Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

9. detsember 2021 /

Tartus maamaks ei muutu

Volikogu otsustas kehtestada Tartus 2021. aastal maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Põllumajanduslikult haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2 protsenti.

Aastatel 2002-2018 oli maamaks Tartu linnas üks protsent, 2019. aastal 2 protsenti ja 2020. aastal 2,5 protsenti. Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti.

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud maamaksust tulu 1,94 miljonit eurot.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanik tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 tuhande ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht.

Tartus kehtib ka 200 ruutmeetri ulatuses täiendav maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kuid samuti ainult selle maa osas, kus asuvas hoones on isiku elukoht, ja juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamisel

Volikogu kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava projekti aastateks 2022-2040.

Kavas on seatud eesmärgiks amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike järk-järguline rekonstrueerimine, lahkvoolse kanalisatsiooni rajamine haldusreformieelse Tartu linna piirkonnas ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine eekõige endise Tähtvere valla aladel, kus see praegu puudub.

Kava kirjeldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud kulutusi, arvestades seejuures veeteenuse hinna jätkusuutlikkust ja vastuvõetavust tarbijatele, ning esitab realistliku investeeringute plaani.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik väljapanek on 15. detsembrist 2021 kuni 12. jaanuarini 2022 Tartu kodulehel.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 09.12.2021