Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Valdkondlikud arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Valdkondlikud arengukavad

Õhukvaliteedi parandamise kava

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas" koostati, kuna selle saasteaine kontsentratsioon õhus ületab kehtestatud sihtväärtust 1ng/m3. Benso(a)püreeni puhul on tegemist kantserogeense ühendiga, mis võib mõjutada eelkõige hingamiselundkonda.
Õhukvaliteedi parandamise kava koostamise eesmärk oli analüüsida põhjuseid, miks saasteaine sisaldus ei vasta normidele ning kokku leppida tegevused saaste ohjamiseks.

Vaata lähemalt

Kultuuristrateegia 2030

Tänases Tartus ja selle kultuuristrateegias mõistetakse kultuuri kui olemise viisi, mis hõlmab endas tartlaste toimimist nii traditsioonilistes kultuurivaldkondades nagu rahvakultuur või kaunid kunstid kui ka spordis ja noorsootöös. Kultuuri siirded viivad linnaruumi, ettevõtlusse, haridusse ja kõigisse teistesse linnaelu valdkondadesse.

Kultuuristrateegia kirjeldab Tartu kujunemist tänaseks kultuurikeskuseks ning väljakutseid tulevikuks. Aastal 2030 soovivad strateegia koostamises osalenud näha Tartut avatud, julge ja sõbraliku kultuurilinnana. Strateegiat läbivad kolm olulist märksõna: põlvkonnad, kogukonnad, keskkonnad.

Loe lähemalt

Haridusvaldkonna arengukavad

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana: kooli ja teadmuslinn, nutikas ettevõtluslinn, inspireeriva elukeskkonnaga linn, hooliv linna ja loov linn.

Haridusvaldkonna arengukavadest lähemalt

Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava

Tartu linn liitus 2014. aastal Euroopa Liidu Linnapeade paktiga, milles kutsutakse üles vähendama CO2 heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20 protsenti.

Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskavas aastateks 2015–2020 kirjeldatakse planeeritavaid energiavaldkonnaga seotud tegevusi Tartu linnas ning nende oodatavat mõju energia tarbimisele ning sellest tulenevale CO2 emissioonile.

Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015–2020.

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2016–2030  põhieesmärgiks on tehniliste, majanduslike ja organisatoorsete lahenduste andmine reoveepuhastuse efektiivistamisele ja lahkvoolse sademevee ärajuhtimisele. Samuti seatakse eesmärgiks tagada kaasaegne veekäitluse süsteem ja tõsta selle töökindlust, et kindlustada ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine tänapäevasel tasemel ning võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Olulisel kohal on Meltsiveski veehaarde riskide maandamise tagamine ja reoveepuhastuse edasiarendamine Tartu reoveepuhastis.

 Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2016–2030. 

Välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil.  Tegevuskavaga soovitakse vähendada müraga seotud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju elanikerohketes piirkondades. Tegevuskava eesmärgiks on kaitsta ka linnas asuvaid vaikseid alasid, nii tuleks linnaruumi planeerimisel tagada, et müratase puhke- ja virgestusmaadel jääksid piisavalt madalateks ka tulevikus.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

 

Tartu linna jäätmekava

Tartu linna jäätmekavas 2020–2023 on seatud põhieesmärkideks jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmeringluse ja taaskasutuse edendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine.

Jäätmekavas tuuakse välja perioodi põhieesmärgid: jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmeringluse ja taaskasutuse edendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet.

Tartu linna jäätmekava 2020–2023

Tartu linna transpordi arengukava

Tartu linna transpordi arengukava 2012–2020 koostamine algatati Euroopa Regionaalarengu Fondi Läänemere programmi poolt osaliselt finantseeritava projekti „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport - Baltic Biogas Bus" raames. Tartu linn ühines nimetatud projektiga 2009. aastal.

Transpordi arengukava hakkas Tartu tegema selleks,  et  optimeerida  liiklusvooge  ning  mõjutada transpordiliigi  valikut  säästvate transpordiliikide  kasuks,  tagades  seejuures  linna  elanike  liiklemisvajadused,  majandusearengu,  keskkonnaseisundi  paranemise  ja  liiklusohutuse  kasvu.

Arengukava uuendati 2015. aastal. Arengukava on täiendatud muuhulgas tegevustega, mis puudutavad ühistranspordi arendamist, parkimiskorralduse muudatusi ning jalgratturite ja jalakäijate liikumistingimuste parandamist, lisatud on mitmed perspektiivsed jalgratta- ja jalgteede objektid ning jalgrattaliiklust teenindava muu taristu rajamise plaanid.

 Tartu linna transpordi arengukava 2012–2020

Tartu liiklusohutusprogramm

Tartu liiklusohutusprogramm 2017-2025 määrab ära Tartu liikluse ohutumaks muutmise eesmärgid, põhimõtted ja suunad.

Tartu liiklusohutusprogramm aastateks 2017-2025

Viimati muudetud 07.12.2020