Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Projektid

Keywords
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 255 kuvatakse 100 dokumenti (101 - 200).

 • 29.08.2022 - 31.12.2025 Mobi2up

  Projekt keskendub liikumisviiside kombineerimise hõlbustamisele, põhiprobleemiks on laialt võttes autokasutuse kasv Euroopa linnades ning kitsalt liikumisviiside kombineerimise keerukus ning vajakajäämised kombineeritud liikumiste jaoks tingimuste loomisel. Tartus on põhirõhk ühistransporti ...

 • 15.08.2022 - 31.05.2023 Täiendav eesti keele õpe VOCO-s V

  Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine). Projekti raames toimuvad LAK õppe metoodika koolitused ...

 • 01.08.2022 - 30.09.2023 My Sustainable Business

  Projekti eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu kutseekoolide ettevõtlusõpetajate õpirännete kaudu jagada paremaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest kutsekoolides ning suurendada õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaseid teadmisi.
  Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõppe ...

 • Tartu linna rahvastikuregistris oli 2021. aasta lõpu seisuga 20 650 last. Lastekaitsealaste juhtumitega seotud abivajavaid lapsi oli 2021. aasta jooksul 980, mis on ca 5% kõigist Tartu linna lastest. Abivajavate laste arv on võrreldes möödunud aastaga oluliselt kasvanud (2020. aastal 566 last). ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppereisid linna Århusi Taanis ja Helsingborgi linna Rootsis tutvumaks linnaruumi arenguga niung jätkusuutlike ehitistega, Reisil tutvutakse erinevate kliimaneutraalsete- ning puitehitistega.
  Tartu linna visiooni kohaselt aastaks 2030 eelistatakse eluaseme rajamisel ...

 • Projekt toetab tehnika ja autoerialade praktiliste erialaoskuste omandamist kaasaegsete õppevahendite toel. Projekti tulemusel on kavas soetada keevitus,- tööstusrobootika-, autotehnika ja automaalri simulaatorid ning seeläbi kaasajastada kutseõpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite toel. ...

 • THMK on viimastel aastatel pidevalt kasvanud nii õpilaste kui ka õpetajaskonna poolest. Õpetajatel, kes on tulnud meie kooli teistest koolidest, ei ole sageli pikaajalist praktikat HEV õpilastega töötamisel. Samuti vajavad noored õpetajad, kes õpivad ülikoolis või on oma õpingud äsja lõpetanud, ...

 • Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist. Koolitusel osalevad Tartu Aleksander Puškini, Tallinna Avatud ja Pärnu Tammsaare koolide õpetajad.
  Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja ...

 • 16.06.2022 - 30.09.2022 Tartu Noorte Töömalev 2022

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson osaleb 13.-15.06.2022 Taanis, Kopenhaagenis Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril. Õppevisiit on suunatud esmatasandi kutseõppega tegelevatele asutustele ja spetsialistidele.
  Heade praktikate kasutuselevõtt karjäärinõustamises.

 • Tänane julgeolekuolukord ning Venemaa sõjategevuse suurendamise tõttu on vajalik kohalikel omavalitsustel tõsta kriisiks valmisolekut. Kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll kriisiolukordades - kohapeal esmaste ja eluks vajalike teenuste kättesaadavuse ja inimeste toimetuleku ...

 • 01.06.2022 - 31.08.2023 Tartu VOCO õpiränne 2022-2023

  Vastavalt uuele Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Lineaarmajandusel on negatiivne mõju keskkonnale, kuna tooted on tavaliselt mõeldud kasutamiseks, mitte taaskasutamiseks. Maailmas jõuab näiteks 1,5–4% plastitoodangust aastas ookeani. Mikroplasti sisaldus keskkonnas on ELis igal aastal 75 000–300 000 tonni. Lisaks tootmisele põhjustab erinevate ...

 • Riigihanked on avalikus sektoris peamine vahend teenuste-, tööde- ja kaupade hankimisel. Samas on riigihanked ka üks parimaid võimalusi innovatsiooni kiiremaks kasutuselevõtuks avalikus sektoris. Innovatsioonihangete kaudu saab avalik sektor leida paremaid lahendusi avalike teenuste tõhususe, ...

 • Rahvaraamatukogud on eriti olulised asutused, mis pakuvad erinevatel tasanditel vaba juurdepääsu teabele ja teenustele, teevad aktiivset koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega, tegutsevad piirkondlike keskustena. Raamatukoguhoidjad peavad pidevalt täiendama ja ergutama oma loovust, arendama ...

 • Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd
  Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja ...

 • Projekti eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu ning elukvaliteeti kohalikes omavalitsustes. Projekt keskendub laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab ...

 • Rahvateatrite toetamine transpordil ja dekoratsioonide veol Laulupeomuuseumisse etenduste läbiviimiseks.
  Transporditoetus

 • Erivajadusega laste tugisüsteemis saavad kokku tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkond, vastutus on jaotunud nii KOVi kui riigi vahel. Eritoe vajaduse varajane märkamine on kriitiline, kuna varases lapseeas alanud probleemid saadavad inimest täiskasvanueani ning toovad riigile ja KOV-ile kaasa ...

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd
  Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd

 • Linnade probleemiks on autode arvu pidev suurenemine ja samal ajal surve ühistranspordi kasutamise vähenemisele. Kui midagi selles osas linna või riigi poolt ette ei võeta, siis sõitjatevedu rohkem kui kahekordistub aastaks 2050, sh sõidukite arv kasvab: maailmas vastavalt 1 miljardilt 2015.aastal ...

 • 01.04.2022 - 30.03.2026 Green Skills 4H2

  Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja töötada ning piloteerida uuenduslik ja jätkusuutlik vesinikutehnoloogia oskuste strateegia (Hydrogen Skills Strateg) ning luua õppekavad vesinikutehnoloogia õpetamiseks kutseõppes, mis toetavad uute vesinikutehnoloogiaettevõtete loodavate ametite jaoks ...

 • Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb Eestile ette ambitsioonikat renoveerimise mahtu. Kokku vajab aastaks 2050 Eestis renoveerimist 54 000 000m2 mahus hooneid sj: - 100 000 eramut neto kogupinnaga 14 000 000 m2 - 14 000 kortermaja neto kogupinnaga 18 000 000 m2 - 27 000 ...

 • "ESTEEM on kaks aastat kestev rahvusvaheline koostööprojekt, mis keskendub noorte heaolule. Projekt viiakse ellu viie organisatsiooni vahel Lätist, Eestist, Bulgaariast ja Hispaaniast.
  Projekti peamine eesmärk on pöörata tähelepanu noorte vaimsele tervisele ja psühholoogilisele heaolule. ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • 01.03.2022 - 01.03.2025 Tartu renoveerib

  Tartus on üle 1200 kortermaja. 96% kortermajadest on eraomandis st tegemist on korteriühistutega. Kõigist Tartu kortermajadest 93% on renoveeritud enne aastat 2000. 78% nendest hoonetest on energiaklassis E või madalam ning 32% enegiaklassis F või madalam. Kõik sellised hooned vajavad ...

 • 01.02.2022 - 10.01.2024 Hajaasustuse programm 2022

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Meedet rakendatakse endises Tähtvere valla piirkonnas.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades ...

 • Puu- ja köögivilja pakkumine
  Eesmärk on: * Rikastada laste toidulauda puu- ja köögiviljade tarbimise näol; * Pakkuda lastele huvitavaid ja vaheldusrikkaid võimalusi puu- ja köögiviljade söömiseks. .

 • Kliimaneutralsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimint kliimaneutraalseteks piirkondadeks.
  Katsetada ja arendada uusi hoonete renoveerimise ja energiatootmise tehnoloogiaid muutmaks kolm ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23 000 ...

 • 01.01.2022 - 31.12.2022 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2022

  Tartu arheoloogilistel kaevamistel kogutud loomaluude säilimise ja teadusliku kasutamise tagamine
  Tartu arheoloogilistelt kaevamistelt pärit loomaluude korrastamine, pakendamine ning üleandmine Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu luuhoidlasse Tallinnas Ankru tänaval, mis on Eesti ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Projekti üldeesmärk on tugevdada valdkonnaülest koostööd noorsootöö, loovuse ning kultuuri vahel, et suurendada noorte kaasamist ning leida uusi uuenduslikke metoodikaid ja praktikaid, mis hõlmavad neid sektoreid. Projekti kõrvaleesmärk on tutvustada digitaalseid tööriistu nii noorsootöötajatele, ...

 • Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ühise näituseprojekti Peedist Pesumasin osanäituse ettevalmistus ja teostus Tartu linnamuuseumis.
  2024. aasta kevadel avame samaaegselt kolmes muuseumis ühise näituse, mis vahendab taaskasutuse ja isetegemise väärtusi. ...

 • Kõikidele Eesti koolinoortele suunatud lauluürituse ''Koolilaul 2022"' korraldamineTartu Tamme Koolis.
  Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2022“.

 • 01.11.2021 - 01.11.2024 PATHWAY TO HOSPITALITY

  Toitlustus ja majutussektoris on suur tööjõu voolavus ja sageli esineb kvalifitseeritud tööjõupuudust. Osaliselt on see kvalifitseeritud tööjõu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse ning üldise halva kuvandi tõttu (nt hooajalise tööhõive ja piiratud karjäärivõimaluste osas). Käesoleva projekti ...

 • 01.11.2021 - 31.10.2023 Logistics VET Hub

  Tänapäeva logistika sektor vajab kvalifitseeritud tööjõudu. Kutsekoolide ja logistika ettevõtete koostöö vajab tõhustamist. Logistika erialade õppekavad vajavad uuendamist ja täiendamist vastavalt uutele suundumustele ja tänapäeva tööturu situatsioonile. Käesoleva projektiga soovitakse parandada ...

 • 01.11.2021 - 30.09.2022 E+ "Tänavanoorsootöö ABC"

  Tartu linna noorte riskikäitumise ennetamine läbi tänavanoorsootöö pädevuse tõstmise Tartu noorsootöö spetsialistide seas.
  1. Noorsootöötajate pädevuse tõstmine tänavanoorsootöö igapäevases rakendamises kohalikul tasandil. 2. Uute ja uuenduslike tänavanoorsootöö õppe- ja toetusmooduli ...

 • Kuna ühiskond areneb nii kiiresti, on olemas pidev ülesanne muuta meie haridus asjakohaseks, uuendusmeelseks ja huvitavaks, et vastata tuleviku vajadustele: veelgi enam digitaalne ühiskond ja töömaailm. Selle saavutamiseks peavad õpetajad ja õpilased lapsendama ja sellest kasu saama uusimad ...

 • COVID19 pandeemia tõi endaga kaasa distants- ja hübriidõpe õppimisvorme igapäeva kooli ellu. Hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis. Hübriidõpe läbiviimiseks on aga vaja digitehnilisi vahendeid, veebipõhiseid ...

 • 01.11.2021 - 31.12.2021 Koostöö on edu võti

  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine - Sallivuse suurem teadvustamine - Emotsioonide ...

 • Strateegilise koostöö projekt Erasmus+ programmi raames "Inclusion is On", mis tegeleb noorte vaba aja tegevuste kättesaadavuse ja noorte võrdse kaasamisega. Pojekti eesmärgiks on arendada ja jagada häid praktikaid partnerorganisatsioonidega.
  - Tõsta partnerorganisatsioonide teadmiste taset ...

 • Projekt arendab neli uut targa tööstuse valikaine õppemoodulit mehhatroonikutele kasutades CLIL meetodit. Õppekavade valdkonnades (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine) korraldatakse õpetajate koolitused ning piloteeritakse õppekavasid 4 riigis.
  Projekti ...

 • Kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemisel on oluline roll inimestevahelisel koostööl ning tegutsemisel ühiselt inimkonnana. Selle tee eelduseks on kogukondlikud head suhted ning üksteise ära kuulamine ja arvestamine. Ökoloogilise maailmapildi selgusel ning oma rolli märkmaisel ning osalemisel ...

 • 29.09.2021 - 31.12.2021 Õpihuvi laager

  Distantsõppe perioodil õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 on tekkinud lüngad teadmistes ning omavahelisel koostöö oskusel, sotsialisserumises. Selleks, et leevenada tekkinud lünkasid, korraldame 4-päevase õppelaagri Valga maakonnas.Laagri tegevused panustavad õpilaste üldpädevust e, eeskätt õpi- ja ...

 • Laste keskonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad mõisapargi looduskooslusega ja märkavad taimede muutusi sügisel.

 • 01.09.2021 - 31.08.2023 Tartu KHK õpiränne 2021-2022

  Vastavalt uuele Tartu KHK rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2021 - sügis 2022
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad erinevate koduloomade ja-lindudega, tunnevad nende keraosi. Mõistavad koduloomade rolli inimese elus, oskavad nende juuresolekul käituda, mõistavad nende vajadusi ja oskavad nende eest õigesti hoolitseda.

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust. ...

 • 01.09.2021 - 31.05.2022 Tartu Maarja Kool keskonnataeadlikumaks

  Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikus
  Suurendada õpilaste keskonnateadlikust

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Põhikooli klasside osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides; Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.
  Õpilaste parem arusaam ...

 • Projekti eesmärgid on parandada täiendava keeleõppe läbinud kutseõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul üldise keeleõppe abil; tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust, hakkamasaamist koolis: vähendada eesti keelest erineva ...

 • Tartu noorsootöö keskuse projekt noorsootöö rikastamiseks rahvusvaheliste võimaluste kaudu. Projekti käigus toimub kaks rahvusvahelist noortevahetust ja üks rahvusvaheline koolituskursus.
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi rahvusvaheliste Eramsus+ võimaluste

 • Projekti pea eesmärk on muuta Tartu noorte töömalev noorte huvidest ja soovidest lähtuvaks, selleks on plaanis edendada töömaleva aktiivi, et nad oleks aktiivselt kaasatud ning räägiks otsustusprotessides kaasa ning saaksid vastutusrikkamaid ül töömaleva korralduses. Plaanis on läbi koolituste ...

 • 01.08.2021 - 10.08.2022 Raatuse kooli õpilaste talukülastused

  Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad. Õpilased saavad degusteerida puu- ja juurvilju, mis ei ole väga tavapärased igapäevasel toidulaual. 1.-4. klasside õpilased külastavad nii ...

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" publikuprogrammi korraldamine
  Esinejatele tasu maksmine.

 • Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi publitseerimine Oswald Hartge mälestusraamatu juurde.
  Eesmärk on koostada Tartu Linnamuuseumi Tartu-elulugude sarjas kolmanda raamatuna 2021. aasta sügisel ilmuva baltisakslase Oswald Hartge memuaarteose juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaart.

 • Algselt plaanisime näituse avada kohviku 125. sünnipäevaks augustis 2020. koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu pidime projekti edasi lülkkama. Vahepeal on näitus küpsenud ja kasvanud. Saime rahvakultuuri sihtkapitalilt ( 2020 3 jaotus) toetuse, millega saame katta graafilise disaini ja ...

 • 17.06.2021 - 30.09.2021 Tartu Noorte Töömalev 2021

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  Seadmete soetamise eesmärgiks on kasutada neid lõimituna teiste ainetega ja huvitegevustes. Tänu uutele seadmetele muutub õppetöö kaasaegsemaks, mitmekülgsemaks ja leidlikumaks. Lapsed õpivad rohkem iseseisvalt tegutsema, paremini hakkavad aru saama põhjus-tagajärg ...

 • Haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega, et pakkuda lastele vaheldust ja põnevaid väljakutseid ning seda läbi kogu õppeaasta. Soodustada laste digioskuste kujunemist ja -pädevust ja seda alates sõimerühmast.
  Eesmärk on haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • Raske terviseprobleemiga lastele ja nende peredele pakutavad teenused ei kata täna ära teenusvajadust, samuti on teenused killustatud ning lapsevanemal on keeruline pakutavas orienteeruda. Perekodu Käopesa osutab asenduskoduteenust raske ja sügava puudega lastele. See katab küll ära ööpäevaringse ...

 • Tartu linnas on seisuga 31.12.2020 kokku 65+ vanusegrupis 18 188 inimest. Üksi elava pensionäri toetust sai 2020. aastal 5810 inimest, st väga paljud vanemaealised tartlased elavad oma korterites üksi. Tartu suuruses linnas suhtrlevad vanemaealised omavahel vähe ja inimlikke suhteid ning kontakte ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu Lasteaed Tähtveres
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust ...

 • Transporditoetus Rahvateatritele esinemiseks Laulupeomuuseumis
  Transporditoetus

 • Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.
  Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule ...

 • Strateegilise koostöö project Erasmus+ programmi raames "Digital tools for youth work", mille eesmärgiks on luua innovaatilisi digivahendeid noorsootöö arendamiseks.
  Noorsootöö arendamine

 • Kaasaegsed õppimisteooriate ja juhendamise kujundamise uuringud lähenevad aktiivõppele kui põhimeetodile hariduses. Õppeprotsess ja selle tulemused tuleb anda õppija kätte. Õpetaja roll on suunata, konsulteerida, inspireerida, esitada väljakutse. Ehkki teooria pole uus, on selle vastuvõtmine ja ...

 • Eeldatakse, et maailma linnaelanike osakaal suureneb 2018. aasta 55% -lt (4,2 miljardit inimest) 68% -ni 2050. aastaks.Kuigi inimeste eeldatav eluiga on viimase ajaga järjest pikenenud ja elukvaliteet tõusnud siis, vastavalt WHO andmetele põhjustavad erinevad keskkonnategurid linnades veerandi ...

 • Energiamajanduse ümberkorraldamise kavandamine on interdistsiplinaarne ja kiireloomuline küsimus, mis nõuab energia teema integreerimist avaliku halduse igapäevatöösse (sealhulgas ruumiline planeerimine, transpordipoliitika, jäätmekäitlus, inimeste tervis jne). See mitte ainult ei loo terviklikku ...

 • Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ...

 • Digiõpe lasteaias ja algkoolides
  Digitaalne õppimine, digitaalne korraldus, laste ja lastega töötavate inimeste digipädevuse tõstmine.

 • 26.02.2021 - 31.07.2022 E+ "Young Creators Discover 3D"

  "Young Creators Discover 3D" on Leedu organisatsiooni Robotikos mokykla algatatud strateegilise koostöö projekt, mille raames tegeletakse 3D printimise tehnoloogia rakendamisega noorsootöös. Kaasatud on lisaks veel Baltijas Reģionālais fonds Lätist.
  Tuua 3D printimise tehnolioogia ...

 • Kalda tee 40 munitsipaalmajas on 40 korterit, hoone energiamärgise järgi on tegemist F klassi hoonega. Hoone on vaja rekonstrueerida parandamaks elanike elamistingumisi ja vähendada hoone ülalpidamiskulusid.
  Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu ...

 • Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele
  Arendada õpilaste teadmisi ja oskusi riigikaitsest

 • 02.02.2021 - 31.12.2023 Liginullenergiahoone ehitamine

  Tartu lasteaed Hellik avati 1985. aastal. Tegemist on lasteaiaga kus on avatud 13 rühma, käesoleval õppeaastal käib lasteaias 223 last. Hoone on amortiseerunud, suureks probleemiks on nõuetekohase ventilatsiooni puudumine, lisaks suured ülalpidamiskulud. Uue liginullenergiahoone ehitamise üheks ...

 • Tartu KHK viib ellu praktikasüsteemi arendamise projekti tehnika valdkonnas, mille eesmärgiks on süvendada ning mitmekesistada koostööd olemasolevate partnerettevõtete ja kooli vahel. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad ...

 • Ehitusvaldkond on üks selliseid, mille tulemusi ja mõju tajub iga inimene, isegi juhul kui ta otseselt valdkonda ei puutu. Projekti raames tulevad ehituserialasid õpetavatele erinevate regioonide koolidele appi valdkonna suurimad tegijad Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit, et ...

 • Töökindel, vähese keskkonnamõjuga ja piisav elektrivarustus on üheks oluliseks eelduseks linnade jätkusuutlikul arengul, kuid omavalitsustel on üsna piiratud võimalused selle valdkonna mõjutamiseks. Üha kasvav energiatarve (sh. elektritranspordi energiakasutus) linnades tingib vajaduse ...

 • Euroopa Liidu (sh. Eesti) peamiseks kliimapoliitika eesmärgiks on saavutada süsinikuneutraalsus 2050 aastaks. See nõuab märkimisväärset energiatõhususe parandamist hoonetes, mis moodustavad suurema osa energia lõpptarbimisest. Erinevad uuringud ja analüüsid näitavad, et tegelik energiakasutus ...

 • Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste ja turunduse. Projekti jooksul on noortevolikogu rolli teadvustamiseks ja noorte teadlikkuse suurendamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, tutvustusseminarid koolides ja ...

 • Projekti sisuks on elamute reoveerimise lihtsustamine ja kiirendamine. Projekti käigus töötakse välja digitaalne tööriist, millega lihtsustada elltoodetud liginullenergiahoonete renoveerimiselementide projekteerimine ja tootmine.
  Projekti käigus on eesmärgiks luua ja katsetada digitaalset ...

 • 01. novembrist 2015 on Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) korraldanud ja rahastanud Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste osutamist. 31. detsember 2020 lõpetab SKA senisel kujul teenuste rahastamise ja suunab ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium (edaspidi JPG) loodi 2011. aastal. Oma tegevuses lähtub kool tunnuslausest „Määrame ise oma tuleviku!”. Kooli eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma ...

 • Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles ...

 • Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.
  Projekti käigus keskendutakse järgmistele teemadele:õpilaste ja õpetajate digioskuste ...

 • “Gamification tools for youth learning” on Erasmus+ KA2 projekt, mis toob kokku noorsootöö organisatsioonid kolmest riigist, et üheskoos arendada digivahendeid noorsootöö paremaks toimimisesk. Tegemist on pikaajalise strateegilise koostöö projektiga.
  Eesmärgid: - luua võimalusi ...

 • Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Õppekava kvaliteetne täitmine nõuab täiendavad rahaliisi kulutusi õppekäikude läbiviimiseks, looduslaagrite korraldamiseks.Praktiliste tööde sooritamine looduses nõuab töövahendite olemasolu, mida koolil praegu ei ole. Samuti koolil ei ole rahalisi ahendeid,et maksta transpordi.Investeringud on ...

 • Tartu Koduta Loomade Varjupaik on oma olemuselt munitsipaalne varjupaik, mis pakub varjupaiga teenust lepingute alusel ka linna ümbritsevatele kohalikele omavalitsustele. 2020.aasta esimese 10 kuuga on varjupaigast kodudesse läinud 430 kassi ja 190 koera. Varjupaiga pääsla on hetkel 5m2 ruum, kus ...

 • 15.10.2020 - 14.10.2022 Boosting Green Education at School 

  Projekti "Boosting Green Education at School" juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja ...