Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Mana Kaasik

4. veebruar /

Linn hakkab koostama uut ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

Linnavalitsus küsib volikogult luba riigihanke korraldamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kava koostatakse 12 aastaks ning vaadatakse üle iga nelja aasta järel. Tartus kehtivad hetkel Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2016-2030 ja Tähtvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027. Linnal on plaanis koostada uus kava, mis hõlmaks kogu Tartu haldusterritooriumi. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Raadile rajatakse discgolfi park

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Roosi tn 89 krundile discgolfi pargi rajamiseks. Eelprojekti kohaselt rajatakse Roosi tn 89 haljasalale ja sellega piirnevatele kinnistutele discgolfi park koos seda teenindavate rajatistega. Ehitamine toimub Roosi tn 89, 89a, 83 ja 85, Raatuse tn 118 ning Roosi tänav T87 ja T85 ning Muuseumi tee T7 kinnistutel. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Planeeritakse uusi kortermaju

Linnavalitsus algatas Lääne tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise, et määrata krundile tingimused korterelamute ehitamiseks. Planeeritav kahe hektari suurune ala asub Jaamamõisa linnaosas ja on hoonestamata. Alal kehtib Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneering, mille kohaselt on ette nähtud selle hoonestamine kuni kahekorruseliste ridaelamutega.

Linnavalitsus saatis volikogule Madruse tn 13 krundi detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise eelnõu. Kaheksa hektari suurune krunt asub Ülejõe linnaosas ja piirneb Tartu valla territooriumiga. Planeering näeb ette maa-ala kruntideks jagamise - moodustatakse 24 üksikelamu ja 26 ridaelamu krunti.

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringu, millega antakse ehitusõigus kuni  kahe korterelamu-ärihoone ehitamiseks. Planeeringuala suurusega 4000 m² paikneb Tähtvere linnaosas. Kinnistul asub kahekorruseline laohoone, mis on riiklik kultuurimälestis. Krunti ümbritsev endine Tähtvere mõisakompleksi ala on hoonestatud ühiselamutega ning mõisakompleksi säilinud hoonetega.

Detailplaneeringuga on ette nähtud mõisaaida korrastamine. Lisaks on krundile kavandatud kuni kaks korterelamut ja/või majutusasutust. Hoonestusala määramisel on arvestatud olemasoleva ojasängi säilitamise vajadusega ja mõisaaida vaadeldavuse tagamisega.

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Kavandatakse mälestusmärki Georg Hackenschmidtile

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Vabaduse pst 1c kinnistule Georg Hackenschmidti mälestusmärgi rajamiseks. Projekteerimistingimusi taotles linnalt initsiatiivrühm MTÜ Festivitas Artium, kes on huvitatud mälestusmärgi püstitamisest. 2017. aastal kinnitas linnavalitsus skulptuuri asukoha ja ideevõistluse võidutöö. Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 04.02.2020