Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Haridusvaldkonna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Eesmärkide tutvustus
Avalikul väljapanekul

Kooli ja teadmuslinn

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, kooli ja teadmuslinna, nutika ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses.

 

Siit leiad ülevaate kooli ja teadmuslinna arengukavadest, eesmärkidest ja olulisematest väljakutsetest

 

Strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
Eesmärk 2. Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
Eesmärk 3. Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
Eesmärk 4. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
Eesmärk 5. Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

 

Olulisemad väljakutsed aastateks 2013–2020

 • vajalikul arvul lasteaia- ja hoiukohtade loomine Tartu linna lastele;

 • lasteaedade õppekeskkonna kaasajastamine;

 • vajalikul arvul õppekohtade loomine Tartu üldhariduskoolide võrgus;

 • põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamine;

 • põhikoolide õppekeskkonna kaasajastamine;

 • hariduslike erivajadustega õpilastele loodud koolide võrgu analüüs ja korrastamine;

 • gümnaasiumite arendamine teadmuskeskusteks;

 • tugisüsteemide arendamine (sh laste/õpilaste tugisüsteem, pedagoogide tugisüsteem, karjäärinõustamissüsteem);

 • kutseõppe võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine;

 • koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine;

 • kõrghariduse arendamise toetamine.

Viimati muudetud 04.01.2017

 „Tartu Lasteaed Tripsik arengukava aastateks 2020-2026” eelnõu  avalikul väljapanekul 11. veebruar kuni 03. märts 2020.  Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Elle.Agarmaa@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Tripsik, Kaunase pst 67, Tartu 50706.

 „Tartu Lasteaed Hellik arengukava aastateks 2020-2022” eelnõu  avalikul väljapanekul 11. veebruar kuni 03. märts 2020. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Karita.Rokka@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Hellik, Aardla 138, Tartu 50415.

Viimati muudetud 11.02.2020