Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Riistapuu 1 ja Riistapuu 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

11. jaanuar / 15.12.2020. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus nr PTH-20-152 Riistapuu 1 ja Riistapuu 3 kinnistutele üksikelamute püstitamiseks.

Alal kehtib Tartu Linnavalitsuse 15.04.2014 korraldusega nr 381 kehtestatud Kvissentali tee 16 krundi detailplaneering. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Kuigi projekteerimistingimused antakse ehitusseadustiku alusel eelkõige ühe ehitise ehitamiseks, võib olla menetluslikult otstarbekas anda projekteerimistingimused mitme ehitise kohta korraga. Linnavalitsuse hinnangul on Riistapuu tn 1 ja 3 näol tegemist sarnaste hoonetega, kuna mõlemale krundile on määratud erinevalt ülejäänud planeeringualast samasugused arhitektuurinõuded. Seetõttu on Riistapuu tn 1 ja 3 elamute püstitamiseks vajalik täpsustada kogu alal kehtiva detailplaneeringu nõudeid nimetatud kruntide suhtes. Seetõttu on otstarbekas ja asjakohane projekteerimistingimused anda mõlema hoone kohta korraga.

Detailplaneeringuga on Riistapuu tn 1 ja 3 kruntidele määratud lubatud katusekaldevahemik 40-60˚. Taotleja soovib ühtlustada hoonete katusekalded kogu ülejäänud planeeringuala ja selle lähialal määratud katusekalletega ja määrata nimetatud kruntidele lubatud katusekaldeks 0-15˚.

Sama planeeringuala teistele kruntidele on detailplaneeringuga määratud katusekaldeks 0˚ või 13˚-14˚. Seni planeeringualale püstitatud hooned on lamekatusega. Riistapuu tn 1 ja 3 krundid asuvad ühes reas Riistapuu tänava kruntidega aadressidel Riistapuu tn 5 kuni 23. Riistapuu tn 5 kuni 23 kinnistutel kehtib Tartu Linnavolikogu 8.10.2009 otsusega nr 563 Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 kruntide detailplaneering. Detailplaneeringuga oli nimetatud kruntide katusekaldeks määratud 40-60˚ ja sellest tulenevalt määrati hilisema detailplaneeringuga sama katusekalle ka Riistapuu tn 1 ja 3 kruntidele. Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 kruntide detailplaneeringule on aga täiendavalt koostatud arhitektuurivõistluse põhjal koostatud hoonestuskava, mis on Tartu Linnavalitsuse poolt heaks kiidetud 2016. a ja võetud aluseks planeeringualal ehitusprojektide koostamisele ja ehituslubade andmisele.  Hoonestuskavaga on kogu planeeringualale ühtlaselt määratud katusekaldevahemik 0-15°. Seni Riistapuu tn äärde püstitatud hooned on valdavalt lamekatusega.

Planeeringualale ja selle lähialale määratud arhitektuurinõuetega seoses ning lähialale juba püstitatud hoonete hoonestuslaadist tulenevalt, nõustub Linnavalitsus ka Riistapuu tn 1 ja  3 kruntide arhitektuurinõuete määramisega sarnaselt naaberaladega ning arhitektuurinõuetes määratud lubatud katusekaldevahemiku muutmisega.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine EhS § 27 alusel korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kuni 26.01.2021. kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee."

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 12.01.2021