Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Projektid

Linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond
Raekoja plats 14, 51004 Tartu

Ключевое слова
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 259 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • 01.06.2023 - 30.05.2027 CoVE Hydrogen

  Projekti raames luuakse partnerriikides vesinikutehnoloogia kompetentsikeskuste infrastuktuur, mis pakuvad kaasaegseid õppimis- ning karjäärivõimalusi, kaasates koostöösse nii kohalike omavalitsusi, kui ettevõtteid ning erinevaid haridusasutusi. Vesinikutehnoloogia olulisus energia väärtusahelas on ...

 • Puhastustööde tähendus on COVID-pandeemia tingimustes kasvanud ning koos sellega ka arusaam, puhastustööde valdkonnas on "lapi ja harja" ajastu läbi saanud kuid kaasaegseid kvaliteetseid ja kättesaadavaid puhastustööde alaseid õppematerjale ja spetsialiste napib kogu Euroopas. Projekti käigus ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Laste loodusteadlikuse suurendamine
  Õppekäikude korraldamine loodusteadlikuse tõstmiseks

 • Õppekäigud Vapramäele- "Tunnetusprogramm" ja "Ronk programm"
  Looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste kaudu looduses. Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

 • Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikkus
  Suurendada õpilaste keskkonnateadlikust

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • 13.09.2022 - 31.05.2023 Piilusammuke loodusele lähemale

  Projekti käigus osalevad 6aastased lapsed kolmes erinevas õppeprogrammis, mis toetavad laste loodusalaste teadmiste omandamist.
  Lapsed saavad teadmisi järvede elustikust, kaladest; Lapsed omandavad teadmisi farmitöödest ja tutvuvad juustu valmistamise protsessiga.

 • 13.09.2022 - 30.11.2022 Õppeprogramm "Koduloomad Talus"

  Õppekäigu kaudu laste keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Toetada laste mitmekülgset õppimist läbi keskkonnateadlikkust suurendava programmi

 • Laste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude.
  Toetada laste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete keskkonnateadlikkust suurendavate õppeprogrammide.

 • Tartu Forseliuse Kooli 3. klasside 72 õpilast osalevad "Samblaraamatu" aktiivõppeprogrammil Järvemuuseumis Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses), et suurendada õpilaste teadlikkust sammaldest ning nende rollist looduskeskkonnas. Lisaks toetab projekt õpilaste võimalust omandada ...

 • Projekti eesmärgiks on teadvustada Tartu Forseliuse Kooli õpilaste seas korrektse jäätmekäitluse olulisust, propageerida keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku tarbimiskäitumist ning tõsta teadlikkust rohetehnoloogiate osas. Projekti läbiviimine toetab õpilaste kujunemist sotsiaalselt ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2022 - sügis 2023
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • 02.09.2022 - 21.11.2022 Kirjavahetus

  Planeeritavad õppeprogrammides osalemine toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja teadmiste kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetegevustes.
  1. Sügise märkide otsimine mõisapargis läbi uurimusliku õppe ja ...

 • Linnastumine on kõikjal maailmas kiirenev protsess ja üks peamisi elupaikade killustumise ja kao põhjuseid. Linnastumise tõttu on suured looduslike elupaikade alad muudetud elurikkusele sobimatuks. See kehtib ka Tartu linna kohta. Vastavalt hiljuti arendatud indeksile, mis kirjeldab maastiku võimet ...

 • 01.09.2022 - 29.02.2024 Tartu ringrenoveerimine

  Ehitussektorist tekib 9% Eesti jäätmetest. jäätmete ringkasutus on täna madalakvaliteediline, sest üle 90% ringlussevõetud ehitusmaterjalidest kasutatakse tagasitäiteks. Tartu ringrenoveerimise projektis luuakse pilootlahendused ehitusmaterjalide taaskasutatavuse tõendamiseks, arendatakse välja ...

 • 01.09.2022 - 30.08.2024 DigiVET4all-H5P

  Projekt jätkab DigiVET4All Erasmus+ projekti tegevusi Moodle keskkonnas õppematerjalide loomisel ning keskkonna erinevate võimaluste alast väljaõpet kutsehariduse töötajatele. Projektis keskendutakse peamiselt Moodle keskkonna mobiilsetele kasutuvõimalustele ning H5P lahenduste loomisele, mis ...

 • CircularVET projekt on algatus ringmajanduse lähenemise edendamiseks ja piloteerimiseks kutsehariduse ja -koolituse kontekstis, tutvustades jätkusuutlikkuse alaseid pädevusi ja pakkudes selleks metoodilist raamistikku. Projekti tegevused on suunatud ringmajandusel põhineva lähenemise kohandamisele ...

 • Tartu Mart Reiniku Kooli 7 klassi 141 õpilase osalemine 7 õppeprogrammil
  Loodushariduslikud programmid Tartu Loodusmajas

 • Tartu Lasteaed Lotte Tragide Kasside rühm, kus toimetab 22 koolieelikut, saab omandada rohkem keskkonnateadmisi.
  Keskkonnateadmiste omandamine

 • 01.09.2022 - 19.06.2023 Kirjavahetus

  Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • 01.09.2022 - 07.07.2023 Kirjavahetus

  Tartu Hansa Kooli 1.-9. klasside õpilased osalevad ühel keskkonnateadlikkust tõstval õppeprogrammil. Õppeprogrammid toimuvad valdavalt õuesõppena ja seovad klassiruumis omandatud teoreetilised teadmised reaalse eluga. Õpilased teavad, et keskkond on kõik, mis meid ümbritseb ja seda ei saa võtta ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Projekti eesmärk on pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu ...

 • 01.09.2022 - 01.07.2023 Uurime ja avastame loodust

  Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppeprogrammid 37 klassile – 780 õpilast. Ukraina õpilastele on ette nähtud eraldi psühholoogiliselt läbimõeldud tegevused, sisemise tasakaalu saavutamiseks ja tõlketeenus. (Juba praegu on Tartu Annelinna Gümnaasiumis üle saja ukraina ...

 • Õppekäigud Vapramäe-Vitipalu matkarajale - programmid :"Tunnetusprogramm" ja "Tunne vee-elustikku"
  Tunnetusprogramm lastele õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Omandatavad pädevused on enesemääratluspädevus, ...

 • Toetada rohelise mõtteviisi levikut ning arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.
  1. Aarendada rohelist mõtteviisi kõikides osalevates organisatsioonides läbi osalevate riikide parimate praktikatega tutvumise. 2. Arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi läbi ühiste projektitööde. 3. Arendada ...

 • 01.09.2022 - 31.08.2023 Kirjavahetus

  Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • Koolieelikuute rühmad saavad omandada rphkem keskkonnaalaseid teadmisi.
  Keskkonnateadmiste omandamine

 • Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
  Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.

 • „Tartu Kivilinna Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal" Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku ...

 • 15.08.2022 - 31.05.2023 Täiendav eesti keele õpe VOCO-s V

  Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine). Projekti raames toimuvad LAK õppe metoodika koolitused ...

 • 01.08.2022 - 30.09.2023 My Sustainable Business

  Projekti eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu kutseekoolide ettevõtlusõpetajate õpirännete kaudu jagada paremaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest kutsekoolides ning suurendada õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaseid teadmisi.
  Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõppe ...

 • Tartu linna rahvastikuregistris oli 2021. aasta lõpu seisuga 20 650 last. Lastekaitsealaste juhtumitega seotud abivajavaid lapsi oli 2021. aasta jooksul 980, mis on ca 5% kõigist Tartu linna lastest. Abivajavate laste arv on võrreldes möödunud aastaga oluliselt kasvanud (2020. aastal 566 last). ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppereisid linna Århusi Taanis ja Helsingborgi linna Rootsis tutvumaks linnaruumi arenguga niung jätkusuutlike ehitistega, Reisil tutvutakse erinevate kliimaneutraalsete- ning puitehitistega.
  Tartu linna visiooni kohaselt aastaks 2030 eelistatakse eluaseme rajamisel ...

 • Projekt toetab tehnika ja autoerialade praktiliste erialaoskuste omandamist kaasaegsete õppevahendite toel. Projekti tulemusel on kavas soetada keevitus,- tööstusrobootika-, autotehnika ja automaalri simulaatorid ning seeläbi kaasajastada kutseõpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite toel. ...

 • THMK on viimastel aastatel pidevalt kasvanud nii õpilaste kui ka õpetajaskonna poolest. Õpetajatel, kes on tulnud meie kooli teistest koolidest, ei ole sageli pikaajalist praktikat HEV õpilastega töötamisel. Samuti vajavad noored õpetajad, kes õpivad ülikoolis või on oma õpingud äsja lõpetanud, ...

 • 04.07.2022 - 19.12.2022 Kohtumised kirjanikega 2

  Eesti kirjanduse püsimiseks, sellele lugejate ja loojate järelkasvu tagamiseks, on oluline ja inspireeriv erinevate loovisikutega kohtumine. Eesoleval sügishooajal plaanime keskenduda looduse, keskkonna ja kestlikkuse teemadele, millest suuresti on tingitud meie autorite valik. On ju nii, et mida ...

 • 16.06.2022 - 30.09.2022 Tartu Noorte Töömalev 2022

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson osaleb 13.-15.06.2022 Taanis, Kopenhaagenis Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril. Õppevisiit on suunatud esmatasandi kutseõppega tegelevatele asutustele ja spetsialistidele.
  Heade praktikate kasutuselevõtt karjäärinõustamises.

 • Viia läbi rändetaustaga lastele ja noortele suunatud uue teenuse piloteerimine.
  Töötada välja ja piloteerida uus Tartu Mänguasjamuuseumi teenus, mis on suunatud uussisserändajate paremaks lõimumiseks Tartu kogukonda ja Eesti ühiskonda laiemalt.

 • Tänane julgeolekuolukord ning Venemaa sõjategevuse suurendamise tõttu on vajalik kohalikel omavalitsustel tõsta kriisiks valmisolekut. Kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll kriisiolukordades - kohapeal esmaste ja eluks vajalike teenuste kättesaadavuse ja inimeste toimetuleku ...

 • 01.06.2022 - 31.08.2023 Tartu VOCO õpiränne 2022-2023

  Vastavalt uuele Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Lineaarmajandusel on negatiivne mõju keskkonnale, kuna tooted on tavaliselt mõeldud kasutamiseks, mitte taaskasutamiseks. Maailmas jõuab näiteks 1,5–4% plastitoodangust aastas ookeani. Mikroplasti sisaldus keskkonnas on ELis igal aastal 75 000–300 000 tonni. Lisaks tootmisele põhjustab erinevate ...

 • Riigihanked on avalikus sektoris peamine vahend teenuste-, tööde- ja kaupade hankimisel. Samas on riigihanked ka üks parimaid võimalusi innovatsiooni kiiremaks kasutuselevõtuks avalikus sektoris. Innovatsioonihangete kaudu saab avalik sektor leida paremaid lahendusi avalike teenuste tõhususe, ...

 • Rahvaraamatukogud on eriti olulised asutused, mis pakuvad erinevatel tasanditel vaba juurdepääsu teabele ja teenustele, teevad aktiivset koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega, tegutsevad piirkondlike keskustena. Raamatukoguhoidjad peavad pidevalt täiendama ja ergutama oma loovust, arendama ...

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused.
  Tutvustada õpilastele läbi uurimusliku ja mängulise tegevuse puu ning köögivilja tarbimise vajadust läbi kogemusõppe, et toetada laste ...

 • Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd
  Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd

 • Projekti eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu ning elukvaliteeti kohalikes omavalitsustes. Projekt keskendub laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab ...

 • Rahvateatrite toetamine transpordil ja dekoratsioonide veol Laulupeomuuseumisse etenduste läbiviimiseks.
  Transporditoetus

 • 09.05.2022 - 31.12.2022 Vaimse tervise teenused Tartu linnas

  Tartu linna elanikele on Tartu linnas vaimse tervise teenused hästi kättesaadavad (lühikesed järjekorrad, tasuta teenus).

 • Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine õppekäigu kaudu

 • Erivajadusega laste tugisüsteemis saavad kokku tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkond, vastutus on jaotunud nii KOVi kui riigi vahel. Eritoe vajaduse varajane märkamine on kriitiline, kuna varases lapseeas alanud probleemid saadavad inimest täiskasvanueani ning toovad riigile ja KOV-ile kaasa ...

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd
  Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd

 • Selle aasta ettekandepäev on plaanis teha koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue Mõtte Töörühmaga, kuna nemad eelmisel aastal algatasid säästva arengu teemadest rääkimise ka Eesti raamatukogudes. Ettekandepäev on üheks sammuks säästva arengu teemade edasiarendamisel meie rahvaraamatukogude ...

 • Linnade probleemiks on autode arvu pidev suurenemine ja samal ajal surve ühistranspordi kasutamise vähenemisele. Kui midagi selles osas linna või riigi poolt ette ei võeta, siis sõitjatevedu rohkem kui kahekordistub aastaks 2050, sh sõidukite arv kasvab: maailmas vastavalt 1 miljardilt 2015.aastal ...

 • Projekti „Tartu Mänguasjamuuseumi trükise „Jalutuskäik mänguasjamuuseumis “ vene keelde tõlkimine ja trükkimine“ eesmärgiks on Eesti venekeelsele kogukonnale Eesti lapsepõlvekultuuri kohta teabe jagamine ning venekeelsete lasteaiarühmade ja kooliklasside lõimimine ühisesse infovälja. Projekti ...

 • 01.04.2022 - 30.03.2026 Green Skills 4H2

  Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja töötada ning piloteerida uuenduslik ja jätkusuutlik vesinikutehnoloogia oskuste strateegia (Hydrogen Skills Strateg) ning luua õppekavad vesinikutehnoloogia õpetamiseks kutseõppes, mis toetavad uute vesinikutehnoloogiaettevõtete loodavate ametite jaoks ...

 • Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb Eestile ette ambitsioonikat renoveerimise mahtu. Kokku vajab aastaks 2050 Eestis renoveerimist 54 000 000m2 mahus hooneid sj: - 100 000 eramut neto kogupinnaga 14 000 000 m2 - 14 000 kortermaja neto kogupinnaga 18 000 000 m2 - 27 000 ...

 • Tutvustada lastele põllumajanduslikke tegevusi ja toidusektorit.
  Õppeprogramm toetab meie selle õppeaasta ühte tervisedenduse eesmärki - köögiviljade söömise edendamine laste seas.

 • "ESTEEM on kaks aastat kestev rahvusvaheline koostööprojekt, mis keskendub noorte heaolule. Projekt viiakse ellu viie organisatsiooni vahel Lätist, Eestist, Bulgaariast ja Hispaaniast.
  Projekti peamine eesmärk on pöörata tähelepanu noorte vaimsele tervisele ja psühholoogilisele heaolule. ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine
  Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri läbiviimine 2022/23 õppeaastal.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 01.03.2022 - 01.03.2025 Tartu renoveerib

  Tartus on üle 1200 kortermaja. 96% kortermajadest on eraomandis st tegemist on korteriühistutega. Kõigist Tartu kortermajadest 93% on renoveeritud enne aastat 2000. 78% nendest hoonetest on energiaklassis E või madalam ning 32% enegiaklassis F või madalam. Kõik sellised hooned vajavad ...

 • 28.02.2022 - 30.11.2022 Kodud tuleohutuks 2022

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kuni neli korda rohkem inimesi. Paljudes Eesti kodudes saab tõsta tuleohutust. Üksi elavad eakad ja või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti jaoks suur väljakutse. 2018. aasta tulesurmade ...

 • 01.02.2022 - 10.01.2024 Hajaasustuse programm 2022

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Meedet rakendatakse endises Tähtvere valla piirkonnas.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele ...

 • Puu- ja köögivilja pakkumine
  Eesmärk on: * Rikastada laste toidulauda puu- ja köögiviljade tarbimise näol; * Pakkuda lastele huvitavaid ja vaheldusrikkaid võimalusi puu- ja köögiviljade söömiseks. .

 • Lapsed õpivad lähemalt tundma elu talus
  Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Meeltega maale, Ma olen väga tegus kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede kasvatamist toiduks. Lapsed tutvuvad rinevate ...

 • Maheaedviljakasvatuse IV jätkukursus, piimandusmuuseumi õpituba, talukülastused, loovtöö.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja ...

 • Hiie talu: Lapsed savad teadmisi, kuidas toimub mahetalus õunakasvatus ning missugused seosed puu- ja köögiviljakasvatusel on mesilaste pidamisega. Lapsed saavad degusteerida talu toodangut ning praktilise tegevuse käigus kinnistada saadud teadmisi. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi ...

 • Kliimaneutralsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimint kliimaneutraalseteks piirkondadeks.
  Katsetada ja arendada uusi hoonete renoveerimise ja energiatootmise tehnoloogiaid muutmaks kolm ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23 000 ...

 • 01.01.2022 - 01.12.2022 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Hoolduskoordinaatorid Tartu linnas on suutnud siduda esmatasandi ...

 • 01.01.2022 - 31.12.2022 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2022

  Tartu arheoloogilistel kaevamistel kogutud loomaluude säilimise ja teadusliku kasutamise tagamine
  Tartu arheoloogilistelt kaevamistelt pärit loomaluude korrastamine, pakendamine ning üleandmine Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu luuhoidlasse Tallinnas Ankru tänaval, mis on Eesti ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetele lastele.
  Äratada huvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises:* kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks* õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla*arendada lapse oskust õigesti ...

 • Projekti üldeesmärk on tugevdada valdkonnaülest koostööd noorsootöö, loovuse ning kultuuri vahel, et suurendada noorte kaasamist ning leida uusi uuenduslikke metoodikaid ja praktikaid, mis hõlmavad neid sektoreid. Projekti kõrvaleesmärk on tutvustada digitaalseid tööriistu nii noorsootöötajatele, ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ühise näituseprojekti Peedist Pesumasin osanäituse ettevalmistus ja teostus Tartu linnamuuseumis.
  2024. aasta kevadel avame samaaegselt kolmes muuseumis ühise näituse, mis vahendab taaskasutuse ja isetegemise väärtusi. ...

 • Kõikidele Eesti koolinoortele suunatud lauluürituse ''Koolilaul 2022"' korraldamineTartu Tamme Koolis.
  Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2022“.

 • 01.11.2021 - 01.11.2024 PATHWAY TO HOSPITALITY

  Toitlustus ja majutussektoris on suur tööjõu voolavus ja sageli esineb kvalifitseeritud tööjõupuudust. Osaliselt on see kvalifitseeritud tööjõu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse ning üldise halva kuvandi tõttu (nt hooajalise tööhõive ja piiratud karjäärivõimaluste osas). Käesoleva projekti ...

 • 01.11.2021 - 31.10.2023 Logistics VET Hub

  Tänapäeva logistika sektor vajab kvalifitseeritud tööjõudu. Kutsekoolide ja logistika ettevõtete koostöö vajab tõhustamist. Logistika erialade õppekavad vajavad uuendamist ja täiendamist vastavalt uutele suundumustele ja tänapäeva tööturu situatsioonile. Käesoleva projektiga soovitakse parandada ...

 • 01.11.2021 - 30.09.2022 E+ "Tänavanoorsootöö ABC"

  Tartu linna noorte riskikäitumise ennetamine läbi tänavanoorsootöö pädevuse tõstmise Tartu noorsootöö spetsialistide seas.
  1. Noorsootöötajate pädevuse tõstmine tänavanoorsootöö igapäevases rakendamises kohalikul tasandil. 2. Uute ja uuenduslike tänavanoorsootöö õppe- ja toetusmooduli ...

 • Kuna ühiskond areneb nii kiiresti, on olemas pidev ülesanne muuta meie haridus asjakohaseks, uuendusmeelseks ja huvitavaks, et vastata tuleviku vajadustele: veelgi enam digitaalne ühiskond ja töömaailm. Selle saavutamiseks peavad õpetajad ja õpilased lapsendama ja sellest kasu saama uusimad ...

 • COVID19 pandeemia tõi endaga kaasa distants- ja hübriidõpe õppimisvorme igapäeva kooli ellu. Hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis. Hübriidõpe läbiviimiseks on aga vaja digitehnilisi vahendeid, veebipõhiseid ...

 • 01.11.2021 - 31.12.2021 Koostöö on edu võti

  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine - Sallivuse suurem teadvustamine - Emotsioonide ...

 • Strateegilise koostöö projekt Erasmus+ programmi raames "Inclusion is On", mis tegeleb noorte vaba aja tegevuste kättesaadavuse ja noorte võrdse kaasamisega. Pojekti eesmärgiks on arendada ja jagada häid praktikaid partnerorganisatsioonidega.
  - Tõsta partnerorganisatsioonide teadmiste taset ...

 • 28.10.2021 - 10.08.2022 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja EMÜ Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega. Õpilaste ...

 • Projekt arendab neli uut targa tööstuse valikaine õppemoodulit mehhatroonikutele kasutades CLIL meetodit. Õppekavade valdkonnades (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine) korraldatakse õpetajate koolitused ning piloteeritakse õppekavasid 4 riigis.
  Projekti ...

 • Kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemisel on oluline roll inimestevahelisel koostööl ning tegutsemisel ühiselt inimkonnana. Selle tee eelduseks on kogukondlikud head suhted ning üksteise ära kuulamine ja arvestamine. Ökoloogilise maailmapildi selgusel ning oma rolli märkmaisel ning osalemisel ...

 • 29.09.2021 - 31.12.2021 Õpihuvi laager

  Distantsõppe perioodil õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 on tekkinud lüngad teadmistes ning omavahelisel koostöö oskusel, sotsialisserumises. Selleks, et leevenada tekkinud lünkasid, korraldame 4-päevase õppelaagri Valga maakonnas.Laagri tegevused panustavad õpilaste üldpädevust e, eeskätt õpi- ja ...

 • Laste keskonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad mõisapargi looduskooslusega ja märkavad taimede muutusi sügisel.

 • 01.09.2021 - 31.08.2022 Projekt

  Eesti looduse elurikkuse tutvustamine lastele
  Laps õpib tundma oma kodukoha ümbritsevat loodust.