Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Rahastamise alused
Kultuurivaldkonna toetused
Spordi toetused
Noorsootöö toetused
Erahuvikoolid
Muud toetusvõimalused

Projekti- ja tegevustoetuste rahastamise alused

Kord aastas võtab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond vastu taotlusi
kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele ja ühingutele toetuse eraldamiseks linna järgmise aasta eelarvest.

Konkreetsele projektile või ühingule toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul
pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt, toetuse suuruse määramisel on aluseks
linnavalitsuse poolt kehtestatud toetuse arvutamise juhend.

Noorsooprojektidest on eelistatud noorte informeerimise ning
teavitamisega seotud ettevõtmised ning noorte turvalisusega seotud projektid.
Toetust saab taotleda ka noorteühenduste omaalgatuslikele ettevõtmistele,
võimalikult rohkearvulise osavõtuga üritustele, mitte-eestlasi kaasavatele programmidele ja
tehnilise kallakuga harrastustegevustele.
Oodatud on ka taotlused avatud noortekeskuste tegevuse ning projektlaagrite korraldamise rahastamiseks.

Sporditeenistuse eelarvest on võimalik taotleda toetust spordiüritustele.
Lisaks võetakse vastu tegevustoetuse taotlusi noortespordiga tegelevatelt klubidelt.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2017

Kultuurivaldkonna projekti- ja tegevustoetused

Huvitegevus

Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

Taotluses tuleb esitada järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:

 • tulud vastavalt planeeritud tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolide toetused) jm,

 • kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamise kulud (rent, kommunaal- ja halduskulud), huviringi projektidega seotud kulud (nt etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).

Taotluse sisulises osas tuleb esitada järgmise kalendriaasta tegevusplaan ning planeeritud projektid (esinemised, osalemised konkurssidel ja festivalidel, salvestusprojektid jms).

Taotluse lisana tuleb esitada:

 1. tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument,

 2. juriidilise staatuseta ühenduse puhul tegutsemise aluseks olev leping,
 3. huviringi juhendajate eriharidust tõendavad dokumendid. NB! Kui ühingu juhendaja(d) ei ole vahetunud ja eriharidust tõendavate dokumentide koopiad on osakonnale varasematel aastatel esitatud, siis pole vaja dokumente uuesti esitada.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2017. aastal

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuuriprojektid

Kultuuriprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.08 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus või tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Elektroonilises vormis taotlus tuleb esitada veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. augustiks. Toetust antakse järgmise kalendriaasta kultuuriprojektide teostamiseks.

Kultuuriprojektide toetused saajad 2017. aastal

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Muuseumitöötaja stipendium

Tartu muuseumitöötaja stipendium

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.02(k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi:

 • erialasel enesetäiendamisel,

 • akadeemilise, tehnilise ja kutsepädevuse arendamisel,

 • kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel,

 • rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:

 1. õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks,

 2. tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

 Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Tüüpvormid:

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi taotlusvorm
Tartu muuseumitöötaja stipendiumi aruandevorm

Viimati muudetud 10.02.2017

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Nimekirjad tuleb üles panna 1. oktoobriks.

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Spordiklubidele ja -koolidele, kus toimuvad võimlemistreeningud, antakse ala spetsiifilisusest lähtudes erandina toetust ka nimekirja kantud 5–6-aastaste laste kohta.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Vaata lisaks: õigusaktid

Andeka noorsportlase toetus

Andeka noorsportlase toetust (kullafond) saab spordiklubi taotleda ühekordse toetusena 14–23-aastasele sportlasele, kes:

 • on Eesti omavanuste koondise liige;

 • on osalenud või osaleb koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel;
 • kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas.

Taotluste keskkond avatakse ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist: www.tartu.ee/kotoetused.  

Taotlusi hindab komisjon eelmise aasta sportlike tulemuste põhjal ja teeb toetuse saajate ja suuruse kohta ettepaneku kultuuriosakonna  juhatajale.

Vaata lisaks: õigusaktid

Spordiprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse.

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

 • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

 • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

 • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

 • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu linna olümpialootuse stipendium

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Tartu linna olümpialootuse stipendium on mõeldud Tartu linna tippsportlastele, kes on olümpiamängude kandidaadid või kel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele. Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parandamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks. Stipendiumit võib kasutada osalustasude, transpordi- ja majutuskulude, treeningpaikade rendi- või üürikulude maksmiseks ning sporditegevusega kaasnevate teenuste tellimiseks ja asjade ostmiseks.

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond kuulutab stipendiumi andmiseks välja avaliku konkursi Tartu linna veebilehel hiljemalt kolme kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on:

 • vähemalt 23-aastane,

 • kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt aasta enne taotluse esitamist,
 • Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige.

Taotlusi hindab stipendiumikomisjon, kes teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku kinnitada stipendiumisaajad ja stipendiumi suurus iga saaja kohta. Kultuuriosakonna juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi kasutamise lepingu.

2016. aastal said Tartu linna olümpialootuse stipendiumi Liina Luik, Jaak-Heinrich Jagor, Julia Beljajeva, Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Raul Must, Lily Luik, Juhan Mettis, Kati Tolmoff, Karel Tammjärv, Peeter Kümmel, Leila Luik, Tiidrek Nurme, Kaspar Sula ja Kaarel Alupere.

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2017

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Huvitegevuse toetus

Huvitegevus on juhendatud tegevus õppimisest (kõigil hariduse tasemetel) ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskuseid valitud huvialal. Huviring on harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht.

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2017. aastal toetatakse huvitegevust 174 629 euroga. Toetust saavad 48 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1529 noorele.

Omaalgatus

Noorte omaalgatusprojekti toetus

Tartu linna noorte omaalgatusprojektide taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel.

Oodatud on 7–26aastaste algatatud, kirja pandud ja läbiviidavad projektid, mille tegevus toimub oktoobri lõpust märtsi lõpuni Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Üks projekt võib saada toetust kuni 200 eurot.

Mõelge, milliseid probleeme enda ümber märkate ja kuidas saaksite neid koos sõpradega lahendada.

Kas soovite aidata kaasa näiteks sellele, et:

 • inimesed väärtustaksid iseennast ja endast erinevaid;
 • kaaslinlased märkaksid oma koduümbrust ja muudaksid selle elamisväärsemaks;
 • õppimises mahajääjad jõuaksid eakaaslaste abiga edasi;
 • vägivallaprobleemid saaksid leevendust;
 • noored tööotsijad leiaksid lihtsamini tööd?

See võib olla ka midagi muud, mis teid ja teie sõpru puudutab ning teie arvates just hetkel lahendust vajab.

Arutlege, millise tegevusega soovite probleemi lahendamisele kaasa aidata. Kas selleks on talgupäeva korraldamine oma linnaosas, kaaslasi toetava tugiisikutesüsteemi loomine koolis, erinevaid põlvkondi siduvate tegevuste korraldamine või midagi muud?

Olge projekti ideede väljamõtlemisel leidlikud!

Eelistatud on noorte omaalgatusprojektid, mis:

 • on seotud lugemise ja ilukirjanduse populariseerimisega;
 • suurendavad inimestevahelist märkamist ja kogukonnatunnet (ehk inimeste omavahelist suhtlemist);
 • aitavad lahendada mõnda olulist probleemi ja omavad laiemat kogukondlikku mõju (ehk mõju ka teiste inimeste elule);
 • muudavad meie elukeskkonda paremaks;
 • on oma tegevuste poolest uuenduslikud;
 • mida korraldatakse noortegruppide või -organisatsioonide koostöös.

Ei toetata:

 • traditsioonilisi üritusi;
 • ainult meelelahutusele keskendunud projekte (nt koolipidu);
 • projekte, mida viivad läbi kuni 26aastased noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid ja teised noortega töötavad taotlejad;
 • projektijuhi töötasu või sisseostetud projektijuhtimise teenusega seotud kulude katmist.

Noorte omaalgatusprojekti toetust saavad taotleda:

 • Noortegrupid. Kui noortegrupp koosneb alla 18aastastest, peab gruppi esindav kontaktisik olema täisealine. Täisealine noortegrupi liige või kontaktisik võtab projekti eest juriidilise vastutuse ning tegutseb grupi ametliku esindajana (nt sõlmib projektirühma nimel lepingu).
 • Organisatsioonid (nt mittetulundusühingud, sihtasutused). Projekti teostav noorte tuumikgrupp võib otsida abi projektitaotluse kirjutamisel, elluviimisel ja lõpparuande koostamisel mõnelt tugiorganisatsioonilt. Tugiorganisatsiooniks võib olla näiteks noorteühing, kolmanda sektori avatud noortekeskus või projektijuhtimise kogemustega mittetulundusühing.

Toetust ei saa taotleda Tartu linnavalitsuse hallatavad asutused.

Toetuse taotlemine.

Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekt tähendab osalemist Eestist väljaspool toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel, tingimusel et esindatakse Tartu linna.

Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet. Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega antakse noorele (7–18aastasele, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastasele) võimalus esindada Tartu linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel.

Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline või füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Toetust saab taotleda ainult Tartu linna elanike registris olevale noorele ja teda saatvale noorsootöötajale/juhendajale.

Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud noore osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ettevõtmisel sellega seotud transpordi-, viisa-, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osalise katmisega. Noorte mobiilsusprojekti raames võib osaliselt katta ka noort saatva noorsootöötaja või muu isiku transpordi-, viisa-, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulusid.

Noorte mobiilsusprojekti raames ei toetata turismireisi, klassiekskursiooni ega muud sarnast väljasõitu.

Kui Tartut esindatakse Eesti piiririikides, on toetuse suurus ühe noore, noorsootöötaja või muu isiku kohta 30 eurot, muudes välisriikides esindamise korral aga 60 eurot.

Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt projekti toimumisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Programmitoetus

Noorsootöö programmitoetus

Noorsootöö programm on Tartu linnas toimuv või Tartu linnaga seotud aastaringne (7–12 kalendrikuu jooksul toimuv) noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvikooli õppekava alusel korraldatav huvitegevus, mida rahastab Tartu linn. Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust.

Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik. Taotlus tuleb esitada toetuse kasutamisele eelneva aasta 15. augustiks.

Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööd, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö programmi raames ei toetata formaalhariduse õppekavas ette nähtud tegevusi ega huvikooli õppekava alusel korraldatavat huvitegevust, mida rahastab Tartu linn.

2016. aastal toetati noorsootöö projekte 21 898 euroga ja programme 26 526 euroga.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.
Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projektitoetus

Noorsootöö projektid on üldmõiste erinevatele noorsootöö (ehk noorte vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt toimuvatele) ettevõtmistele: kohtumised, kampaaniad, töötoad, infopäevad, kontserdid, võistlused, ümarlauad, eri tegevustest koosnevad vaba aja programmid jms.

2016. aastal toetati noorsootöö projekte 21 898 euroga ja programme 26 526 euroga.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee
Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 26.01.2017

Erahuvikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).
Taotluse saab esitada siin: tartu.ee/kotoetused.

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (v.a spordikoolid),
mis pakub huviharidust lastele ja/või noortele. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
Erahuvikooli tegutsemise esimest õppeaastat ei toetata.

Erahuvikoolide saavad pearahapõhist toetust. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7–19-aastase,
balleti valdkonnas 5–6-aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt õppetegevuses ja
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

Taotleja (erahuvikool) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. oktoobriks
esitama alanud õppeaastal huviharidust omandavate õpilaste nimekirja.

Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. novembriks kinnitama
elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult, et omandab huviharidust erahuvikoolis.

Juhul kui nimekirja kantud õpilane omandab huviharidust mitmes erahuvikoolis,
siis peab kinnitaja 1. novembriks märkima ühe erahuvikooli eelistuse.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2017

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate  Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta:

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja
preemiaid juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja
isikute loomingulise tegevuse toetamiseks.
Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september),
samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.
Täpsem info Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa.
Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide,
kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.
Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja
sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.
Täpsem info Eesti Kultuurkapitali kodulehel.

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogule on võimalik igakuiselt esitada väikeprojektide taotlusi
(taotletav summa kuni 6000 eurot) vastavalt valdkonnale kas Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi või Kultuuriministeeriumi kaudu.
Suurprojektide taotlusi  võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober kuni 15. november.
Täpsem info ja valdkondade prioriteedid HMNi kodulehel.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui
filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.
Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.
Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKFi kodulehel.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA teostab tegevusi selle nimel,
et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning
et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning
koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.
Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehel.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020,
mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet,
edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii
Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.
Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti Filmi Insituut.
Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loov Euroopa kodulehel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke,
loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.
Programmide, tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda PMNi kodulehel.


Erineva suunitlusega toetusi jagab ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Samuti on võimalik eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse Instituut, Goethe Instituut) teha koostööd,
et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.

Viimati muudetud 25.01.2017