sotsiaalkindlustusameti vahendatud tugiteenused puudega laste perele
Puudega laste tugiteenuseid saab uuest aastast kohalikust omavalitsusest
Eesti Puuetega Inimeste Koja väljaantud käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (eestikeelne)
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“  (venekeelne)

 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2022 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava  projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“

Last changed 26.02.2021