Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Õppimine pärast põhikooli

Koolid
Ühiskatsed

Õppimine pärast põhikooli

Heino Elleri Muusikakool

2020/21. õ.a:
Õppekorraldus

Kooli saab tulla õppima nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamise järel. Põhikooli lõpetanu saab omandada kas kutsekeskhariduse või ainult kutsehariduse. Kutsekeskharidus tähendab keskharidust, mille jooksul läbitakse nii üldharidus- kui ka erialaained. Kutsehariduse omandaja läbib üksnes erialaained. Koolis saab õppida klassika-, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialal.
Õpitakse statsionaarses õppevormis. Õppeaastas on 17 nädalat kestev sügissemester ja 23 nädalat kestev kevadsemester. Teooria- ja praktikatunnid kestavad 45 või 90 minutit.

Kooli eripära
Kool pakub palju praktilist individuaalõpet, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning välismaa pedagoogide juhitud meistriklasse, iseseisvat tööd ja harjutamist. Palju erialast õppetööd on kollektiivne, st orkestris, kooris ja ansamblites. Koolis toimuvad aastaringselt festivalid (Sügismuusika, Jõulumuusika, Kevadmuusika), Tulevikumuusikute kontserdid jm.
Kool on uhke oma õpilaste tulemuste üle Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. Samuti osalevad õpilased rahvusvahelistes projektides. Suurem osa lõpetajatest jätkab õpinguid Eesti või teistes Euroopa muusikakõrgkoolides.
Õppuritele on riiklikud toetused (õppe-, koolilõuna- ja eluasemetoetus). 

Lahtiste uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 30. jaanuaril 2020 kell 16.

Vastuvõtt
Kooli kandideerimiseks on vajalik varem omandatud muusikaharidus.
Põhikooli lõpetanu saab kandideerida Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga ühisesse õpperühma, kus üldharidusained omandatakse gümnaasiumis ja kutseharidus saadakse Heino Elleri Muusikakoolis. Selleks tuleb sooritada Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse sisseastumise katsed 17. aprillil 2020 ja seejärel erialaeksamid Heino Elleri Muusikakoolis. 
Suvised vastuvõtueksamid (eriala, solfedžo) nii põhi- kui ka keskharidusega sisseastujatele on 25.–26. juunil 2020. Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 2020. a augusti lõpus. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Hugo Treffneri Gümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Vaimne iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning vastutada nende eest on oma haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas. Ta läbib riikliku õppekava kohustuslikud ja kooli soovitatud õppesuuna kursused. Olulisel kohal on iseseisev töö, praktikumid, õppekäigud ja tehnoloogiakursused.
Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilasel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad tunnid ja seitsmendal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset õppeainet. Üks ainetund kestab 75 minutit.

Õppesuunad
HTG-s on valida humanitaar-, loodus- ja reaalharu õppesuund. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised.

  • Humanitaarharus saab õpilane sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes.
  • Loodusharus luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Loodusharus omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.
  • Reaalharus õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG-s ja Tartu Ülikooli laborites suunavad tema mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab ta panna end proovile nii koolidevahelistel võistlustel kui ka olümpiaadidel.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teisena prantsuse, saksa või vene keelt. Aasta-aastalt on suurenenud nende arv, kes sooritavad võõrkeeleõpingute järel edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Vabaainete kursustel saab alustada hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse ja saksa keele õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Loodus- ja reaalharus õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarharu õpilane valib 10. klassi astudes, kas ta õpib matemaatikat kitsa või laia programmi järgi (rühm avatakse 12 õpilase soovi korral). Seni ei ole kitsa matemaatika õpperühma avatud, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarharu lõpetajad on saanud väga põhjaliku matemaatikahariduse.

Vabaained
Kohustuslike kursuste kõrval saab omandada teadmisi ligikaudu 50 vabaainekursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Peale keelekursuste saab osaleda majandusõppe, fotograafia, 3D-printimise, robootika, joonestamise ja muudel huvitavatel kursustel. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi.
Rohkesti pakutakse lisakursusi. Kui eesti keele, inglise keele, matemaatika- või keemiateadmistesse on põhikoolis jäänud lüngad, saab 10. klassi õpilane täiendada end lisakursustel. Et sooritada edukalt riigieksamid, korraldab kool lisakursusi ka matemaatika, eesti ja inglise keele alal. Enne aineolümpiaadi saab lihvida teadmisi HTG õpetajate ja vilistlaste juhendatud meistriklassides.

Traditsioonid
Pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad aastapäevaball, sügispiknik, viie ja kolme kooli kohtumine, ekskursioonid kõrgkoolide laboritesse, kohtumised ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste koostöö.

Huviharidus
HTG õpilastel on ajaleht Miilang ja almanahh Sulesepad. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides.
Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud. Koos käivad ka segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama!

Õpilaskogu
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö-,  juhtimis- ja organiseerimisoskusi.

Lahtiste uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 13. või 20. märtsil 2020 kell 15.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Miina Härma Gümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus ja suunad

Miina Härma Gümnaasiumis (MHG) õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel on valida  sotsiaalainete,  loodu­sainete ja humanitaarainete õppemooduli ning rah­vusvahelise õppekava „International Baccalaureate“ (IB) diplomiõppe vahel. Eesti õppekava suunamoodul koosneb ainevaldkonna kümnest süvendatud kursusest. Suunamoodulite valimisel puuduvad piirarvud.
Kõik õpilased saavad õppida endale sobivas suunas.

  • Humanitaarainete mooduli õpilased osalevad draama, kõne ja väitluse, kirjan­duse, kultuuriantropoloogia jt kursustel.
  • Sotsiaalainete moodulis keskendutakse rohkem ühiskonnateaduslikele ainetele, mis on soovitatav neile, keda huvitab näiteks õigusteadus ja ettevõtlus.
  • Loodusainete mooduli kursused on suuresti pühendatud keemiale, füü­sikale, bioloogiale ja geograafiale. See moodul on eelkõige mõeldud neile, kel on huvi saada arstiks või minna edasi õppima mõnda loodusainet. Loodusainete süvendatud omandamist toetavad uuenenud loodusainete klassid.

IB diplomiõppesse saab kandideerida pärast 10. klassi inglise keele funktsionaalse lugemise testi õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja vestluste alusel. IB diplomiõppes õpitakse inglise keeles kuue õppeaine kogumit: emakeelt, võõr­keelt, ühiskonnaaineid, loodusaineid, matemaatikat ja kunstiained või lisavalikained. Selline õpe annab õpilastele rohkem vabadust koostada oma isiklik õppekava ning ta saab keskenduda teda enim huvitavatele ainetele.
Kõikidele õpilastele on kohustuslik läbida kriitilise mõtlemise kursus IB Diploma „Theory of Knowledge“ eeskujul.

MHG-s saab lisaks tavapärasele klassiruumis, laboris, praktikumis, muuseumis või õppekäigul õppimisele viibida mitmekultuurilises keskkonnas, õppida individuaalse õppekavaga, omandada uusi teadmisi ja oskusi projektides osaledes, töötades kogukonna heaks või teisi õpilasi õpetades.

Võõrkeeled
Tava kohaselt on võõrkeeleõpe MHG-s eritähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub viis inglise keele kohustuslikku ja neli valikkursust.
Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida saksa, vene või prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab soori­tada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Üle 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English (CAE), mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatika programmi alusel. Ala­tes 11. klassist on soovijatel võimalik jätkata kitsa matemaatika kursusel.

Kooli eripära ja huviharidus 
MHG-s kui vanimas eestikeelses gümnaasiumis on palju traditsioone. Huvitege­vuse märksõnad on muusika ja koorilaul, rahvatants ja sportimine. Olemas on spordi-, jõu- ja peeglisaa­lid ning suur staadion, tegutsevad väitlus- ja lingvistikaklubi, draamaring, kirjandussalong ning mängitakse mälumängu. Ilmub kooli­leht Tabula Rasa. Kool osaleb viie kooli kohtumistel reaalainetes. Veel saavad õpilased osaleda paljudes projektides (sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. Arvestame spordiklubides tipptasemel treenimist ning õppimist muusika- ja kunstikoolis kooli õppekava täitmisena.

Valikained
Lisaks kohustuslikele kursustele valib iga õpilane vähemalt 13 valikkursust. Selleks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: näiteks rahvusvaheliste startup firmade loomise kursus DigiYouth koostöös Tartu Ülikooliga, draama, kultuuriantropoloogia, 3D-modelleerimine, riigikaitse, digimaal ja fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, programmeerimine, British Art and Design, Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Creative Writing, British Studies.

Õpilasesindus
Õpilasesindus on nii koolis kui ka linna ja Eesti tasan­dil nähtav ja tegus.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 19. veebruaril 2020 kell 15 ja 7. märtsil 2020 kell 12.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Annelinna Gümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Õppeaastal 2020/21 jätkab kool tegevust värskelt remonditud kaasaegse õpikeskkonnaga koolimajas aadressil Kaunase 68, kus on lisaks headele õppetingimustele suurepärased võimalused tegeleda reaal- ja loodusteadustega, muusika, kunsti ja spordiga.
Koolis on kursusepõhine õpe. Üks kursus sisaldab 35 akadeemilist ainetundi, mis kestab 45 või 90 minutit. Osaliselt on kasutusel perioodõpe, mille puhul jaguneb õppeaasta neljaks perioodiks.
Tartu Annelinna Gümnaasium (TAG) võtab 10. klassi õpilasi vastu tavaõppesse (statsionaarne õpe) ja kutseõppesuunda (mittestatsionaarne õpe).
Statsionaarses õppes läbib õpilane riikliku õppekava alusel vähemalt 96 kursust. Lisaks kohustuslikele õppeainetele on kujundatud valikainete moodulid nii, et erinevate huvidega õpilased leiaksid oma ootustele vastavad ained. Valida on sotsiaal-, loodus-, humanitaar- ja reaalainete süvakursuste vahel. Riigikaitseõpe koos Lõuna-Eesti koolide ühise riigikaitselaagriga on koolis kohustuslik õppeaine.
TAG teeb koostööd teiste Tartu üldharidus- ja ka kõrgkoolidega. Näiteks toimub osa õppetööst Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõudude juhtimisel nende kõrgkoolide laborites.
Mittestatsionaarse õppe õpilane läbib riiklikust õppekavast vähemalt 72 kursust ja omandab ühe eriala Tartu Kutsehariduskeskuses. See tähendab, et ühisõppekava läbinud õpilane omandab kolme aasta jooksul gümnaasiumihariduse koos elukutsega.

Õppekeel
TAG-is õpitakse eesti ja vene keeles. Eestikeelse õppe maht on vähemalt 60%, st vähemalt 58 kursust. Vene keelt õpitakse emakeele tasemel või võõrkeelena ja eesti keelt võõrkeelena või emakeele tasemel – valik oleneb õpilase kodukeelest ja keeleõppekogemusest.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt B1 ja B2 tasemel. Teise võõrkeelena saab õppida saksa, hispaania või prantsuse keelt, lisaks muid võõrkeeli ülelinnalistes rühmades. Koolile on antud õigus anda gümnaasiumilõpetajatele CertiLingua sertifikaat.

Kitsas või lai matemaatika
TAG-is õpetatakse laia ja kitsast matemaatikat, õppevormi valib õpilane.

Kooli eripära
Kõigil õpilastel, kes soovivad lisaks keskharidusele teha tutvust vene keelega ning seda oskust hoida ja arendada, on võimalik TAG-is kujundada oma huvidele ja võimetele vastav õppekava. Õpilase emakeel ja senine õpikogemus ei ole seejuures oluline. Koolis väärtustatakse ja hoitakse nii vene kui ka eesti kultuuritraditsioone. TAG on ainus vene keelt emakeelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis.
Õppekava toetavate tegevustena on kooli traditsioonide hulgas riigikaitse-, teadus-õppelaagrid, isetegevus ja sport. Aktiivsemad õpilased saavad osaleda koolidevahelistes ja rahvusvahelistes projektides.

Kursuste ülekandmine
Valikkursuste mooduleid saab üldjuhul valida alates 10. klassi teisest perioodist. Valikkursusteks loetakse ka Heino Elleri Muusikakoolis, Tartu Kunstikoolis, Tartu Ülikooli teaduskoolis, keelekoolides jm gümnaasiumiõppe ajal läbitud kursusi. TAG toetab tegelemist tippspordi ja kunstiga, kujundades õpilastele paindliku õppekava ja -aja.

Huviharidus
TAG-i iseloomustavad mitmekesised ja hoogsad õpilasüritused, mis toetavad nii eesti kui ka vene kultuuritavasid. Õpilastel on võimalus avastada ja arendada endas erinevaid andeid ning osaleda paljudes kunsti- ja sporditegevustes.

Õpilasesindus
Õpilasesindus osaleb TAG-i igapäevaelu korraldamises. See, kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel koolielule, sõltub praegustest ja tulevastest õpilastest.

Infotund
Lapsevanemaid ja tulevasi õpilasi oodatakse infotundi 4. veebruaril 2020 kell 18 Tartu Kutsehariduskeskuse auditooriumis Kopli 1 – A310.

Vastuvõtt
Vastuvõtu aluseks on kirjalikud sisseastumiskatsed ja neile järgnevad vestlused.
Kirjalikud katsed on 14. aprillil 2020. Neile tuleb registreeruda ajavahemikul 10. veebruar – 2. aprill 2020 kodulehel.
Vestlused toimuvad 27.–30. aprillini 2020.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Herbert Masingu Kool

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Kooli eesmärk on pakkuda gümnaasiumiharidust neile, kes vajavad oma eripära tõttu väiksemat klassikeskkonda ja tavalisest rohkem hariduslikke tugimeetmeid. Väikesed klassid (kuni 15 õpilast) annavad kõikidele õpilastele võimaluse keskenduda õppimisele. Koduklassisüsteem toetab õpilase turvatunnet kogu koolipäeva vältel.
Munitsipaalkoolina on Tartu Herbert Masingu Koolis õppe aluseks gümnaasiumi riiklik õppekava. Õpitakse kursusesüsteemi alusel ja tunniplaan on võimalikult ühtne kogu õppeaasta vältel. Väga palju kasutatakse õppetöös õppekäike ja -reise nii Eestis kui ka välisriikides. Oluline osa õppekavast on gümnaasiumiastme draamaõpetuse, loovkirjutamise ja teiste sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut toetavad valikkursused.

Kooli eripära
Sihtrühma kuuluvad näiteks meeleolu-, autismispektri häirega ja traumakogemusega,  raskete somaatiliste haigustega ning mitmikdiagnoosidega õpilased. Vajaduse korral individualiseeritakse nii õppe sisu kui ka keskkonda, sh pakutakse koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel koduõppe võimalust.
Koolis töötab palju tugispetsialiste: sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, meditsiiniõde, arst ja psühhiaater, mis võimaldab õppijale kiiret ja püsivat tuge.
Kooli juures tegutseb miljööteraapia põhimõtete alusel töötav Pepleri ravikodu psüühikahäiretega lastele ja noortele.

Võõrkeeled
A-võõrkeelena õpivad kõik õpilased inglise keelt. B-võõrkeelena saab valida vene ja saksa keele vahel. Valikkursustena pakub kool algtasemel soome ja ladina keele õppimise võimalust.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik õpilased alustavad 10. klassis laia matemaatika kursusel õppimist. Järgmises klassis saavad nad valida laia ja kitsa matemaatikakursuse vahel.

Huviharidus
Koolis väärtustatakse huvihariduse tähtsust õpilaste igapäevaelus. Siinsed huviringid annavad noortele võimaluse arendada end nii spordis kui ka loovtegevustes.

Vastuvõtt
Kooli vastuvõtu eeldus on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus rakendada tõhustatud või erituge.
Info saamiseks palun pöörduda kooli kompetentsikeskuse poole, registreerides ennast vastuvõtule aadressil https://masing.tartu.ee/noustamine/noustamised.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (JPG)s on perioodõpe ja kursusesüsteem.  Õppeaastas on viis perioodi, üks periood kestab seitse nädalat ja selle vältel osaleb õpilane viiel kuni seitsmel ainekursusel. Iga perioodi viimane nädal on mõeldud arvestuste ja konsultatsioonide jaoks. Meie koolis kestab ainetund 75 minutit. Iga päev on üks pikk 50-minutiline lõunapaus, mil pakutakse mitmekesist ja maitsvat koolilõunat, kuid seda aega saab kasutada ka koostöiseks õppimiseks või konsultatsioonideks. 

Õppesuunad
Jaan Poska gümnaasiumis on kolm õppesuunda – humanitaar- ja kunstisuund, reaal- ja loodussuund ning ühiskonna- ja keskkonnasuund –, kuid nende sisu kujundab valikkursuste kaudu iga õpilane endale ise. Klassid moodustatakse suuna valikust sõltumata, st igas klassis õpivad koos erinevate suundade õpilased. Suuna kujundamiseks valib õpilane kolme aasta jooksul vähemalt kaheksa vabalt valitud suunakursust 20–35 seast. Peale selle läbib iga poskalane ühe uurimistöökursuse, kaks eesti keele praktikumi ja (olenemata kitsa või laia matemaatika valikust) kaks matemaatikapraktikumi – need kursused toetavad põhiainete süvendatud omandamist. 

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi sertifikaadieksameid. Vajaduse ja soovijate olemasolul leiab kool võimaluse ka teise võõrkeele (vene, saksa või prantsuse keele) õpingute jätkamiseks B1-tasemel. Algtasemel saab õppida hispaania, hiina, soome, prantsuse, jaapani ja vanakreeka keelt. 

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis on valida kitsa ja laia matemaatika õppimise vahel. Kõik Jaan Poska gümnaasiumi õpilased  on seni valinud laia matemaatika, et valmistada end võimalikult hästi ette haridustee jätkamiseks kõrgkoolis. 

Valikkursused
JPG üks põhimõte on see, et iga noor inimene saab määrata oma tuleviku ise – kokku saab poskalane kolme aasta jooksul valida 100 valikkursuse vahel. Valikkursus toimub siis, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast ja mõne uue valikkursuse idee võib algatada ka õpilane, kui tal on 15 mõttekaaslast. 
Õpilaste tagasiside alusel võib valikkursuste loetelu olla õppeaastati muutuv. Põnevaid kursusi jagub: jaapani ja vanakreeka keel, elukeemia, loovkirjutamine, finantsmõtlemine, klassikaline skulptuur, teadusajalugu, ehitusinseneeria, turundus, ettevõtlusõpe, riigikaitse, astrofüüsika, Lähis-Ida tänapäeval, kristliku kultuuriruumi alustekstid, veebidisain, statistiline maailmapilt, programmeerimine etc. 
Paljud valik- ja suunakursused toimuvad selleks sobivas keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunstikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Lennuakadeemias, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis ja Tartu Kutsehariduskeskuses. Peale selle on kavas bioloogia, ökoloogia, geograafia, inglise keele ja kirjanduse ning uuena matemaatika ja füüsika ning multimeedia välipraktikumid. 

Kooli eripära
JPG tegutseb ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Koolihoone asub Tartu kultuuritänava, Vanemuise tänava keskpaigas. JPG-s väärtustatakse innovatsiooni, eriti IT valdkonnas, avatust, ausust ja austust ning väärikust. Koolimajas on tagatud üheaegselt u 700 tarbijale kvaliteetne juhtmevaba wifiühendus, et õpilased saaksid kasutada õppetööks nutivahendeid. 
Ühe õpperühma õpilased omandavad peale üldharidusainete ka kutsehariduse, õppides samal ajal Heino Elleri Muusikakoolis. Ühisõppe noorte tunniplaan on mõnevõrra erinev, lähtudes koostöö printsiibist muusikakooliga, et kahes koolis õppimine oleks jõukohasem ja mõnusam. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust. Ühisõppe noored muudavad kooli muusikaelu omanäoliseks, sisukas ja eripäraseks.  

Huviharidus
Õpilastel on võimalik osaleda koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näiteringis, robootikaringis ja drooniringis ning koolilehe Sihker koostamises. Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab kooli õpilasfirmadest ja kooliellu panustades. JPG arvestab spordiklubi treeningutel, muusikakoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis osalemist valikkursusena. 

Õpilasesindus 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mille arvamus on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad paberväljaandes Sihker ja õpilasesinduse Facebooki lehel, kust saab infot ka kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta. 
Meie kool loob tingimused, et õpilastest areneksid mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlikeks noorteks, kes saavad endale olulisi ideid viia ellu oma kooli inspireerivas keskkonnas.

Lahtiste uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 4. veebruaril 2020 kell 16 ja 8. veebruaril 2020 kell 11.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (KJPG) on perioodõpe. Üks ainetund kestab 75 minutit. Koolipäev algab kell 8.00.

Õppemoodulid
KJPG-s ei piira õpilast üks valitud suund, vaid ta saab kujundada endale ise mitmekesise õppekava, valides kaks moodulit järgmiste seast: „Disain“, „Maailmast kriitilise meelega“, „Ettevõtlikkus ja ettevõtlus“, „Hispaania keel“, „Inglise keel muutuvas maailmas“, „Juriidika“, „Kultuur ja filosoofia“, „Loodu, keskkond ja mina“, „Majandus“, „Meedia ja filmikunst“, „Psühholoogia“, „Riigikaitse ja sisemine julgeolek“, „Saksa keel ja kultuur“, „Sport“, „Teadus“, „Tehnika“, „Tervishoid“, „Vene keel edasijõudnutele“, „Tööstustehnoloogia“, „3D-modelleerimine“, „Imeline maailm“, „Prantsuse keel“ ja „IT-moodul“.

Üks moodul koosneb viiest kursusest. Õpilase õppekavas on igast moodulist igal õppeaastal üks kuni kaks kursust.

Osa kursusi õpetavad KJPG koostööpartnerid Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, vanglateenistus, Tartu Kunstikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Kutsehariduskeskus, Päästeamet jt.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (tase B2) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Teise võõrkeelena (B1 või B2) saab õppida vene, saksa või prantsuse keelt. Algtasemelt (A1 või A2) on võimalik alustada hispaania või prantsuse keele õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik 10. klassi õpilased valivad kitsa või laia matemaatikakursuse.

Kooli eripära 
KJPG põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja jätkusuutlikkus. Tartu Ülikooli eetikakeskus on andnud koolile tiitlid „Hea kooli rajaleidja“, „Väärtuskasvatuse kool 2016“,  „Hea kooli ekspert 2017“ ja „Hea kooli ekspert 2020“. Kool tunnustab õpilaste algatusi ja pakub neile võimalusi oma ettevõtlikkust realiseerida. Koolis tegutseb Eesti parim koolitelevisioon – Kuu TV.
KJPG on üks neljast Eesti koolist, kus saab taotleda CertiLingua sertifikaati. See tõendab Euroopas kõrget võõrkeeleoskuse taset, analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda Euroopat puudutavates küsimustes.
KJPG arvestab osalemist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis. Samuti soodustatakse õppimist koolivälisel ajal teistes institutsioonides ja võimaldatakse kanda gümnaasiumi vältel üle kuni kuus kursust (aastas kuni kaks kursust).

Õpilasesindus
KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 29. märtsil 2021  kell 13.00 .

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kunstikool

2020/21. õ.a
Õppekorraldus ja erialad

Põhikooli järel saab Tartu Kunstikoolis omandada kunsti- ja disainialase kutsekeskhariduse. See tähendab, et erialaainetele lisaks sooritatakse üldharidusained (eraldi või eri­alatundidega lõimituna). Kutsekeskharidus on võrdsustatud kesk­haridusega.
Õpitakse tavaliselt 15-liikmelises rühmas. Üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) õpitakse sageli liitrühmades. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D-mudelite loomisega). Erialane õppetöö on lõimitud ettevõtlusõppega. Õppijate toetamiseks kasutatakse tiimi-coach’imist.
Põhihariduse alusel õppijad käivad koolis igal tööpäeval ja üks ainetund kestab vähemalt 90 minutit (vahepeal on 15 minutit pausi). Õpe kestab kauem kui gümnaasiumis: kolm ja pool aastat. Õppija võib valida juurde üldaineid (oma koolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.
Põhikooli lõpetanul on valida kolm eriala: kujundusgraafik, 3D-kunstnik-kujundaja ja dekoraator.

Õppeaasta jaguneb sügis- ja kevadsemestriks, kummagi lõpus toimub hindamine kolmeliikmelise komisjoni ees. Hindamised on avalikud. Viis korda aastas on koolis valikainete nädal. Õpingute vältel on võimalik läbida mitmesuguseid praktikaid: ettevõttepraktika, vaatluspraktika, välispraktika (ERASMUS+ õpiränne), maalipraktika ning töökohapõhise õppe praktika.  

Kooli eripära
Tartu Kunstikool on väike ja sõbralik kool. Õpperuumid asuvad kahes hoones: peamajas Eha 41 ja Aparaaditehase loomelinnakus Kastani 42.
Iga õpilane saab oma käsutusse kapi, uksekaardi, õpilaspileti, kooli meiliaadressi ja G-Suiti konto koos piiramatu kettaruumiga. Õpingute ajal on tasuta kasutada multimeedia ja kujundusgraafika arvutid ning erialased litsentsitud programmid.
Õpilased saavad tasuta süüa kooli kohvikus. Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust, esimesel kursusel saab toetust taotleda kevadsemestriks. Kui õppija alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, saab ta taotleda sõidutoetust. Majutamiseks on kohad Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamus.

Lahtiste uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 2020. aasta kevadsemestril, mil toimuvad avatud uste päevad. Aastaringselt saab tulla meile õpilasvarjuks ja kooliga tutvuma. Täpsem info kooli kodulehel.

Vastuvõtt
Vastuvõtu kuupäevad ja tingimused avaldatakse kooli kodulehel veebruaris 2020.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kutsehariduskeskus

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Kutsehariduskeskuses saad põhikooli lõpetamise järel omandada kutsekeskhariduse. See tähendab, et õpid nii eriala- kui ka üldharidusained (eraldi või erialatundidega lõimituna). Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega, seega on KHK lõpetajal võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.
Mõnel erialal saab õppida ainult erialaaineid ja omandada kutseoskused. Lisaks on mõne eriala õppekava kohandatud hariduslike erivajadustega õppijatele.
Õppeaasta on jaotatud neljaks perioodiks. Teooria- ja praktikatunnid toimuvad 90-minutiliste paaristundidena. Õppest moodustab vähemalt poole praktiline töö nii koolis kui ka ettevõtetes. Õppekorpused asuvad Tartus aadressil Kopli 1 ja Põllu 11 ning juuksurite õppesalong tegutseb aadressil Struve 8a.

Kooli eripära
KHK on Eesti suurim kutse- ja täiendusõppekeskus, kus saab omandada üle 70 eriala. Kool on keskendunud praktiliste kutseoskuste andmisele ja seepärast on õpe seotud eluliste ülesannetega. Ettevõtetega teeb KHK tihedat koostööd: partnerite seas on palju suuri ja väikeseid ettevõtteid alates Tallinkist ja A. Le Coqist kuni Werneri kohvikuni.
Tänu rahvusvahelisele koostööle on paljudel õppuritel võimalik sooritada praktika välismaal, peale lähiriikide ka Suurbritannias, Itaalias, Hispaanias, Saksamaal ja mujal Euroopas.

KHK on uhke oma õpilaste saavutuste üle kutsemeistrivõistlustel. Eesti noore meistri võistlustelt on alati saadud kõrgeid kohti, nagu ka üleilmsetel ja Euroopa kutsevõistlustel. KHK rõõmustab lõpetanud meistrite üle, sest umbes 70% vilistlastest leiab lühikese aja jooksul töö ja u 20% lõpetanutest jätkab õpinguid.
Õppuritele pakub kool mitmesuguseid toetusi. Igakuist õppetoetust saab heade õpitulemuste eest, samuti on võimalus saada sõidu- ja koolitoidu toetust ning eritoetust. Kaugemalt tulijad saavad koha kooli õpilaskodus.

Huvitegevus
Koolis on väga head võimalused sportimiseks ja huvitegevuseks. Pidevalt toimuvad korv-, võrk-, jalgpalli- ja aeroobikatreeningud, mängida saab lauatennist ja käia jõusaalis. Kaasa saab lüüa koolibändis, laulda ja teha improringis teatrit.
Tegus õpilasomavalitsus kutsub kaasa lööma ja koolielu põnevamaks tegema. Ideid saab ellu viia ka õpilasprojektide toel või õpilasfirmades.

Kutsevaliku kursus
Kutsevaliku programmi on oodatud noored, kes

  • on katkestanud põhikooli ja pole edasi õppinud või on katkestanud õpingud kutsekoolis (NB! on vähemalt 17-aastased)
  • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
  • tunnevad, et on oma senise haridustee käigus teinud valesid valikuid ning tahaksid neid edaspidi paremini teha
  • soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Kutsevaliku kursusel saab tasandada emakeele või matemaatika alaseid puudusi ning hea ülevaate erialadest läbi praktiliste tegevuste koolis ja töökogemuse ühel päeval nädalas vabatahtlikku tööd pakkuva asutuse juures.  Kursuse maht on orienteeruvalt 5 kuud, kuid selle täpne sisu ja pikkus sõltub õpilase huvidest, vajadusest ja võimetest.

Proovi, enne kui valid!
Kel eriala valida ja otsustada on keerukas, neile pakume võimalusi ise järgi proovida.  „Proovi ja vali“ päevade raames saavad huvilised karjäärinõustaja abil valida huvipakkuvad erialad, teha isiksuse ja kutsesobivuse testid, tutvuda proovipäevadel praktiliselt kuni kahe eriala õppimisega osaledes praktilistes tundides õpilasvarjuna ning lõpuks kohtuda veel karjäärinõustajaga, et otsustada.

Loe lähemalt: https://khk.ee/sisseastumine/proovi-enne-kui-valid/

Lahtiste uste nädal 12.-15. aprillil 2021 
Ootame huvilisi kooliga tutvuma nii veebis kui päriselt. 12. ja 13. aprill kell 8:30 avame uksed Põllu 11 (tehnika-, auto-, äri ja kaubanduse erialad). 14.-15. aprillil  alates kella 8:30 saab tulla Kopli 1 õppekorpusesse (IT, ehituse-, toidu-, turismi-, ilu- ja bürootöö erialad). Lähem info ja registreerimine kooli kodulehel https://khk.ee/sisseastumine/aup/

Vastuvõtt
Kevadistele sisseastumiskatsetele kutsutakse kõiki, kes on sooviavalduse esitanud enne 21. aprilli 2021. Vaja on esitada vähemalt avaldus kooli e-vastuvõtu keskkonnas  ja väljavõte hinnetelehest. Vestluste ja testide päev on 22. aprill.
Suvel saab kutsekeskhariduse ja põhikooli baasil kutseõppe erialadele esitada sisseastumisavalduse kuni 30. juunini 2021. Vestluste ja testide päev on 1. juuli.
Kõikidele vabadele õppekohtadele kestab vastuvõtt 8. augustini 2021. Vestlused ja testid toimuvad 10.-12. augustini. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Tamme Gümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus ja -suunad

Tartu Tamme Gümnaasiumis (TTG) saab õppida viiel õppesuunal: loodus, meditsiin, tehnoloogia, infotehnoloogia ja kultuur. Õppe sisu kujundavad kohustuslikud kursused, suunakursused ja vabalt valitavad kursused. Kool pakub hulgaliselt eripalgelisi valikkursusi, aga arvestab ka kõrgkoolide teaduskoolides ja huvikoolides tehtud õppetööd õppekava osana. Õpilastele pakutakse ainepõhiseid süvakursusi. 
Ainukese Tartu riigigümnaasiumina on TTG-s õppetöö korraldatud viisil, kus õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks. Ühel perioodil on kümme nädalat õppetööd, millele järgneb arvestuste nädal. Üks ainetund kestab 70 minutit, hommikuti on võimalus konsultatsioonideks. Õppeaasta lõpus on kevadine praktikanädal, mil igale 10.-11. klassile toimuvad oma suunaga seotud tegevused enamasti väljaspool koolimaja.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (B2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Kohustusliku teise võõrkeelena saab jätkata saksa, vene või prantsuse keele õpinguid, lisaks saab õppida soome keelt ülelinnalises rühmas. Õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheline keeleeksam inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Valikkursusena saab alustada saksa, vene, prantsuse, hispaania, soome, hiina ja ladina keele õpinguid.

Kitsas või lai matemaatika
Kultuurisuuna õpilased võivad valida kitsa või laia matemaatika vahel, teistes õppesuundades läbitakse laia matemaatika õppekava. Matemaatikat õpitakse klassist väiksemates rühmades.

Kooli eripära
TTG tegutseb kaasaegses hoones Tartu Ülikooli õppehoonete, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Rahvusarhiivi naabruses. Lisaks neile on meie head koostööpartnerid mitmed teised kõrgkoolid (Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool) ja asutused (Ahhaa teaduskeskus, Tartu observatoorium, Tartu Ülikooli Kliinikum, teater Vanemuine, Eesti Kirjandusmuuseum, looduskeskused, Eesti Rahva Muuseum). Koostöö kaudu arendab ja kujundab TTG suuna- ja valikkursuste sisu ja vormi.
Koolis väärtustatakse nii õpilaste kui ka õpetajate vabadust enese arendamisel ja sõbralikke suhteid kooliperes. Koos uuritakse loodusteaduste, infotehnoloogia ja kultuuri saladusi, jätkatakse väärikaid traditsioone ning ollakse avatud uuendustele. Tänapäevase ja mitmekesise karjääriõppe toel pakub TTG head ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks ja edukaks edasiõppimiseks. TTG hoiab välipraktikate, laboripraktikumide ja õppekäikude tava.
Koolil on aktiivne vilistlaskond, kelle üle oleme uhked ning kelle abi eest tänulikud. 

Huviharidus
TTG õpilased saavad kooli huviringides osalemise eest arvestatud valikkursuse. Osaleda saab kooli koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näite- ja improringis, programmeerimisringis, lauatenniseringis ja spordiringides. Koolil on heal tasemel puhkpilliorkester. Koolielu pulsil hoiavad kätt ajaleht Tamme Leht, Tamme TV  ja kooliraadio. Tegus õpilasesindus ütleb sõna sekka, korraldab suurepäraseid üritusi ja esindab õpilaste huve. Koolis hinnatakse ja toetatakse initsiatiivi ning soovi ise midagi ära teha, andes selleks võimalusi, tuge ja vahendeid.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 5. veebruaril 2020 kell 15.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) õpe on mittestatsionaarne, mis nõuab õppijalt lisaks tundides osalemisele arvestataval määral iseseisvat õppimist. Õppijal on TTG-s hulk valikuvõimalusi.
Ta saab õppida kas päevases või õhtuses rühmas ning kas täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe õppeaastaga) või sooritada üksikud õppeained (jagades ühe õppeaasta kursused mitmele aastale).
Kui õppija on väga motiveeritud ja oskab iseseisvalt õppida, võib ta teadmised ja oskused omandada iseseisvalt e-õppes (Moodle’i keskkonnas), käies ühel õhtul nädalas koolis konsultatsioonil.
Lisaks võib õppija olla ekstern, mis tähendab gümnaasiumi ainekursuste sisu omandamist iseseisvalt (kõigis ainetes tuleb sooritada eksamid).
TTG õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks. Igas perioodis on kuus ainekursust. Õppeaastas sooritab täiskoormusega õppur 24 kursust. Ühe ainetunni pikkus on 75 minutit. Lisaks saab kõigi õppeainete puhul õpetajatelt vajadusel abi konsultatsioonides. Tundides tehtava kõrval on väga oluline õppija iseseisev töö.
Gümnaasiumi lõpetamiseks läbib õppija vähemalt 72 kursust, sh 58 kohustuslikku. Vähemalt 17-aastane õppur saab TTG-s lõpetada ka põhikooliõpingud.

Võõrkeeled
TTG-s saab õppida inglise, vene ja saksa keelt.

Kitsas või lai matemaatika
TTG pakub nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse läbimise võimalust.

Kooli eripära
Täiskasvanute gümnaasium sobib inimesele, kellel on õppimisele lisaks ka muud kohustused – töö ja/või pere – või kes on pärast põhikooli lõppu asunud õppima eriala, mis ei osutunud hiljem talle sobivaks. Õppijale vanusepiirangut ei ole ning õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis on tasuta.
TTG-s õpitakse riikliku õppekava alusel. Kooli lõpetanul on täpselt samasugused võimalused edasi õppida nagu kõigi teiste gümnaasiumite lõpetajatel. Umbes pooled TTG vilistlased jätkavadki õpinguid kõrgkoolis. Kui TTG õppur käib samal ajal tööl, on tal õigus saada tööandjalt õppepuhkust neljaks arvestusnädalaks ja kooli lõpetamiseks (lisateave täiskasvanute koolituse seadusest). Mõjuval põhjusel (terviseseisund, pere juurdekasv jms) on õppuril õigus võtta üks kord kolme aasta jooksul õppetööst üks aasta puhkust.
TTG arvestab õppuri varasemat õppimis- ja töökogemust (VÕTA), st varem sooritatud aine- ja valikkursusi (vähemalt 35 tundi, sh läbitud väljaspool kooli), kaitseväeteenistuses osalemist jms.
TTG sobib poolelijäänud õpingute jätkamiseks ja neile inimestele, kes ei tea päris täpselt, kuidas või kus oma õpingud lõpetada.

Vastuvõtt
TTG-sse kandideerija vestleb õppenõustajaga ajavahemikul 23.–27. august 2021. Ta võtab kaasa varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (väljavõte õpilasraamatust, akadeemiline õiend vms) ja põhikooli lõputunnistuse.
Õppureid võetakse vastu kogu õppeaasta vältel uue õppeperioodi alguses. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Waldorfgümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Õpe toimub osaliselt perioodõppe vormis, st 3–4-nädalaste perioodidena 90-minutistes ainetundides, ning osaliselt kogu õppeaastat läbivate 45-minutiste ainetundidena.

Kooli eripära
Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline üldhariduslik erakool, mille pidaja on lapsevanemate loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli aastane õppemaks on 2019/2020. õppeaastal 1080 eurot.
Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui ka kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).
Igal gümnaasiumiaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: 10. klassis metsandus-, 11. klassis maamõõtmis- ning 12. klassis sotsiaalpraktikal. TWG teeb koostööd Palupõhja looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jpt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikat ja õppepäevi väljaspool kooli.
TWG on Tartus pigem väike kool, kus hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist ja sallivust. Neid väärtusi toetavad kooli traditsioonid: pühade tähistamine, advendilaat, kontserdid jm.

Võõrkeeled
TWG-s õpitakse B2-tasemel inglise keelt ja B1-tasemel vene keelt. Kui on piisavalt huvilisi, saab õppida ka saksa keelt.

Valikained
Kohustuslike ainete kõrval on gümnaasiumiõpilasel võimalus lähtuvalt oma erihuvidest õppida erinevaid valikaineid. Valikkursus avatakse, kui sellele on registreerunud piisav arv õpilasi. 2019/2020. õppeaastal on valikus segakoor, filosoofia, programmeerimine, itaalia keel, õmblemine, fotograafia, disain ja arhitektuur ning maalimine, lisaks matemaatika, keemia ja inglise keele lisakursused. Ka kõrgkoolide teaduskoolides ja kinnitatud õppekavaga huvikoolides läbitud kursusi on võimalik arvestada õppetöö osana.

Huviharidus
TWG-s tegutseb ka huvikool, mille raames gümnaasiumiõpilased saavad näiteks osa­leda Tartu Waldorf Teatris, laulda segakooris, osaleda käsitööringis või õppida klaverit.

Vastuvõtt
TWG infotund gümnaasiumisse astujatele toimub 24. märtsil 2020 kell 17.00.
10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 4. aprillil 2020.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Last changed 19.01.2021

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2021

Ühiskatsete korraldamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis

Jätkuv viiruselevik ning sellest tulenevalt pidevalt muutuv õppetöökorraldus koolides avaldab ilmselt mõju ka 2021. aasta kevadel korraldatavatele ühiskatsetele. Testide koostamisel ja vestlustel arvestame asjaoluga, et sellel õppeaastal 9. klassides õppivad õpilased olid nii 2020. aasta kevadel, 8. klassi õpilastena mitu kuud distantsõppel kui on pidanud ka käesoleval õppeaastal erinevatel perioodidel distantsõppel viibima. Plaanime ühiskatsete ainetestid läbi viia 16. aprillil 2021 Tartu koolimajades arvutipõhiselt (e-testidena Eksamite Infosüsteemis (EIS)), kaasates läbiviimisesse Tartu linnas ka põhikoolid. Tartu linna koolides on piisavalt arvuteid, neid jätkub kõikidele testitegijatele. Kui epidemioloogiline olukord seda ei võimalda, oleme sunnitud ainetestid läbi viima analoogselt 2020. aasta kevadega – iga õpilane teeb teste kodus. Kel kodus arvutit ei ole või internetiühendus ebaühtlane, saavad ainetestid teha Tartu linna mõnes gümnaasiumis. Koolid arvestavad vastuvõtul kindlasti eesti keele ja matemaatika ning valikuliselt loodusainete (keemia-bioloogia-füüsika) testi tulemusi. Iga kool kirjeldab oma kodulehel ainetestide arvestamist hiljemalt 1. veebruariks.

Otsuse testide läbiviimise kohta (kas koolides või kodus), teeme 2021. aasta kevadel lähtudes viiruseleviku olukorrast.

Arvestades asjaolu, et 2019/20. õppeaasta kevadel olümpiaadide lõppvoorusid ei toimunud õpilastest sõltumatutel põhjustel, saavad ühiskatsete kirjalikest testidest vabastust taotleda õpilased, kes olid kutsutud 8. klassi õpilasena (2019/20. õ.a) või kutsutakse 9. klassi õpilastena (2020/21. õ.a) üleriigilise olümpiaadi lõppvooru.

Pärast testitulemuste selgumist toimuvad koolides vestlused (loodetavasti valdavalt maikuus). Lisaks ainetestide tulemustele ja vestlusele arvestame vastuvõtul kindlasti ka 9. klassi tunnistust.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks koolimajas kontaktõppes oma õpetaja juhendamisel. 

Lisainfo: üldhariduse peaspetsialist Kristi Lain, 51981212,  kristi.lain@tartulv.ee; 2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, 5094021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee;

 

 

Last changed 07.12.2020