Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Huvihariduse ja huvitegevuse toetused

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Käesolevalt lehelt leiab infot huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemise kohta.

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras.

Üleminekumäärus reguleerib 2022. aastaks Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" kohase toetuse taotlemise ja andmisega seotud erisusi.

Toetuse taotlemine 2022. aastaks

2022. aastaks antakse huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetust 2020. aastal esitatud taotluste alusel (sh saavutustoetust kultuurivaldkonnas) ehk toetussummat arvestatakse 2020. aasta 1. novembriks kinnitatud harrastajate arvu järgi. See tähendab, et 2021. aastaga samas mahus toetuse saamiseks ei pea ühing uut taotlust esitama, kuid hiljemalt 1. oktoobriks on vaja Tartu linnaportaalis kinnitada, et vastavalt võimalustele jätkati tegevusega 2021. aasta kevadhooajal COVID-19st tingitud piirangute ajal ning tegevust jätkatakse ka 2021/2022. õppeaastal.

Olukorras, kus spordiklubi või spordikool soovib toetust saada kõrgema koefitsendiga kui 2021. aastal, tuleb taotlus esitada vastavalt  seni kehtinud süsteemile ning toetust antakse tegeliku harrastajate arvu järgi.

Kui 2021. aastal toetust saanud ühingu senises tegevusvaldkonnas harrastajate arv oluliselt kasvab, võib vastavalt kultuuriosakonna kehtivate huvihariduse ja huvitegevuse toetusmeetmete alusel esitada 1. oktoobriks taotluse kõigi enda harrastajate kohta. Harrastajate arvu oluliseks kasvuks loetakse vähemalt 20% suuremat harrastajate arvu kui 2021. aastal. Vastavalt harrastajate arvu muutusele määratakse, kas ühingule antakse toetust 2021. aasta mahus või sel sügisel kinnitatud harrastajate arvu järgi. 

Ühingud, kes 2021. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks tegevustoetust ei saanud või seda ei taotlenud, saavad 2022. aastaks toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. Selleks tuleb hiljemalt 1. septembriks esitada uus taotlus, 1. oktoobriks harrastajate nimekirjad ning 1. novembriks peavad harrastajad (alaealiste puhul nende seaduslikud esindajad) oma osaluse kinnitama. Toetust on õigus taotleda nii praegu tegutsevatel kui ka tegevust alustavatel ühingutel.

Juhul, kui huviharidust või tegevust pakkuv ühing soovib oma tegevuse 2022. aastal lõpetada, tuleb sellest kultuuriosakonda Tartu linnaportaali kaudu teavitada hiljemalt 1. oktoobril 2021.

Taotlemisprotsessi selgitava abimaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Rahvakultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas. Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:
 

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude või -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Lisateave taotlejale:

  • Taotluse esitamise tähtaeg: 1. september
  • Nimekirjade esitamine: 1. oktoober
  • 1. novembriks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastavas veebinimekirjas ning vajadusel märkima valdkonnas eelistatud treeningrühma.

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Noella-Madleen Pärn, kultuuriosakonna peaspetsialist, Noella-Madleen.Parn@tartu.ee, 5373 0977

 

Noorte huvitegevuse ühingu toetus

Noorte huvitegevuse ühingu toetust saab taotleda mittetulundusühing, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Lisateave taotlejale:

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Noella-Madleen Pärn, kultuuriosakonna peaspetsialist, Noella-Madleen.Parn@tartu.ee, 5373 0977

Erahuvikoolide toetus

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Lisateave taotlejale:
 

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Noella-Madleen Pärn, kultuuriosakonna peaspetsialist, Noella-Madleen.Parn@tartu.ee, 5373 0977

Viimati muudetud 19.12.2021