Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hajaasustuse programm 2024

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik paremaks teha veevarustussüsteeme (kaevu rajamine, veepuhastusseadmed), rajada nõuetekohaseid kanalisatsioonsüsteeme (reoveepuhasti, imbväljak) või paremaks muuta juurdepääsuteed (tegemist peab olema erateega). Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, Tartu linn kui toetuse saaja. 2022. aastal kiideti heaks 6 taotlust, eelmisel aastal määrati toetus 9-le majapidamisele.

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2024.

Palume võimalusel esitada taotlus hiljemalt 1.04.2024  digitaalselt allkirjastatuna ([email protected] või [email protected]). Paberil või posti teel esita taotlus: Tartu Linnavalitsus, Raekoja plats 1a (raekoda), 50089 Tartu.

 

Meetme eesmärk:
 

 • tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused;

 • aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Foto: Viljo Allik
Foto: Viljo Allik

Hajaastustusega piirkond

Tartu linna kontekstis on silmas peetud endise Tähtvere valla piirkonda.

Hajaasustuse piirkonnana on defineeritud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad. Seega saavad määruse kohaselt nõuetele vastavad isikud taotleda toetust projektidele alevikes ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

Veevarustussüsteemide puhul jäävad programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või mis on määratud reoveekogumisalaks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas seatud kitsenduste eesmärk on vältida dubleerimist olemasolevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rakendatavate veemajanduse programmi ja veemajandustaristu arendamise meetmega.

Tingimused

Tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“. Tutvu ka seletuskirjaga.

 

Programmi tingimused (sh):
 

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2024 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot (võib jaguneda mitme taotluse vahel).

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Tartu Linnavalitsuse moodustatud komisjon.

 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
 

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,

 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,

 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,

 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Dokumendid ja kontaktid

 

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad siit: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 

NB! Palume arvestada asjaoluga, et tulenevalt ehitusseadustikust ja muudest õigusaktidest on soovitatav lisada taotlusele ka võimalikud ettevalmistavad tööd (n. geodeetiline alusplaan, ehitusprojekt, riigilõiv, teostusjoonis, joogivee kvaliteedi analüüs jne), mis on seotud põhitegevusega ja mille osas samuti võimalus toetust saada.

 

Kontaktid:
Tartu Linnavalitsus

Välisabivahendite projektijuht

Marek Treufeldt

525 9832

[email protected]
 

Riigi Tugiteenuste Keskus
Tiina Loorand
663 1888
[email protected]

Viimati muudetud 08.01.2024