Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Tähtvere

Tähtvere liitumine
Tähtvere Elu

Korduma kippuvad küsimused seoses Tähtvere valla liitumisega Tartu linnaga

Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määrusega otsustati Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga. Liitumine jõustus pärast Tartu Linnavolikogu valmistulemuste väljakuulutamist 1.11.2017.

Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga tähendas, et valla liitumisel Tartu linnaga säilis Tartu linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kuid liituv Tähtvere vald omavalitsusüksusena lõppes.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena on Tartu linn Tähtvere valla õigusjärglane.

Kuna äsja tartlasteks saanud endised Tähtvere valla elanikud on mitmete küsimustega pöördunud Tartu linnavalitsuse poole, siis avame linna kodulehel korduma kippuvate küsimuste rubriigi, mis pidevalt täieneb. Kõik küsimused on oodatud linna infokeskuse meiliaadressile infokeskus@raad.tartu.ee või telefonile 7361 101 või heakorratelefonile 1789.

 

Ilmatsalu - Kärevere linnutee. Foto: SA Tartumaa Turism fotopank
Ilmatsalu - Kärevere linnutee. Foto: SA Tartumaa Turism fotopank

Kuhu ja kelle poole peab nüüd inimene oma murega pöörduma (erinevad valdkonnad)?

Tartu Linnavalitsuses on erinevad valdkonnad ära jaotatud linnavalitsuse osakondade vahel. Pöörduda tuleb konkreetset valdkonda korraldava osakonna poole. Täpsema info linnavalitsuse osakondade kohta leiab siitsamast linna veebilehelt www.tartu.ee. Siit leiab ülevaate nii osakondade täpsematest ülesannetest kui ka kontaktidest. Informatsiooni saab ka helistades infokeskuse numbrile 736 1101 või kirjutades meiliaadressidele infokeskus@raad.tartu.ee, lv@raad.tartu.ee.

Kas kohapeale jääb mingi "staap" ka alles?

2017. aasta lõpuni töötab osa vallavalitsuse teenistujatest edasi oma senises asukohas. Alates uuest aastast sulgeb vallavalitsuse hoone oma uksed, kuid avab need õige pea uuesti, et pakkuda senisega võrreldes hoopiski teistsuguseid teenuseid. Seniste läbirääkimiste käigus on arutelu all olnud näiteks võimalus, et vallavalitsuse maja hakatakse kasutama noorte huvitegevuse tarbeks. Lõplikke otsuseid selles osas aga veel ei ole. Kuna vallavalitsuse hallatavad asutused jätkavad senises asukohas oma tegevust, on nende baasil edaspidi võimalik kohapeal pakkuda ka selliseid teenuseid, milleks ei ole mõistlik eraldi linna sõitma hakata. Konkreetsetest võimalustest antakse teada hiljemalt selle aasta lõpus.

Kui suur on endise Tähtvere valla territooriumil maamaks ja maksuvabastus? UUS!

Maamaksu hinnatsoonid jäävad samaks. Muutub ainult maksumäär ja pensioni saaja või represseeritu või osalise või puuduva töövõimega isiku maksusoodustus. Samuti rakendatakse maamaksuseadusest tulenevalt koduomaniku maksuvabastust. Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 4 kehtestati 2018. aastal Tartu linna haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 1% maa maksustamishinnast aastas. See tähendab, et endise valla territooriumil väheneb maksumäär ning maamaks on 2,5 korda väiksem. Tartu Linnavolikogu 21.12.2017. a määrusega nr 5 kehtestati uus maamaksust vabastamise kord, mis näeb ette pensioni saaja, represseeritu või osalise või puuduva töövõimega isiku maksimaalse vabastusena tema kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 25 euro ulatuses. Siiani oli Tähtvere vallas selle soodustuse suurus kuni 13 eurot. Need isikud, kes juba varem on Tähtvere vallale maksuvabastuse saamiseks avalduse esitanud, ei pea seda nüüd uuesti tegema, sest neid soodustusi rakendatakse neile ka edaspidi.

Kuidas on korraldatud lumetõrje Tähtvere piirkonnas?

Tartu linna Tähtvere hajaasustusala piirkonnas teeb teedel talihooldustöid Nivoo OÜ (kontaktisik Silver Tiirmaa, tel 5398 6395) ja Märja, Haage ja Ilmatsalu tiheasustuste piirkonnas teeb kergliiklusteedel talihooldustöid Vlako Hooldus OÜ (kontaktisik Vladimir Kondratjev, tel 506 3277).

Kui küsimusele ei saa vastust või  probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palutakse pöörduda linnapuhastuse peaspetsialisti Madis Tammeoru poole (tel 736 1267 või 503 7215) või anda teada Tartu linna infotelefonil 1789.

Nagu varasematel aastatel korraldas Tähtvere Vallavalitsus, teeb nüüdsest ka Tartu Linnavalitsus Tähtvere hajaasustusala piirkonnas talvel vastavalt võimalustele erateedel lumetõrjetöid. 

Kõigil maa- ja majaomanikel palutakse arvestada sellega, et linn ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust neil erateedel, kus on teele paigaldatud sissesõitu keelav märk või takistus. Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta palutakse erateede omanikel tähistada teeservad, mahasõidud, truubid ja ülesõidukohad tokkidega, mille otsad on värvitud kaugemale nähtava värviga või mille otstesse on paigaldatud helkurpaelad.

Kas vallas toiminud kooli- ja lasteaialaste bussiringid jäävad alles?

Vallas toiminud kooli- ja lasteaiabussiringid jäävad alles. Sellega seoses viiakse seni vallavalitsuse koosseisus olnud bussijuhtide töökohad kooli koosseisu ja koolile antakse üle ka bussid. Vähemalt käesoleva õppeaasta lõpuni soovib linnavalitsus jätkata ka põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste kooli ja tagasi koju tasuta sõidutamise eest ASile GoBus dotatsiooni maksmist. Kuna senikehtinud leping lõppes 30.09.2017, on linnavalitsus juba asunud läbirääkimistesse teenuse jätkumiseks. Tahe selleks on olemas nii vedaja kui linna poolel. Linnavalitsuse edasised sammud sõltuvad muuhulgas ka sellest, milline saab olema tulevane Tartu linna ühistranspordi liinivõrk.

Kas nüüd sõidavad punased linnaliinibussid ka valla asumiteni?

Tartu linna ühistranspordi liinivõrgu analüüs on töös ja ühistranspordi tulevase arengustsenaariumi määratlemine saab olema uue linnavolikogu üheks esimeseks väga oluliseks arutelu objektiks. Samas tuleb arvestada ka sellega, et käimas on riigihange uue vedaja leidmiseks ja uus vedaja alustab oma tööd 1. juulil 2019. Seniks peame olemasoleva hankelepingu muutmisel arvestama ka kehtiva riigihangete seaduse võimalustega.

Kas Tähtvere pensionärid saavad nüüd Tartu linnaliinidel tasuta sõita?

Kõik seni vaid Tartu linna elanikele kehtinud sõidusoodustused laienevad nüüd ka senistele Tähtvere valla elanikele. Tartu linna elektroonilises piletisüsteemis on Tähtvere elanike elukohaandmed uuendatud ja sõidusoodustusi on võimalik kasutama hakata. Pensionärid saavad bussikaardid raekoja esimesel korrusel asuvast linna infokeskusest. Täpsema info sõidusoodustuste kohta leiab veebiaadressilt http://www.tartu.ee/et/bussiliiklus#hinnad-ja-soodustused

Kas lasteaia kohatasu jääb samaks ja kui kauaks?

Linnavalitsus soovib lasteaia kohatasu jätta samaks vähemalt käesoleva õppeaasta lõpuni. Edaspidi hakatakse kohatasu järk-järgult ühtlustama linnas kehtinud kohatasuga. Kui pika perioodi jooksul see võiks toimuda, seda veel arutatakse.

Kas Tähtvere lapsele on Tartus lasteaiakoht kindlustatud?

Lasteaiakoha sooviavalduste registreerimine ja lasteaiakohtade komplekteerimine hakkab ka Tähtvere lastele toimuma e-keskkonnas ARNO, analoogselt praegu linnas elavatele lastele kohtade pakkumisega. Lasteaiakoha saamine  konkreetses linna lasteaias sõltub selles lasteaias olemasolevatest või õppeaasta lõppedes vabanevatest kohtadest, samuti sellest,  kui palju lapsi soovib konkreetsesse lasteaeda kohta saada. Täpsemalt saab infot (sh täitmisel olevatest vabadest kohtadest erinevates lasteaedades) e-keskkonnast ARNO (http://www.tartu.ee/et/koolieelsed-lasteasutused-tutvustus) või haridusosakonna registrite peaspetsialistilt Riina Voorelt (tel 7361 449 või 5340 9712, e-post: riina.voore@raad.tartu.ee),

Kas nüüd lõpuks tuleb kergliiklustee Ilmatsalust linnani?

Linnavalitsus peab kergliiklustee linna piirini väljaehitamist oluliseks. Peame aga arvestama asjaoluga, et kergliiklustee linna piirini väljaehitamine eeldab konkreetseid kokkuleppeid Maanteeametiga, kuna linna ja Ilmatsalu vaheline tee kuulub riigile. Oleme aga valmis sellekohaseid läbirääkimisi kohe alustama.

Kuidas jagunevad edaspidi sotsiaalpiirkonnakeskused?

Endiseid Tähtvere valla elanikke teenindab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskus, mis asub  Vaksali 14. Piirkonnakeskuses nõustavad hoolekande, sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistid ka selles osas, kuhu ja kelle poole muudes sotsiaalvaldkonna küsimustes pöörduda (nt täisealiste eestkoste spetsialistide tööruumid asuvad aadressil Anne 44 jms).

Kas Tähtvere Vallavolikogu ja Vallavalitsuse vastuvõetud õigusaktid kehtivad?

Tegemist on nüansirohke küsimusega. Väga lihtsustatult saab aga hetkel öelda järgmist:

  • kõik Tartu linna õigusaktid kehtivad edasi;
  • Tähtvere valla õigusaktid kehtivad mahus, mille osas ei ole võimalik automaatselt rakendada Tartu linna vastavaid õigusakte ja kuniks need ei ole kehtetuks muutunud või neid ei ole kehtetuks tunnistatud.

Tähtvere valla üldaktide osas on vajalikke muudatusi linnavalitsuses juba analüüsitud ja linnavolikogule esitatakse lähiajal esimesed ettepanekud nii Tähtvere valla õigusaktide kehtetuks tunnistamiseks kui ka liitumisega seoses linna õigusaktide muutmiseks.

Последнее изменение 11.01.2018

Tähtvere kuukiri

Tähtvere Elu

Tähtvere Elu on kord kuus ilmuv ajaleht, mis kajastab Tähtvere hajaasustuse piirkonna ja Tartu linna uudiseid ning vahendab elanikele olulist infot.

8-leheküljeline väljaanne jõuab tasuta endise Tähtvere valla elanike postkastidesse 10.-15. kuupäeva vahel. Juulis lehte ei ilmu. Tähtvere Elu trükiarv on 1250.

Lehe väljaandja on Tartu Linnavalitsus, toimetaja Lembit Kaarna (OÜ Aiasõber).

2020

2019

2018

Последнее изменение 28.09.2020