Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°

2017

Tartu linna eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi arengustrateegiast tuleneva visiooni poole, mille järgi on Tartu aastaks 2030 tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn, vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja innovatsiooni.

Rahandusosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1145 (üld)
736 1186 (raamatupidamine)

2017. aasta eelarve lühiülevaade

2017. aastal on Tartu linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumaht 159 660 753 eurot.

Kohalike omavalitsuste eelarve koostamise põhimõtted tulenevad kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Tartu linna eelarve koostamist reguleerib täpsemalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord. Tartu linna juhtimise lähtealus on pikaajaline arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava üks osa on eelarvestrateegia, mis on eelarve koostamise alus.

Tartu eelarvestrateegias aastateks 2017–2020 on sätestatud linna peamisteks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks:

 • põhitegevuse tulemi kasv;
 • investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
 • arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
 • võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel;
 • linna finantsvõimekus ei halvene.

Nendest põhimõtetest on lähtutud ka linna 2017. aasta eelarve koostamisel.

Tartu linna arengukavaga 2018–2025 ja eelarvestrateegiaga 2018–2021 ootab ettepanekuid 10. septembrini 2017. Vaata lähemalt.

2017. aasta eelarve panustab järgmistesse valdkondadesse:

 • Elukeskkonda (teede ja kergliiklusteede ehitus, remont ja korrashoid; Emajõe kallaste avamine ning arendamine; sportimisvõimaluste laiendamine; linna parkide ja haljasalade uuendamine);
 • Haridusse (motiveeritud õpetajad ja kultuuritöötajad; uus lasteaed Pepleri 1; koolide korrastamise programmiga alustamine);
 • Ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja infrastruktuuri arendamisse ning  ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamisse, eelduste loomisse tasuvate töökohtade tekkeks;
 • Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse projekti „SmartEnCity“ kaudu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse elluviimisse;
 • Sotsiaalsesse  turvalisusesse  (lasteaia – ja hoiu kohad kõigile soovijatele; sotsiaalabi- ja tervishoiuteenuste arendamine; hariduse tugiteenused);
 • Kultuuri  väärtustamisse (muuseumitöötajate stipendiumid,  kirjanike motiveerimine, "Kirjanduslinn Tartu" tegevused);
 • Tartu tuntuse suurendamisse turismi sihtkohana;
 • Kaasaegsete IT-lahenduste rakendamisse ettevõtluse elavdamiseks,  linnaelanike heaolu kasvu  ja kaasamisse.
Pepleri 1 asuva Naerumaa lasteaia ehitus
Pepleri 1 asuva Naerumaa lasteaia ehitus

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 14.06.2018