Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Raekoja plats Foto: Tarmo Haud

4. detsember /

Kinnitati arengukava muudatused ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegia

Volikogu kehtestas linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni ning eelarvestrateegia 2021-2024.

Arengukava osale avalikustamisel ettepanekuid ei tehtud. Eelarvestrateegiale esitasid 12 isikut ja organisatsiooni kokku 24 ettepanekut, millest paljud ei vastanud siiski eelarvestrateegia üldistusastmele või puudutasid teemasid ja tegevusi, millega linn juba tegeleb ja mis kajastuvad ka järgmise aasta eelarves. Osaliselt või täielikult arvestati kolme ettepanekuga, näiteks lisati strateegiale koolide investeeringute kava ning jätkatakse sarnase kava tegemist lasteaedade jaoks.

Linnavalitsus tegi ka ise neli ettepanekut eelarvestrateegia täpsustamiseks, kuna võrreldes eelarvestrateegia avalikule väljapanekule suunamise ajaga lisandus värskemat teavet, mille alusel tulusid prognoosida.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Tartus maamaks ei muutu

Volikogu otsustas kehtestada Tartus 2021. aastal maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Põllumajanduslikult haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2 protsenti.

Aastatel 2002-2018 oli maamaks Tartu linnas üks protsent, 2019. aastal 2 protsenti ja 2020. aastal 2,5 protsenti. Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti.

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud maamaksust tulu 1,94 miljonit eurot.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanik tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 tuhande ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht.

Tartus kehtib ka 200 ruutmeetri ulatuses täiendav maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kuid samuti ainult selle maa osas, kus asuvas hoones on isiku elukoht, ja juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Detailplaneeringud

Volikogu algatas Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise. Planeeringu eesmärk on moodustada Aruküla tee 30 veidi üle viie hektari suurusel osal elamukrundid ja ehitada kuni 22 kahekorruselist korterelamut koos abihoonetega. Suurel alal uuele elurajoonile parima keskkonda sobiva linnaehitusliku ja ruumilise terviklahenduse tagamiseks peab pärast planeeringu algatamist korraldama vähemalt kolme kutsutud osalejaga planeeringuvõistluse. Kuna planeeritav ala piirneb kaitsealuste liikide püsielupaigaga, siis algatas volikogu ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Volikogu kehtestas Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, millega antakse võimalus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 15,6 hektari suurune planeeringuala piirneb Ilmatsalu jõega, seal asub Leetsi järv ning osaliselt Kärevere looduskaitseala. Endise Tähtvere valla üldplaneeringus on ala kasutamise juhtotstarve puhke- ja virgestusala, osalt üldmaa. Detailplaneering arvestab üldplaneeringu põhimõtetega, lähialal asub kaks elamukompleksi, kus on üksikelamu ja kõrvalhooned. Leetsi järv määratakse avalikku kasutusse, kallasrajale tagatakse juurdepääs ja vaba liikumise võimalus.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Volikogus alustas tegevust Isamaa Erakonna fraktsioon

Linnavolikogu istungil registreeriti täna volikogu liikmete Jüri Kõre, Mihhail Lotmani, Kaja Tarto, Anneli Kannuse ja Merle Jäägeri avaldus moodustada volikogus Isamaa Erakonna fraktsioon.

Fraktsiooni esimees on Jüri Kõre, aseesimees Mihhail Lotman.

Jüri Kõre ja Merle Jääger kandideerisid 2017. aastal volikokku valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas, Mihhail Lotman ja Anneli Kannus Isamaa Erakonnas (toona Isamaa ja Res Publica Liit). Kaja Tarto kandideeris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas, kuid liitus käesoleva aasta alguses Isamaa Erakonnaga.

Fraktsiooni saavad moodustada vähemalt viis volikogu liiget.

Lisainfo: Isamaa Erakonna fraktsiooni esimees Jüri Kõre, 5340 2123


Reformierakonna fraktsioonil on uus esimees

Volikogu istungil registreeriti Reformierakonna fraktsiooni esimeheks Krõõt Kiviste.

Seni juhtis fraktsiooni Kristo Seli.

Lisainfo: Reformierakonna fraktsiooni esimees Krõõt Kiviste, 509 0030

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 04.12.2020