Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Taotlemine

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord on kinnitatud 30.06.2015. a. Tartu Linnavolikogu määrusega nr 10.
Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. 

Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus ARNO kaudu (loe kasutusjuhendit) või tuua paberkandjal haridusosakonda või lasteasutusse. Paberkandjal esitatud taotlused kannab haridusosakond ARNOsse. Loodame, et võimalikult paljud vanemad suhtlevad lasteaiakoha küsimustes ARNO vahendusel, kuna ARNOs menetletakse taotlusi ning seal on kõige terviklikum ja täpsem info.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid soovitakse kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib vanem esitada uue taotluse. Vanem saab alati ARNOsse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Eeldame, et kui perekonna elukorraldus muutub ja laps ei vaja enam kohta Tartu lasteaias, siis vanem tühistab esitatud taotluse.

Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09 kuni 31.08), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe menetluskorra alusel:

 • masskomplekteerimine

 • jooksev komplekteerimine

Kui teil on taotlusega muresid, siis pöörduge julgesti: 

[email protected]  või

[email protected]

 

Foto: Meelis Lokk
Foto: Meelis Lokk

Hariduslike erivajadustega lapsed

Hariduslike erivajadustega lastel on sõltuvalt nõustamiskomisjoni otsusest võimalik kohta kasutada erirühmas või sobitusrühmas. Vanem saab taotluse esitada samuti ARNO kaudu. Kõik taotlused, millele on lisatud nõustamiskomisjoni otsus, jõuavad haridusosakonda. Seal hinnatakse, millise lasteaia millises rühmas on lapse jaoks sobiv koht olemas. Vaba koha olemasolul tehakse vanemale pakkumine.

Erirühma kohtade taotlusi menetletakse jooksvalt eraldi järjekorra alusel.

 

Masskomplekteerimine

Masskomplekteerimisel jagatakse uuel õppeaastal välja vabad kohad kolmeaastastele ja noorematele lastele. Tavaliselt avatakse Tartu lasteaedades igal õppeaastal ca 1000 uut kohta.

Masskomplekteerimiseks võtab ARNO oma andmebaasist 10. märtsi seisuga kõikide kolmeaastaste ja nooremate laste jaoks tehtud kohataotlused, kui soovitud koha kasutamise algusaeg on enne 1. novembrit.

Taotlused jagatakse esitamise järjekorras (esitamisaja järgi) uuel õppeaastal avatavate õppekohtade vahel, arvestades seejuures:

 • esimest eelistust. Kui see ei ole võimalik, siis

 • teist eelistust. Kui ka see ei ole võimalik, siis

 • esimese eelistuse lähedal asuva lasteaia vabu kohti. Kui seal ei ole vaba kohta, siis

 • teise eelistuse lähedal asuva lasteaia vaba kohta. Kui seal ei ole vaba kohta, siis

 • pakutakse koht rahvastikuregistrisse kantud elukohale lähimas vaba kohaga lasteasutuses.

ARNOsse on sisestatud igale lasteasutusele kaks lähimat lasteaeda – kui eelistatud lasteasutuses pole vaba kohta, tagatakse võimalus saada koht samas piirkonnas. Kui esimesele eelistusele lähim lasteaed on teine eelistus, siis lähtub ARNO  teisest lähimaks nimetatud lasteaiast.

Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta eelistatud lasteaias või nende lähedal, leitakse koht kodule lähimas vaba kohaga lasteaias. See võib asuda kodust kaugel, kui lähemal asuvates lasteaedades ei ole vaba kohta.

Eesmärgiks on seatud, et kõik lapsed, kes saavad 30.09 seisuga kolmeaastaseks või on juba kolmeaastased, peavad saama koha lasteaias. Tartu linna munitsipaallasteaedades ei ole alla kolmeaastastele lastele piisavalt kohti. Neile on loodud lastehoiukohti ning toetatakse eralasteaedu ja -lastehoide, et vanem ei peaks maksma suuremat kohatasu ja teenus oleks kättesaadav.

Masskomplekteerimise tulemusel saavad taotlejad 15. märtsiks kohapakkumise. Kuna kõikidele alla kolmeaastastele lastele ei jagu munitsipaallasteaedades kohti, siis kõik taotlejad pakkumist ei saa.

Vanemad näevad pakkumist ARNOsse sisse logides. Kohapakkumise teade tuleb ka e-posti teel. Kui pakutud koht ei sobi või vanemad otsustavad, et ei vii last veel lasteaeda, siis saab pakutud kohast loobuda. Koha pakkumisest saab loobuda ka põhjusel, et soovitakse laps viia lasteaeda, kus käib juba tema õde või vend. Sel juhul tuleb lisada ka õe või venna isikukood.

Pakkumise saamisest alates näevad ka lasteaia direktorid nende laste ja vanemate andmeid, kellele on nende juhitavas lasteaias kohta pakutud. Lasteaia direktor võtab vanemaga ühendust ja lepib kokku koha kasutamise tegeliku algusaja. Seejuures kinnitab lasteaia direktor lapse kohasaajaks, märkides ARNOsse vanemaga kokkulepitud koha kasutamise algusaja. ARNOsse märgitud koha kasutamise alguskuupäeval oodatakse last lasteaeda. Sellest kuupäevast algab ka tasu arvestus.

Vanematega kokkulepete sõlmimise käigus selguvad ka vanemad, kel ei ole plaanis pakutud kohta kasutada (nt on Tartust lahkunud ja jätnud taotluse tühistamata) ja kes ei saa ise ARNOs pakutud kohast loobuda. Sellised kohad muutuvad vabadeks kohtadeks.

Vanemate ja lasteaia direktori kokkulepped peavad selguma 30. aprilliks. Selleks ajaks peavad lasteaiad olema kõikide vanematega läbirääkimisi pidanud.

Masskomplekteerimisel on üldises taotluste järjekorras ka üks erand. Nimelt menetletakse eelisjärjekorras nende vanemate taotlused, kelle lapsed kasutavad kohta Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu majas. Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu majas on neli sõimerühma, kus kohta kasutavatele lastele on juba ajalooliselt pakutud lasteaiakohti teistes Tartu lasteaedades. Nendel vanematel tuleks lapse sõimekoha vastuvõtmisel teha uus taotlus, kus on välja toodud ka eelistatud lasteaed pärast sõimerühma lõpetamist.

 

Teine masskomplekteerimine

Maikuu alguses toimub teine masskomplekteerimine, mille käigus jagatakse välja loobumiste tulemusel vabanenud kohad. Teine masskomplekteerimine toimub esimesega samadel põhimõtetel, v.a see, et esmajärjekorras menetletakse õdede-vendadega seotud taotlused (st taotlused, mille puhul vanem loobus koha pakkumisest, kuna soovis lapsele kohta lasteaias, kus juba käib õde või vend). Kui on võimalik vaba koht anda juba samas lasteaias kohta kasutava lapse õele või vennale, siis teise masskomplekteerimise käigus seda tehakse. Kui aga vabu kohti ei ole või neid ei ole piisavalt, siis ei ole seda võimalik teha. Vanem saab igal juhul uue koha pakkumise, isegi kui see ei ole lasteaias, kus käib õde või vend.

Kui vanem otsustab pärast esimest masskomplekteerimist lasteaiakoha kasutamise algusaega edasi lükata, siis tuleb ARNOs kohataotlust muuta. Sel juhul ei arvestata teisel masskomplekteerimisel taotlusega.

Teise masskomplekteerimisega samal ajal jagatakse eelistust arvestades välja ka lastehoiukohad, eelkõige lastehoiukohta soovinutele. Kui pärast lastehoiukohtade jagamist jääb lastehoius vabu kohti, siis pakutakse vaba lastehoiukohta ka nendele, kes jäid lasteaiakoha pakkumiseta.

Jooksev komplekteerimine

Lasteaia direktoritel on võimalik vabu kohti täita jooksvalt ühe koha kaupa, v.a masskomplekteerimiste ajal, sest ei saa lubada olukorda, kus üks koht pakutakse välja kaks korda. Seepärast saab lasteasutus vabu kohti jooksvalt komplekteerida juunist kuni veebruarini. Märtsist kuni maini toimub kohtade masskomplekteerimine. Jooksva komplekteerimise käigus jälgib lasteaia direktor kohtade täitumust ja kui mingis vanuserühmas on vaba koht, siis pakub ta seda sobivas vanuses laste vanematele, kes on taotluse esitanud.

Jooksva komplekteerimise käigus saab vanem ARNOs pakkumise (mille kohta edastatakse ka e-kiri) ning vanemal on seitse päeva aega, et otsustada, kas ta võtab koha vastu või loobub kohast. Kui seitsme päeva jooksul ei võeta kohta vastu, loetakse see kohast loobumiseks. Selline lähenemine on vajalik, et ühe koha täitmine ei jääks liiga kauaks ühe pakkumise taha seisma, sest samal ajal ootavad teised vanemad kohta. Neile ei saa kohta enne pakkuda, kui varem taotluse esitanud vanem ei ole oma otsust teinud.

Jooksva komplekteerimise käigus võib ka juhtuda, et vanem saab korraga mitu pakkumist, näiteks kui samal ajal on vaba koht mitmes lasteaias. Sel juhul saab vanem pakkumise lasteaialt, kes teeb pakkumise esimesena. Kui aga teine lasteaed, kes pakkumise teeb, on vanema esimene või teine eelistus või nende lähedane lasteasutus, siis saab vanem ka teise või kolmanda pakkumise. Pakkumisi tehakse ülelinnalise järjekorra alusel ja eelistusi seejuures ei arvestata. Kui pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest loobuda. Kui eelistatud lasteaias tekib vaba koht, saab vanem uue pakkumise. See aga tähendab, et vanem peab olema valmis kauem ootama. Milline ooteaeg olla võib, pole võimalik ennustada. Peab olema valmis ka pikaks ooteajaks.

Kasulik teada

Oluline info lapsevanematele:

 • Kohast loobumise korral ei pakuta samal õppeaastal samasse lasteaeda kohta.

 • Kui on pakutud esimese ja teise eelistuse lasteaias kohta ja vanem on loobunud, siis taotlus arhiveeritakse.

 • Soovitatav on hoida lasteaiakoha taotlus aktuaalsena ja seda vajadusel täiendada. Sel juhul on tagatud, et taotluse menetlus toimub mõistlikult. Taotluse esitamise aega ei ole võimalik muuta, see jääb nii, nagu see fikseeriti taotluse esmasel esitamisel.

 • Kui lasteaia direktor on tunnistanud lapse ebatõenäoliseks koha kasutajaks, taotlus arhiveeritakse. Kui vanem ei ole sellega nõus, tuleb tal pöörduda haridusosakonda, kes saab taotluse ennistada.

 • Lasteaiakoha taotlust on võimalik esitada kõigil, ka neil, kes ise ja kelle laps ei ole Tartu elanikud. Eelisjärjekorras menetletakse taotlused, mille puhul nii laps kui ka üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Tartu elanik.

 • Kui lasteaia direktor on ARNOsse märkinud koha kasutamise algusaja, kuid vanemal tekib põhjendatud vajadus seda muuta, siis tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes hindab muutmisvajadust. Üldjuhul ARNOsse märgitud koha kasutamise algusaega hiljem ei muudeta.

 • Kui vanem ei saavuta lasteaia direktoriga kokkulepet koha kasutamise algusajas või muudes küsimustes, on võimalik pretensioonidega haridusosakonda pöörduda.

Viimati muudetud 03.10.2023