Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
23°
Для слабовидящих
23°

Новости

Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

15 июля / Tartu Linnavalitsus algatas Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

 Algatamise eesmärk on kaaluda võimalusi alale üldplaneeringukohase ehitusõiguse määramiseks ja liikluskorralduse lahendamiseks.

Hoonestamata ala suurusega 23 ha asub Ränilinna linnaosas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tartu-Valga raudtee vahelisel alal.

Alale kavandatakse vastavalt Tartu linna üldplaneeringule kaubandus-, teenindus- ja büroohoone, korterelamu, kultuuri- ja spordiasutuse, koolieelsete lasteasutuste, haljasala ning linnaväljaku- ja tänava maa-ala juhtfunktsiooniga krundid.
Piirkonna arendamiseks on vajalik rajada toimiv teedevõrk, tagada ligipääsu võimaldavate tänavate ja ristmike läbilaskevõime piisavus. Välja tuleb ehitada Laseri ja Raudtee tänavad nende ristumiseni, Jõhvi-Tartu-Valga mnt ja Aardla tn ringristmik, mahasõidud Ringteelt ning kogujateed.

Tartu linna ja kinnistu omanike vahel on enne detailplaneeringu algatamist sõlmitud kokkulepe planeeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud rajatiste väljaehitamiseks ning tänava maa-ala, koolieelsete lasteasutuste maa-ala, linnaväljaku maa-ala ja haljasala maa-ala linnale tasuta üleandmiseks.

Keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu tulemuse kohaselt ei ole KSH algatamine vajalik, kuna olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ega inimese tervisele ja heaolule ei ole ette näha. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimismenetluse käigus.

Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019070900734

Последнее изменение 15.07.2019