Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-6°
For visually impaired
-6°

Haridusosakond

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid
HO_tunnuspilt.jpg
Haridusosakond

Osakonna ülesandeks on töötada välja linna haridusvaldkonna arengusuunad, arendada haridusasutuste süsteemi, suunata ja koordineerida haridusasutuste tegevust, nõustada ja juhendada haridusasutuste juhte, nõustada lapsi ja vanemaid seoses haridusasutuste tegevuse, õppimisvõimaluste, tugisüsteemide rakendamisega, pidada arvestust lasteaiakohta vajavate laste üle ja korraldada lasteasutuste komplekteerimist, pidada arvestust haridusasutustes õppivate laste üle, korraldada haridusasutuste finantseerimist, korraldada eralasteaedade ja lapsehoiuteenuse osutajatele toetuste maksmist, koordineerida tugiteenuste osutamist ning haridusürituste ja olümpiaadide korraldamist jne.

Last changed 07.12.2020

Asjaajamisrubriik on arendamisel. Informatsiooni hariduse valdkonna asjaajamise kohta (lasteaia- ja koolikoha taotlemine jpm) leiate valdkonnast "Haridus".

 

 

Last changed 07.12.2020

Riho Raave - juhataja

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna töö juhtimine ja korraldamine

736 1440

525 4452

Raekoja plats 12 III k ruum 304

E 15-18, K 8-10

Anne Juhkam - finantseerimise peaspetsialist

Allasutuste ja osakonna eelarvete koostamine ja jaotamine ning finantseerimise korraldamine.

736 1448

521 1913

Raekoja plats 12 III k ruum 307

-

Kadi Toomi - üldhariduse peaspetsialist

Tartu linna üldhariduskoolide ja üldharidust toetavate asutuste ja/või linna struktuuriüksuste tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes ja õppekava küsimustes.

736 1423

514 9851

Raekoja plats 12 III k ruum 305

-

Kaspar Kreegimäe - alushariduse peaspetsialist

Koolieelsete lasteasutuste töö koordineerimine ja nende nõustamine hariduskorralduslikes ja õppekava küsimustes. Koolieelsetes lasteasutustes õigusaktide täitmise jälgimine.

736 1425

5919 0958

Raekoja plats 12 III k ruum 301

-

Karin Pihl - hariduskorralduse peaspetsialist

Allasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase töö koordineerimine, allasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine Tartu kodulehel; allasutuste üleriigilistes haridusprojektides ja -programmides osalemise koordineerimine, projektikonkursside ja tunnustusürituste korraldamine.

736 1421

5345 0763

Raekoja plats 12 III k ruum 306

-

Katrin Parv - statistilise analüüsi peaspetsialist

Õpilaste üle arvestuse pidamiseks vajalike andmete kogumine. Statistiliste koondaruannete koostamine, allasutuste poolt esitatud andmete kontrollimine.

736 1422

518 4110

Raekoja plats 12 III k ruum 305

-

Riina Voore - registrite peaspetsialist

Lastevanemate taotluste registri pidamine. Koolieelsete lasteasutuste kohtade komplekteerimine. Lasteaia kohatasu vabastuste menetlemine.

736 1449

504 2506

Raekoja plats 12 III k. tuba 307

-

Ülle-Nancy Liiv - jurist

Osakonna juriidiline teenindamine.

736 1439

512 8297

Raekoja plats 12 III k ruum 303

-

Triin Siim - finantsspetsialist

Haridusosakonna haldusalas olevate üldhariduskoolide finantseerimise korraldamine koostöös rahandusosakonnaga

736 1426

-

Raekoja plats 12 III k ruum 306

-

Janeli Meristo - finantseerimise spetsialist

Kohalike omavalitsustega üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide haridusteenuste eest arveldamise ning erakoolidele toetuse maksmise, koolide, toitlustajate ja lapsevanematega koolilõuna arvestuse ning finantseerimise korraldamine

736 1447

515 7876

Raekoja plats 12 III korrus ruum 306

-

Marge Tänava - hariduskorralduse spetsialist

Pedagoogide aineühenduste ja haridusvaldkonna teiste spetsialistide ühistegevuse koordineerimine. Aineolümpiaadide, õpilasvõistluste ja –ürituste korraldamise koordineerimine

7361 428

-

Raekoja plats 12 IIIk ruum 307

-

Riin Kiho - spetsialist

Osakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine. Osakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega.

736 1445

-

Raekoja plats 12 III korrus

-

Quicklinks