Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-20°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

7. jaanuar /

Tartu linna jäätmekava saadeti volikogule arutamiseks

 

Linnavalitsus saatis volikogule "Tartu linna jäätmekava 2020 - 2024" eelnõu koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtadega.
Jäätmekava eelnõu oli avalikul väljapanekul  25. novembrist kuni 15. detsembrini 2019. a ning väljapaneku kestel esitasid arvamusi ja ettepanekuid viis eraisikut ja üks ettevõtja.
Jäätmekavas käsitletakse jäätmetekke vältimise ja vähendamisega seotud tegevusi ning jäätmete liigiti kogumist, ringlusse võtmist ja taaskasutamist. Eraldi peatükkides käsitletakse linlaste teadlikkuse tõstmist ja järelevalvet.
Aastaks 2025 tuleb Eestis saavutada olukord, kus 55% olmejäätmetest võetakse ringlusesse.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn hakkab jäätmejaamale haldajat otsima

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega küsib luba riigihanke korraldamiseks Jaama 72c asuva jäätmejaama haldaja leidmiseks aastateks 2021-2023.
Riigihange viiakse läbi avatud hankemenetlusena. Võrreldes olemasoleva hankelepinguga on kavas mõningad muudatused sh:
- korduvkasutuse ja ringmajanduse edendamine: võimalikult suur osa vastu võetud jäätmetest tuleb suunata taaskasutusse, eelistatult materjaliringlusesse; elanikel  säilib võimalus jäätmejaamast mööblit vm korduskasutuseks sobivaid esemeid omandada (töövõtjal õigus neid tasuta jagada või müüa); võimalusel tuleb teha koostööd  taaskasutuskeskustega mööbli ringlusesse suunamisel.
- klienditeeninduse parandamiseks tuleb võimaldada kaardimakseid.
- jäätmemajanduse üldine korrastamine: osadele jäätmeliikidele, mida võetakse vastu tasu eest, nähakse hankes ette piirhind, mida klientidelt võib küsida.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tartu Mill planeerib uusi tootmishooneid

Volikogule saadeti Väike kaar 33 detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise ning lähteseisukohtade kinnitamise eelnõu.
Planeeringu algatamisega kaalutakse võimalusi ehitusõiguse määramiseks Tartu Mill ASi tootmisehitistele. 3,2 hektari suurune planeeringuala asub Tammelinnas. Planeeringu algatamise taotlus sisaldab ettepanekut Tartu linna üldplaneeringu muutmiseks. Kuna detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus omab eeldatavalt keskkonnamõju, mille vähendamiseks on vajalik kavandada leevendusmeetmeid, tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tartu Mill AS on esitanud detailplaneeringu algatamise taotluse, et määrata Väike kaar 33 krundile ehitusõigus tootmishoonete laiendamiseks ja uute rajatiste püstitamiseks. Ettevõte soovib rajada olemasoleva hoonestuse ja raudtee vahelisele alale neli viljamahutit. Lisaks soovitakse määrata  ehitusõigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja uue laohoone püstitamiseks. Amortiseerunud hooned lammutatakse.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Võru tänavale kavandatakse pagaritöökoda

Linnavalitsus algatas Võru tn 152 krundi detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda võimalusi kaupluse ja pagaritöökoja rajamiseks. Krunt pindalaga 1457 m² paikneb Karlova linnaosas Võru ja Teguri tn ristmikul.
Kaupluse ja väikese pagaritöökoja soovib krundile rajada Rõngu Pagar OÜ. Olemasolevad hooned lammutatakse.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 07.01.2020