Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

1. juuli /

Tartu volikogu jääb 49-liikmeliseks

Volikogu määras linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 49 ning otsustas moodustada 2021. aasta valimiseks ühe valimisringkonna.

Üle 50 000 elanikuga linnas peab volikogu olema vähemalt 31-liikmeline. Tartu volikogus on olnud 49 liiget alates 1989. aastast.

2002. aastast on valimised toimunud Tartus ühes valimisringkonnas.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimine on käesoleva aasta 17. oktoobril.

Lisainfo: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski, 511 8619


Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda ka Tartus õppivad noored

Volikogu otsustas, et edaspidi saavad kaasava eelarve rahvahääletusel osaleda ka 14-17-aastased noored, kes ei ole Tartu elanikud, kuid õpivad Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Seni kehtinud korra järgi pidi hääletusel osalemiseks olema rahvastikuregistri andmetel Tartu elanik.

Ettepaneku kaasava eelarve hääletamisel osalejate ringi laiendamiseks tegi Tartu Linna Noortevolikogu.

Samuti otsustas volikogu, et kaasava eelarve võiduideid võib ellu viia pikema perioodi kui ühe eelarveaasta jooksul.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Detailplaneeringud

Volikogu algatas:

  • Lossi tn 22 ja Lossi tn 24 kruntide detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega ligi 1000 m2 asub vanalinna muinsuskaitse alal Pirogovi platsi ääres. Planeeringu eesmärk on kaaluda ärihoonete ehitamise võimalusi kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega. Lossi 22 krundile soovitakse ehitada uus hoone, Lossi tn 24 krundil olevat hoonet soovitakse kas rekonstrueerida, laiendada või lammutada ja ehitada asemele uus hoone.
  • Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu. AS Anne Soojus on esitanud detailplaneeringu algatamise taotluse eesmärgiga rajada 7510 m2 suurusele krundile üks kuni kaks veemahutit soojus- ja jahutusenergia salvestamiseks. Linna üldplaneering näeb Tulbi tänava katlamaja juurde ette kaugjahutussüsteemi, mis on oluline muuhulgas kliinikumi ja Tartu Ülikooli hoonetele. Volikogu algatas detailplaneeringu tingimusel, et võimalik lahendus ei tohi olla tavapäraselt tehnitsistlik, vaid peab piirkonda väärtustama ning olema linnaehituslikult sobiv ja atraktiivne.

Volikogu saatis avalikustamisele Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Planeeringuala suurus on ligi 25 hektarit. Planeeringu algatamise ettepaneku tegi TREV-2 Grupp AS, kes soovib muuta endise Tähtvere valla üldplaneeringus määratud maakasutusotstarvet ning rajada kinnistule asfaltbetoonsegisti. Ala kuulub Kaitseliidule, kes kavatseb jätkata Kardla baasi kinnisasja kasutamist riigi- ja sisekaitseliste ülesannete täitmiseks. Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek on 21. juulist kuni 24. augustini 2021. a Tartu infokeskus raekojas ning Tartu linna veebilehel.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits 516 5225


Kolm uut tänavat said nime

Volikogu määras nimed Ihaste tee 12a ja Ihaste tee 16b kruntide detailplaneeringu alusel rajatavatele tänavatele.

Ihaste teed ja Lammi tänavat ühendama hakkav jaotusmagistraaltänav sai nimeks Uus-Ihaste tee (asendiplaanil Pos 1) ning elamukruntidele juurdepääsu pakkuvad tupiktänavad nimetati Iirise (Pos 2) ja Krookuse (Pos 3) tänavaks.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein, 5562 9938

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 01.07.2021