Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Projektid

Linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond
Raekoja plats 14, 51004 Tartu

Ключевое слова
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 239 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Projekti raames luuakse üle-Euroopaline võrgustik mootorsõiduki tehnika erialasid õpetavatest kutse ning rakenduskõrgkoolidest ning eesrindlikest ettevõtetest, kes on toonud turule uued alternatiivkütustel põhinevad tehnoloogiad, muuhulgas elektrisõidukid, hübriidtehnoloogi ning ...

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused.
  Talu külastuse eesmärgiks on tutvustada lastele põllumajanduslikke tegevusi ja toidusektorit üldisemalt, tutvustada lastele läbi mängulise ...

 • Projekti fookus on edendada koostööpartneritega olemasolevaid kultuurisuhteid, jagada teadmisi parimatest praktikatest ning luua sild uute ideede tekkimiseks tulevikuks. Kultuuriosakonna huvi on eelkõige saada ülevaate partnerriikide süsteemidest huvihariduse toetamise ja arendamise osas, ...

 • 19. sajandi linnakodaniku muuseumis juubelinäituse koostamine Leila Pärtelpojast.
  Projekti eesmärk on tähistada 19. sajandi linnakodaniku muuseumi 30. aastapäeva juubelinäitusega. Näituse fookuses on muuseumi sisekujundaja, teenekas sisearhitekt Leila Pärtelpoeg. Näitus kajastab L. Pärtelpoja ...

 • Tartu Mänguasjamuuseumi mängutuba on tegutsenud al 2004. aastast ning vajab kaasajastamist. Uuendatud multifunktsionaalse mängutoa olemasolu kasvatab muuseumi külastuste arvu ja kaasab enam uusi sihtrühmi n erivajadusega inimesed, töökoosolekuid pidavad ettevõtted jne. Mängutoa uuendamine on ...

 • 01.03.2023 - 31.08.2023 Kirjavahetus

  Kultuuridevaheline õppimine
  Projekti peamine eesmärk on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises õpi- ja töökeskkonnas ning konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima vahetusõpilaseks, välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks ...

 • 01.03.2023 - 31.12.2023 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse välilaagri transpordi ja õppekäikude toetuseks.
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis.

 • Tartu Forseliuse Kool on viimase kolme õppeaasta jooksul teinud olulisi samme selleks, et muuta juhtimissüsteem laiemaks ning kaasata õppimisse tegevõpetajaid. Märgatavad muutused on juba toimunud ning hetkel on Tartu Forseliuse Koolis tegutsemas lisaks juhtkonnale ka koolikorraldustiim, kes ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist. Õppeprogrammid on väga hea viis õppeaasta jooksul omandatud teadmistest ja kogemustest kokkuvõtete tegemiseks
  Projekti eesmärk on läbi ...

 • Tõstetakse teadlikkust põllumajandusest ja taimekasvatusest. Õpitakse väärtustama toitu ja seda ise kasvatama ning töötlema, arendatakse mänguliselt keskonnahoidlikku mõtteviisi
  Õpetada ja propageerida taimekasvatust. Kujundada tervisliku toitumise harjumusi ja õpetada toidu säilitamise ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Seda eriti uussisserändajate puhul, kelle sotsiaalkultuuriline tasust on erinev kohalike elanike omast. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on ...

 • Tartu Forseliuse Kool on viimaste aastatega oluliselt kasvanud ja praeguseks on õpilaste arv juba kasvanud pea 600-ni. Tegutseme ahhaaliku koolina juba viimased 6 aastat ning oleme ehitanud loodusõpetuse tunnid üles võimalikult eluliselt ning õpilaste huvi äratavalt. Soetatavad virtuaalreaalsuse ...

 • 19.01.2023 - 30.06.2023 Huvitavate kohtumiste õhtud 2023

  Raamatukogud on tuntud kohtadena, kust inimesed saavad kvaliteetset infot ja teadmisi. Lisaks teadmiste vahendamisele raamatute ja teiste erinevate väljaannete kaudu, saavad raamatukogud kaasa aidata ka teadmiste ja oskuste levile mitmesuguste oma ala ekspertidega kohtumiste võimaldamise ja ...

 • 16.01.2023 - 26.05.2023 Kohtumised kirjanikega 3

  Eesti kirjanikega kohtumisõhtute korraldamine Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus 2023. aasta 1. poolaastal (sari "Kohtumised kirjanikega"). Autoritega kohtumiste korraldamine aitab kaasa eesti kirjanduse ja autorite tutvustamisele ning lugemishuvi tekitamisele. Huvitaval, aktuaalsel ...

 • 16.01.2023 - 31.05.2023 Tartu Lasteaed Piilupesa laste digiõpe

  Tartu Lasteaed Piilupesa taotleb kokku 17 robootikavahendit. Vahendid on viit eri tüüpi - esineb õues kasutatavaid, programmeerimise aluseid õpetavaid ja konstrueerimisoskust arendavaid. Seadmed on lasteaia õppe-kasvatustegevuse sisu omandamist toetavad. Projekti käigus valmib laste digipädevuste ...

 • Antud projekti vajalikkus tuleneb sellest, et koolid peavad täna leidma lahendusi ja meetodeid, et vastata kaasaegse hariduse suundadele ja eeldustele. Selle asemel, et lahendusi vaid oma kooli siseselt välja töötada on koolidel kasulikum teha koostööd, jagada parimaid praktikaid ning ...

 • 06.01.2023 - 30.06.2023 Tartu Lasteaed Ristikhein

  Põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete külastamine. Lapsed saavad näha ja kogeda mis tööd tehakse taludes ja kuidas valmib toit meie toidulauale. Vanemate rühmade lapsed saavad uusi teadmisi ja teevad praktilist tööd töötoas "lapsed, muld ja permakultuur". Lasteaia kasvuala rikastub uute ja ...

 • 02.01.2023 - 31.12.2026 CycleUp!: kunst tänavaruumis

  Paljud Euroopa linnad on autokesksed ja elukeskkonda kahjustavate liikumismustritega. Projekt CycleUp suurendab teadlikkust keskkonnahoidlikest liikumisviisidest, eriti rattaga liikumisest, läbi rahvusvahelise ja valdkonnaülese kogukonna- ja kunstiprogrammi. Projekti tegevuste tulemusena sünnivad ...

 • 02.01.2023 - 25.08.2023 Kirjavahetus

  Hetkel on lasteaial olemas eraldi kapp ühiskasutatavas toas IT- ja robootikavahendite jaoks. Sealt "laenutavad" õpetajad vahendeid enda rühma. Kuna meie lasteaias on kokkulepe, et nooremale vanuserühmale viiakse läbi 1-2 robootikategevust nädalas ning vanematele 2-3, siis on see kapp sageli peaaegu ...

 • 02.01.2023 - 30.08.2023 Tartu Lasteaed Kivike MATIK õpe

  Arvestades lasteaias 3-7 -aastaste laste ( 180) ja aiarühmade hulka ( 9) on õppetegevusteks kasutatavaid robootikavahendeid vähe, vajadus on, et õppetegevustes kasutatavaid seadmeid oleks piisaval hulgal, erinevatele vanusegruppidele.
  Luua võimalused kaasaegse õpikäsituse läbiviimiseks laste ...

 • Hetkel on lasteaias olemas kolme eri tüüpi robootikavahendeid- BeeBot(1 komplekt), MatataLab Lite(2 komplekti) ja Qobo robottigu(2 komplekti). Lisaks on lasteaial olemas 18 tahvelarvutit, mida saab õppetegevustes kasutada ning üks nutitahvel. Õppetöös kasutavad rühmad valdavalt tahvelarvuteid ning ...

 • Lasteaial on liiga väike aiandusnurk ja lastel puuduvad tervisliku toidu valmistamise võimalused
  Tõsta laste teadlikkust toidu kestlikust tootmisest ja tarbimisest

 • Projekti eesmärgiks on läbi viia KGB kongide muuseumi püsiekspositsiooni uuendusprotsess. Selle käigus saavad valitud muuseumiruumid uue ideelise ja tehniliste vahenditega toetatud interaktiivise sisu, mis keskendub Riia tänava "hallis" majas kinnipeetute saatuse ja üleelamiste, Eesti ja ka Tartuga ...

 • Traditsiooniline liikluse taristu on linnades ammendumas. Senini vähekasutatud õhuruum linnades pakub aga suuri võimalusi tõhusa ja puhta transpordisüsteemi loomiseks. Samal ajal kui tehnoloogia võimaldaks juba täna kasutada droone erinevates linnatranspordi funktsioonides, ei ole ühiskond – ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23000 ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Viimastel aastatel on meie lasteaed muutunud multikultuursemaks - järjest rohkem tuleb meile lapsi erinevatest maailma paikadest. Õpetajad, kelle rühma tuleb laps teisest kultuuri- ja keeleruumist, peab oskama luua turvalise, kaasava ja toetava keskkonna ning tulema toime ettejuhtuvate ...

 • Arendatakse nõustamisteenust ja infohaldust, muudetakse info kättesaadavamaks ja pakutakse sotsiaalse suhtlemise võimalusi erinevate klubiliste tegevuste kaudu, et toetada sihtrühma kohanemist Tartus. Arendataks edasi sihtrühmaga kokkupuutuvate spetsialistide võrgustikku.
  Suurendada Tartu linna ...

 • 01.01.2023 - 15.12.2023 Kirjavahetus

  Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine
  Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri läbiviimine 2022/23 õppeaastal.

 • 01.01.2023 - 30.06.2024 Think Globally Act Locally

  Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Võitlus keskkonna ja kliimamuutuse vastu.  Kaasamine ja mitmekesisus kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondades. Õpetajate õpilaste toetamine.

 • 29.12.2022 - 10.08.2023 Kirjavahetus

  Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad.
  1.-4. klasside õpilased külastavad ühte talu Tartumaal ja tutvuvad igapäevaste talutööde ja -tegemistega. Õpilased saavad degusteerida talu ...

 • Perehommik etendusega "Sõpruse neli aastaaega. Jõulud". Etendus räägib sõprusest, väärtustest ning kaasab lapsi lõbusate vanarahva mängudega!
  Haridus, meelelahutus

 • 27.12.2022 - 30.08.2023 Tartu Lasteaed Ristikhein

  Digipedagoogika järjepidev rakendamine Ristikheina lasteaias.
  Digivahendite ostmine.

 • IKT-maailm on tehniline ja selles domineerivad mehed. Digitaalsed lõhed ühiskonnas erinevate elanikkonna rühmade vahel aja jooksul vaid suurenevad. Seetõttu on paljud inimesed digimaailmast välja jäetud (nt naised, eakad, majanduslikult ebasoodsas olukorras olevad inimesed, maapiirkondade ...

 • Ehitus- , lammutus- ja remondijäätmed on oma massi poolest ELis kõige suurem jäätmevoog, moodustades aastatel 2010-2018 ligikaudu 340 miljonit tonni. Seetõttu on tegemist ühe prioriteetsema jäätmevooga, millele tähelepanu pöörata. Praegu ei ole lammutus- ja renoveerimistöödest tekkivad ...

 • Õpetajate osalemine Euromath ja Euroscience 2023 konverentsist (Cracow, Poland 11. - 15. märts).
  Konverentsist osavõtu eesmärgiks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajate meeskonna poolt ettevalmistatud õpitoa läbiviimine, õpetajatele mõeldud töötubadest aktiivne osalemine ja õpilaste võistlus ...

 • Ilmatsalu vajab uut minirampi, et parandada noorte võimalusi vaba aja veetmiseks ning sportimiseks. Tänava- ja ekstreemsport - võib ka öelda üldiselt jalgrattasport - on Ilmatsalu noorte seas kõige levinum harrastussport. Tingimused on samas kasinad. Praegune lähim toimiv miniramp (ühele ...

 • 07.11.2022 Kirjavahetus

  PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2023. aasta kevadel Tartu Lotte Lasteaias, et taastada laste jaoks seos põllumajandusega, tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest, kohalikust toiduahelast ning kestliku toidusüsteemi kujundamisest nii tootmises kui ...

 • CircularVET projekt on algatus ringmajanduse lähenemise edendamiseks ja piloteerimiseks kutsehariduse ja -koolituse kontekstis, tutvustades jätkusuutlikkuse alaseid pädevusi ja pakkudes selleks metoodilist raamistikku. Projekti tegevused on suunatud ringmajandusel põhineva lähenemise kohandamisele ...

 • Vesinikkütus pälvib Euroopas ja kogu maailmas järjest suuremat tähelepanu. See on suuresti tingitud sellest, et vesiniku kasutamine ei eralda CO2 ja seda saab kasutada mitmetes sektorites (tööstus, transport, energeetika jt.). Seettõttu on vesinik ideaalne energiaallikas kõige energiamahukamate ...

 • Ettevalmistav visiit tulevasteks projektideks, millest üks on orienteeritud õpilaste akadeemilise kirjaoskuse sellele poolele, mis puudutab informatsiooni otsimist, selle tõlgendamist ja selekteerimist tõenduspõhiseks, usaldusväärseks või libainformatsiooniks jne.
  Valmistada ette õpilaste ja ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Perehommik etendusega "Sõpruse neli aastaaega. Mardipäev. Kadripäev". (MTÜ Greitiva) Etendus räägib sõprusest, väärtustest ning kaasab lapsi lõbusate vanarahva mängudega!
  hariv Perehommik

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2023.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et taastada laste jaoks seos põllumajandusega, tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest, kohalikust toiduahelast ning kestliku toidusüsteemi kujundamisest nii ...

 • 03.10.2022 - 30.08.2023 Raatuse 3D vahendid

  Kvaliteetse 3D-printeri ja skanneri soetamine Raatuse koolile. Plaanis on mitmekesistada tehnoloogiaõppe tunde ja parandada õpilaste loodavate tööde kvaliteeti ja keerukusastet.
  Eesmärgiks on võimaldada õpilastele töötada kaasaegsete seadmetega, et disainida, projekteerida, luua ja parandada ...

 • Puhastustööde tähendus on COVID-pandeemia tingimustes kasvanud ning koos sellega ka arusaam, puhastustööde valdkonnas on "lapi ja harja" ajastu läbi saanud kuid kaasaegseid kvaliteetseid ja kättesaadavaid puhastustööde alaseid õppematerjale ja spetsialiste napib kogu Euroopas. Projekti käigus ...

 • Projekt jätkab DigiVET4All Erasmus+ projekti tegevusi Moodle keskkonnas õppematerjalide loomisel ning keskkonna erinevate võimaluste alast väljaõpet kutsehariduse töötajatele. Projektis keskendutakse peamiselt Moodle keskkonna mobiilsetele kasutuvõimalustele ning H5P lahenduste loomisele, mis ...

 • Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, ...

 • 01.10.2022 - 31.03.2024 Kirjavahetus

  Arendada mängustamisõpet erivajadustega õpilaste koolides, jagades meetodeid ja praktikaid õpetajatega erinevates riikides. Luua materjalid kasutamiseks eirvajadustega õpilastega, mille läbi suureneb individuaalne motivatsioon ning õpilaste oskused arenevad.
  1. Jagada koostööpartnerite vahel ...

 • Keskkonnahoiu olulisuse ja loodushoidliku käitumise tähtsustamine
  - teadvustada lastele rohelise mõtteviisi tähtsust, - pakkuda ideid ja ettepanekuid ning lihtsaid juhiseid harjumuste muutmiseks ning seeläbi tuua keskkonnahoiu teema lastele, peredele, organisatsioonide töötajatele ja kogukondade ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Laste loodusteadlikuse suurendamine
  Õppekäikude korraldamine loodusteadlikuse tõstmiseks

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Õppekäigud Vapramäele- "Tunnetusprogramm" ja "Ronk programm"
  Looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste kaudu looduses. Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

 • Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikkus
  Suurendada õpilaste keskkonnateadlikust

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • Laste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude.
  Toetada laste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete keskkonnateadlikkust suurendavate õppeprogrammide.

 • Tartu Forseliuse Kooli 3. klasside 72 õpilast osalevad "Samblaraamatu" aktiivõppeprogrammil Järvemuuseumis Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses), et suurendada õpilaste teadlikkust sammaldest ning nende rollist looduskeskkonnas. Lisaks toetab projekt õpilaste võimalust omandada ...

 • Projekti eesmärgiks on teadvustada Tartu Forseliuse Kooli õpilaste seas korrektse jäätmekäitluse olulisust, propageerida keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku tarbimiskäitumist ning tõsta teadlikkust rohetehnoloogiate osas. Projekti läbiviimine toetab õpilaste kujunemist sotsiaalselt ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2022 - sügis 2023
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Linnastumine on kõikjal maailmas kiirenev protsess ja üks peamisi elupaikade killustumise ja kao põhjuseid. Linnastumise tõttu on suured looduslike elupaikade alad muudetud elurikkusele sobimatuks. See kehtib ka Tartu linna kohta. Vastavalt hiljuti arendatud indeksile, mis kirjeldab maastiku võimet ...

 • Projekt toetab vabatahtlike võrgustiku arengut Euroopa kultuuripealinnades ning vabatahtliku töö tunnustamist individuaalse õpitee osana.
  Projekti eesmärgiks on arendada Euroopa kultuuripealinnades: 1) võimekad vabatahtlike võrgustikud, 2) kompetensed vabatahtlike koordinaatorid 3) luua ...

 • 01.09.2022 - 29.02.2024 Tartu ringrenoveerimine

  Ehitussektorist tekib 9% Eesti jäätmetest. jäätmete ringkasutus on täna madalakvaliteediline, sest üle 90% ringlussevõetud ehitusmaterjalidest kasutatakse tagasitäiteks. Tartu ringrenoveerimise projektis luuakse pilootlahendused ehitusmaterjalide taaskasutatavuse tõendamiseks, arendatakse välja ...

 • Projekti eesmärk tugineb ÜRO tegevuskava 2030 ja ÜRO 17 säästva arengu eesmärkidele, UNESCO maailma tegevusprogrammi (WAP), ELi haridusruumi 2025, Jätkusuutlik Saksamaa haridus (NAP) dokumentidele, mis mõjutavad kutsehariduse arengut. Kutseõpe peab olema Euroopas digitaalsem ja jätkusuutlikum ning ...

 • Tartu Lasteaed Lotte Tragide Kasside rühm, kus toimetab 22 koolieelikut, saab omandada rohkem keskkonnateadmisi.
  Keskkonnateadmiste omandamine

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • 01.09.2022 - 07.07.2023 Kirjavahetus

  Tartu Hansa Kooli 1.-9. klasside õpilased osalevad ühel keskkonnateadlikkust tõstval õppeprogrammil. Õppeprogrammid toimuvad valdavalt õuesõppena ja seovad klassiruumis omandatud teoreetilised teadmised reaalse eluga. Õpilased teavad, et keskkond on kõik, mis meid ümbritseb ja seda ei saa võtta ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Projekti eesmärk on pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu ...

 • 01.09.2022 - 01.07.2023 Uurime ja avastame loodust

  Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppeprogrammid 37 klassile – 780 õpilast. Ukraina õpilastele on ette nähtud eraldi psühholoogiliselt läbimõeldud tegevused, sisemise tasakaalu saavutamiseks ja tõlketeenus. (Juba praegu on Tartu Annelinna Gümnaasiumis üle saja ukraina ...

 • Õppekäigud Vapramäe-Vitipalu matkarajale - programmid :"Tunnetusprogramm" ja "Tunne vee-elustikku"
  Tunnetusprogramm lastele õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Omandatavad pädevused on enesemääratluspädevus, ...

 • Toetada rohelise mõtteviisi levikut ning arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.
  1. Aarendada rohelist mõtteviisi kõikides osalevates organisatsioonides läbi osalevate riikide parimate praktikatega tutvumise. 2. Arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi läbi ühiste projektitööde. 3. Arendada ...

 • 01.09.2022 - 31.08.2023 Kirjavahetus

  Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • Koolieelikuute rühmad saavad omandada rphkem keskkonnaalaseid teadmisi.
  Keskkonnateadmiste omandamine

 • Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
  Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.

 • „Tartu Kivilinna Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal" Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku ...

 • 15.08.2022 - 31.05.2023 Täiendav eesti keele õpe VOCO-s V

  Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine). Projekti raames toimuvad LAK õppe metoodika koolitused ...

 • 01.08.2022 - 30.09.2023 My Sustainable Business

  Projekti eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu kutseekoolide ettevõtlusõpetajate õpirännete kaudu jagada paremaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest kutsekoolides ning suurendada õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaseid teadmisi.
  Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõppe ...

 • Tartu linna rahvastikuregistris oli 2021. aasta lõpu seisuga 20 650 last. Lastekaitsealaste juhtumitega seotud abivajavaid lapsi oli 2021. aasta jooksul 980, mis on ca 5% kõigist Tartu linna lastest. Abivajavate laste arv on võrreldes möödunud aastaga oluliselt kasvanud (2020. aastal 566 last). ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppereisid linna Århusi Taanis ja Helsingborgi linna Rootsis tutvumaks linnaruumi arenguga niung jätkusuutlike ehitistega, Reisil tutvutakse erinevate kliimaneutraalsete- ning puitehitistega.
  Tartu linna visiooni kohaselt aastaks 2030 eelistatakse eluaseme rajamisel ...

 • Projekt toetab tehnika ja autoerialade praktiliste erialaoskuste omandamist kaasaegsete õppevahendite toel. Projekti tulemusel on kavas soetada keevitus,- tööstusrobootika-, autotehnika ja automaalri simulaatorid ning seeläbi kaasajastada kutseõpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite toel. ...

 • THMK on viimastel aastatel pidevalt kasvanud nii õpilaste kui ka õpetajaskonna poolest. Õpetajatel, kes on tulnud meie kooli teistest koolidest, ei ole sageli pikaajalist praktikat HEV õpilastega töötamisel. Samuti vajavad noored õpetajad, kes õpivad ülikoolis või on oma õpingud äsja lõpetanud, ...

 • Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist. Koolitusel osalevad Tartu Aleksander Puškini, Tallinna Avatud ja Pärnu Tammsaare koolide õpetajad.
  Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja ...

 • 16.06.2022 - 30.09.2022 Tartu Noorte Töömalev 2022

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson osaleb 13.-15.06.2022 Taanis, Kopenhaagenis Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril. Õppevisiit on suunatud esmatasandi kutseõppega tegelevatele asutustele ja spetsialistidele.
  Heade praktikate kasutuselevõtt karjäärinõustamises.

 • Tänane julgeolekuolukord ning Venemaa sõjategevuse suurendamise tõttu on vajalik kohalikel omavalitsustel tõsta kriisiks valmisolekut. Kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll kriisiolukordades - kohapeal esmaste ja eluks vajalike teenuste kättesaadavuse ja inimeste toimetuleku ...

 • 01.06.2022 - 31.08.2023 Tartu VOCO õpiränne 2022-2023

  Vastavalt uuele Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Lineaarmajandusel on negatiivne mõju keskkonnale, kuna tooted on tavaliselt mõeldud kasutamiseks, mitte taaskasutamiseks. Maailmas jõuab näiteks 1,5–4% plastitoodangust aastas ookeani. Mikroplasti sisaldus keskkonnas on ELis igal aastal 75 000–300 000 tonni. Lisaks tootmisele põhjustab erinevate ...

 • Riigihanked on avalikus sektoris peamine vahend teenuste-, tööde- ja kaupade hankimisel. Samas on riigihanked ka üks parimaid võimalusi innovatsiooni kiiremaks kasutuselevõtuks avalikus sektoris. Innovatsioonihangete kaudu saab avalik sektor leida paremaid lahendusi avalike teenuste tõhususe, ...

 • Rahvaraamatukogud on eriti olulised asutused, mis pakuvad erinevatel tasanditel vaba juurdepääsu teabele ja teenustele, teevad aktiivset koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega, tegutsevad piirkondlike keskustena. Raamatukoguhoidjad peavad pidevalt täiendama ja ergutama oma loovust, arendama ...

 • Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd
  Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja ...

 • Projekti eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu ning elukvaliteeti kohalikes omavalitsustes. Projekt keskendub laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab ...

 • Rahvateatrite toetamine transpordil ja dekoratsioonide veol Laulupeomuuseumisse etenduste läbiviimiseks.
  Transporditoetus

 • Erivajadusega laste tugisüsteemis saavad kokku tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkond, vastutus on jaotunud nii KOVi kui riigi vahel. Eritoe vajaduse varajane märkamine on kriitiline, kuna varases lapseeas alanud probleemid saadavad inimest täiskasvanueani ning toovad riigile ja KOV-ile kaasa ...

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd
  Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd

 • Linnade probleemiks on autode arvu pidev suurenemine ja samal ajal surve ühistranspordi kasutamise vähenemisele. Kui midagi selles osas linna või riigi poolt ette ei võeta, siis sõitjatevedu rohkem kui kahekordistub aastaks 2050, sh sõidukite arv kasvab: maailmas vastavalt 1 miljardilt 2015.aastal ...

 • 01.04.2022 - 30.03.2026 Green Skills 4H2

  Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja töötada ning piloteerida uuenduslik ja jätkusuutlik vesinikutehnoloogia oskuste strateegia (Hydrogen Skills Strateg) ning luua õppekavad vesinikutehnoloogia õpetamiseks kutseõppes, mis toetavad uute vesinikutehnoloogiaettevõtete loodavate ametite jaoks ...

 • Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb Eestile ette ambitsioonikat renoveerimise mahtu. Kokku vajab aastaks 2050 Eestis renoveerimist 54 000 000m2 mahus hooneid sj: - 100 000 eramut neto kogupinnaga 14 000 000 m2 - 14 000 kortermaja neto kogupinnaga 18 000 000 m2 - 27 000 ...