Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

TOETUSTE INFO

E-VORMID

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Avaliku ürituse registreerimise teade

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kaebus trahviteate peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kiri

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Konverentsitoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Liikluskeelu alase loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Maamaksu vabastus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Matusetoetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Raieloa avaldus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

 


Sooja toidu kojutoomine eakatele

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus hooajalise müügikoha paigaldamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus müügikoha hooajalisele laiendusele kooskõlastuse saamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu Hansalaat 2019 kauplejate registreerimine

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Teabenõue

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tootmisettevõtete digitaliseerimise toetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tänava sulgemise loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Vaie viivistasu otsuse peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


ERAHUVIKOOL

ERAHUVIKOOLID 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019


KULTUUR

Huvitegevuse korraldamise toetus kultuuriühingutele 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärgiks on rahvakultuurialase huvitegevuse korraldamine huviringi(de)s.
Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.
Huviring on ühingus tegutsev harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja  -koht.
Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.
Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt: 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 pillimängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri trupis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.
Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.
Pearaha antakse ühingule iga 7-26- ning üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ning kes on ise või kelle seaduslik esindaja on vastava huviringi märkinud eelistusena kultuuri valdkonnas.
Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta, mis on osavõtja ja/või korraldajana osalenud aktiivselt oma valdkonna suurüritustel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning mille juhendajatest vähemal 50 protsendil on erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud vastavate valdkondlike koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.
NB Kui ühingus tegutseb mitu huviringi, siis tuleb vormistada iga huviringi kohta eraldi taotlus.

Taotluses esitada:
1)  järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:
- tulud vastavalt planeeritavatele tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide erinevatest programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolid) jm. Linna toetuse märkimisel arvesta, et toetuse määr 7-26-aastase osaleja kohta on €100 ja 60+ osaleja kohta €50. 
- kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamisega seotud kulud (rent, kommunaalmaksud), huviringi projektidega seotud kulud (näiteks etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).
2) Taotluse sisulises osas esitada järgmise kalendriaasta sisuline tegevusplaan (näiteks kavandatav repertuaar, koolitused jms) ning planeeritavad avalikud üritused (esinemised, osalemised konkurssidel-festivalidel, salvestusprojektid jms). Lühiülevaade huviringi viimase kahe aasta tegevusest ja saavutustest.
Taotluse juurde esitada järgmised dokumendid:
1) tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument;
2) huviringi juhendajate erialast haridust tõendavad dokumendid.  


MEELDETULETUS:
Hiljemalt 01. oktoobriks peab ühing esitama harrastajate nimekirjad vastavate huviringide taotluste juurde.
Toetuse saamiseks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust  vastavas ühingu huviringis. Samuti tuleb rahvakultuuri valdkonna siseselt ära märkida üks eelistatud huviring.
Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 01. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja eelistatud huviringi valik puudub, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast. 

VAATA LISAKS:
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrus nr 38 „Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord”
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017034?leiaKehtiv 


Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

 • Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 5000 eurot aastas ühe taotleja kohta.
 • Samal ajal antakse kolmeaastast kultuuritegevuse toetust kuni viiele juriidilisele isikule.
 • Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=J4l2FW14lTI
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv


Kultuuri arengutoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule.

 Kultuuri arengutoetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on kultuurivaldkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

 Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

 • Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.
 • Kultuuri arengutoetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks, ekspertide palkamiseks või inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks.
 • Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

Kultuuriinvesteeringu taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=8p9Dxk5TklE
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

 

 


Kultuuri mobiilsusprojekt

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

Kultuuri mobiilsusprojekti toetus on toetus kultuurivaldkonna mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel (lähetus).

Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kultuuri mobiilsusprojekti toetuse suurus ühe füüsilise isiku kohta on:
 1) 100 eurot, kui lähetusse minnakse Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
 2) 200 eurot, kui lähetusse minnakse teistesse Euroopa riikidesse ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osasse (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast);
 3) 300 eurot, kui lähetusse minnakse muudesse riikidesse.

 Toetus antakse ühele taotlejale ühele üritusele minekuks kuni 10 osavõtja kohta.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=fvuSyxOWvbY
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

 


Kultuuri suurprojekti toetuse taotlus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

 • Kultuuri väikeprojekti toetuse ülemmäär on 5000 eurot, kultuuri suurprojekti toetusel ülemmäära ei ole, alammäär on 5001 eurot.
 • Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused), varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.
 • Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=8AyKgX98GSQ
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

Kultuuriprojektide meetmes on võimalik prioriteedile vastavuse eest saada 5 lisapunkti. Hindamiskomisjoni poolt kinnitatud prioriteedid on järgmised: 

•    Projekt  viib kokku erinevaid põlvkondi kõiki osapooli rikastavateks tegevusteks
•    Projekt korraldatakse keskkonnasäästlikkusele tähelepanu pöörates, et vähendada ökoloogilist jalajälge ning propageerida rohelist mõtteviisi ja taaskasutust
•    Projekt kaasab teistest rahvustest ja/või riikidest korraldajaid


Kultuuri väikeprojekti toetuse taotlus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

 • Kultuuri väikeprojekti toetuse ülemmäär on 5000 eurot, kultuuri suurprojekti toetusel ülemmäära ei ole, alammäär on 5001 eurot.
 • Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused), varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.
 • Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=8AyKgX98GSQ
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

Kultuuriprojektide meetmes on võimalik prioriteedile vastavuse eest saada 5 lisapunkti. Hindamiskomisjoni poolt kinnitatud prioriteedid on järgmised: 

•    Projekt  viib kokku erinevaid põlvkondi kõiki osapooli rikastavateks tegevusteks
•    Projekt korraldatakse keskkonnasäästlikkusele tähelepanu pöörates, et vähendada ökoloogilist jalajälge ning propageerida rohelist mõtteviisi ja taaskasutust
•    Projekt kaasab teistest rahvustest ja/või riikidest korraldajaid


Kultuuriinvesteeringu toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Kultuuriinvesteeringu toetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks.

 Kultuuriinvesteeringu toetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.

 Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

 • Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.
 • Kultuuriinvesteeringu toetust võib kasutada taotlejale kuuluval või üürilepingu alusel kasutataval (üürileping peab kehtima veel vähemalt kolm aastat) kinnisasjal ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks, mida kasutatakse enamuse aastast Tartu linnas ja mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.
 • Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa kasutada taotleja eksponaadi soetamiseks ja rekonstrueerimiseks või muu sarnase eseme (näiteks dekoratsioon) soetamiseks või rekonstrueerimiseks.
 • Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

Kultuuriinvesteeringu taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole olnud võimalik.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=CSUDNlNslU4
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

 


Kultuuriprogrammi toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019

Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

 • Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.

Vaata lisaks:

Meetme tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=wW9McNPNuF8
Taotluskeskkonna tutvustus infopäeval 13.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=NKQIgP98P54 
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused": https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013?leiaKehtiv

 


KULTUURKAPITAL

Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Stipendiumi taotlemise ankeet

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


NOORSOOTÖÖ

2019. aasta huvihariduse stipendium

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusega nr 69 "Huvihariduse stipendium 2019“ ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com.

Huvihariduse stipendiumi (stipendium) andmise eesmärk on anda loodus-, tehnika- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas tegutsevale ringijuhendajale või huvikooli õpetajale (ringijuhendaja) võimalus enesetäiendamiseks, et kaasajastada LTT valdkonna huviringis kasutatavaid metoodikaid ja lähenemisviise. LTT valdkonna huviring on käesoleva määruse mõistes üldhariduskooli või muu huvitegevuse pakkuja huviring või huvikooli aine- või õppekava.

Stipendiumi võib taotleda füüsiline isik, kes töötab Tartu linnas tegutsevas huvitegevuse ühingus, huvikoolis, üldhariduskoolis või muu huvitegevust või huviharidust pakkuva juriidilise isiku juures. Taotlejal peab olema vähemalt ühe õppeaasta pikkune kogemus LTT valdkonna ringijuhendajana.

Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on 2000 eurot. Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevuseks.

Taotlusele tuleb lisada LTT pädevust ning valdkonnas juhendamise tulemuslikkust tõendavad veebilingid või dokumentide koopiad.

Stipendiumi kasutamise kohta tuleb esitada veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a aruanne, mis peab sisaldama:

 1. Läbitud enesetäiendamise ning saadud teadmiste ja kogemuste ülevaade (läbitud enesetäiendamise kohta tuleb lisada tunnistus, diplom või muu tõend).
 2. Läbi viidud LTT valdkonna huviringi kirjeldus ja tegevuskava, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus.
 3. Hinnang stipendiumi kasutamise õnnestumisele ja mõjule ning juhendatava huviringi jätkusuutlikkusele.
   


2019. aasta õppereisi toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2019

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusega nr 68 "2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com.

Õppereisi toetuse suurus ühe taotluse kohta sõltub lähetusse minejate või vastu võetavate välisekspertide arvust. Toetuse suurus on 575 eurot ühe osaleja kohta, kui lähetuse sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust kuni 1999 km kaugusel, ja 760 eurot ühe osaleja kohta, kui reisi sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust üle 2000 km kaugusel. Õppereisi toetust antakse ühe taotluse puhul kuni viie isiku kohta.


Lähetus peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Lähetuse sihtkoht on välisriigis.
 2. Lähetuse kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval).
 3. Lähetuses osaleja on õpetaja või ringijuht või muu isik, kes korraldab või tagab huviringi läbiviimise.
 4. Välisriigi vastuvõtja on andnud kinnituse, et ta nõustub lähetuses osalejad vastu võtma.

Vastuvõtt peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Toetusega vastu võetava väliseksperdi lähtekoht ja põhiline tegutsemiskoht on välisriigis.
 2. Väliseksperdi külaskäigu kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval).
 3. Välisekspert on andnud kirjaliku kinnituse, et ta nõustub taotluses nimetatud päevadel taotluses nimetatud tegevused läbi viima.
 4. Välisekspert viib läbi huviringide juhendajatele või õpetajatele suunatud tegevusi (näidistund hilisema analüüsiga, metoodikakoolitus, õpituba vms).


Õppereisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust, või isikule, kes on saanud Tartu Linnavalitsuselt huvitegevuse stipendiumi (välja arvatud juhul, kui stipendiumi taotlemise tegevuskavas lähetust nimetatud ei ole).
 

 • Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1 kuu enne õppereisi toimumist ja mitte hiljem kui 1. detsembril 2019. a. Vahendite lõppemisel lõpetatakse taotluste vastuvõtmine varem.
 • Toetuse taotluses nimetatud arendusreis peab toimuma pärast toetuse saamise otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2020. a.
 • Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu möödumisel õppereisi lõppemisest veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused.


Noorsootöö projekti- ja programmitoetus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1. septembriks. Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema programmi olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortele suunatud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine.

Noorsootöö projekti raames

 • toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist,
 • ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, aineolümpiaad ja muu sarnane.

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus.

Noorsootöö programmi raames

 • toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist,
 • ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi.


VAATA LISAKS: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" (muudetud 27.05.2019), veebipäevik projektidprogrammid.blogspot.com.ee/.


Noorsootöö projektitoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2019


Aastaringselt saab toetust taotleda kahele projektiliigile.

 

 1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
 2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 


Noorte huvitegevuse ühingu toetuse taotlus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis korraldab huvitegevust ühingu huviringis vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 
 

Toetuse taotlemisel tuleb lisaks esitada:
 

1. septembriks

 • Huviringi(de) tegevuse kirjeldus või õppekava.
 • Huviringi(de) juhendaja(te) erialast haridust tõendavad dokumendid.


1. oktoobriks 

 • Huviringi(de) harrastajate veebinimekirja(d). 


1. novembriks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastavas veebinimekirjas ning vajadusel märkima noorsootöö valdkonnas eelistatud huviringi.
 

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrus nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" (muudetud 28.06.2018)


SPORT

Eraõiguslike spordiklubide tegevustoetus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Taotlust saab esitada ainult juriidiline isik.

Toetust on võimalik taotleda Tartu linna haldusterritooriumil toimuvaks sporditegevuseks spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud 7-19 aastase lapse ja noore kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud  Tartu linn ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või on selle maksmisest vabastatud. Toetust saab taotleda spordialadele, mis on Eesti olümpiakomitee liikmed läbi spordialaliitude ja- föderatsioonide ning  millega tegeletakse aktiivselt Tartu linnas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.  Veebipõhised nimekirjad esitab klubi 1.oktoobriks 2019. Lapsevanemate kinnitamine lõppeb 1.novembril 2019.

Kuna linn toetab ühes spordiringis osalemist, on vajalik märkida ära eelistused vastavali 1, 2, 3 jne.  
Vaata lisaks:    
Volikogu määrus toetuse taotlemise kord muutmine koos terviktekstiga :                                                                                                                                                                            
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018046

 


Esindusvõistkonna toetus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

(1) Toetust antakse kuni neljale paremale Tartu linnas tegutseva spordiklubi sportmänguvõistkonnale, arvestades toetuse andmise aastale eelneval kalendriaastal lõppenud hooaja sportlikke tulemusi.

(2) Esindusvõistkonna toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% võistkonna aastaeelarvest.

Täpsem info:

https://www.riigiteataja.ee/akt/420062019023

 

 

 


Spordi mobiilsusprojekti toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089
 

 


Spordiprojekt - Tartu linna meistrivõistluste toetus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Spordiprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus (sealhulgas Tartu linna meistrivõistlused) või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus).

Toetatavad tegevused:

(1) Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse alates C või U14 vanuseklassist kuni täiskasvanute vanuseklassini spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või -föderatsioon, ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.

(2) Spordiprojekti raames ei toetata Tartu linna meistrivõistlusi, millel osaleb vaid üks klubi.

(3) Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Täpsem info:

http://www.riigiteataja.ee/akt/420062019023

 


Spordiprojekti aastaringne toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Info: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Spordiprojektide toetus 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Spordiprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus (sealhulgas Tartu linna meistrivõistlused) või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus).

Toetatavad tegevused:

(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja või tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist. Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse alates C või U14 vanuseklassist kuni täiskasvanute vanuseklassini spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või -föderatsioon, ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.

(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, sündmust, mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja/või turundamisele, samuti Tartu linna meistrivõistlusi, millel osaleb vaid üks klubi.

(3) Spordi suurprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% ulatuses projekti kogumaksumusest.

(4) Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Täpsem info:

http://www.riigiteataja.ee/akt/420062019023

 


Tartu koolidevahelised karikavõistlused 2020

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise kasvatuse Liit ja Eesti Koolispordiliit

http://www.riigiteataja.ee/akt/420062019023

 


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Piksel