Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
24°

Jakobi tn 5 // Lutsu tn 1 // Munga tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

6. august / 17.07.2019. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus nr  PTH-19-120 Jakobi tn 5 // Lutsu tn 1 // Munga tn 4 kinnistul Lutsu tn 1 hoone lammutamiseks, Munga tn 4 hoone osaliseks lammutamiseks ja ümberehitamiseks õppehooneks ning uue õppehoone püstitamiseks. 

Alal kehtib Tartu Linnavalitsuse 27.08.1998 korraldusega nr 2462 Jaani, Lutsu, Munga, Jakobi tn detailplaneering (Antoniuse õu). Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid.

Jakobi tn 5 // Lutsu tn 1 // Munga tn 4 asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27006) ja Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud arheoloogilises miljööpiirkonnas. Krundile on koostatud Jakobi 5 / Munga 4 krundi ja hoonete muinsuskaitse eritingimused (OÜ Sport 2019).

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. 

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Detailplaneeringuga on antud võimalus hoonestada krunt kuni 85% ulatuses. Jakobi tn 5 ja Lutsu tn 1 hooned on märgitud olemasolevateks, lisaks on määratud uushoonestatav ala Jakobi ja Munga tänavate äärde ning krundi hoovialale. Planeeringuga määratud korruselisus on 2 kuni 4. Taotleja soovib lammutada Lutsu tn 1 olemasoleva ühekorruselise büroohoone ning püstitada selle asemele uue kahekorruselise õppehoone koos ühendusgaleriiga Jakobi tn 5 hooneni. Seoses sellega soovitakse nihutada krundi hoonestusala vastavalt esitatud eskiisile. Hoonestusala nihutamine on minimaalne ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Projekteerimistingimused täpsustavad ümberehitatava ja püstitatava hoone katuseharja kalde suundasid. Planeeringuga on määratud hooviala uushoonestuse harjajoon paralleelselt Munga tn 6 krundi piiriga. Seoses Munga tn 4 olemasoleva hoone müüride osalise säilitamisega säilib olemasolev katusekalde suund (paralleelselt Munga tänavaga). Hoonete katusekaldenurgad vastavad detailplaneeringu nõuetele.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine EhS § 27 alusel avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab kuni 21.08.2019. a esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee.

Projekteerimistingimuste kavand

Hoonestusala

Eskiis

Viimati muudetud 07.08.2019