Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

25. august /

Linn planeerib teeremonte

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihangete korraldamiseks tänavate remondiks. Teetööd on kavas Turu ja Riia tänaval, Puiestee tänaval ja Aruküla teel ning Tüve ja Lääne tänaval.

Tänavate seisukord on halb, kuna teekattesse on tekkinud pikiroopad ning kaevekohtadest põhjustatud ebatasasused.

Turu ja Riia tänava lõigul planeeritakse teekatte freesimis-, asfalteerimis- ja  markeerimistöid. 

Puiestee tänavale rajatakse tööde käigus sademeveekanalisatsioon, remonditakse tänavavalgustus, vahetatakse äärekivid ja pannakse uus asfaltkate. Jalakäijate liiklemistingimuste parandamiseks rekonstrueeritakse Emajõe-poolne jalgtee.

Puiestee tänava, Aruküla tee, Turu ja Riia tänava remondiks eraldas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Tartu linnale toetuseks 868 000 eurot.

Tüve ja Lääne tänava rekonstrueerimine on seotud Tüve 2, 4, 6 ja 8  kinnistule ehitatavate sotsiaalmajadega. Uuele elamupiirkonnale rajatakse juurdepääsud, s.h jalg- ja jalgrattateed, tänavavalgustus ning tehnovõrgud. Osaliselt korrastatakse ka Jaamamõisa oja. Uue projektlahendusega on tänavatelt ära kaotatud parkimine. Parkida saab läheduses asuval Tüve 10 asuval parkimisplatsil ja Tüve ning Lääne tänava nurgal paikneval alal.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn kavandab riigihanget kalmistutelt jäätmete äraveoks

Linnavalitsus küsib volikogult luba riigihanke korraldamiseks kalmistutelt jäätmete veoks 2021. aastal. Linna kalmistute jäätmeveoteenuse kolmeaastane leping lõpeb selle aastaga. Teenust osutavad praegu  Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS.

Kavandatava riigihanke mahtu kuulub Raadi, Pauluse, Puiestee, Rahumäe ja Tartu Vanausuliste kalmistu jäätmekonteinerite tühjendamine ja jäätmete äravedu. Erinevalt varasemast on uude hankesse kaasatud ka jäätmevedu Roosi tänava ja Lohkva kalmistutelt.

Uues hankes nõutakse jäätmete liigiti kogumist: lisaks segaolmejäätmetele tuleb paigaldada eraldi konteinerid biolagunevatele jäätmetele, mis tuleb suunata kompostimisele. Töövõtja kohustuseks jääb vajadusel ka jäätmete järelsorteerimine.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Planeeringud

Linnavalitsus kehtestas Mõisavahe tn 73 krundi detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus ärihoone(te)le.

Linnale kuuluv 28 345 m² suurune krunt asub Annelinnas Mõisavahe tänava ja Idaringtee vahelisel alal. Hoonestamata krundi lõunaossa on rajatud aiaga piiratud koerte jalutusväljak. Planeeringu kohaselt jagatakse Mõisavahe 73 krunt kaheks: üks osa jääb haljas- ja virgestusalaks ning puhke- ja spordirajatise maaks, teine osa kaubandus-, teenindus- ja toitlustushoonete ning büroohoonete maaks. Ehitusõigus on määratud krundile kuni kahe põhihoone ja ühe abihoone rajamiseks.

Linnavalitsus kehtestas Turu tn 63 krundi detailplaneeringu, millega määratakse täiendav ehitusõigus automaattanklale.

Planeeringuala suurus on 9860 m² ja see asub Ropka tööstuse linnaosas Turu tänava ääres. Krundil asub müügihall-laohoone ja kiirtoitlustuskoht, mis kuulub lammutamisele. Planeeringuga on krundile lubatud ehitada lisaks olemasolevatele hoonetele varikatusega automaattankla.

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 600 eurot Murtud Rukkilille Ühingule  tegevustoetuseks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 25.08.2020