Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
10°
Для слабовидящих
10°

Projektid

Ключевое слова
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 306 kuvatakse 100 dokumenti (101 - 200).

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetle lastele.
  Äratada hiuvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises: * kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks * õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla *arendada lapse oskust õigesti ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • 01. novembrist 2015 on Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) korraldanud ja rahastanud Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste osutamist. 31. detsember 2020 lõpetab SKA senisel kujul teenuste rahastamise ja suunab ...

 • Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine laagri ja õppekäikude kaudu

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri korraldamine.
  Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium (edaspidi JPG) loodi 2011. aastal. Oma tegevuses lähtub kool tunnuslausest „Määrame ise oma tuleviku!”. Kooli eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma ...

 • Publikuprogrammid
  Tutvustada näitust läbi ürituste ja tegevuste

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" tarbeks foto- ja videograafi tasu
  Näituse tarbeks vajalike kohtade ja sündmuste jäädvustamine fotode ja videode näol.

 • Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles ...

 • Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.
  Projekti käigus keskendutakse järgmistele teemadele:õpilaste ja õpetajate digioskuste ...

 • “Gamification tools for youth learning” on Erasmus+ KA2 projekt, mis toob kokku noorsootöö organisatsioonid kolmest riigist, et üheskoos arendada digivahendeid noorsootöö paremaks toimimisesk. Tegemist on pikaajalise strateegilise koostöö projektiga.
  Eesmärgid: - luua võimalusi ...

 • 16.11.2020 - 15.01.2021 Varaait vol 16: Targalt Tartu teedel

  Noorte liikuskultuuri ja käitumise parendamine elektriliste vahenditega liigeldes.
  Projekti Tõuksikool "Targalt Tartu teedel" eesmärk on tõsta noorte liiklusteadlikkust elektrilisi sõiduvahendeid kasutades, et tagada liigeldes enda ja kõikide kaasliiklejate ohutus. Projektis osalemine tõstab ...

 • 10.11.2020 - 31.12.2020 Õppevahendite soetamine

  Tartu XIII riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2021.a
  Õppevahendid on vajalikud riigikaitse õppurite võistluse läbi viimiseks.

 • Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Käesoleva projekti raames on võimalus akordioniansambli Unisoon toetus
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi akordionimängu vastu; * esinemistega seotud kulud; * kollektiivi juhi toetus (palk, erialane koolitus)

 • Puhkpilliorkestri töö arendamine.
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu.

 • Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Puiestee 114 on kaks hoonet, mis projekti käiguis lammutatakse.
  Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja ...

 • Õppekava kvaliteetne täitmine nõuab täiendavad rahaliisi kulutusi õppekäikude läbiviimiseks, looduslaagrite korraldamiseks.Praktiliste tööde sooritamine looduses nõuab töövahendite olemasolu, mida koolil praegu ei ole. Samuti koolil ei ole rahalisi ahendeid,et maksta transpordi.Investeringud on ...

 • 15.10.2020 - 14.10.2022 Boosting Green Education at School 

  Projekti "Boosting Green Education at School" juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja ...

 • Projekti üldeesmärk on võtta kasutusele tõhusad teavitus-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanute koolituses kutsehariduse sektoris. Laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute õppimisvajadust, luues selleks uued ja kaasavad viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks ...

 • Projekti eesmärgiks on kutsekeskhariduse õppetasemel Tarkvaraarendaja 4-aastasele õppekava mooduli „IT valdkonna alusteadmised“ digitaalsete õppematerjalide loomine, nende piloteerimine ja õppematerjali kasutuselevõttu toetava õpetajakoolituse läbiviimine.

 • Ürituste korraldamine LM ajutise näituse publikuprogrammina.
  Täiskasvanuharidus

 • Tartu Tamme Kool osaleb sellel aastal TV10 olümpiastardi võistlusel 4. aastat. Eelmisel 2019/20. aastal võitsime üldarvestuses I koha. See on meie ja ka Tartu linna koolide jaoks väga suur saavutus.Selle, 2020/21. aastal osaleb Tartu Tamme Kool jälle TV 10 olümpiastarti sarjas. Nii õpilased kui ka ...

 • Korraldame Tartu linnas, Tartu Tamme Koolis üleriigilise koolinoortele mõeldud lauluvõistluse "Koolilaul 2021". Võistlus on mõeldud Eesti koolide 4.-9. klassi õpilastele. Tartu Kultuurkapitali vahenditest tuleks katta helitehniline teenindus, valgustus, trükiste ja meenetega seonduv, žürii ...

 • Tartu Linnamuuseumi näitus Werneri kohviku 125. sünnipäevaks.
  Valmib näitus- näituse kujundamine ja teostus. Ajaloo jooksul on Werneri kohvikust saanud märgiline koht Eesti kultuuriloos ja kindel osa Tartu identideedist. Näitus tähistab kohviku 125. sünnipäeva ja räägib fotode kaudu kohviku ...

 • 24.09.2020 - 30.06.2021 Olav Ehala 70. sünnipäeva kontsert

  Tiigi Seltsimaja soovib tähistada tunnustatud helilooja ja pianisti Olav Ehala 70. juubelit.
  Väärtustada eesti heliloojaid, pakkuda muusikalist elamust tartlastele ja linna külalistele, elavdada Tartu kontserdielu

 • 21.09.2020 - 30.04.2021 Igal linnul oma laul

  Helika õuealal olevate lindudega tutvumine
  1. Õppida tundma, analüüsima ja eristama linnuhääli. 2. Õppida tundma Eesti looduses elavaid linde, tutvuda nende elukohtadega. 3. Matkida lindude häälitsusi.

 • 21.09.2020 - 19.12.2020 Tartu gümnaasiumite ÕE-d kokku

  Projekt on suunatud Tartu Linna gümnaasiumiviisiku (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium) õpilasesindustele ja nende liikmetele.
  1. Alustada Tartu linna gümnaasiumiviisiku (HTG, MHG, JPG, TTG, KJPG) ...

 • Uued õpikäsitlused, mis on seotud kaasava hariduse, sobitus- ja tavatasandusrühmadega eeldavad pedagoogidelt laiaemaid teadmisi laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamiseks, nende arendamiseks, oskusi laste keskkonna muutmiseks. Käesolev projekt tutvustab osalevate lasteaedade ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2019 seisuga Tartu linnas 14 258 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2023 pakutakse kuni 179 puudega isikule võimalust taotleda toetust oma ...

 • Õuesõpe on kesksel kohal Tartu Lasteaed Poku aastate 2017-2022 arengukava õppe- ja kasvatustöö suunal ning aastate jooksul on asutus sellesse valdkonda palju panustanud - toetanud õuesõppe kasutamist õppe- ja kasvatustegevustes, pikendanud laste õues viibimise aega, korraldanud õues erinevaid ...

 • 01.09.2020 - 30.06.2021 SUMBA +

  Autostumise kiire kasv linnades põhjustab mitmesuguseid probleeme - ummikud, halb õhukvaliteet, surve linnaruumile (parkimise vajadus), liiklusohutuse langus jne. Reeglina avalduvad need probleemid kõige teravamalt linnade keskustes. Lisaks erasõidukite arvu kiirele kasvule on üha ...

 • Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart ajakohastati 2017. aastal. Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Mürakaaerdi alusel ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2022 STEAM the Music

  Aina enam oodatakse ühiskonnas, sh ettevõtjate ja tööandjate poolt, et noored suunduksid rohkem STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) valdkondadega kaetud erialasid õppima. Fookuses peaksid olema teadmiste omavaheline seostamine, koostöine õppimine ning kontekst vastandina ...

 • On valus näha, et lapsed ei loe tänapäeval enam nii palju kui enne nutiajastut. Ka õpetajad võiksid olla siin lastele lugemishuvi suurendamisel eeskujuks, jutustada neile kirjutamisest, tõlkimisest, raamatutest päriselus. Kuidas kutsuda esile laste huvi kirjanduse vastu? Lastele tuleb näidata, et ...

 • Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2021 Icetonia - from theory to practice!

  Tegemist on jätkuprojektiga 2018-2019. õppeaastal toimunud Nordplus Juniori rahastatud õpetajate koostööprojektile Melaskoliga Reykjavikist, Islandil. Projekti fookuses on järgnevad teemad: 1. Avatud õpiruum 2. Õuesõpe 3. Erivajadusega lapsed 4. Kooli juhtimine, otsuste vastuvõtmise poliitikad ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2022 Uued teadmised - uued võimalused

  Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta täiskasvanuhariduse hetkeseisu ülevaatest selgub, et Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse omandajate osakaal nooremate hulgas langeb ja madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal suureneb. Ülevaade toob välja, et 2017. aasta seisuga on meil ...

 • PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine
  Tõsta laste teadlikkust mahepõllundusest

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Tartu linna suurusesse linna on vaja rohkem hoolduskoordinaatoreid, kes ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 1.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kolme õppekeskuse aktiivõppeprogrammides.
  Projekti tulemusena saavad 1.c klassi õpilased terviklikud ja lõimitud teadmised loodusest, aastaringist, loomadest (sh imetajatest, putukatest ja lindudest) ning inimtegevuse seostest ...

 • Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid: 1. Privaatsus, 2. Küberturvalisus, 3. ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Tänapäeva noored on küll väga aktiivsed digimaailmas, kuid väljaspool seda on nende sotsiaalsed oskused tagasihoidlikud, seda eriti endast erinevate sotsiaalsete gruppidega suheldes, ükskõik, on tegu siis nendest erineva vanusegrupi, rahvusgrupi või religiooniga. Projekti eesmärk on aidata arendada ...

 • See projekt on jätk Erasmus+ KA229 projektile "Kriitilselt mõtlev euroopa noor" ning seekord on tegevustethe keskmes puuetega ja vähekindlustatud peredest pärit laste integreerumine. Laiemas vaates uurime kultuurilisi erinevusi ja päritolu, kuna suur osa projektis osalevatest õpilastest kuulub ...

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • 01.09.2020 - 16.06.2022 Teadlikult looduses ja koos loodusega.

  Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.
  Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.

 • 01.09.2020 - 31.10.2022 Learning for the future

  Projekti elluviimiseks on kolm peamist motivatsiooniallikat. Peamine, oleme viimase kahe aasta jooksul täheldanud erinevust erinevate õppijate oskustasemete ja õppija autonoomia ning õppestrateegiate osas, millest saab järeldada, et õpilastel on õppimisel madal autonoomia tase. Oleme püüdnud aidata ...

 • Keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammide eesmärk on edasi kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
  Säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Projekti abil tõsta Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkust
  Õppeprogrammide eesmärkideks on toetada järgmisi tegevusi: õpilased mõistavad looduses toimuvaid protsesse, õpivad tundma elurikkust, oskavad seostada loodust ning inimühiskonda.

 • Projekti eesmärk on ümber kujundada Tartu KHK-s ettevõtlusõpe selliselt, et see aitaks saavutada uue ettevõtlus ja karjäärimooduli "Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas" õpiväljundeid. Projekti tegevustega luuakse suuremad seosed ülekooliliselt ettevõtlusõppe ning erialase õppe vahel kasutades selleks ...

 • Projekt keskendub Tartu Raatuse Kooli järgmise arengukava perioodi eesmärgistamisele ning õpetajate, juhtkonna ja vanematele mõjusamale koostööle. See hõlmab ka õpilaste ja lapsevanemate suuremat kaasatust otsustusprotsessidesse. Projekt toetab TRK peaeesmärki – iseseisev, väga heade sotsiaalsete ...

 • Projekti eesmärgiks on arendada Tartu KHK-s välja õpetajate mentorsüsteem ning tugivõrgustik, millega toetatakse õpetaja rolli muutumist uueneva õpikäsituse rakendamiseks koolis. Õpetaja roll mentorina on olla õppija isikliku arengu ning õpitee kujundamise toetaja.
  Projekti eesmärk on välja ...

 • Projekti eesmärk on pakkuda Tartu KHK kutsevaliku õppe õppekava õpilastele ja North Karelia Municipal Education and Training Consortium ettevalmistuskursuse õpilastele võimalust õpilasvahetuseks.
  Arendada koostööd mitmel tasandil: õpilased, õpetajad, programmijuhid. Eesmärgiks on kutsevaliku ...

 • 01.08.2020 - 30.09.2021 ESC „3 for Enriching the Community“

  Projekt "3 for Enriching the Community" on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta teadlikkust ja tolerantsi erinevuste osas Tartu linna noorte seas. Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt toob Tartu Noorsootöö Keskusesse 12 kuuks 3 vabatahtlikku, kes asuvad tööle noortekeskustes ning löövad kaasa teiste ...

 • Projekti raames toimuvad noortekohtumised, kus osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Tarvastu Gümnaasiumi 9.kl. õpilased.
  Tutvuda erinevate elukutsete ja tegevustega.

 • 15.07.2020 - 30.08.2021 Hansa kooli 2020-21 õa õppeprogrammid

  Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised. Oluline on noortes ...

 • Tartu Linnamuuseumi aastaraamatu (22) "Pühakutest patusteni Tartu ajaloos" kujundamine ja küljendamine
  Linnamuuseumi perioodiline väljaanne publitseeritakse korrektselt.

 • Käesoleva projekti raames on Tartu II Muusikakoolil võimalus soetada tenortromboon
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu

 • Projekti eesmärgiks on taastuvenergia tootmise edendamine läbi energiaühistute loomise toetamise.
  Projekti eesmärgid on: - ärimudelite välja töötamine, et energiaühistute loomises osaleksid võrguhaldur, investorid, ettevõtjad, kodanikud ja lõpptarbijad. - Kohaliku taastuvenergia tootmise ja ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Õppekava toetava praktikumi läbiviimine
  MHG gümnaasiumi loodussuuna õpilaste laagri/praktikumi korraldamine

 • 29.06.2020 - 31.12.2020 ENTK Avatud noorsootöö toetus

  Eriolukorra järgselt välinoortekeskuste avatuna hoidmine ning tegevuste toomine keskuste õuealadele.
  Toetada vajaduspõhiselt noortekeskuste põhitegevust ning avatud noorsootöö teenuse pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.

 • Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  5-7-aastastele lastele digipädevuste õpetamine õppekasvatustöö rikastamise eesmärgil. Plaanis on kasutada Bee-Botte: a) eesti keele õpetamiseks. Bee-Bottide abil saame lastele uusi teadmisi emakeeles anda ja pärast kinnistada õpitud eesti keeles; b) ...

 • Mitmetes Tartu linnaosades (Annelinn, Ränilinn, Ülejõe, Jaamamõisa, Veeriku, Ropka , Karlova) on tänavavalgustuse taristu amortiseerunud ebaefektiivne ja avariiohtlik. Üha sagenevad remonttööd taristu juures viitavad selgelt sellele , et taristu on oma aja ära elanud ja vajab rekonstrueerimist. ...

 • 01.06.2020 - 31.12.2020 ProgeTiiger programm

  LEGO Spike Prime robotite abil soovime kaasajastada tehnoloogiaõpetuse õpetamist 4. klasside ainetundides. Seadmete abil saame lahendada erinevaid probleemülesandeid ning muuta aine õppimist põnevamaks. Robootika vahendid sobivad hästi programmeerimise algtõdede õpetamiseks. Selleks lõimime 4. ...

 • Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
  Tervislike toiduharjumuste kujundamine lastel. Laps tutvub vähetuntud kuid häid rasvu sisaldavate toiduainetega.

 • "Personally Professional" on Erasmus+ KA1 raames läbi viidav 7 päevane rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele, et arendada nende erialaseid pädevusi, sh väärtuste ja isikuomaduste tunnetamine, analüüsida seoseid oma personaalse ja professionaalse isiksuse vahel, jagada häid praktikaid kaasava ...

 • Oleme saanud tegutseda 2019/2020 õppeaastal asutusse saabunud robotitega Sphero mini, Ozobot Bit, MatataLab, Dash ja Dot. Saime kogemuse, et läbi Hea Alguse saab lõimida erinevaid valdkondi ning kasutada roboteid väga erinevate teemade käsitluste juures muutes õppetegevusi mitmekesisemaks ja ...

 • Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 eluaastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Tartu KHK-st osaleb Euroscola ...

 • 07.05.2020 - 01.06.2021 Emajõgi - sünd ja surm

  Kultuuripealinn 2024 projekti "Emajõgi - sünd ja surm" arendamine
  Kultuuripealinn 2024 projekti "Emajõgi - sünd ja surm" arendamine

 • 07.05.2020 - 01.06.2021 Tartu 2024 projekt Põlvelt põlvele

  Projekti Põlvelt põlvele arendamine
  Projekti Põlvelt põlvele väljaarendamine

 • 04.05.2020 - 03.05.2022 ZCC: Zero Carbon Cities

  Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimaneutraalse liidu. Ühe väljapakutud hoovana eesmärgi saavutamiseks on välja käidud süsinikeelarvete koostamine. Kliimaeesmärkide saavutamiseks on liikmesriikidele ja kohalikele omavalitsustele planeeritud toetusmehhanismid, mis ...

 • Projekti raames koostatakse “Kondiitritehnoloogia/ kondiitritoodete tehnoloogia” digiõpik, mis tehakse kättesaadavaks kõigile Eesti kutsekoolidele E-koolikoti kaudu. Digiõpikuga arendatakse kondiitritehnoloogia õpet nii Tartu KHK-s luues kaasaegsed õppevõimalused toiduainete tehnoloogia valdkonna ...

 • Paljud Euroopa omavalitsused tegelevad aktiivselt kliimamuutuste probleemiga rakendades kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise poliitika/eesmärkide kujundamisel erinevaid lähenemisi. Erinevaid võimalikke tegevusi on palju. Osasid neist on lihtne rakendada, teised aga on üsna kulukad või ...

 • Tartu Linnamuuseumi aastanäituse "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" kujunduse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseeriminine
  Tartu Linnamuuseumi aastanäitusele "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" atraktiivse ja sisutoetava kujunduse loomine.

 • 25.04.2020 - 31.12.2025 ENLIGHT

  ENLIGHT on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd. Võrgustikku kuulub üheksa klassikalist teadusülikooli. Projekti tegevustesse kaasatakse kohalikud kogukonnad ja omavalitsused.
  Muuta üleilmsete ...

 • PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine Tartu lasteaias Klaabu
  Tõsta laste teadlikkust mahepõllumajandusest ning toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete projekti läbiviimine Tartu Lasteaias Meelespea
  Arendada laste teadmisi põllumajandusest, kujundada tervisliku toitumise harjumusi, sh läbi töö köögivilja- ja marjaaias

 • 02.04.2020 - 31.07.2020 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse, Eesti Maaülikooli Mahekeskusesse, Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja Eesti Sordiaretuse Instituuti
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste ...

 • Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ning jalgrataste hoiukohti ja parklaid. Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning ...

 • Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlke ja kommentaaride toimetamiseks on Eesti Kutuurkapital eraldanud toetuse ajaloolasele Toomas Hiiole.
  Tartus sündinud baltisakslase Oswald Hartge mälestusteraamatu "Auf des Lebens grosser Waage. Erinnerungen 1895-1939" tõlkis saksa keelest eesti keelde ja ...

 • 20.03.2020 - 31.12.2022 Tartu lasteaed Hellik rekonstrueerimine

  Tartu lasteaed Hellik avati 1985. aasta jaanuaris. Tegemist on lasteaiaga kus on avatud 13 rühma (2020/2021 õppeaastal käib lasteaias 225 last ) ja kus töötab 50 inimest. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, ...

 • Tartu Linnamuuseumi Tartu rahu virtuaalreaalsuse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseerimine koostöös virtuaalreaalsuse loojatega.
  Intrigeeriva, hariva ja külastajasõbraliku Tartu rahu virtuaalreaalsuse loomine.

 • Tartu Kroonuaia Koolis õpib 2019/2020 õppeaastal ligi 120 õpilast ning lisaks pakutakse mittestatsionaarset õpet lihtsustatud õppekaval õppivatele kinnipeetavatele (kelle õppetegevus toimub Tartu Vangla territooriumil). Kool tegutseb aadressil Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi hästi ...

 • Tiigi Seltsimaja tellis uue naiskoorilaulu helilooja Tõnu Kõrvitsalt tunnustatud koorijuhi Vaike Uibopuu 80. juubeli kontserdiks.
  Tunnustada armastatud koorijuhti, rikastada eesti koorimuusikat uue teosega.

 • 01.03.2020 - 30.11.2022 Sustainability in Finance (SuFi)

  Sustainability in Finance (SuFi) projekt arendab avatud online moodulit finantskirjaoskuse õppeks kutseõppes rõhuasetusega jätkusuutlike finantsotsuse tegemisele. Finantsoskuste pädevus on nõutud tööjõuturul ning tänased kutseõppe õppekavad ei sisalda antud pädevusi piisavalt. Seetõttu on vaja ...

 • 2020. aasta riigieelarve seadusega otsustati toetada kohalikke omavalitsusi multifunktsionaalsete, aasta ringi kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamisel.
  Rajada Tartu linna aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga. Jalgpallihalli väljaku mänguala peab ...

 • 01.02.2020 - 12.05.2022 Health&Greenspace

  Praegu elab peaaegu kolmveerand (73%) Euroopa elanikkonnast linnapiirkondades ja aastaks 2050 on Euroopas oodata et üle 80% elanikest elab linnades. Kuigi linnapiirkonnad pakuvad palju võimalusi, näiteks töökohti ja teenuseid, siis kiire ja jätkusuutmatu linnastumine toob kaasa arvukalt ...

 • Peamine projekti sihtgrupp on meeskond ning laiemalt on kõik noored, kes tunnevad huvi grafiti vastu. Projektimeeskonnaga osaletakse töötubades ning koolitustel vajalike oskuste ning teadmiste saamiseks (grafiti, photoshop, disain, turundus). Kaasame noori kõikidesse töötubadesse, anname neile ...

 • Toetus
  Transporditoetus Rahvusliku teatri juubelifestivalil osalejale