Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

7. jaanuar /

Kinnitati spordiklubide ja –koolide tegevustoetused

Linnavalitsus kinnitas eraõiguslikele spordiklubidele ja -koolidele Tartu linna 2019. a eelarvest antava rahalise toetuse arvestuslikuks määraks 250 eurot, mis on 16 euro võrra suurem 2018. aasta toetusest. Tegevustoetust maksab linn spordiklubile või -koolile nimekirja kantud 7-19aastase (võimlemises ka 6aastase) harrastaja kohta üks kord kalendriaastas arvestades harrastaja poolt eelistatud treeningrühma valikut.
Populaarseimad spordialad on Tartu noorte seas jätkuvalt  jalgpall, ujumine ja võimlemine.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Noorte huvitegevuse ühingud saavad tegevustoetuseks ligi 200 000 eurot

Linnavalitsus kinnitas 2019. aastaks 44 noorte huvitegevuse ühingule tegevustoetuseks kokku 177 800 eurot. Toetust makstakse 1725 osaleja eest, kes noorte huvitegevuse ühingu huviringi oma eelistusena veebis ära märkisid. Võrreldes 2018 aastaga suureneb tänavu toetust saajate arv 6 protsendi võrra.
Noorsootöö valdkonna ühing saab linnalt toetust 100 eurot ühe 7-26aastase harrastaja kohta aastas. Erandina  eraldatakse 150 euro suurust toetust  7-26aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, elab alaliselt asenduskodus või osaleb prioriteetse valdkonna ringis (robootika, programmeerimine, inseneeria, modellism, analoogfotograafia, looduse ja täppisteaduste valdkond). Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.
44 toetuse saajast on üheksa uued taotlejad: MTÜ Loome Pai, MTÜ Vorasa treeningud, MTÜ Võimlemisklubi Akros, MTÜ Loovusring, MTÜ Eesti Trükimuuseum, MTÜ Loomeviis, MTÜ Tartu Tantsuakadeemia, MTÜ Tantsuklubi Shate` ja MTÜ E Stuudio Noortekoor.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Planeeringud

Linnavalitsus esitas linnavolikogule Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamise eelnõu.
Linnavolikogu algatas 2018. a septembris Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu peamine eesmärk on siduda haldusterritoriaalse reformi järgsete piiridega Tartu linn üheks ruumiliseks tervikuks ja kujundada linna  ruumilise arengu põhimõtted. Üldplaneeringu üheks ülesandeks on arvestada linna naabrusaladelt lähtuvate mõjudega ja suurendada Tartu linna kui toimepiirkonna keskuse ruumilist sidusust linna lähipiirkonnaga.  

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja Ladva tänavate vahelise ala detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus neljale korterelamule ja ühele parkimishoonele. Suurim lubatud ehitisealune pind on elamutel kokku 2700 ja parkimishoonel 2545 m². Planeeringuala suurusega u 25800 m² asub Jaamamõisa linnaosas. Lähinaabruses asuvad viiekorruselised korterelamud.

Linnavalitsus kehtestas Jänese tn 40 krundi detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus korterelamu ja ärihoone rajamiseks. Raadi-Kruusamäe linnaosas asuva kinnistu suurus on 5549 m² . Ala on hoonestamata. Lähinaabruses asuvad kuni kahekorruselised elamud ning kultuurimälestisena registreeritud Tartu Juudi kalmistu.

Linnavalitsus kehtestas Sepa tn 20 krundi detailplaneeringu. Planeeringuga on määratud ehitusõigus ärihoone rajamiseks. Ropka tööstuse linnaosas asuva kinnistu pindala on 5 606 m² .
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist rahandusosakonnale 4617 eurot tööjõukuludeks seoses töötaja pensionile siirdumisega.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 07.01.2019