Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus
Kultuuriprogrammi toetus
Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Kultuuriinvesteeringu toetus
Kultuuri arengutoetus
Kultuuriühingute huvitegevuse toetus
Hindamiskomisjon

Kultuuriprojekti toetus

Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% kultuuriprojekti kogumaksumusest.

Kultuuriprojekti toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 5000 eurot, kaasa arvatud);

Taotluste esitamise tähtajad:

01.09.2019 (k.a) projektidele, mille algusajaks on oktoober – detsember 2019

01.12.2019 (k.a) projektidele, mille algusajaks on jaanuar – mai 2020

01.04.2020 (k.a) projektidele, mille algusajaks on juuni – oktoober 2020

01.09.2020 (k.a) projektidele, mille algusajaks on november 2020 – jaanuar 2021

Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemise aastaks või taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost).

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019 (k.a).

Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes kuni 20% vähendatud mahus.


Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus (20 punkti)
 • kultuuriprojekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus (20 punkti)
 • kultuuriprojekti elluviijate võimekus (10 punkti)
 • tegevusplaani realistlikkus ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus (20 punkti)
 • teavitusplaani realistlikkus (10 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 punkti)
 • prioriteetsele eesmärgile vastavuse põhjendus (5 punkti)

 

Hindamiskomisjon kinnitas 2020. aastaks kultuuriprojektidele kolm prioriteetset eesmärki, milleks on:

 • Projekt viib kokku erinevaid põlvkondi osapooli rikastavateks tegevusteks
 • Projekt korraldatakse keskkonnasäästlikkusele tähelepanu pöörates, et vähendada ökoloogilist jalajälge ning propageerida rohelist mõtteviisi ja taaskasutust
 • Projekt kaasab teistest rahvustest ja/või riikidest korraldajaid

Viimati muudetud 01.10.2019

Kultuuriprogrammi toetus

Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 30% kultuuriprogrammi kogumaksumusest.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019 (k.a).

Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes kuni 20% vähendatud mahus.


Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus (20 punkti)
 • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus (10 punkti)
 • kultuuriprogrammi elluviijate kompetentsus (20 punkti)
 • tegevusplaani realistlikkus ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus (20 punkti)
 • teavitusplaani realistlikkus (10 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 punkti)

Viimati muudetud 03.07.2019

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 5000 eurot aastas ühe taotleja kohta.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019 (k.a).

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks.

Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust antakse taotletud või vähendatud mahus.


Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • organisatsiooni olulisuse põhjendus valdkonna seisukohast (20 punkti)
 • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus (10 punkti)
 • tegevuse elluviijate võimekus (20 punkti)
 • tegevusplaani realistlikkus ja selle vastavus eesmärkidele (1. aasta)(20 punkti)
 • tegevusplaani realistlikkus ja selle vastavus eesmärkidele (2. ja 3. aasta)(20 punkti)
 • teavitusplaani realistlikkus (1. aasta)(10 punkti)
 • teavitusplaani realistlikkus (2. ja 3. aasta)(10 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (1. aasta)(20 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (2. ja 3. aasta)(20 punkti)

Hindamiskriteeriumite eest on võimalik esimese aasta kohta saada maksimaalselt 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti.

Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.

Viimati muudetud 03.07.2019

Kultuuri mobiilsusprojekti toetus

Kultuuri mobiilsusprojekti toetus on toetus mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel. Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg: hiljemalt kaks kuud enne kavandatud lähetuse algust (jooksvalt).

Kultuuri mobiilsusprojekti toetus antakse taotlemise aastaks. Kultuuri mobiilsusprojekti toetust võib anda taotlemisele järgnevaks aastaks, kui toetust taotletakse aasta kahel viimasel kuul.

Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse suurus ühe füüsilise isiku kohta on:

1) 100 eurot, kui lähetusse minnakse Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);

2) 200 eurot, kui lähetusse minnakse teistesse Euroopa riikidesse ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osasse (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast);

3) 300 eurot, kui lähetusse minnakse muudesse riikidesse.

Toetuse ülemmäär ühele organisatsioonile ühele sündmusele minekuks on 3000 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 isiku kohta kollektiivis.


Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • lähetuse eesmärgi selgus ja lähetatavate reisil osalemise vajalikkuse põhjendus (40 punkti)
 • organisatsioonile lähetusest tõusva kasu kirjeldus, sealhulgas teadmiste või kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaani kvaliteet (40 punkti)
 • lähetuse prioriteetsele eesmärgile vastavuse põhjendus (20 punkti)

Toetuse saamiseks peab taotlus vastama seatud prioriteetsele eesmärgile ning saama hindamisel vähemalt 70 punkti.

Mobiilsusprojektide prioriteetsed eesmärgid:

 • Rahvusvaheliste valdkonnapõhiste kontaktide loomine organisatsiooni arendamiseks ja valdkonna tugevdamiseks Tartu linnas.
 • Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektitaotluste ettevalmistamiseks projektiplaani olemasolul.
 • Tartu linna esindamine rahvusvahelistel kõrgetasemelistel üritustel, sündmustel ja konkurssidel

Viimati muudetud 03.07.2019

Kultuuriinvesteeringu toetus

Kultuuriinvesteeringu toetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks.

Kultuuriinvesteeringu toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019 (k.a).

Kultuuriinvesteeringu toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • investeeringu vajalikkuse põhjendus ja teostatud eeltegevuste kvaliteet (10 punkti)
 • investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus (20 punkti)
 • investeeringu elluviimise ajakava realistlikkus (10 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (10 punkti)

Viimati muudetud 03.07.2019

Kultuuri arengutoetus

Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule. Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kultuuri arengutoetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on kultuurivaldkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019 (k.a).

Kultuuri arengutoetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuri arengutoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning läbiviidud eeltegevuste vastavus vajadustele (20 punkti)
 • arengutoetuse eesmärkide selgus ning valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele (20 punkti)
 • tegevusplaani ja ajakava realistlikkus (20 punkti)
 • tegevusplaani elluviijate võimekus (20 punkti)
 • rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 punkti)

Viimati muudetud 03.07.2019

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

Taotluses tuleb esitada järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:

 • tulud vastavalt planeeritud tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolide toetused) jm,

 • kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamise kulud (rent, kommunaal- ja halduskulud), huviringi projektidega seotud kulud (nt etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).

Taotluse sisulises osas tuleb esitada järgmise kalendriaasta tegevusplaan ning planeeritud projektid (esinemised, osalemised konkurssidel ja festivalidel, salvestusprojektid jms).

Taotluse lisana tuleb esitada:

 1. tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument,

 2. juriidilise staatuseta ühenduse puhul tegutsemise aluseks olev leping,
 3. huviringi juhendajate eriharidust tõendavad dokumendid. NB! Kui ühingu juhendaja(d) ei ole vahetunud ja eriharidust tõendavate dokumentide koopiad on osakonnale varasematel aastatel esitatud, siis pole vaja dokumente uuesti esitada.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2019.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Viimati muudetud 08.05.2019

Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon
Vastavalt uuele kultuurivaldkonna toetuste korrale hindab laekunud taotlusi hindamiskomisjon. Komisjoni kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka erinevate valdkondade eksperdid ning asjatundjad. Komisjoni moodustamiseks kuulutati välja avalik konkurss, kuhu laekunud sooviavalduse põhjal valiti välja hindamiskomisjoni liikmed.

Hindamiskomisjoni koosseis:
Aet Ollisaar, Airi Park, Andres Kauts, Anna-Liisa Unt, Annela Laaneots, Anneli Saro, Ants Johanson, Asko Tamme, Astrid Hallik, Berk Vaher, Dan Prits, Heili Lindepuu, Helen Kalberg, Hemminki Otstavel, Indrek Mustimets, Joanna Hoffmann, Juhani Jaeger, Kaari Perm, Kadri Lind, Kadri Pau, Kairi Ustav, Karin Bachmann, Karin Sepp, Kristiina Alliksaar, Kristiina Avik, Kristiina Reidolv, Krõõt Kiviste, Kulno Kungla, Külli Hansen, Külli Pann, Lemmit Kaplinski, Liina Miks, Liisi Toom, Madis Lepajõe, Maret Ahonen, Maret Mets, Mariann Raisma, Maris Peebo, Marleen Viidul, Mart Tõnismäe, Martin Tikk, Mika Keränen, Pilvi Kolk, Raho Langsepp, Raimu Hanson, Raul Oreškin, Ruta Rannu, Siim Randoja, Sirje Karis, Tamara Hristoforova, Tiina Konsen, Toomas Peterson, Triin Pikk, Triin Vaaro, Veljo Lamp, Viktoria Neborjakina.

Hindamisprotseduuri kirjeldus
Hindamiskomisjoni liikmetel on kohustus end potentsiaalsete huvide konfliktide tekkimisel hindamiselt tagandada. Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab vastavalt sätestatud hindamiskriteeriumitele taotlusele oma punktid, mis seejärel lõpliku punktisumma saamiseks liidetakse ning jagatakse hindajate arvuga.
Kui ühele taotlusele kolme hindamiskomisjoni liikme antud madalaima ja kõrgeima punktisumma vahe on rohkem kui 25 punkti, hindab taotlust veel üks hindamiskomisjoni liige. Lõplik punktisumma kujuneb sellisel juhul kolme sarnasema hindaja antud punktidest.
Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks.

 

Viimati muudetud 03.07.2019