Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°
15°

Projektid

Välisprojektide teenistus
Küüni 3, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 285 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Kliimaneutralsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimint kliimaneutraalseteks piirkondadeks.
  Katsetada ja arendada uusi hoonete renoveerimise ja energiatootmise tehnoloogiaid muutmaks kolm ...

 • Ravimtaimede tutvustamine lastele
  Projekti eesmärgiks on, et lapsed õpiksid tundma Eestis kasvavaid ravimtaimi, millistest kohtadest neid korjata ja kuidas kasutada.

 • Praktikumilaagri korraldamine
  Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Eesmärgiks on kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Projekti eesmärgid on parandada täiendava keeleõppe läbinud kutseõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul üldise keeleõppe abil; tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust, hakkamasaamist koolis: vähendada eesti keelest erineva ...

 • Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi publitseerimine Oswald Hartge mälestusraamatu juurde.
  Eesmärk on koostada Tartu Linnamuuseumi Tartu-elulugude sarjas kolmanda raamatuna 2021. aasta sügisel ilmuva baltisakslase Oswald Hartge memuaarteose juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaart.

 • Algselt plaanisime näituse avada kohviku 125. sünnipäevaks augustis 2020. koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu pidime projekti edasi lülkkama. Vahepeal on näitus küpsenud ja kasvanud. Saime rahvakultuuri sihtkapitalilt ( 2020 3 jaotus) toetuse, millega saame katta graafilise disaini ja ...

 • 17.06.2021 - 30.09.2021 Tartu Noorte Töömalev 2021

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  Seadmete soetamise eesmärgiks on kasutada neid lõimituna teiste ainetega ja huvitegevustes. Tänu uutele seadmetele muutub õppetöö kaasaegsemaks, mitmekülgsemaks ja leidlikumaks. Lapsed õpivad rohkem iseseisvalt tegutsema, paremini hakkavad aru saama põhjus-tagajärg ...

 • Haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega, et pakkuda lastele vaheldust ja põnevaid väljakutseid ning seda läbi kogu õppeaasta. Soodustada laste digioskuste kujunemist ja -pädevust ja seda alates sõimerühmast.
  Eesmärk on haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ...

 • Robootilised vahendid mitmekesistavad õppetööd, tõstavad laste õpimotivatsiooni, õpetavad ja kinnistavad matemaatilisi mõisteid. Vahendid on vajalikud häälikuõpetuse erinevate etappide harjutamiseks, koostööoskuse arendamiseks, õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks. Robootiliste ...

 • Robootikavahendid aitavad lastel mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi, tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut. Samuti arenevad laste matemaatikaoskused, inseneri-, tehnoloogia- ja keeleoskused, peenmotoorika, loovus ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • Soovime robootiliste vahenditega luua lastele mitmekesise ja uuendusliku õpikeskkonna. muutes õppetegevusi mitmekesisemaks ja innovaatilisemaks.
  Soovime saada uusi teadmisi õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks. Eesmärgiks on uute seadmete abil rikastada robootiliste vahendite valikut (MTiny, ...

 • Kõikides rühmades ei ole võimalik samaaegselt tehnoloogiavahendeid kasutada.
  Eesmärk on pakkuda lastele võimalust igapäevaselt vahendeid kasutada st igas rühmas on olemas digivahendid.

 • Projekti koostööpartneriks on Türi Noortekeskus. Noortekeskus aitab leida noori, kes soovivad koolituspäeval osaleda ja vahendab projektiga seonduvat infot kohalikus kogukonnas. Türi asub Tartust kaugemal ja tõenäoliselt pole paljudel noortel olnud võimalust külastada mänguasjamuuseumi. Projekti ...

 • Kooride ja rahvatansturühmade tegevuse esitlemine MHG 115 raames
  Kontsert-etendus „Härma mütoloogia“ Vanemuise kontserdimajas

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused
  Aidata lastel mõista, kui palju on vaja teha tööd selleks, et piim ja piimatooted meie toidulauale jõuaksid ning kui vajalik on piim meie ...

 • 1. Latika talu, 4 külastust 2. Sõõriklaane talu, 2 külastust
  1. Eesmärk on osaleda 4 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Eestlaste põline toidulaud, Meeltega maale, Ma olen väga tegus, kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu Lasteaed Tähtveres
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust ...

 • 04.05.2021 - 30.06.2021 Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õppesõidud nelja rühmaga kahte tallu, õppeaiaks vajaliku inventari ostmine ja õpitoad maheköögiviljade kasvatamise ja kasulikkuse kohta.
  Kõikide planeeritud tegevuste kaudu laiendada laste teadmisi mahepõõlumajandusest, õpetada lapsi seemneid külvama, ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Õpilased saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Kavandatud tegevuste lapsest lähtuvateks eesmärkideks on: • Laps näeb, kogeb ja teab, kuidas külvatakse seemneid, istutatakse taimi, kuidas taim kasvab ja areneb ning kust tuleb toit. Lapsed saavad ise jälgida taime kasvamist ning on selles protsessis algusest peale kaasatud. • Laps õpib vahetu ...

 • Viinamärdi talu: Lapsed saavad teadmisi lambapiima tootmisest talumeiereis, loomakasvatusest (söötmine, elamistingimused, lüpsmise korraldus) ja piimatoodete valmistamisest. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed ...

 • 01.05.2021 - 31.08.2022 Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

  Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute eakate hulga kiire kasv. See ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on saanud ettepaneku Euroopa Parlamenti büroolt taaskasutuse teemalist koostööprojekti läbiviimiseks ning on nõus seda projekti läbiviima.Tartu KHK korraldab etteantud omadustega trükikanga taaskasutamiseks kutseõppeasutuste õpilastele rahvusvahelise ideekonkursi "Sew to ...

 • Transporditoetus Rahvateatritele esinemiseks Laulupeomuuseumis
  Transporditoetus

 • Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse III jätkukursus, piimandusmuuseumi programm, talukülastused, loovtöö.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete ...

 • Projekti raames viiakse läbi tegevusi- talude külastused, õppeaia täiendamine, loovtegevused, mis kinnistavad laste kogetut ja arendavad silmaringi. Lasteaia õuealale rajatud permakultuurne õppeaed, mis annab võimaluse lastele igapäevaselt tegutseda, saab täiendusi uute taimekultuuride näol ning ...

 • 17.03.2021 - 31.07.2021 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Taimekasvatuse Instituuti
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise ...

 • Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.
  Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Strateegilise koostöö project Erasmus+ programmi raames "Digital tools for youth work", mille eesmärgiks on luua innovaatilisi digivahendeid noorsootöö arendamiseks.
  Noorsootöö arendamine

 • Kaasaegsed õppimisteooriate ja juhendamise kujundamise uuringud lähenevad aktiivõppele kui põhimeetodile hariduses. Õppeprotsess ja selle tulemused tuleb anda õppija kätte. Õpetaja roll on suunata, konsulteerida, inspireerida, esitada väljakutse. Ehkki teooria pole uus, on selle vastuvõtmine ja ...

 • Energiamajanduse ümberkorraldamise kavandamine on interdistsiplinaarne ja kiireloomuline küsimus, mis nõuab energia teema integreerimist avaliku halduse igapäevatöösse (sealhulgas ruumiline planeerimine, transpordipoliitika, jäätmekäitlus, inimeste tervis jne). See mitte ainult ei loo terviklikku ...

 • Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ...

 • Digiõpe lasteaias ja algkoolides
  Digitaalne õppimine, digitaalne korraldus, laste ja lastega töötavate inimeste digipädevuse tõstmine.

 • 26.02.2021 - 31.07.2022 E+ "Young Creators Discover 3D"

  "Young Creators Discover 3D" on Leedu organisatsiooni Robotikos mokykla algatatud strateegilise koostöö projekt, mille raames tegeletakse 3D printimise tehnoloogia rakendamisega noorsootöös. Kaasatud on lisaks veel Baltijas Reģionālais fonds Lätist.
  Tuua 3D printimise tehnolioogia ...

 • Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist.
  Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest.

 • Tartu Linnaajaloo Muuseumide uute Tartu ajaloo ekspositsioonide arendusprotsessis soovime teada saada külastajate hinnanguid praegustele ja ootusi uutele ekspositsioonidele.
  Projekti eesmärk on läbi viia Tartu Linnaajaloo Muuseumide külastajauuring, et käivitada uute Tartu ajaloo ...

 • Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele
  Arendada õpilaste teadmisi ja oskusi riigikaitsest

 • 10.02.2021 - 31.12.2021 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2021

  Tartu baltisaksa ja eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimine
  Tartu kalmistute ning seonduva esemelise pärandi tutvustamine ja eksponeerimine

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna lasteaedades ja koolides
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada ...

 • Projekti sisuks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks
  1. Luua parem arusaam riigi sotsiaalsest ettevõtlusest, tuvastada ja kaasata asjassepuutuvad sidusrühmad ning kasutada ...

 • Riiklikud eesmärgid jäätmehoolduses on sätestatud „Riigi jäätmekavaga 2014-2020“. Riigi jäätmekava esimene ja kõige olulisem eesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel ...

 • Tartu KHK viib ellu praktikasüsteemi arendamise projekti tehnika valdkonnas, mille eesmärgiks on süvendada ning mitmekesistada koostööd olemasolevate partnerettevõtete ja kooli vahel. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad ...

 • Eeldatakse, et maailma linnaelanike osakaal suureneb 2018. aasta 55% -lt (4,2 miljardit inimest) 68% -ni 2050. aastaks.Kuigi inimeste eeldatav eluiga on viimase ajaga järjest pikenenud ja elukvaliteet tõusnud siis, vastavalt WHO andmetele põhjustavad erinevad keskkonnategurid linnades veerandi ...

 • Ehitusvaldkond on üks selliseid, mille tulemusi ja mõju tajub iga inimene, isegi juhul kui ta otseselt valdkonda ei puutu. Projekti raames tulevad ehituserialasid õpetavatele erinevate regioonide koolidele appi valdkonna suurimad tegijad Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit, et ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele ...

 • Köögiviljade kasvatamine ja kust on pärit piimatooted
  Õppimine väljaspool lasteaia keskkonda teeb õppimise huvitavamaks ning meeldejäävamaks. Soovime oma lasteaia lastele pakkuda võimalikult laialdasi õppimiskogemusi, seda enam, et tänapäeval kahjuks paljudel lastel puudub kokkupuude talude ja ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • 24.01.2021 - 10.01.2022 Hajaasustuse programm 2021

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi ...

 • 20.01.2021 - 15.10.2021 Arengutoetus noortele talentidele

  Arengutoetus noortele talentidele Mirtel Tooming ja Kärt Kiiver
  Osalemine suvel toimuvas plokkflöödilaagris

 • Töökindel, vähese keskkonnamõjuga ja piisav elektrivarustus on üheks oluliseks eelduseks linnade jätkusuutlikul arengul, kuid omavalitsustel on üsna piiratud võimalused selle valdkonna mõjutamiseks. Üha kasvav energiatarve (sh. elektritranspordi energiakasutus) linnades tingib vajaduse ...

 • Euroopa Liidu (sh. Eesti) peamiseks kliimapoliitika eesmärgiks on saavutada süsinikuneutraalsus 2050 aastaks. See nõuab märkimisväärset energiatõhususe parandamist hoonetes, mis moodustavad suurema osa energia lõpptarbimisest. Erinevad uuringud ja analüüsid näitavad, et tegelik energiakasutus ...

 • Näituse kujundustööd
  Kujundaja näituse kontseptsioonist lähtuvalt atraktiivne näitus

 • Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale, kirjeldab võimalikke ohte veekogul; Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; Laps kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja ...

 • Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste ja turunduse. Projekti jooksul on noortevolikogu rolli teadvustamiseks ja noorte teadlikkuse suurendamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, tutvustusseminarid koolides ja ...

 • Projekti sisuks on elamute reoveerimise lihtsustamine ja kiirendamine. Projekti käigus töötakse välja digitaalne tööriist, millega lihtsustada elltoodetud liginullenergiahoonete renoveerimiselementide projekteerimine ja tootmine.
  Projekti käigus on eesmärgiks luua ja katsetada digitaalset ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäigu läbiviimiseks.
  Õppekäigu eesmärk on tutvustada kaitseväelase elukutset, kaitseväe ülesehitust ja väärtustada kaitseväge läbi ajalooliselt tähtsa ning tervikliku taristuga väeosa tutvustamise. EV ...

 • 01.01.2021 - 21.06.2021 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Õpilase enesetäiendamise võimalus muusika valdkonnas.
  Löökpillieriala täiendav õppimine lisaks muusikakooli tundidele.

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetle lastele.
  Äratada hiuvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises: * kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks * õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla *arendada lapse oskust õigesti ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • 01. novembrist 2015 on Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) korraldanud ja rahastanud Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste osutamist. 31. detsember 2020 lõpetab SKA senisel kujul teenuste rahastamise ja suunab ...

 • Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine laagri ja õppekäikude kaudu

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium (edaspidi JPG) loodi 2011. aastal. Oma tegevuses lähtub kool tunnuslausest „Määrame ise oma tuleviku!”. Kooli eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma ...

 • Publikuprogrammid
  Tutvustada näitust läbi ürituste ja tegevuste

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" tarbeks foto- ja videograafi tasu
  Näituse tarbeks vajalike kohtade ja sündmuste jäädvustamine fotode ja videode näol.

 • Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles ...

 • Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.
  Projekti käigus keskendutakse järgmistele teemadele:õpilaste ja õpetajate digioskuste ...

 • “Gamification tools for youth learning” on Erasmus+ KA2 projekt, mis toob kokku noorsootöö organisatsioonid kolmest riigist, et üheskoos arendada digivahendeid noorsootöö paremaks toimimisesk. Tegemist on pikaajalise strateegilise koostöö projektiga.
  Eesmärgid: - luua võimalusi ...

 • 16.11.2020 - 15.01.2021 Varaait vol 16: Targalt Tartu teedel

  Noorte liikuskultuuri ja käitumise parendamine elektriliste vahenditega liigeldes.
  Projekti Tõuksikool "Targalt Tartu teedel" eesmärk on tõsta noorte liiklusteadlikkust elektrilisi sõiduvahendeid kasutades, et tagada liigeldes enda ja kõikide kaasliiklejate ohutus. Projektis osalemine tõstab ...

 • 10.11.2020 - 31.12.2020 Õppevahendite soetamine

  Tartu XIII riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2021.a
  Õppevahendid on vajalikud riigikaitse õppurite võistluse läbi viimiseks.

 • Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Käesoleva projekti raames on võimalus akordioniansambli Unisoon toetus
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi akordionimängu vastu; * esinemistega seotud kulud; * kollektiivi juhi toetus (palk, erialane koolitus)

 • Puhkpilliorkestri töö arendamine.
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu.

 • Õppekava kvaliteetne täitmine nõuab täiendavad rahaliisi kulutusi õppekäikude läbiviimiseks, looduslaagrite korraldamiseks.Praktiliste tööde sooritamine looduses nõuab töövahendite olemasolu, mida koolil praegu ei ole. Samuti koolil ei ole rahalisi ahendeid,et maksta transpordi.Investeringud on ...

 • 15.10.2020 - 14.10.2022 Boosting Green Education at School 

  Projekti "Boosting Green Education at School" juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja ...

 • Projekti üldeesmärk on võtta kasutusele tõhusad teavitus-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanute koolituses kutsehariduse sektoris. Laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute õppimisvajadust, luues selleks uued ja kaasavad viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks ...

 • Projekti eesmärgiks on kutsekeskhariduse õppetasemel Tarkvaraarendaja 4-aastasele õppekava mooduli „IT valdkonna alusteadmised“ digitaalsete õppematerjalide loomine, nende piloteerimine ja õppematerjali kasutuselevõttu toetava õpetajakoolituse läbiviimine.

 • Ürituste korraldamine LM ajutise näituse publikuprogrammina.
  Täiskasvanuharidus

 • Tartu Tamme Kool osaleb sellel aastal TV10 olümpiastardi võistlusel 4. aastat. Eelmisel 2019/20. aastal võitsime üldarvestuses I koha. See on meie ja ka Tartu linna koolide jaoks väga suur saavutus.Selle, 2020/21. aastal osaleb Tartu Tamme Kool jälle TV 10 olümpiastarti sarjas. Nii õpilased kui ka ...

 • Korraldame Tartu linnas, Tartu Tamme Koolis üleriigilise koolinoortele mõeldud lauluvõistluse "Koolilaul 2021". Võistlus on mõeldud Eesti koolide 4.-9. klassi õpilastele. Tartu Kultuurkapitali vahenditest tuleks katta helitehniline teenindus, valgustus, trükiste ja meenetega seonduv, žürii ...

 • Tartu Linnamuuseumi näitus Werneri kohviku 125. sünnipäevaks.
  Valmib näitus- näituse kujundamine ja teostus. Ajaloo jooksul on Werneri kohvikust saanud märgiline koht Eesti kultuuriloos ja kindel osa Tartu identideedist. Näitus tähistab kohviku 125. sünnipäeva ja räägib fotode kaudu kohviku ...

 • 24.09.2020 - 30.06.2021 Olav Ehala 70. sünnipäeva kontsert

  Tiigi Seltsimaja soovib tähistada tunnustatud helilooja ja pianisti Olav Ehala 70. juubelit.
  Väärtustada eesti heliloojaid, pakkuda muusikalist elamust tartlastele ja linna külalistele, elavdada Tartu kontserdielu

 • 21.09.2020 - 30.04.2021 Igal linnul oma laul

  Helika õuealal olevate lindudega tutvumine
  1. Õppida tundma, analüüsima ja eristama linnuhääli. 2. Õppida tundma Eesti looduses elavaid linde, tutvuda nende elukohtadega. 3. Matkida lindude häälitsusi.

 • 21.09.2020 - 19.12.2020 Tartu gümnaasiumite ÕE-d kokku

  Projekt on suunatud Tartu Linna gümnaasiumiviisiku (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium) õpilasesindustele ja nende liikmetele.
  1. Alustada Tartu linna gümnaasiumiviisiku (HTG, MHG, JPG, TTG, KJPG) ...

 • Uued õpikäsitlused, mis on seotud kaasava hariduse, sobitus- ja tavatasandusrühmadega eeldavad pedagoogidelt laiaemaid teadmisi laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamiseks, nende arendamiseks, oskusi laste keskkonna muutmiseks. Käesolev projekt tutvustab osalevate lasteaedade ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2019 seisuga Tartu linnas 14 258 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2023 pakutakse kuni 179 puudega isikule võimalust taotleda toetust oma ...

 • Õuesõpe on kesksel kohal Tartu Lasteaed Poku aastate 2017-2022 arengukava õppe- ja kasvatustöö suunal ning aastate jooksul on asutus sellesse valdkonda palju panustanud - toetanud õuesõppe kasutamist õppe- ja kasvatustegevustes, pikendanud laste õues viibimise aega, korraldanud õues erinevaid ...

 • 01.09.2020 - 30.06.2021 SUMBA +

  Autostumise kiire kasv linnades põhjustab mitmesuguseid probleeme - ummikud, halb õhukvaliteet, surve linnaruumile (parkimise vajadus), liiklusohutuse langus jne. Reeglina avalduvad need probleemid kõige teravamalt linnade keskustes. Lisaks erasõidukite arvu kiirele kasvule on üha ...

 • Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart ajakohastati 2017. aastal. Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Mürakaaerdi alusel ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2022 STEAM the Music

  Aina enam oodatakse ühiskonnas, sh ettevõtjate ja tööandjate poolt, et noored suunduksid rohkem STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) valdkondadega kaetud erialasid õppima. Fookuses peaksid olema teadmiste omavaheline seostamine, koostöine õppimine ning kontekst vastandina ...