Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-8°

Küsitlus jäätmeveo korralduse kohta

Küsitlus jäätmeveo korralduse kohta

5. juulist kuni 10. augustini 2018 said elanikud vastata Tartu kodulehel olevale küsimustikule, millega uuriti, kuidas linlased on rahul praeguse jäätmeveo korraldusega Tartu linnas ning millised on ootused sellele teenusele. Tulemustest selgub, et üldist rahulolematust jäätmeveoga tartlaste hulgas ei valitse ja pigem ollakse nii teenuse kui ka hindadega rahul. Samas on rahulolematute ja kriitiliste märkuste osakaal siiski piisavalt suur, et teatud nüansid jäätmeasjanduses üle vaadata ja üritada leida paremaid lahendusi.

Küsimustikus käsitleti jäätmeveo kättesaadavuse, jäätmevedaja koostöövalmiduse, teenuse hinna, informeerituse jms küsimusi. Küsitluse tulemusi kasutatakse jäätmevaldkonna uute hangete kavandamisel, et parandada teenuse kvaliteeti.

Vastanute hulgas leidus enam-vähem võrdselt nii korter- kui eramajade elanikke, samuti jagunesid vastused ühtlaselt jäätmeveopiirkonniti. Tulemustest selgub, et üldist rahulolematust jäätmeveoga tartlaste hulgas ei valitse ja pigem ollakse nii teenuse kui hindadega rahul. Samas on rahulolematute ja kriitiliste märkuste osakaal siiski piisavalt suur, et teatud nüansid jäätmeasjanduses üle vaadata ja üritada leida paremaid lahendusi.

Enim rahul ollakse jäätmevedajate kättesaadavusega (84% vastanutest) ning võimega graafikust, tähtaegadest ja kokkulepetest kinni pidada (94%). Vastustes leidub tunnustust kõigile kolmele jäätmevedajale, kiidetakse nende korrektsust, toimivat e-kirjavahetust ja seda, et vastamata jäänud telefonikõnedele helistatakse tagasi. Nurisetakse jäätmevedajate vähese paindlikkuse, koostöövalmiduse (23%) ja hindade üle (21%), kuigi mõistetakse, et korraldatud olmejäätmeveo süsteemi on teatud jäikus sisse kirjutatud. Põhiliste probleemidena toovad tartlased esile elanike ja ettevõtete soovimatust jäätmeid liigiti koguda (46%), lepingu sõlmimise kohustuse kindlaks määratud ettevõttega (25%) ning lisateenuste kõrge hinna (23%). Päris paljusid linlasi häirib nädalavahetuste varane jäätmevedu (17%), kui äratuskella asemel tuleb ärgata jäätmeveoauto tekitatud häälte peale; palju mainiti jäätmevedu takistavaid parkivaid autosid (23%). Arvamused jäätmeveohindade osas on väga erinevad. Osade vastajate meelest on hinnad kõrged, teise osa jaoks meeldivalt soodsad ning kolmandad oleks nõus kvaliteedi tõstmise nimel rohkem maksma.

Eramajade elanikud tunnevad heameelt, et veod toimuvad õigeaegselt ja on stabiilsed. Kiidetakse mugavalt e-postile saadetavat veograafikut ning veopäevale eelnevat meeldetuletust. Häirivana mainitakse asjaolu, et ei ole teada auto tuleku täpne kellaaeg jäätmeveopäeval (2 kommentaari) ja seda, et aiajäätmete jäätmejaama toimetamine on raske (6). Osa vastanutest ei ole kursis võimalusega tellida eramajade juurde tasuta pakendikoti (2) või kortermajade juurde tasuta pakendikonteineri (6) teenust, et jäätmeid ei tuleks viia kaugel asuvasse avalikku pakendikogumiskohta. Kortermajade elanikud laidavad prügikastide ületäitumist oma maja juures (4). Vastustes viidati raskelt leitavale infole jäätmeveo toimumise aja osas (4).

Palju kommenteeriti jäätmete sorteerimise teemat, siin leidus probleeme, küsimusi ja arvamusi seinast seina. Kiideti eramajade juures hästi toimivat tasuta pakendivedu ning seda, et Tartus on korralikud jäätmejaamad, kuhu saab eri liiki jäätmeid üle anda. Osasid vastajaid häirib segaolmejäätmete regulaarse üleandmise kohustus, kuna jäätmeid sorditakse ning segakast täitub väga aeglaselt (6). Mainiti avalike pakendi- ja paberikonteinerite vähesust (5) ning viidati asjaolule, et mingites kohtades on need alatasa ületäitunud, mistõttu prahistatakse nende ümbrust (7). Osad väiksemate kortermajade elanikud tunnevad puudust biojäätmete konteinerist (2) ning umbes pool vastanutest mingit liiki jäätmete üleandmise võimalusest. Paljud andsid märku vajadusest saada enam infot seoses erinevate jäätmekäitlusvõimalustega (5), sest ei teata, kuhu võib panna/viia biojäätmeid (3), mööblit (3), riideid (4), vanapaberit (3), ohtlikke jäätmeid (3), vanaelektroonikat (4) jm.

 

Tulemuste tabel

andmetabel.jpg

Viimati muudetud 07.12.2020