Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu ROHEring

Tutvustus
Projektialad
Tegevused

Tartu ROHEring

Tartu ROHEring on üks osa rahvusvahelisest linnalooduse projektist urbanLIFEcircles. Lisaks Tartule osalevad projektis Riia (Läti) ja Aarhus (Taani).

Projekti urbanLIFEcircles eesmärk on tõsta elurikkust linnas, luua omavahel ühendatud rohealade võrgustik, leevendada kliimamuutustest tulenevat mõju ning luua hea elukeskkond kõigile. Projekti käigus töötatakse välja parimad praktikad, mida saavad tulevikus eeskujuks võtta ka teised linnad.

Tartu toetub oma projektiosa ellu viimisel suuresti Aarhusi kogemusele. Tartu ROHEringi abil otsitakse viise, kuidas linnaplaneerimist korraldada lähtuvalt looduse vajadusest ja tuginedes teaduslikele alustele. Koostöös Tartu kogukondadega muudetakse linnakeskkond paremaks elupaigaks nii linnaloodusele kui ka inimestele.

Projekti kandvaks osaks on linna roheringi loomine. Rohering saab olema linna rohealasid ühendav võrgustik, mis võimaldab elurikkusel linnas kasvada ja liikuda.

Roheringi loomiseks parandatakse olemasolevate rohealade tervist, luuakse juurde uusi rohekoridore, rikastatakse koduaedasid ja vajadusel ühendatakse erinevad väärtuslikud alad uute lülide abil.

Tartu ROHEringi projekt kestab 5 aastat.

Eesmärgid

  • Linna rohealade elurikkuse seisundi kaardistamine
  • Roheringi infrastruktuuri loomine
  • Elurikkust toetavate haljastuse praktikate väljatöötamine
  • Heade aianduspraktikate levitamine
  • Linna ümbritsevate looduskaitsealade hooldamine ja taastamine
  • Igaühe looduskaitse põhimõtete rakendamine ja kogukonna kaasamine
  • Süsteemsete muutuste elluviimine omavalitsuse tasandil
  • Linnaloodusele tähelepanu pööramine infotahvlite ja matkaradade näol

 

Uudised

Projekti partnerid ja linnad

Tartu ROHEring (rahvusvaheliselt urbanLIFEcircles) on rahvusvaheline Euroopa Komisjoni LIFE programmi kuuluv projekt. Tartu linna partneriteks on Tartu Ülikool, MTÜ Kino, Rohetiiger, Tallinna Tehnikaülikool ning Riia ja Aarhusi linnad.

Vaata ka:

LIFE projekti koduleht
Riia linna projekti koduleht

 

Dokumendid ja uuringud

Kontaktid

Projektijuht Riia Ränisoo, [email protected]

Tartu linnalooduse koordinaator Mirjam Võsaste, [email protected]

Rahastus

Projekti rahastatakse Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaagentuuri (CINEA) LIFE programmi Nature alamprogrammist.

Viimati muudetud 27.09.2023

Projektialad

Tartu ROHEring tõstab olemasolevate rohealade väärtust ning liidab nad kokku üheks süsteemiks, kus linnaloodusel on võimalik kasvada, elada ja liikuda. Projekti kuuluvad nii kolm looduskaitseala kui ka näiteks Emajõgi, kalmistud ja eraaiad. Igal rohealal on suur väärtus linnalooduse mitmekesisuse loomisel. 

Tartu ROHEringi projektialad on kantud Tartu kaardirakendusse ja aladega saab tutvuda siin.

Linnapargid

Ülejõe, Barclay, Uueturu, Kaubahoovi, Vabaduse puiestik, Raadi park, Dendropark

Vähendame valitud aladel niitmistihedust ja laseme taimedel õitseda. Külvame sobivatesse kohtadesse kodumaiste liikide seemneid ning istutame puid ja põõsaid. Eelistame lehtede parkidesse jätmist ja purustamist, kus võimalik.

Istutamistalgud Vabaduse puiestikul.

Tartu kalmistud

Raadi ja Pauluse kalmistud

Paigaldame pesakaste ja joogikohti lindudele ning nahkhiirtele. Tekitame juurde komposteerimiskohti.

Raadi kalmistu on lisaks viimsele puhkepaigale Tartu jaoks ka väga oluline roheala

Koolid ja eraaiad

Linnalooduse toetamisel on lisaks avalikele haljasaladele oluline roll ka koduaedadel ja kooli- ning lasteaiaõuedel. Töötame projekti käigus välja erinevaid elurikkust soosivaid lahendusi ja tegevusi, mida igaüks saab läbi viia.

Koduaed Supilinnas

Looduskaitsealad

Raadi, Ropka-Ihaste ja Anne LKA

Toetame projektitegevustega Tartu looduskaitsealade hooldust, anname soovitusi kaitsekavade täiendamiseks ja taastamistööde läbiviimiseks, tõrjume invasiivseid võõrliike ja parandame kaitsealuste liikide elupaigatingimusi.  

Poolloodusliku niidu taastamistööd Raadi looduskaitsealal

Elurikkuse demoala

Maarjavälja ala Chemicumi ja Physicumi kõrval

Loome koos Tartu Ülikooliga elurikkuse demoala, kus on esindatud erinevad ökosüsteemid ja mis on hea viis looduse tundmaõppimiseks.

Visand Maarjamõisa demoala lahendusest

Sadamaraudtee koridor

Toetame seal juba kasvavaid taimeliike, istutame juurde põõsaid ja puid, et pakkuda mitmekesisemat elupaika. Paigaldame loodussõbraliku valgustuse, mis häiriks võimalikult vähe loomi ja pakuks turvatunnet inimestele.

Sadamaraudtee koridor

Jaamamõisa oja

Jaamamõisa oja on ligi kolme kilomeetri pikkune ja saab alguse Raadi looduskaitsealalt. Kaks kilomeetrit voolab see maa peal, viimase kilomeetri aga maa all betoontorus. Viime projekti käigus läbi eeluuringud, et selgitada oja maapeale toomise võimalikkust. Samuti korrastame hetkel maa peal voolava osa kaldad ja loome tervikliku rohekoridori ning puhkeala.  

Ühine külaskäik Jaamamõisa oja juurde. Pildil oja suubumine Emajõkke

Emajõe rohekoridor

Muudame Emajõe kaldad mitmekesisemaks -  külvame sobivaid taimeliike, istutame põõsaid ja puid ning loome elupaiku kahepaiksetele.  

Emajõgi loob Tartu kesklinna loomuliku rohekoridori

Viimati muudetud 13.03.2023

Tegevused

Projektialade elurikkuse seisundi monitoorimine

Projekti eesmärk on välja töötada teaduspõhiseid lahendusi, mis toimiksid erinevatele elustikurühmadele. Selle jaoks on vaja hinnata, milline on nende seisund praegu Tartu linnas ja seetõttu monitoorivad Tartu Ülikooli teadlased 2023. aasta kevadel ja suvel projektialadel soontaimede, putukate, selgrootute ja lindude liigirikkust ning arvukust.

Supilinna tiigi puhastamine ja kallastele taimede istutamine

Supilinna tiik on hetkel kinnikasvanud ja paljudele liikidele elamiskõlbmatu. Seetõttu võtame ette tiigi puhastuse, süvendamise ja parandame kaldataimestikuga kahepaiksete elupaigatingimusi. 

Niitmisrežiimi muutmine

Tihe niitmisrežiim ei sobi paljudele taimeliikidele ja ei lase olemasolevatel õitseda. Proovime osadel aladel vähem niita (näiteks üks või kaks korda suve jooksul) ja muuta pargid mitmekesisemaks. Kindlasti jäävad alles ka tihedamalt niidetavad alad pikniku pidamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Niitmisrežiimi muutus, ennekõike niitmise sageduse vähendamine ja sobiva niitmiskõrguse valimine mõjutab ka tolmeldajaid: õitsvate taimede arvukuse kasv meelitab ligi nii rohkem liike kui ka rohkem isendeid.

Võõrliikide tõrje

Tartu linnas on leitud invasiivseid võõrliike, mis tõrjuvad välja Eesti kohalikud taimed ja võtavad võimust kogu ala üle. Tõrjume projektialadel kasvavat kanada kuldvitsa (Solidago canadensis) ja hulgalehist lupiini (Lupinus polyphyllus) ning katsetame erinevaid meetodeid, et leida neist tõhusaim.

Kodumaisete taimede seemnete külvamine

Külvame osadele murualadele ja peenardesse kodumaisete taimede seemneid, et toetada nii kohalikke taimeliike kui ka putukaid ja nendest toituvaid loomi.

Pesakastide paigaldamine lindudele

Paigaldame linnas elavatele linnuliikidele sobivaid pesakaste.

Varjekastide paigaldamine nahkhiirtele

Looduses leiavad nahkhiired varjepaiku puuõõnsustes, hoonetes, sildades jt rajatistes, kuid linnas võib neid vahel väheks jääda. Varjekast on hea võimalus nahkhiirtele täiendavate varjevõimaluste pakkumiseks.

Putukahotellide paigaldamine

Putukahotellide linna rohealadele paigaldamine pakub elu- ja varjepaika paljudele erinevatele putukatele, kes aitavad tolmeldada taimi, on toiduks teistele ja hoiavad kahjureid kontrolli all.

Elupaiga pakkumine putukatele surnud puidu näol

Surnud lamapuit ja püstisurnud puud pakuvad elupaika spetsiifilistele liikidele, kes toituvad surnud puidust ja on head lagundajad. Kui tavaliselt viiakse puutüved parkidest ära, siis soovime osadel projektialadel sobivatesse kohtadesse need alles jätta ja seeläbi uusi elupaiku luua.  

Eraaedade elurikkust soosivate tegevuste toetamine

Suure osa linna rohelusest moodustavad lisaks linna haljasaladele ka eraaiad. Soovime toetada erinevaid elurikkust toetavaid tegevusi koduaedades, et liikidel oleks mitmekesiseid elupaiku ja inimestel silmailu.

Suure osa linna rohelusest moodustavad lisaks haljasaladele ka eraaiad. Toetame erinevaid elurikkust soodustavaid tegevusi koduaedades, et liikidel oleks mitmekesiseid elupaiku ja inimestel silmailu. 

Linna matkaraja loomine

Loome projektialasid ühendava virtuaalse matkaraja, mida läbides saavad linlased uusi teadmisi rohealadest, erinevatest liikidest ja elurikkusest. Osadel matkaraja lõikudel arendame välja ka füüsilise taristu ja loome juurde puhkealasid.  

Informatiivsete tahvlite paigaldus projektialadele

Soovime, et huvilistel oleks võimalik tutvuda projektialadel tehtavate töödega ja mõista, miks on meie tegevused vajalikud. Selle jaoks paigaldame töid läbi viies ajutised infotahvlid ja pärast ka püsivad, et kõigile oleks info kättesaadav.

Viimati muudetud 13.03.2023