Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
23°

Kvartsi tn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 14, 16 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

5. august / Alal kehtib "Raudtee 110a krundi detailplaneering" (kehtestatud Tartu Linnavalitsuse 2.05.2006 a korraldusega nr 673).

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on Kvartsi tänava kinnistutele lubatud 14 kuni 36 korterit. Detailplaneeringuga määratud hoonestusalal, kus on lubatud ehitada kuni 4- korruseline korterelamu, jaguneb lubatud suurimale täisehitusalusele pinnale korruselisuse prontsentuaalne suhe järgnevalt: 35% - 4 korrust, 40% - kolm korrust ning 25% - 2 korrust. Hoonestusalas, kus on lubatud ehitada kuni 3-korruseline korterelanu, jaguneb lubatud suurimale täisehitusalusele pinnale korruselisuse protsentuaalne suhe järgnevalt: 60% - kolm korrust ja 40% kaks korrust.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/et/planeerimine-info või Tartu linnavalitsuse planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis (Raekoja plats 3 III korrus, ruum 317).

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada planeeringuga määratud  korterite arvu vastavalt koormusindeksile ning  korterelamute korruste astmelisuse protsentuaalset osakaalu. Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule arvestatakse korterite arvu määramisel põhimõttest, kus üldjuhul peab korteri kohta olema vähemalt 100 m2 krundi pinda korteri kohta ning vähemalt 70 m², kui parkimine on lahendatud hoone mahus või maa-alusena väljaspool hoonestusala. 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. Projekteerimistingimuste kavand koos taotluse ja seletuskirjaga ning muude dokumentide olemasolul nimetatud dokumentidega on avalikkusele tutvumiseks väljas kuni 19. augustini 2019. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee

Projekteerimistingimuste kavand

Kvartsi kvartal
 

Viimati muudetud 05.08.2019